OVO JE ARHIVA OD 2014. GODINE  DO DANAS.  STARIJE TEKSTOVE  POGLEDAJTE OVDJE
VI NUN VIDAS LA ARKIVON EKDE 2014.  PLI MALNOVAJN TEKSTOJN  
RIGARDU ĈI TIE

 


  I N F O R M I LO

                3-2020(128) majo ĝis aûgusto

                                                   Esperanto društvo Rijeka* Esperanto Societo Rijeka

                                                    Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio

                                             Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a ĝis la 20a horo

            Naslovi na mreži-retadresoj: esperanto.rijeka@ri.htnet.hr  kaj  bdesperanto4@gmail.com

                                                 IBAN: HR75 2402 0061 1002 1273 9,

                                                     Prezidanto: Boris Di Costanzo, tel: 098 929 4623,

                                  Vicprezidanto: Vjekoslav Morankić tel.: 095 870 6756 kaj  226 218

.                                                                        Rijeka, la 2-a de majo 2020                     

 

Estimataj gesamideanoj!

Jen nia Informilo por majo ĝis inkluzive aûgusto.  Nia celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.

 

                                                         KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Ne plu okazas  pro danĝero de epidemio de korona-viruso. Societaj kunvenoj estas publika afero kaj ni ne rajtas ilin havi. Se Vi ion bezonas de la Societo kontaktu prezidanton Boris Di Costanzo per telefono aû reto.

           

                       PLANITA LA 21-a  ESPERANTO –KONFERENCO DE "ALP-ADRIO“

La Konferenco ne okazos kiel estas planite en Rijeka , ekde  la 5-a ĝis la 7-a de junio pro epidemio de korona-viruso.  Tion decidis gvidantoj de la Konferenco Boris Di Costanzo, Ana Alebić-Juretić kaj Edvige Ackermann kaj Elda Dőrfler  el Triesta Esperanto-Asocio. Gvidantoj de la Konferenco nuligis ĝin. Ni bedaûras.

 

                                                     NEATENDINTA MALFACILAĵO

 

            Bedaûrinde  pro atako de la viruso,  ĉiuj turismaj grupoj dum tiu ĉi sezono kiuj jam rezervis alvenon, rezignis alveni al "Hostelo Esperanto“ . "Hostelo Esperanto“ restas sen turistoj kaj gajnos nenion. Do,  Skoltoj havas problemon pagi luprezon se ili nenion gajnas. En tiu okazo ankaû ni havas problemon.  En tiu cirkonstanco ni kaj Savez izviđača Rijeka interkonsentis duonigi la luprezon. Anstatŭ 700 eŭrojn en kunaoj Skoltoj pagados duonon, tio estas  350 eŭroj en kunaoj laŭ kurzo de la Kroata popola banko.  Tiel, estas klare ke, nia Societo nun povas tamen travivi kaj agi per modesta aktiveco. Anekso 1, al ĉefa kontrakto, antaŭvidas komencon la 1-an de aprilo kaj daŭros ĝis la 30-an de aprilo 2021.

 

                                                           TERTREMO EN ZAGREBO

Tertremo en Zagrebo  - postsekvoj al la esperantista movado  - helpon!  

La 22an de marto  2020  la tertremo de la forteco 5,5 gradoj laŭ Richter-mezurado  trafis Zagrebon je la 6.24.
La epicentro estis 7 km de la urbocentro, en profundeco de ĉ. 10 km. La tertremo alvenis en la semajno kiam la loĝantoj  de Kroatio devis resti hejme, en siaj loĝejoj, pro kronvirusa epidemio. En la urbocentro estis damaĝitaj 26 000 konstruaĵoj el kiuj 1900 ne estas loĝeblaj. Aparte suferis preĝejoj kaj muzeoj, kaj tute aparte – la kamentuboj de Zagrebo.

Ankaŭ nia Esperanto-klubo en Vodnikova 9 estis trafita. Laŭ la inspektado de la kamenpurigisto, nia kamentubo devas esti rekonstruita. Kiam la kamentubo estos renovigita, ni ne plu rajtos uzi la nunan sistemon de hejtado. La malnovan akvovarmigilon kaj hejtilon ni devas anstataŭi per la nova. La rekonstruan laboron de la kamentubo  ni pagos el la ŝparaĵo pri prizorgo de la domo al kiu ni ĉiumonate pagas ĉ.100 eŭrojn. Sed ni mem devas aĉeti novajn ilojn por varmigo de akvo kaj hejtado kiam la rekonstruo de la kamentubo finiĝos.  Ĝis la fino de la rekonstruo de la laboro ni ne havos varman akvon.

 Laŭ la ĝis nun kolektitaj informoj, neniu zagreba esperantisto vundiĝis. Post la tertremo ĉiuj revenis al siaj skuitaj kaj pli-malpli damaĝitaj loĝejoj. Koran dankon al Fondaĵo Espero de Universala Esperanto-Asocio, kiu akceptis nian peton kaj subtenis nin post tertremo. 

 Apartan dankon al nia iama membro Finta Csaba por rapida helpo!

 

La konto de Kroata Esperanto-Ligo estas HR6124840081100881157 ĉe Raiffeisenbanko.  

 UEA-konto de Kroata Esperanto-Ligo estas:  krel-z.

                                                                                                          S. Štimec

 

La teksto estas ankaŭ legebla  ĉe paĝo  de Kroata Esperanto-Ligo  www.esperanto.hr .

 

Printempo-floras peonio                                              Skulpturo (dorse kaj sube) starigita por montri la okazaĵon de la                                                                                      

   Eŭropa kultura urbo Rijeka 2020. Maldekstre aŭtoro el                 

                                                                                     Zagrebo, sinjoro Slaven Lunar Kosanović, kiu nomiĝis sian    

                                                                                     faradon per esperanta esprimo:

                                                                                     " Haveno de diverseco“- "Luka različitosti“

                                                                                     Foton fotis

                                                                                     Boris Di Costanzo la 21an de februaro la 2020-a jaro

                                                                                      dum la aŭtoro prezentis sian laboron.

 

 Estu kore salutataj el nia societo. Fartu bone!

 

   

 

     I N F O R M I LO

                 2-2020(127) marto kaj aprilo

                                                   Esperanto društvo Rijeka* Esperanto Societo Rijeka

                                                    Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio

                                             Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a ĝis la 20a horo

            Naslovi na mreži-retadresoj: esperanto.rijeka@ri.htnet.hr  i  bdesperanto4@gmail.com

                                                 IBAN: HR75 2402 0061 1002 1273 9,

                                                     Prezidanto: Boris Di Costanzo, tel: 098 929 4623,

                                  Vicprezidanto: Vjekoslav Morankić tel.: 095 870 6756 kaj  226 218

.

                                                                       Rijeka, la 3-a de marto 2020                     

 

Estimataj gesamideanoj!

Jen nia Informilo por marto kaj aprilo.  Nia celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, 
pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.

 

                                      KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Societaj kunvenoj okazas ĉiulunde ekde la 18-a ĝis la 20- a horo. La societejo estas oficiale malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.

Jen  la programo:       

                          Apartaj programeroj lunde:

                        Ekde la 18,30 ĝis la 19,00 horo:  informoj, prelego aǔ diskuto

                        Ekde la 18,45  ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

LA ĈEFAJ AKTIVECOJ EN MARTO, APRILO, MAJO KAJ JUNIO ESTOS:

MARTO:

La 2-an lundo    Informo pri pasinta karnavalo

La 9-an lundo    Prelego- Ana Alebić pri sia prezentita libro  MARISTA  AKADEMIO

La 16-an lundo  Trarigardo de niaj ekskursoj vizitoj k.t.p.

La 23-an lundo  Kunsido de la Prezidantaro komenciĝas je la 18,30 horo en nia societejo. Ĉeesto por ĉiuj bonvena.

La 30-an lundo Raporto pri preparoj de la 21-a Esperanta Konferenco de "Alp-Adrio“.

APRILO:

La 6-an lundo   Prepar-laboroj por la jarasembleo

La 19-an dimanĉo  Jarasembleo komeciĝanta je la 10-a respektive 11-a horo en dua kunvoko.

La 20an lundo  Pri Alp-Adria konferenco

La 27-an lundo Diskutado kaj praktiko de lingvo

MAJO:

Sabato la 23-an Vizito al familioj de niaj forpasintaj membroj kaj iliaj tomboj en Istrio (Sovinjak, Kaštelir kaj Novigrad). 
Ankaŭ renkontiĝo kun triestaj esperantistoj.

JUNIO:

La 21-a Esperanto-Konferenco de "Alp-Adrio“ okazos en Rijeka la 5-an ĝis la 7-an de junio.  La ĉefa kunveno de la Konferenco okazos  
sabaton la 6-an de junio  de 10-a matene ĝis la 20-a vespere  Ĉefa kunveno okazos en sidejo de Komunumo de Italoj en Rijeka 
"Palazzo Modelo“, strato Uljarska 1. Aliĝu nepre al la Konferenco.

La 15-an lundo   Diskuto pri la pasinta okazaĵo 21a AA Konferenco.

 

                               FINANCA  JARRAPORTO POR  LA 2019-a  JARO

Financan jar-raporton de nia Societo por 2019-a jaro ni donis al respondecaj ŝtataj instancoj la 28-an de februaro.

SPEZO- KONTO POR 2019 ( en kunaoj)    .          PRIHODI I RASHODI U 2019. GODINI  (u kunama)

                                                           2018.g.                                               2019.g.

