ESPERANTSKI SUSRETI  u Hrvatskoj i svijetu       ESPERANTAJ RENKONTIĜOJ  en Kroatio kaj alilande

 

Kalendar esperantskih susreta u svijetu "Eventoj"
Kalendaro de esp-renkontiĝoj tutmonde "Eventoj"


Svjetski kongres esperantista (UK)
Universala Kongreso de Esperantistoj (UK)
(popis svih UK-a do sada
  listo de ĉiuj UK-oj ĝis nun)

Susreti u Hrvatskoj  Renkontiĝoj en KroatioESPERANTAJ RENKONTIĜOJ RILATAJ AL KROATIO ESPERANTSKI SUSRETI VEZANI ZA HRVATSKU


Renkontiĝoj post 1991

Esperantaj verkistoj renkontiĝas en Kroatio (en Hrašćina, 2004 - 2016...)

Meteoritaj festoj en Kroatio (en Hrašćina, parte esperantaj)

Zamenhof-tagaj festoj en Kroatio

Festivalo Inter-fest en Bjelovar, aŭgusto 2017

MKR - Montkabana Renkontiĝo +  Organizantoj
(nomo + pasvorto:  orbis / provjera)

REF - Renkontiĝo de esperantaj familioj (kelkfoje en Kroatio)

MIRO - Internacia junulara aranĝo + Organizantoj
 (nomo + pasvorto:  orbis / provjera)

Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo (2013 - 2016 ...)

28. OSIEK-konferenco - ĝuste en Osijek! - julio 2016

Esperantaj konferencoj Alpoj-Adriatiko

10-a kongreso de Eŭropa Esp.Unio, Rijeka/Kroatio 2014

Esperanta "Adriatika somerumado" (Kroatio, 3-10 aŭg 2013)

    Vilao "Esperanto-Domo" en Kostrena apud Rijeka    
Esperantaj eventoj en Kostrena (lernantaj konkursoj 2002 - 2012  ktp.)

Fotoj el ĉiuj kroatiaj esperantaj kongresoj (1997 - 2012)


ĈIUJ
 JUBILEOJ de Esperanto en Kroatio  2007-2009

Internaciaj kongresoj de Blindaj Esperantistoj (2001, 2008...)

SAT-kongreso en Zagreb (2005)

Universala Kongreso de Esperanto, Zagreb, 2001

Kongresa kuriero "Zagreba Albumo" - Zagreb, 2001 (kompleto, 9 Mb)

13. Konferenco de medicinistoj esperantistoj (IMEK), Osijek, 2001

15-a Ekumena Esperanto-Kongreso, Zagreb, julio 2001

IJK - junulara kongreso - Rijeka 1998

 


Susreti nakon 1991.

Susreti esperantskih pisaca u Hrv.zagorju (2004. - 2016...)

Godišnjice meteorita u Hrv.zagorju (djelomično esperantske)

Proslave Zamenhofova dana (uvijek u prosincu)

Festival Inter-fest u Bjelovaru, kolovoz 2017.

MKR - Susret esperantista planinara + Stranice organizatora
(ime + lozinka:  orbis / provjera)

REF - Susret esperantskih obitelji (povremeno u HR)

MIRO - Susret mladih u Hrvatskoj + Organizatori
(ime + lozinka:  orbis / provjera)

Esperantisti Bjelovara svome gradu (2013. - 2016...)

28. OSIEK-konferencija - upravo u Osijeku! - srpanj 2016.

Esperantske konferencije Alpe-Jadran

10. kongres Europskog esp.saveza u Rijeci srpanj 2014.

Esperantsko "Jadransko ljetovanje" (Prvić Luka, 3.-10. kolovoz 2013.)

    Vila "Esperanto-Domo"u Kostreni kraj Rijeke   
Esperantska zbivanja u Kostreni (natjecanja učenika 2002.-2012.  itd.)

FOTOGRAFIJE sa svih kongresa hrv.esperantista (1997. - 2012.)

SVE VELIKE  GODIŠNJICE  esperanta u RH 2007-2009

Međunarodni kongresi slijepih esperantista (2001., 2008...)

SAT-kongres u Zagrebu (2005.)

Svjetski kongres esperantista - Zagreb, 2001.

Kongresni bilten "Zagreba Albumo" - Zagreb, 2001. (komplet, 9 Mb)

13. Konferencija medicinara esperantista (IMEK), Osijek, 2001.

15. Ekumenski esperantski kongres, Zagreb, srpanj 2001.

IJK - Omladinski svjetski esperantski kongres - Rijeka 1998.