ENSPEZOJ - PRIHODI                          65.955                                    65.972

Vendo de varo – Prodaja robe                               0                                                    200

Membrokotizo-Članarina                            710                                                 1.337

De Esperanto Domo - Od imovine       63.477                                              63.481

Donacije - Donacioj                                100                                                         0

Aliaj enspezoj-           Ostali prihodi               1.668                                                     954

 

ELSPEZOJ - RASHODI                                69.608                                     69.922

Elspezoj al membroj+vojaĝkostoj        6.774                                 11.905

Materialoj-Materijal + energija         11.917                                    4.156

Servoj-Usluge                                       26.892                                 26.273

Aliaj materialoj-Ostali mat.trošk.        6.471                                     7.181

Financaj kostoj-Financ. rashodi           2.045                                     2.464

Aliaj kostoj-Ostali rashodi                    1.730                                     1.817

Amortizo-Otpis                                    13.771                                   13.996

Donacoj –Donacije                                       0                                      2.000

Aliaĵoj – Ostalo                                             8                                         130

            MALGAJNO-MANJAK PRIHODA                   3.653                                          3.950

 

BILANCO (en kunaoj) 31-12-2018          - BILANCA  STANJA 31.12.2019. (u kunama)

                                                                       2018.g                                     2019.g.

AKTIVO-IMOVINA                                                            893.531                      884.687

Tereno-Zemljište                                           22.908                          22.908

Nefinaca havaĵo Nefinancijska imovina         849.819                                835,823

Objektoj- objekti                                           903.620                          903.620

Amortizo-Ispravak vrijednosti                       -63.922                     -77.918

Financa havaĵo-Financijska imovina                          20.804                        25.956

Mono en banko-Novac u banci                                    15.612                        15.241-

Debitaĵoj-Potraživanja                                      5.192                        10.715

 

PASIVO-DUGOVINA (Obveze i vlastiti izvori)

Pasivo sume-Dugovina ukupno                    893.531                                              884.687

 

Kreditaj saldoj-Obveze                                 10.269                                          5.374

Kapitalo-Vlastita sredstva                           883.262                                               879.313

 

                                           MEMBRO-KOTIZO POR 2000-A JARO

            Al membroj kiuj ankoraǔ ne pagis membro-kotizon por 2000-a jaro ni sendas enpagilojn por pagi membro-kotizon. 
Du aferoj estas gravaj por societo por havi juran personecon, pagi kotizon kaj ĉeesti jarasembleojn.

 

                                                  VIZITOJ AL NIA SOCIETEJO

 

Dank al nia membro Prof.Goran Krapić el Gimnazio "Andrija Mohorovičić“ el Rijeka kaj studentoj el metilernejo same el Rijeka 
kun profesorino Karmen Delač Petrović vizitis nian societejon grupo de lernantoj el cititaj lernejoj. Dum babilado ni prezentis 
lingvo
n Esperanton kaj kelkaj de ili esprimis sian volon partopreni al la kurso de la lingvo Esperanto. Renkonti
ĝo okazis 
ankaŭ en metilernejo  la 25an de februaro.

 

TURISMA PROSPEKTO DE URBO RIJEKA EN ESPERANTO EN LA RETO

             http://www.esperanto.hr/rijeka_prospekto_2007.htm  au   http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf

 ttt-paĝo sur kiu troviĝas prospekto de Rijeka en esperanto.  Vi povas la prospekton printi por Vi , atentigi viajn, precipe eksterlandajn gekonatulojn.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:        

www.esperanto.hr  iru al kvadrato KEL. Trovu societoj (Eesperanto Societo  Rijeka, kaj iru al Riječki kantun), http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno  http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf www.esperanto.de            www.uea.org   http://edukado.net                   http://ilei.info , www.esperanto-rijeka.hr ,

 

                               Estu kore salutataj el nia societo. Fartu bone!  

 


   I N F O R M I LO

                   1-2020(126) januaro kaj februaro

                                                   Esperanto društvo Rijeka* Esperanto Societo Rijeka 
                                                    
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio

                                             
Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a ĝis la 20a horo
                  Naslovi na mreži-retadresoj: esperanto.rijeka@ri.htnet.hr  i  bdesperanto4@gmail.com

                                                 IBAN: HR75 2402 0061 1002 1273 9,

                                                     Prezidanto: Boris Di Costanzo, tel: 098 929 4623,
                                  
Vicprezidanto: Vjekoslav Morankić tel.: 095 870 6756 kaj  226 218
.

                                                                       Rijeka, la 1-a de januaro 2020                     

 

Estimataj gesamideanoj!

Jen nia Informilo por januaro kaj februaro.  Nia celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.

                  KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Societaj kunvenoj okazas ĉiulunde ekde la 18-a ĝis la 20- a horo. La societejo estas oficiale malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.

Jen  la programo:                                                                                                   

                          Apartaj programeroj lunde:

Ekde la 18,30 ĝis la 19,00 horo:  informoj, prelegoj aǔ diskutoj.

Ekde la 18,45  ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

LA ĈEFAJ AKTIVECOJ EN JANUARO KAJ FEBRUARO:

JANUARO:

La 13-an lundo. Informo pri okazinta Zamenhofa tago 16-an de decembro, kaj okazinta eksterodrfinara asembleo de la Societo.

La 20-an lundo.  Informo pri vizito de lernantoj el Gimnazio "Dr.Andrija Mohorovičić“ el Rijeka al nia societejo, sub gvido de profesoro Goran Krapić okazinta la 18-an de decembro.

La 27-an  lundo. Informo pri Zamenhofa tago en Triesto 15-n  de decembro. Informas Ana Alebić Juretić

 

FEBRUARO:

La 3-an lundo. Prelego de Boris Di Costanzo pri sia vojaĝo en Nordan Makedonion kaj Albanion.

La 10-an lundo. Informo pri evoluiĝo de preparlaboroj de "Alp-Adrio“ konferenco. Informas Boris Di Costanzo.

La 17-an lundo.  Praktikado de esperanto per video. Boris Di Costanzo.

La 24-an lundo. Kunsido de la Prezidantaro komenciĝas je la 18,30 horo en nia societejo. Ĉeesto por ĉiuj bonvena.

 

INFORMO PRI OKAZINTA ZAMENHOFA TAGO KAJ  SOCIETA EKSTERORDINARA ASEMBLEO la 16-an DE DECEMBRO 2019

Zamenhofan tagon kiu komenciĝis je la 19-a horo la 16-an de decembro ĉeestis 11 partoprenantoj. Prelegon pri nuna stato de aktivado en esperanto movado tenis Vjekoslav Morankić. Post prelego estis manĝeto abunda (kroate "domjenak“).

Je la 18,30 okazis eksterordinara kunsido de la asembleo de la Societo. La kunsidon ĉeestis 11 membroj. La kunsido de la asembleo akceptis financan planon por sekvonta 2020-a jaro, kio estas laŭleĝa obligacio.  En la financa plano por  la 2020-a jaro estas planitaj : enspezoj 57.400 kunaoj, kaj elspezoj 74.400 kunaoj. Do, malgajno estas planita per 17.000 kunaoj.

 

Fotis: Damir Morankić


                                                                   DEMANDO AL VI ĈIUJ

            Ni ricevis kelkajn rimarkojn de iuj membroj ke al ili societaj kunvenoj lundon ne konvenas. Se Vi havas similajn aliajn proponojn por la kunvenoj (ekzemple merkrede) bonvolu informi prezidanton Boris per rete aŭ per telefone pri via starpunkto. Dankon.

VIZITOJ AL NIA SOCIETO DUM AUXTUNO

          Vizito de la viceprezidantino de la Itala  Federacio de Esperanto al nia societejo

La 6-an de Novembro 2019 nian societejon vizitis sinjorino  Laura Brazzabeni, viceprezidantino  de la Itala Federacio de Esperanto. Ŝi venis en urbon Rijeka pro laboro okaze de la projekto Erasmus, Eŭropa projekto pri lernado de lingvoj. EU starigis en Rijeka laborejon en Italan lernejon. Ŝi estis akompanata kun du koleginoj kiuj ankaŭ venis en Rijeka kaj konsistis teamon por realigi la projekton.  Ili du ne estas esperantistinoj sed ni provis ilin konviki por lerni ĝin. Ni parolis italan lingvon kaj esperantan por priskribi al ili nian urbon kaj cirkonstancojn  rilate al Esperanto.

 

 

Vizito al nia societo de lernantoj el la Gimnazio "Dr.Andrija  Mohorovičić“ el Rijeka.

en Rijeka kaj Kroatio.  Ni diskutis ankaŭ pri ebleco de kunlaboro estonte. Ni kune trapasis belan tempon kun niaj gastoj. Pro tio Esperanto estas vivanta lingvo.

Fotis: Ana Alebić-Juretić

 


La 18an de decembro vizitis nian societon lernantoj el  la Gimnazio "Dr.Andrija Mohorovičić“ 4 lernantinoj kiuj lernas esperanton. Ilin lernigas prof. Goran Krapić dungita en la menciita Gimnazio. Ni trapasis unu horon diskutante pri lingvo esperanto. En ĝoja etoso lernantinoj forlasis nian societejon rapide ĉar ili havis ankoraŭ multajn taskojn  tiu tago. Dankon, por farita klopodo, al profesoro  Goran Krapić, kiu fervore subtenadas esperantan movadon.

 

   Fotis: sinjoro Goran Krapić

AL VI ĈIUJ NI DEZIRAS

                                                   SANAN, FELIĈAN KAJ PROSPERAN

                                                                                                                       NOVAN 2020-an JARON

 

TURISMA PROSPEKTO DE URBO RIJEKA EN ESPERANTO EN LA RETO

 

 http://www.esperanto.hr/rijeka_prospekto_2007.htm  au   http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf

TTT-paĝo sur kiu troviĝas prospekto de Rijeka en esperanto.  Vi povas la prospekton printi por Vi , atentigi viajn, precipe eksterlandajn gekonatulojn.

 Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en Esperantio:  

www.esperanto.hr , http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno  http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf www.esperanto.de      www.uea.org   http://edukado.net                   http://ilei.info , www.esperanto-rijeka.hr ,

Saluton-Pozdrav

Prezidanto: Boris Di Costanzo

 

 


 

     I N F O R M I LO
  

     Lingvo Esperanto ekde la 2019-a

     jaro ekestis Kroata kultura protektita         

                nemateria heredaĵo

5-2019 (125) novembro kaj decembro

                               Rijeka, la 2-a de novembro 2019                     

Estimataj samideanoj!

Jen nia Informilo por novembro kaj decembro.  Nia celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.

KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Societaj kunvenoj okazas ĉiulunde ek de la 18-a ĝis la 20- a horo. La societejo estas oficiale malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.

Jen  la programo: :  

                          Apartaj programeroj lunde:

                        Ekde la 18,30  ĝis la 19,00 horo  Informoj, prelego aǔ diskuto.

                        Ekde la 18.45  ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

 

LA ĈEFAJ AKTIVECOJ EN NOVEMBRO KAJ DECEMBRO  ESTOS:

 NOVEMBRO:

La 4-an lundo: Diskuto pri prepar-laboroj por organizo de kurso kaj pri propagando de esperanto.

La 11-an lundo: praktikado de la lingvo Participoj. Gvidas diskuton Vjekoslav Morankić.

La 18-an  lundo:  Kunsido de la Prezidantaro komenciĝas je la 18,30 en nia societejo. Ĉeesto por  ĉiuj bonvena.

La 25-an lundo: Informo pri sepa renkontiĝo de esperantistoj en Bjelovar. Informas  Boris Di Costanzo.

 DECEMBRO:

La 2-an lundo: Diskuto pri preparo de vizito de lernantoj el gimnazio "Andrija Mohorovičić“ sub gvido de nia membro Goran Krapić.

La 9-an lundo:  Preparoj por eksterordinara asambleo kaj por Zamenhofa tago.

La 16-an lundon en nia societejo okazos:  

je la 17,30 Eksterordinara asembleo de nia societo, unua kunvoko,

-          je la 18,30 Eksterordinara asembleo de nia societo, dua kunvoko,

-          je la 19,00 ZAMENHOFA TAGO,

-          je la 20.00 Koktelo (domjenak),

Nepre ĉeestu la Asembleon kaj Zamenhofan tagon, ni petas.

            Vi ĉiuj estos ĝustatempe invititaj,  aparte al kunsido de la asembleo kaj celebro de Zamenhofa tago.

La 30-an lundo:  Adiaǔo al pasinta jaro.

 

INFORMOJ PRI PASINTAJ OKAZAĴOJ:

       LA 104 UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO

Okazis en Lahtio, Finlando la 20-an ĝis 27-an de aǔgusto 2019 . La kongreson partoprenis nia membrino Ana Alebić-Juretić. Jen  raporto de Ana:

              Mi partoprenis  unuan fojon al la Universala Kongreso de Esperanto.Kvankam mi estas iom aĝa, mi estas juna esperantistino. Mi lernis esperanton antaŭ mallonga tempo. Kiel mi ne povas plibonigi ĝin hejme, ĉar mi ne havas disponeblan tempon, mi decidis partopreni la Italan Kongreson la 2016-an jaron. Oni diris al mi ke tio estas malbone ĉar mi krokodilas kun  Italoj. Ne estas vere, kaj mi decidis partopreni la Universalan Kongreson de Esperanto. Ĝi okazis en monato Julio ĉi-jare en urbo Lahtio en Finlando. Finlando estas multekosta lando, kaj mi havis bonŝancon aĉeti tre malkaran aviadilbileton. Mi havis kunĉambrinon el  Polando kiu estas ĵurnalistino ĉe Pola radio laborante por Esperanto tutan sian laborvivon. Lahti estas nova urbo pli bone konata je rilato al diversaj sportoj, kiel skiado, skipado kaj glacihokeado. La kongresejo estis organizita ĝuste en la glacihoke-salono. Kelkaj esperantistoj ne estis kongruantaj kun tiu ideo, al mi tiu ideo plaĉis. Oni havis sufiĉan spacon por organizi diversajn aktivecojn. Oni povis partopreni al prelegoj, seminarioj, esperantaj kursoj, al la koruso k.t.p. Oni povis aliĝi ankaŭ al piedpilkteamo  “Esperanto“ kiu ludis ekstere sur loka kluba kampo kaj gajnis piedpilkan maĉon ludante kontraŭ loka piedpilka teamo. En ambaŭ teamoj ili havis po du virinoj, ne nur por plibeligi la teamojn. Mi priskribas ekskursojn, duontagajn  kaj tuttagan organizitaj dum la Kongreso. Ne estis facile decidi ĉu partopreni al  prelegoj aŭ ekskursoj. Normale ekskursoj ĉiam venkis. Partoprenon al la ekskusoj oni povas akcepti kiel konversacian kurson de lingvo Esperanto. Bona ekskurso ĉiam bonvenas. Mi decidis partopreni al ekskurso per kiu viziti domojn de famaj Finlandajn artistojn. Komponisto Julius Sibelius, pentristo Pekka Halonen el la 19a jarcento, kaj Joonas Kokonnen, komponisto el la 20a jarcento. Sibelius kaj Halonen havis iliajn domojn apud lago Tuusula. Ambaŭ domoj estis konstruitaj el ligno, sed la domo de pentristo estas pli bela, oni vidas ke li edziniĝis riĉan virinon. Familioj de ambaŭ artistoj ne povis prizorgi cititajn domojn kaj vendis ilin al la ŝtato. La domo de Joonas Kokonnen estis projektita de tre fama desegnisto Alvar Aalto senpage. Bone, sed estas pli facile desegni ol konstrui la domon. La domo estis konstruata dum la jaro 1960a kaj estas rimarkinda. Juna geedzparo  de muzikistoj zorgas pri la domo kaj estas pagataj per monoj gajnitaj de vizitantoj kaj vendado de memoraĵoj. Vizito al tri domoj de artistoj al mi ne sufiĉis. Fine mi vizitis ankaŭ la domon de unu vivanta artisto, Timo Väänänen kiu ludas diversajn specojn da citroj. Ni aŭskultadis koncerton kaj klarigojn en Esperanto. Krom la koncerto ni havis ankaŭ vespermanĝon en lia domo. Lia domo konsistas el du konstraĵoj: unu malnova kaj unu nova. Estas konektitaj unu kun alia pere de ĝardeno inter.

Universala Kongreso organizes ankaŭ junularan kaj infanan kongresojn kun iliaj apartaj programoj. Mi ne povas diri ion pri tio ĉar mi ne partoprenis al tiuj aranĝoj. Mi estas certa ke estis tre interesaj renkontoj.

NOVA KURSO DE ESPERANTO POR KOMENCANTOJ  Al  la kurso aliĝis neniu kursano.  Oni metis afiŝojn por la kurso ĉe 20 fakultatoj kaj mezlernejoj kaj en montrofenestron en strato Korzo. Informon pri la kurso aperigis ankaŭ gazeto Novi list en rubriko Informator.

7-a RENKONTIĜO "ESPERANTISTOJ DE BJELOVAR AL SIA URBO“

En Bjelovar kaj Đurđevac ekde 20-a  ĝis 23-a de septembro okazis  7.  Renkontiĝo  " Esperantistoj de Bjelovar al sia Urbo“,  Malfermo de Dokumenta Esperanto-Centro (fore: DEC) en Đurđevac, kaj celebro de 110 datreveno de esperanto en Bjelovar. Delegacio de nia societo partoprenis esperantistajn okazaĵojn en Bjelovar kaj Đurđevac. En delegacio estis Prezidanto Boris Di Costanzo kaj Jaga Di Costanzo.Krome Boris Di Costanzo partoprenis en programero  "Deklamado“  per recitaĵo  de poemo "Nia homĉjo“, origine poemo  "Naš čovo“  de Silvije Strahimir Kranjčević kiun reversis en esperanton nia membro Vjekoslav Morankić.

            Programon ĉeesti pli ol 60 esperantistoj plej multe de Kroatianoj, sed ankaŭ gastoj el Hungario, Ĉehio kaj Germanio. Programon partoprenis urbestro de Urbo Bjelovar kaj vicestrino de Provinco (Županija).

            Sur konstruaĵo de DEC en Đurđevac oni starigis memor-tabulon sur kiu estas nomoj de pli grandaj donacintoj kiel apogantoj  por konstrui domon de DEC. Unu de enskribitaj donacintoj estas ankaǔ Esperanto Societo Rijeka.(vidu bildon)

  DEC Prezidanto

ž   

Memor tabulo – al doncintoj por helpo dum konstrado e domo.   