 


Renkontiĝoj inter 1945 - 1991

IJK - junulara kongreso - Zagreb 1988

Memorkunveno "Ivan Flanjak" en Osijek (1983 - 1989)

Renkontiĝoj de esperantistoj el Slavonio kaj Baranja (1981 - ĉ. 1990)

PIF - Pupteatra Internacia Festivalo en Zagreb
(ekde la unua PIF en 1968, ĝis ĉ. 1990 ĝi havis esperantan etoson, poste ne)

Internaciaj kongresoj de Blindaj Eperantistoj (Zagreb 1953 kaj 1983)

Trilanda konferenco en Rijeka 1981

SAT-kongreso en Rijeka (1980)

Internacia Esperanto-Kampadejo en Primošten (1961-1980)

Kulturaj festivaloj de jugoslaviaj esperantistoj

IFEF-kongreso (fervojistoj) en Rijeka, majo 1957

 Pri la Universala Kongreso en Zagreb 1953 (rememoroj + fotoj)

 

 Esperantaj kongresoj en la "nova Jugoslavio", okazintaj en Kroatio

Jugoslaviaj esperantaj kongresoj post 1945 estis nombritaj kiel daŭrigo de tiuj antaŭmilitaj, do la komenca numeros etsis 13. La lasta kongreso portis la numeron 23, do estis 11 da ili, kaj el tio 3 okazis en Kroatio. Jen la plena listo: 13. 1947. Varaždin (HR),  14. 1949.  Zagreb (HR) (jarkunveno pro la signifo proklamita kongreso),  15. 1951. Ljubljana (SLO),  16. 1955. Sarajevo (BiH), 17. 1958. Novi Sad (RS),  18. 1964. Rijeka (HR), 19. 1970. Niš (RS),  20. 1976. Prilep (MAKD),  21. 1983. Škofja Loka (SLO),  22. 1987. Banja Luka (BiH) kaj la lasta estis:  23. 1991. Subotica (RS)


Susreti između 1945. - 1991.

IJK - Omladinski svjetski esperantski kongres - Zagreb 1988.

Memorijalni susreti "Ivan Flanjak" u Osijeku (1983. - 1989.)

Susreti esperantista Slavonije i Baranje (1981. - 1988. ili 1990.)

PIF - Međunarodni festival kazališta lutaka Zagreb
(1968. do oko 1990. ima esperantski karakter)


Međunarodni kongresi slijepih esperantista (Zagreb 1953. i 1983.)

Esperantska konferencija triju zemalja, Rijeka 1981.

SAT-kongres u Rijeci (1980.)

Primoštenski esperantski kamp (1961.-1980.)

Kulturni festivali jugoslavenskih esperantista

Međunarodni kongres esperantista željezničara u Rijeci, svibanj 1957

Svjetski kongres esperantista, Zagreb 1953. (sjećanja + fotografije)

 

Esperantski kongresi u "novoj Jugoslaviji", održani u Hrvatskoj

Jugoslavenski esperantski kongresi nakon 1945. brojeni su kao nastavak onih predratnih, pa zato počinju od broja 13. Posljednji je bio 23. kongres, dakle ukupno je bilo 11 njih,
od čega su 3 održana u Hrvatskoj. Evo cjelovitog popisa: 13. 1947. Varaždin (HR),  14. 1949.  Zagreb (HR) (god. skupština proglašena kongresom),  15. 1951. Ljubljana (SLO),  16. 1955. Sarajevo (BiH), 17. 1958. Novi Sad (RS),  18. 1964. Rijeka (HR), 19. 1970. Niš (RS),  20. 1976. Prilep (MAKD),  21. 1983. Škofja Loka (SLO),  22. 1987. Banja Luka (BiH) a posljednji je bio:  23. 1991. Subotica (RS)


Renkontiĝoj inter 1918 - 1941

Esperantaj kongresoj en la "malnova Jugoslavio", okazintaj en Kroatio

La lando nomiĝis inter 1918 kaj 1931 Reĝlando de Serboj, Kroatoj kaj Slovenoj, 
(Reĝlando SHS), kaj poste inter 1931 kaj 1941 Reĝlando Jugoslavio.
Inter 12 landaj esperantaj kongresoj, 7 okazis en Kroatio. Jen la listo: 
1. Zagreb (KRO),   2. 1924  Split (KRO),  3. 1927 Maribor (SLO),  4. 1931 Subotica (SERB),  5. 1932 Slavonski Brod (KRO),  6. 1933 Beograd (SERB),
7. 1934 Koprivnica (KRO),  8. 1935 Osijek (KRO),  9. 1936 Ljubljana (SLO),  10. 1937 Zagreb (KRO),  11. 1938 Novi Sad (?) (SERB)   12. 1939 Karlovac (KRO).

 


Susreti između 1918. - 1941.

Esperantski kongresi u "staroj Jugoslaviji", održani u Hrvatskoj

Država se između 1918. i 1931. zvala Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, 
(Kraljevina SHS, a kasnije između 1931. i 1941. Kraljevina Jugoslavija.
Od 12 zemaljskih esperantskih kongresa, njih 7 održano je u Hrvatskoj. Evo popisa: 
1.  1923. Zagreb (HR),   2. 1924.  Split (HR),  3. 1927. Maribor (SLO),  4. 1931. Subotica (RS),  5. 1932. Slavonski Brod (HR),  6. 1933. Beograd (RS),
7. 1934. Koprivnica (HR),  8. 1935. Osijek (HR),  9. 1936. Ljubljana (SLO),  10. 1937. Zagreb (HR),  11. 1938. Novi Sad (?) (RS)   12. 1939. Karlovac (HR).

 

 

 

 


NA GLAVNU STRANICU  Hrvatskog saveza za esperanto- 
AL LA HEJMPAĜO de Kroata Esperanto-Ligo