 

TURISMA PROSPEKTO DE URBO RIJEKA EN  ESPERANTO EN LA RETO

             http://www.esperanto.hr/rijeka_prospekto_2007.htm  au   http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf

 ttt-paĝo sur kiu troviĝas prospekto de Rijeka en esperanto.  Vi povas la prospekton printi por Vi , atentigi viajn, precipe eksterlandajn gekonatulojn.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:        

www.esperanto.hr , http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno  http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf www.esperanto.de      www.uea.org   http://edukado.net                   http://ilei.info , www.esperanto-rijeka.hr ,

 

               Estu kore salutataj el nia societo. Fartu bone!

 

 


                                                               

          I N F O R M I LO

           Lingvo Esperanto ekde la 2019a jaro ekestis kroatia kultura protektita nemateria  heredaĵo

              4-2019(124) septembro kaj oktobro
Esperanto društvo Rijeka*Esperanto-Societo Rijeka Blaža Polića 2  51000 RIJEKA       Hrvatska-Kroatio

                  Tel.++385(0)(51)334-670

            lunde  de la 18a ĝis la 20a horo

  Naslov na mreži-retadreso: esperanto.rijeka@ri.htnet.hr

              IBAN: HR75 2402 0061 1002 1273 9,

     Prezidanto: Boris Di Costanzo, tel: 098 929 4623,   Vicprezidanto: Vjekoslav Morankić

                      tel.: 095 870 6756 kaj  226 218

.

              Rijeka, la 2-an de septembro 2019                     

 

Estimataj gesamideanoj!

Jen nia Informilo por septembro kaj oktobro.  Nia celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.

KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Societaj kunvenoj okazas ĉiulunde ekde la 18-a ĝis la 20- a horo. La societejo estas oficiale malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.

Jen  la programo:       

                          Apartaj programeroj lunde:

Ekde la 18,30 ĝis la 19,00 horo:  informoj, prelego aǔ diskuto

Ekde la 18,45  ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

                        LA ĈEFAJ AKTIVECOJ EN SEPTEMBRO KAJ OKTOBRO ESTOS:

SEPTEMBRO:

La 2-an lundo-  Postferia renkontiĝo

La 9-an lundo-  Informoj pri pasintaj agadoj.

La 16-an lundo-  Informoj pri 7-a Renkontiĝo  de esperantistoj en Bjelovar “ Bjelovar al sia Urbo.“                     

La 20-a  ĝis 22-a Vizito de delegacio de Societo en Bjelovar la 7-an Renkontiĝon de esperantistoj.

La 23-an lundo-  Informoj pri okazinta kongreso de italaj esperantistoj en Triesto fine de aŭgusto

La 30-an lundo-  Preparoj por organizo de kurso de esperanto komencota mardon la 22-an de oktobro.

 

OKTOBRO:

La 7-an lundo-  Kunsido de la Prezidantaro.

La 14-an lundo-  Informo pri projekto Esperanto konferenco de "Alp-Adrio“ sekvontjare en Rijeka.

La 21-an lundo- Informo pri okazinta 7.Renkontiĝo de esperantistojn en Bjelovar.

La 22-an mardo-   Kurso de esperanto por komencantoj komenciĝas en la societejo je la 18-a horo..

La 28-an lundo-  Pri eblaj kursoj de esperanto en aliaj lokoj en nia distrikto.

 

     7-a RENKOTIĠO "ESPERANTISTOJ  DE    

                BJELOVAR AL SIA URBO“

Prezidanto Boris Di Costanzo kaj vicprezidanto Vjekoslav Morankić de la Sosieto oficiale vizitos renkontiĝon. Se iu volas viziti renkontiĝon, aliĝu ĉe:
Franjo Forjan 091 797 3484
Zdenka Polašek 098 930 2906, 098 181 7350
Josip Pleadin 098 248 574

LA 30-a MRK – MONTKABANA   

            RENKONTIĜO

okazos inter 26-a kaj 29-a de septembro 2019 en montkabano Dom na Kofcah (montkabano je Kofce) sur monto Košuta apud Aŭstro-Slovenia landlimo. Interesuloj kontaktu Vanja Radovanović per rete (vanja.radovanovic@ericsson.com ).

          NOVA KURSO DE ESPERANTO POR           

                         KOMENCANTOJ

NOVI TEČAJ ESPERANTA ZA POČETNIKE

            Nova kurso de esperanto komenciĝos la 22-an de oktobro  je la 18-a horo  en la societejo. Aliĝoj ĝis la 20-a horo. Kontribuo por la kurso 100 kunaoj. Informu viajn konatulojn kaj amikojn.

                Novi tečaj esperanta za početnike počinje 22. listopada  u našim prostorijama, Blaža Polića 2, a s počtkom u 18 sati. Prijave su do 20 sati a prilog za tečaj je 100 kuna.  Obavjestite svoje znance i prijatelje o tečaju.

 

            KUNSIDO DE LA PREZIDANTARO

            Okazis la 19-an de aŭgusto. Ni informas Vin pri kelkaj gravaj informoj aŭ decidoj.

            El punkto 1. de la tagordo:

            Estas akceptita  spezokonto por unuaj ses monatoj ĉi jare.

·         Enspezoj – Prihodi                       33.918 hrk

·         Elspezoj – Rashodi                       31.450 hrk

·         Gajno  - Dobit                   2.468 hrk

Gajno kaj amortizo (6,998 hrk) kune faras sumon  de 9.466 hrk,kaj tiu sumo ne estas elspezita. Ĝi estas je dispono por investoj aŭ projektoj aŭ kovro de elspezoj en estonteco.

 

      INFORMOJ PRI PASINTAJ OKAZAĴOJ

 

VOJAĜO AL SOVINJAK, KAŠTELIR KAJ NOVIGRAD

La 25-an de majo ĉi jaron Delegacio de nia Societo forvojaĝis al Istrio (Sovinjak, Kaštelir kaj Novigrad) por viziti familianojn de membro Marčelo Trampuh.  Oni metis florojn sur tombojn de Marčelo Trampuh en Kaštelir, Slobodan Vitolović en Sovinjak kaj Familio Ćulibrk Svetozar en Novigrad. En Kaštelir ni havis komunan kunvenon kun esperantistoj el Triesto. Temo de interparolado estis  organizo de 21-a Esperanto-Konferenco de "Alp-Adrio“, kiu estos organizata sekvontan jaron en junio en Rijeka. Triestaj esperantistoj informis ke ili estas pretaj kunlabori en organizo de la konferenco en Rijeka. Renkontiĝon ni havis sur bieno de Kata Trampuh kiu bonege akceptis niajn delegaciojn el Rijeka kaj Triesto, kaj ni vere dankas al ŝi. En Delegacio de la Societo estis: Boris Di Costanzo; Ana Alebić-Juretić, Jaga Di Costanzo, Vjekoslav Morankić,Valter Šverko kaj Ada Babić.

Dum renkontiĝo en Kaštelir Rjekanoj kaj Triestanoj

OKAZAĵO "GLEDAJ U-ž DRUGE“

                           "SPEKTU JE (ALIAJ) SOCIETOJ“

La 31an de majo 2019a jaro okazis prezentado de diversaj societoj el Departemento Ĉemara kaj Montara. Inter ili estis ankaŭ nia Societo prezentita per sia programo. Ni prezentadis sian laboron, donadis informojn pri Internacia lingvo Esperanto, organizis rapidan kurson de la lingvo kaj donadis informojn pri esperanto movado en Rijeka kaj en la mondo. Niaj prezentantoj de la programo estis: Ana Alebić-Juretić, Goran Krapić,Boris Di Costanzo kaj Valter Šverko.

Oni planas ankaŭ sekvontjare ĉeesti saman programon.

Unu horo surstrata prezentado de Esperanto

    NIAJ MEMBROJ ĈE ITALA KONGRESO

                      DE ESPERANTO

86-a Itala Kongreso de Esperanto okazis en Triesto ekde la 24-a ĝis la 31-a de aŭgusto. La kongreson partoprenis 7 kongresanoj el nia Societo.. Nia membrino Ana Alebić-Juretić  partoprenis dum tuta Kongreso. La Kongreson ankaŭ vizitis delegacio de niaj societanoj. Vizito estis unutaga, dimanĉon la 25-a de aŭgusto. Tiu tago estis la plej konvena por vizito de niaj membroj, ĉar estis abunda per programoj. Unutagan vojaĝon al la kongreso partoprenis jenaj niaj membroj: Boris Di Costanzo, Ferletta Nirvana, Valter Šverko, Goran Krapić, Leo Nenadich kaj Vidić Siniša.

 

 .

 

        P R O J E K T O J

     21-a  Esperanto konferenco de "Alp-Adrio“,

                       la 2020-an en Rijeka

La projekto estas jam anoncita en la akceptita programo de laboro por la 2020-a jaro.

Projekto "Per Esperanto trans Landlimoj“  estas ligita ankaŭ kun  la "Esperanto Konferenco Alp-Adrio“.  La projekto okazos meze de 2020- jaro. Nuna situo estas ke nia E-Societo volas projekton realigi kadre de programo "Rijeka metropolo de Eŭropa kulturo en la 2020-a jaro". La projekto estas donita al konkurso de faka komisio "Rijeka EPK2020" por realigo kaj financado de la projektoj. Aliĝis al konkurso 380 projektoj kaj ŝanco sukcesi pro tio estas malgranda. Tamen jam estas granda sukceso por nia E-Societo ke ni aliĝis al konkurso. Bedaurinde faka komisio de Rijeka ne  akceptis nian projekton. Tial ni tamen realigos projekton 21-a Esperanto-Konferenco "Alp-Adrio“ en Rijeke komence de junio 2020-an jaron. En la projekto kunlaboros Triesta Esperanto-Asocio kaj  Kroata Esperanto-Ligo.

           

    REVERSAĴO DE POEMO "NAŠ ČOVO“ DE    

      SILVIO STRAHIMIR KRANJČEVIĆ EN                 

                             ESPERANTON

            Nia membro Vjekoslav Morankić tradukis poemon en esperanton. Ni publikigas la tradukon kaj same originalo de poemo "Naš čovo“. Por bone legi la tradukon estas aldonitaj  komentoj pri vortoj nekutimaj en esperanto kaj same en kroata literatura lingvo. Jen traduko kaj originalo de "Naš čovo“.

Silvije Strahimir Kranjčević, (1865 - 1908) NAŠ ČOVO, prepjev na esperanto. (reversaĵo en Esperanton)  tradukis Vjekoslav Morankić

                        NIA HOMĈJO

Ekde kiam, ho almozul', la manikoj viaj pendis?

-Ekde kiam,  mastro mia, oni min ĉe Lisa* sendis.

 

-Fulme tondris,  rompiĝadis, kvazaŭ dioj freneziĝis:

Mi surgrimpis ŝipan pinton ĉar la flago implikiĝis.                  

 

-Tra kuglaro kaj fumego, eksturmis ŝipopru' nia,

Certe, mi eĉ vivon donus, por Tegetof*-ridet' lia.

 

-En altec' estante tiel, tuj okupis min marvasteg'

Ne videblis ja maro plu, tra nebulego el fumeg'.

 

-Ja implikiĝis nia flag', sed egale mi mem diris;

Militŝipaj krucmastpintoj, akre lule enplektiĝis.                                

-En momento mi rimarkis, itala soldat' atakas,          

De mastopint'  li embuskas, flagon nian rabi volas.

 

-Ne, diris mi galioto*, per korpo flagon kovris mi,

De sube kuglar' surŝutis, ambaǔ korpojn de mi kaj li.                       

-Mi vidis kiel li falis, poste estis falo mia,

Falante forte li kriis "Ev-ev-iv-a  I-ta-li-a*“.

 

-Pensis mi kial itale: ĉe ni, tu* kriaĉas besto!

"Amiraljo* nia vivu“, ekkriis mi, tu ĉozoto*.

 

-Senkonscia mi ekestis; longe, longe estis tiel:

Ĉar manojn mi perdis, kaj nun, sen manoj mi vivas iel.                   

-Pensieto, mi ĝin havas, bonaj homoj donas ion.

Por amiralj' meson jare; mi pagas almenaŭ tion.

 

-Dian absolvon mi petas, pro niaj pekaj faradoj,

Estu mi viva jaron plu, ke foriĝu malaj aĵoj.

 

-Irus mi al Dia Patrin', al Krasno* montara sanktej',

Ke mi vere trankviliĝu, antaǔ ja prenus min tombej'.

 

-Doloras min, mastro, anim', ke mi al baptita homo,             

Vere hundan vorton diris, kiam estis lia falo.

 

-Sed, per ambaǔ manoj estis, amiraljo defendata.

Ne estis mi ĉiam tia,  kriplul' senvalorigata.                          

 

Esperantigis Vjekoslav Morankić

 

Klarigoj pri iuj vortoj en traduko:

 

1   Homĉjo  =  virhomo pli maljuna, kara, ŝatata (signifo en la  kroata aǔ serba  aǔ bosnia lingvoj simile al patro-paĉjo).

2   Lisa = Nomo  de la kroata insulo  Vis,  en mezo de Adria maro, ĉeestas dialektoj en Dalmatio kaj en iuj ĉemaraj regionoj de Kroatio. Nomo en la itala por insulo Vis estas Lissa.

3    Tegetof =  Wilhelm von Tegetthoff naskita en Maribor (nun Slovenio) 23-12-1827 , mortis en Vieno 17-04-1871 . Aŭstria admiralo gvidanta en batalo la aŭstro-hungaran floton kontraŭ la Italan Reĝan militfloton la 20-an de julio 1866 sude de insulo Vis . La Aŭstro-hungara floto havis grandan venkon. En la kroata originalo Tegetof estas skribita fonetike, kaj en esperanta traduko estas lasita fonetika skribo.

4  galioto, En PIV estas eraraj signifoj " 1. Mezepoka remŝipo  en Mediteraneo kaj 2.Nederlanda platfunda fiŝkapta ŝipo“  En PIV  ne estas ĝustaj la difinoj: la vorto galeotto signifas en la itala originalo homon sed ne ŝipon. Do la itala originalo galeotto estas remisto sur galero la plej ofte sklavo., sed ĝi signifas anakaǔ  malbonan homon.    En teksto de Homĉjo galioto signifas "malbonega homo“ aǔ simile.

5   "Ev-ev-iv-a  I-ta-li-a“  originala elkrio de itala soldato  =  "Vivu Italio“.

6   Tu =  ci . Estas "tu,“ ĉar rilatas al malamika soldato. En Esperanto "Tu“ ja estas jam uzita de iuj.

7  Amiraljo =  admiralo . En la kroata estas uzita ankaǔ la vorto Amiraljo malgraǔ la oficiala esprimo  "admiral“ (same en serba aǔ bosnia lingvoj).

8    ĉozoto = pejorativa aǔ iom ofendema vorto por Italoj uzata  en Dalmatio kaj en iuj aliaj regionoj de ĉemara Kroatio, por Italoj.  La vorto devenas de itala urbo  Chioggia (kjoĝa).  En 18-a jarcento Dalmation kontaktis la plej multe italaj fiŝistoj el citita urbo. En kroata, serba, bosnia kaj montenegra lingvoj ofte gramatike la litero "k“ estas ŝanĝata al  (č = ĉ) kiel ankaǔ turka "kevap“ en čevap au kuprija (ponto) en "ćuprija“ ktp.

9.   Krasno estas pilgrima loko en kroatia montaro Velebit. Sanktejo de Dipatrino.

10. En la kroata osiginalo estas uzataj lokaj vortoj  el Dalmatio kiuj devenas de italaj  dialektoj, kaj mi ilin lasis ankaǔ en Esperanto. kiel estas klarigite.

 

Naš čovo en la kroata.

Silvije Strahimir Kranjčević,

                               

                               NAŠ  ČOVO

 

Otkad tebi, moj prosjače, ti rukavi prazno vise?
- Pa od onda, gospodaru, kad smo bili ispod Lise.

- Grmilo je, kršilo je, ko da vrazi svi se nose:
Ja se popeh vrh fregate, jer naš barjak zapleo se.

- Usred dima, usred zrnja jurnula je naša prova,
I sada bih život dao za taj smiješak Tegetofa.


- U visini stojeć  'nako, niz pučinu samo trenuh,
Ni ne vidjeh više mora u oblačju zadimljenu.

- Tek križevlju silnih nava ljuljahu se oštri vrsi;
Pa svejedno - rekoh sobom - što da naš se barjak mrsi?

- Odjedanput spazih eto: Talijanac na nas suče,
Sa križa mu vojnik vreba, da nam ratni barjak svuče.

- Nećeš, rekoh, galiote - pokrih barjak u tom trenu,
A ozdo se zrnje osu i po meni i po njemu.

- Tek ga nazreh, kako ljosnu, a za njime ljosnuh i ja.
Padajući on je vikn'o: "Ev-ev-iv-va  I-ta-li-a."

- Ja pomislih: "Što se u nas talijanski dereš, skote!“
Pa poviknuh:  Amiraljo naš eviva, ti ćozote!

- Što je dalje bilo, ne znam; tek bilo je dugo, dugo:
Tu izgubih obje ruke; sad sam 'vako, što bih drugo!

- Penzijice nešto imam, dobri ljudi dadu tralja,
Svakog ljeta misu platim za pokojnog amiralja.

- I molim se, Bog da prosti svima nama grešne čine
I da jošte dogodine u životu podrži me.

- Pošao bih Majci božjoj na proštenje a na Krasno,
Prije neg umrem, da se skrušim, da ne bude poslije kasno.


- Jer me peče, gospodaru, što krštenoj rekoh duši                  
Pasju riječ, Bog da prosti, kad se ono s križa sruši.

- Nu  rekoh je! Branio sam s obim rukam amiralja,
A nijesam ni ja bio vazda 'vaka kljasta tralja.

 

Tumačenje riječi:

 

1.      Ispod Lise – Ispod Visa. Lisa, naziv otoka Visa i u narječjima Dalmacije. Naziv dolazi od Lissa talijanskog naziva za otok Vis

2.      Tegetof, Wilhelm von Tegetthoff, rođen u Mariboru 23-12-1927 umro u Beču 17-04-1871. Austrijski admiral, komandant austrijsko-ugarske flote u bitci ispod Visa  20. srpnja 1866. protiv Talijanske kraljevske ratne  

flote. Austrijska flota izvojevala je veliku pobjedu.

3.      Galiot, nevaljao čovjek.

4.      "Ev-ev-iv-a I-ta-li-a“ uzvik talijanskog vojnika, a znači "Živjela Italija“

5.      Ćozoto, pogrdni naziv za talijana u narječju Dalmacije.

6.      Amiraljo naš eviva = Amiraljo naš nek živi   

 

 

TURISMA PROSPEKTO DE URBO RIJEKA EN     ESPERANTO EN LA RETO                                      

             http://www.esperanto.hr/rijeka_prospekto_2007.htm  au   http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf

 ttt-paĝo sur kiu troviĝas prospekto de Rijeka en esperanto.  Vi povas la prospekton printi por Vi , atentigi viajn, precipe eksterlandajn gekonatulojn.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:        

www.esperanto.hr  iru al kvadrato KEL. Trovu societoj (Eesperanto Societo  Rijeka, kaj iru al Riječki kantun), http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno  http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf www.esperanto.de            www.uea.org  

 

 

Delegacio de ES Rijeka ĉe 86a Itala Esperanto Kongreso en Triesto la 25an de aŭgusto 2019 antaŭ historia flago farita per manoj de diligentaj membrinoj de TEA je la 1909a jaro. Fotis nia membrino Višnja Branković.

 

Nia membrino Ana Alebić-Juretić en rondo de geesperantistoj partoprenintaj la Itala Esperanto-Kongreso en Triesto.

Ana frontas. Fotis BDC.

 

http://edukado.net                   http://ilei.info , www.esperanto-rijeka.hr ,

 NE FORGESU MEMBROKOTIZON! Al tiuj kiuj eble forgesis.

                                Estu kore salutataj el nia societo. Fartu bone!

 


      I N F O R M I LO  

Lingvo Esperanto ekde la 2019a jaro ekestis Kraoata kultura protektita nemateria heredaĵo

                                                                    3-2019(123) majo ĝis inkluzive aŭgusto

                                                   Esperanto društvo Rijeka*Esperanto-Societo Rijeka

                                                    Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio

                                             Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a ĝis la 20a horo

                               Naslov na mreži-retadreso: esperanto.rijeka@ri.htnet.hr

                                                             IBAN: HR75 2402 0061 1002 1273 9,

                                                     Prezidanto: Boris Di Costanzo, tel: 098 929 4623,

                                  Vicprezidanto: Vjekoslav Morankić tel.: 095 870 6756 kaj  226 218

.

                                                                       Rijeka, la 2-an de majo 2019                     

 

Estimataj gesamideanoj!

Jen nia Informilo por majo ĝis inkluzive aŭgusto.  Nia celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.

KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Societaj kunvenoj okazas ĉiulunde ekde la 18-a ĝis la 20- a horo. La societejo estas oficiale malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.

Jen  la programo:       

                          Apartaj programeroj lunde:

                        Ekde la 18,30 ĝis la 19,00 horo:  informoj, prelego aǔ diskuto

                        Ekde la 18,45  ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

                        LA ĈEFAJ AKTIVECOJ EN MAJO KAJ JUNIO ESTOS:

MAJO:

La 6-an lundo-    Okazis kunsido de la Prezidantaro

La 13-an lundo-  Praktikado de la lingvo. Diskuto pri participoj.

La 20-an lundo-  Diskutado pri nia projekto "Per Esperanto trans Landlimoj“

                          okazonta en Rijeka en 2020-a jaro. 

La 25-an sabato- Vojaĝo al Istrio, vizito al tombejojn de forpasitaj niaj membroj. Kunveno kun

                                  triestaj esperantistoj en Kaštelir.Traktado pri nia kuna projekto por 2020-a jaro

                                 "Per Esperanto trans Landlimoj“.

La 27-an lundo-  Ttraktado pri interparoloj kun Triesta Esperanto-Asocio en Kaštelir sabaton la 25-an

                          ĉi monaton.

 

JUNIO:

La 3-an lundo-    Prelego pri vizito al Parizo

La 10-an lundo-  Prelego pri okazintaj UK-oj

La 17-an lundo-  Prelego pri okazonta UK-o

La 24-an lundo-  Adiaŭa kunveno antaŭ feriaj monatoj julio kaj aŭgusto.

 

ELEKTITAJ NOVAJ PREZIDANTO, VICPREZIDANTO KAJ MEMBROJ DE LA PREZIDANTARO

            Elekto-asembleo respektive asembleo por la 2018 okazis la 28-an de aprilo. La asembleo elektis novajn prezidanton, vicprezidanton, kaj membrojn de la Prezidantaro. Novelektitaj estas:  Boris Di Costanzo prezidanto, Vjekoslav Morankić vicprezidanto, kaj membroj de la Prezidantaro Ana Alebić-Juretić, Emil Hrvatin, Goran Krapić, Damir Morankić, Leo Nenadich, Ana Radulović kaj Valter Šverko. Oni decidis ke rajtigitaj personoj por reprezentadi la Societon estu: Boris Di Costanzo, prezidanto, Vjekoslav Morankić, vicprezidanto kaj Ana Alebić-Juretić membrino de la Prezidantaro. La asembleo akceptis jenajn dokumentojn: Raporton de la Prezidantaro por 2018-a jaro, financan raporton por la 2018-a jaro kaj laborprogramojn por la 2019-a kaj la 2020-a jaroj.

VOJAĜO AL SOVINJAK, KAŠTELIR  KAJ NOVIGRAD.

            Sabaton la 25-an de majo ni organizas ekskurson por viziti familianojn de nia forpasinta membro Marčelo Trampuh, kaj meti florojn sur tombojn de Marčelo, Slobodan Vitolović kaj Svetozar Ćulibrk kaj lia edzino. Kunvenon en Kaštelir partoprenos ankaŭ triestaj esperantistoj. Partopreno en kostoj por vojaĝo estas 100 kunaoj po persone. Aliĝu ĉiulunde en la societejo aŭ ĉe Boris Di Costanzo, tel 098 929 4623.

            En Kaštelir okazos oficiala renkontiĝo kun triestaj esperantistoj. Dum kunveno oni pritraktos kunlaboron de triestaj esperantistoj en nia projekto "Per Esperanto trans Landlimoj“ kiun ni kaj triestanoj realigos meze de 2020-a jaro. Projekto estas realigota kune  kadre de "Esperanto Konfernco Alp-Adrio".

N O V A J   P R O J E K T O J

 

PER ESPERANTO TRANS LANDLIMOJ

            La projekto estas jam anoncita en la akceptita programo de laboro por la 2020-a jaro.

Projekto "Per Esperanto trans Landlimoj“  estas ligita ankau kun  La "Esperanto Konferenco Alp-Adrio“.  La projekto okazos meze de 2020- jaro. Nuna situo estas ke nia E-Societo volas projekton realigi kadre de programo "Rijeka metropolo de Eŭropa kulturo en 2020-a jaro". La projekto estas donita al konkurso de Faka komisio "Rijeka EPK2020" por realigo kaj financado la projektojn. Aliĝis al konkurso 380 projektoj kaj ŝanco sukcesi pro tio estas malgranda. Tamen jam estas granda sukceso por nia E-Societo ke ni aliĝis al konkurso. Se ni ne sukcesos en konkurso ni tamen realigos la projekton meze de la 2020-a jaro, per eble iomete ŝanĝita programo. En projekto kunlaboros Triesta Esperanto-Asocio, Kroata Esperanto-Ligo. En programo estas antauvidite presigo de la novelo de Spomenka Štimec "La lasta batalo de  la moretto“ en esperanta originalo kaj traduko en la kroata.

 

SURSKRIBO DE ESPERANTO DOMO

            Sur fasado de nia Domo en Kostrena, kiun ni nomas "Esperanto Domo“  estos metita surskribo  "ESPERANTO DOMO"  eble farota el  verda marmoro. Pri projekto zorgas Boris Di Costanzo.

 

SKOLTA  TAĈMENTO  NORDO-SUDO EN KOSTRENA

            Agas ankaŭ en nia "Esperanto Domo" en Kostrena dum pluraj jaroj. La taĉmento celebris la 20 jaran agadon en komunumo de Kostrena. Celebrado okazis sur Platak sabaton la 16-an de marto. Al celebrado estis invititaj niaj reprezentatoj Vjekoslav Morankić kaj Boris Di Costanzo. Ni transdonis al skoltoj du lernolibrojn kaj du vortarojn de Esperanto. Ceremonion ĉeestis pli ol 100 skoltoj (plej parte junaj), altrangaj gastoj inter kiuj estis ankaŭ vicdistriktestro sinjoro Branko Škrobonja.

(Sur foto maldekstre kune kun Vjekoslav Morankić).

 

Fotis B.D.C.

 

TURISMA PROSPEKTO DE URBO RIJEKA EN ESPERANTO EN LA RETO

             http://www.esperanto.hr/rijeka_prospekto_2007.htm  au   http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf

 ttt-paĝo sur kiu troviĝas prospekto de Rijeka en esperanto.  Vi povas la prospekton printi por Vi , atentigi viajn, precipe eksterlandajn gekonatulojn.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:        

www.esperanto.hr  iru al kvadrato KEL. Trovu societoj (Eesperanto Societo  Rijeka, kaj iru al Riječki kantun), http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno  http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf www.esperanto.de            www.uea.org   http://edukado.net                   http://ilei.info , www.esperanto-rijeka.hr ,

 

NE FORGESU MEMBROKOTIZON! Al tiuj kiuj forgesis.

                               Estu kore salutataj el nia societo. Fartu bone!

 


      I N F O R M I LO  

     Lingvo Esperanto ekde la 2019a jaro ekestis Kraoata kultura protektita nemateria heredaĵo

                                                                    2-2019(122) marto kaj aprilo

                                                   Esperanto društvo Rijeka* Esperanto Societo Rijeka 
                                                   
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio
                                            
Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a ĝis la 20a horo

                               Naslov na mreži-retadreso: esperanto.rijeka@ri.htnet.hr
                                                            
IBAN:
HR75 2402 0061 1002 1273 9,
                         
                            Prezidantino: Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646,
                                 
Vicprezidanto: Vjekoslav Morankić tel.: 095 870 6756 kaj  226 218

.                                                                       Rijeka, la 4-a de marto 2019                     

Estimataj gesamideanoj!

Jen nia Informilo por marto kaj aprilo.  Nia celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.

                                      KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Societaj kunvenoj okazas ĉiulunde ekde la 18-a ĝis la 20- a horo. La societejo estas oficiale malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.

Jen  la programo:       

                          Apartaj programeroj lunde:

                        Ekde la 18,30 ĝis la 19,00 horo:  informoj, prelego aǔ diskuto

                        Ekde la 18,45  ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

LA ĈEFAJ AKTIVECOJ EN MARTO KAJ APRILO ESTOS:

MARTO:

La 4-an lundo-    Informo pri esperanta nemateria heredaĵo

La 11-an lundo-  Pri pasinta karnavalo

La 18-an lundo- Trarigardo de niaj ekskursoj vizitoj k.t.p.

La 26-an lundo.  Kunsido de la Prezidantaro je la 18,30-a horo en la societejo. Preparo por la Elekta kaj    
                        
jara asembleo por la 2018-a jaro.  Ĉeesto por ĉiuj libera.

APRILO:

La 1-an lundo-  Trarigardo de fotoj faritaj de niaj membroj

La 8-an lundo-  Raporto pri "A“ kurso

La 15an lundo- Legado el eksterlandaj E-gazetoj

La 22-an            Festotago, Paska lundo

La  28-n dimanĉo. ELEKTO-ASEMBLEO DE ESPERANTO SOCIETO RIJEKA, en la societejo je la 10-a (unua konvoko) aŭ je la 11-a horo (en dua kunvoko).  Vi ricevos regule kaj ĝustatempe apartan invitilon por kunsido de la asembleo.

MAJO

La 25-an sabato.  Vizito al familioj de niaj forpasintaj membroj kaj iliaj tomboj en Istrio (Sovinjak, Kaštelir kaj Novigrad). Ankaŭ renkontiĝo kun triestaj esperantistoj.

GRAVEGA NOVAĴO

            Internacia lingvo esperanto ekestis kultura protektita heredaĵo de Kroatio. Tio signifas ke ĝi ekestis same protektita en Eǔropa Unio, ĉar Kroatio estas membro de Europa Unio kaj ek de nun Esperanto estas ankaŭ eǔropa autoktona lingvo.

            Republika Hrvatska , Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine donijelo je RJEŠENJE od 11. veljače a koji glasi: Utvrđuje se da Tradicija esperanta u Hrvatskoj ima svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra u smislu članka 9., stavka 1., alineje 1. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

 Vi povas "Rješenje“  tralegi en reto   http://www.esperanto.hr/agado_nemateria_rh.htm

 

            Laŭ nia opinio tiu decido validus en Eǔropa Unio, ĉar Kroatio estas membro de la Unio. Ek de nun Esperanto ekestis ankaǔ eŭropa lingvo. Neniǔ plu rajtas diri ke esperanto ne estas ankaǔ eǔropa lingvo.  Okazis ke iuj oficistoj deklaris ke esperanto ne estas eǔropa lingvo. De nun ili ne plu rajtas tion diri.


                             
FINANCA  JARRAPORTO POR  LA 2018-a  JARO

Financan jar-raporton de nia Societo por 2018-a jaro ni donis al respondecaj ŝtataj instancoj 22-an de februaro 

SPEZO- KONTO POR 2017 ( en kunaoj)    .          PRIHODI I RASHODI U 2017. GODINI (u kunama)

                                                           2017.g.                                               2018.g.

ENSPEZOJ - PRIHODI                                           78.455                                    65.955

Vendo de varo – Prodaja robe                           100                                                         0

Membrokotizo-Članarina                    1.605                                                     710

De Esperanto Domo - Od imovine       63.865                                             63.477

Donacije - Donacioj                             5.000                                                     100

Aliaj enspezoj-           Ostali prihodi               7.885                                                  1.668                                              

 

ELSPEZOJ - RASHODI                                92.720                                    69.608

 

Elspezoj al membroj+vojaĝkostoj      13.534                                      6.774

Materialoj-Materijal + energija            4.311                                   11.917

Servoj-Usluge                                       38.842                                   26.892

Aliaj materialoj-Ostali mat.trošk.      14.868                                      6.471

Financaj kostoj-Financ. rashodi            1.773                                      2.045

Aliaj kostoj-Ostali rashodi                      8.097                                     1.730

Amortizo-Otpis                                     11.295                                   13.771

Aliaĵoj – Ostalo                                             0                                            8

            MALGAJNO-MANJAK PRIHODA                  14.265                                    3.653

 

            BILANCO (en kunaoj) 31-12-2017 -           BILANCA  STANJA 31.12.2018. (u kunama)

                                                                                  2017.g                        2018.g.

AKTIVO-IMOVINA                                                            890.234                      893.531

Tereno-Zemljište                                           22.908                          22.908

Nefinancijska imovina                                              853.469                                  849.819

Esperanto Domo-Građevinski objekti     903.620               903.620

Oprema – Oprema                                                                  10.121

Amortizo-Ispravak vrijednosti              - 50.151                 -63.922

 

Financa havaĵo-Financijska imovina                   13.857                   20.804

 

Mono en banko-Novac u banci                                4.097                 15.612

Aliaĵoj-Ostalo                                               4.400

Debitaĵoj-Potraživanja                                5.360                     5.192

 

PASIVO-DUGOVINA (Obveze i vlastiti izvori)

Pasivo sume-Dugovina ukupno                890.234                                      893.531

 

Kreditaj saldoj-Obveze                                    3.318                                                  10.269

Kapitalo-Vlastita sredstva                           886.916                                               883.262

 

 

                  TURISMA PROSPEKTO DE URBO RIJEKA EN ESPERANTO EN LA RETO

             http://www.esperanto.hr/rijeka_prospekto_2007.htm  au   http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf

 ttt-paĝo sur kiu troviĝas prospekto de Rijeka en esperanto.  Vi povas la prospekton printi por Vi , atentigi viajn, precipe eksterlandajn gekonatulojn.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:        

www.esperanto.hr  iru al kvadrato KEL. Trovu societoj (Eesperanto Societo  Rijeka, kaj iru al Riječki kantun), http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno  http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf www.esperanto.de            www.uea.org   http://edukado.net                   http://ilei.info , www.esperanto-rijeka.hr ,

 

                               Estu kore salutataj el nia societo. Fartu bone!


      I N F O R M I LO

                   1-2019(121) januaro kaj februaro

                                                   Esperanto društvo Rijeka* Esperanto Societo Rijeka

                                                    Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio

                                             Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a ĝis la 20a horo

                               Naslov na mreži-retadreso: esperanto.rijeka@ri.htnet.hr

                                                             IBAN: HR75 2402 0061 1002 1273 9,

                                                     Prezidantino: Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646,

                                  Vicprezidanto: Vjekoslav Morankić tel.: 095 870 6756 kaj  226 218

.

                                                                       Rijeka, la 1-a de januaro 2019         

Estimataj gesamideanoj!

Jen nia Informilo por januaro kaj februaro.  Nia celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.

                                      KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Societaj kunvenoj okazas ĉiulunde ekde la 18-a ĝis la 20- a horo. La societejo estas oficiale malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.

Jen  la programo:       

                          Apartaj programeroj lunde:

                        Ekde la 18,30 ĝis la 19,00 horo:  informoj, prelego aǔ diskuto

                        Ekde la 18,45  ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

                          LA ĈEFAJ AKTIVECOJ EN JANUARO KAJ FEBRUARO:

JANUARO:

La    7-an lundo. Novjara renkontiĝo en societejo.

La 14-an  lundo. Spektado de la IIa parto de la aktoraĵo " Espere despere“.   

La 21-an,  lundo. Kunsido de la Prezidantaro komenciĝas je la 18,30 horo en nia societejo. Ĉeesto por ĉiuj bonvena. Je daŭrigo spektado de la filmeto de la III-a parto de la aktoraĵo "Espere despere“. 

La 28-an,  lundo: Esperanto kaj neutrala eŭropa identeco. Prelegas Vjekoslav Morankić

 

 

FEBRUARO:

La   4-an lundo. Prelego pri vizito al la UK-oj  tra la mondo de rijekaj esperantistoj, bilde kaj voĉe

La 11-an lundo. Prelego pri Kar navalaj kutimoj en Eŭropo

La 18-an, lundo. Kiel aktivas Kroata esperanto-Ligo? Informas Boris Di Costanzo

La  25-an, lundo. Kunsido de la Prezidantaro komenciĝas je la 18,30 horo en nia societejo. Ĉeesto por ĉiuj bonvena.

  INFORMO PRI OKAZINTA ZAMENHOFA TAGO KAJ  SOCIETA EKSTERORDINARA              ASEMBLEO LA 17-an DE DECEMBRO PASINTJARE

 

            Zamenhofan tagon kiu komenciĝis je la 19-a horo la 17-an de decembro ĉeestis 15 partoprenantoj. Boris Di Costanzo projekciis filmeton  en kiu Zamenhov hazarde ekzameniĝis pri esperanto. Aktoris bulgaraj aktoroj inter kiuj Belka Beleva. Teatraĵo nomiĝas  "Espere despere“ dank    al la Kooperativo de "Literatura foiro“ el Bulgario laŭ teksto de Sandor Szathmari, Julio Baghy kaj Giorgio Silfer, elstaraj esperantistoj.

Ĉiu de ni eĉ per eta helpo kaj per  eta laboro kontribuas al fortigo de nia komunumo. Post prelego estis manĝeto abunda (kroate "domjenak“).

Je la 18,30 okazis eksterordinara kunsido de la asembleo de la Societo. La kunsidon ĉeestis 13 membroj. La kunsido de la asembleo akceptis financan planon por sekvonta 2019-a jaro, kio estas laŭleĝa obligacio.  En la financa plano por  la 2019-a jaro estas planitaj : enspezoj 72.600 kunaoj, kaj elspezoj 78.500 kunaoj. Do malgajno estas planita per 5.900 kunaoj.

AL VI ĈIUJN NI DEZIRAS FELIĈAN KAJ PROSPERAN NOVAN 2019-an JARON

 

            TURISMA PROSPEKTO DE URBO RIJEKA EN ESPERANTO EN LA RETO

 

             http://www.esperanto.hr/rijeka_prospekto_2007.htm  au   http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf

 ttt-paĝo sur kiu troviĝas prospekto de Rijeka en esperanto.  Vi povas la prospekton printi por Vi , atentigi viajn, precipe eksterlandajn gekonatulojn.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:  

www.esperanto.hr , http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno  http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf www.esperanto.de      www.uea.org   http://edukado.net                   http://ilei.info , www.esperanto-rijeka.hr ,

 

Saluton-Pozdrav

Prezidantino: Nataša Batistić

 


 

I N F O R M I LO
                 3-2018 (118)   majo ĝis fino de aŭgusto

                 Esperanto društvo Rijeka* Esperanto Societo Rijeka

                          Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio

                           Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a ĝis la 20a horo

                                  naslov na mreži-retadreso: esperanto.rijeka@ri.htnet.hr                                                           

bankovni račun-ĝirkonto: HR75 2402 0061 1002 1273 9,

                                               Prezidantino: Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646,

                 Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel./faks.: 051 226 218

 

                                                                                  Rijeka, la 2-a de majo 2018                     

Estimataj samideanoj!

Jen nia Informilo por majo ĝis fino de aŭgusto.  Nia celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.

KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Societaj kunvenoj okazas ĉiulunde ek de la 18-a ĝis la 20- a horo. La societejo estas oficiale malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo. Dum julio kaj aŭgusto la societejo estos fermita.

Jen  la programo: :  

                          Apartaj programeroj lunde:

                        Ekde la 18-a ĝis la 18,30 horo  Informoj, prelego aǔ diskuto
                       
Ekde la 18,30  ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

 

LA ĈEFAJ AKTIVECOJ EN MAJO ĜIS AŬGUSTO  ESTOS:

MAJO – Sabaton la 19-an okazos vizito al familioj de niaj forpasintaj membroj, kaj iliaj tomboj en Istrio (Sovinjak, Kaštelir kaj Novigrad). Vidu apartan informon.

JUNIO – Sabaton la 9-an okazos unutaga vojaĝo al  20-a Esperanto Konferenco de "Alp-Adrio“ okazonta en Bjelovar ekde la 8-a ĝis la 10-a de junio. Vidu apartan informon.

AŬGUSTO – lundon la 27-an je la 18.30 horo: Kunsido de la Prezidantaro. Ĉeesto por ĉiuj bonvena.

 

            MALLONGA RAPORTO PRI OKAZINTA JARASEMBLEO DE LA SOCIETO

            Dimanĉon la 29-an de aprilo okazis jarasembleo de nia societo. La asembleon ĉeestis ....... membroj. Estis alceptitaj jenaj dokumentoj: Raporto de la Prezidantaro  pri laboro en 2017-a jaro, financa raporto por la 2017-a jaro (vidu Informilon numero 2 ĉi jaran), kaj laborprogramoj por nuna kaj sekvonta jaro. Dokumentoj troviĝas en la societejo.

            VOJAĜO AL SOVINJAK, KAŠTELIR  KAJ NOVIGRAD.

            Sabaton la 19-an de majo ni organizas ekskurson por viziti familianojn de nia forpasinta membro Marčelo Trampuh, kaj meti florojn sur tombojn de Marčelo, Slobodan Vitolović kaj Svetozar Ćulibrk kaj edzino. Partopreno en kostoj por vojaĝo 100 kunaoj po persone.  Aliĝu ĉiulunde en la societejo aŭ ĉe Boris Di Costanzo, tel 098 929 4623.

            En Kaštelir okazos oficiala renkontiĝo kun triestaj esperantistoj. Dum kunveno oni pritraktos preparojn por la 20-a Esperanto Konferenco okazonta la 8-an ĝis la 10-an de junio en Bjelovar.

 

            VOJAĜO UNUTAGA  AL  ESPERANTO KONFERENCO "ALP-ADRIO" EN BJELOVAR

            La 9-an de junio ni organizas unutagan viziton al la 20-a Esperanto Konferencon de "Alp-Adrio“ okazonta en Bjelovar. Por vojaĝo ni mendos autobuseton (kombi) kaj eventuale utiligi auto(j)n de niaj membroj. Kostoj estas jenaj: kotizo 50 kunaj po persone, 100 kunaoj por vojaĝkostoj, kaj kiu volas povas partopreni vespermaĝon kiu kostos ĉirkaŭ 100 kunaoj kaj  komenciĝos je la 16-a horo.

            Interesuloj anonciĝu lunde dum societa kunveno aŭ per telefono al Boris Di Costanzo (098 929 4623).

            Se iu volas memstare vojaĝi al Bjelovar 2  aŭ 3 tagoj. Por kostoj laj programo interesiĝu per telefone ĉe Josip Pleadin  tel: 048 811 266 .  

 

KELKAJ INFORMOJ PRI ESPERANTO-KONGRESOJ KAJ RENKONTIĜOJ ĈI JARON

            Ĉiu jare en la mondo oni organizas averaĝe pli ol 120 esperanto-renkontiĝoj kaj kongresoj. Jen kelkaj kiuj povus esti interesaj por ni:

19-05-18 Renkontiĝo de niaj societanoj kaj triestaj esperantistoj en Kaštelir.

08-10/06-18    20-a Esperanto Konferenco de "Alp-Adrio“ en Bjelovar

28/07 ĝis 04/08/2018 UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO  Lisbono, Portugalio.            www.uea.org/kongresoj .

04-11/08/2018  Internacia Junulara Kongreso, Bajadoz, Hispanio.

05-12/08/2018 Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda,  Kragujevac Serbio.

18-25/08/2018 ITALA ESPERANTO-KONGRESO  en San Marino.

20-23 ĝis 23 /09/2018  Montkaban Renkontiĝo, Erjavčeva Koča, Slovenio.

Meze de septembro:  Renkontiĝo de esperantaj verkistoj kaj tradukistoj En Hrašćina en bieno de Spomenka Štimec.

 

            INTERNACIA ESPERANTO-KALENDARO

            En interreto jam dum multaj jaroj ekzistas PLENA KALENDARO pri Esperanto kongresoj kaj renkontiĝoj. Ĉiujare en la mondo  okazas inter 120  ĝis 150 Esperanto-kongresoj kaj renkontiĝoj. Kontaktu paĝojn  ĉe  www.eventoj.hu aŭ simple skribu en reto:  plena kalendaro.

 

MEMBRO-KOTIZOJ                      -           ČLANARINE

            Al iuj membroj kiuj iome malfruas pagi mebrokotizon ni sendas enpagilojn por pagi membro-kotizon. Atentu, pagi kotizon signifas vere ke ankaŭ vi apartenas al la nia esperanta komunumo.

                Članovima, koji nešto kasne s plaćanjem članarine šaljemo uplatnice. Uplatom članarine deklarirate se da ste  govornik esperanta i pripadnik  esperantskog pokreta.

 

            TURISMA PROSPEKTO DE URBO RIJEKA EN ESPERANTO EN LA RETO

             http://www.esperanto.hr/rijeka_prospekto_2007.htm  au   http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf

 ttt-paĝo sur kiu troviĝas prospekto de Rijeka en esperanto.  Vi povas la prospekton printi por Vi , atentigi viajn, precipe eksterlandajn gekonatulojn.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:        

www.esperanto.hr , http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno  http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf www.esperanto.de      www.uea.org   http://edukado.net                   http://ilei.info , www.esperanto-rijeka.hr ,

 

                               Estu kore salutataj el nia societo. Fartu bone!


I N F O R M I LO
2-2018(117)

                 Esperanto društvo Rijeka* Esperanto Societo Rijeka

                          Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio

                           Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a ĝis la 20a horo

                            bankovni račun-ĝirkonto: HR75 2402 0061 1002 1273 9,

                         Prezidantino: Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646,

                 Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel./faks.: 051 226 218

.

                                                                                  Rijeka, la 5-a de marto 2018                     

Estimataj samideanoj!

Jen la nia Informilo por Marto kaj Aprilo.  Nia celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.

KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Societaj kunvenoj okazas ĉiulunde ek de la 18-a ĝis 20- a horo. La societejo estas oficiale malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.

Jen  la programo: :  

                          Apartaj programeroj lunde:

                        Ekde la 18-a ĝis la 18,30 horo  Informoj, prelego aǔ diskuto

                        Ekde la 18,30  ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

LA ĈEFAJ AKTIVECOJ EN MARTO KAJ APRILO ESTOS:

MARTO:

La 26-an: Kunsido de la Prezidantaro je la 18,30-a horo en la societejo. Preparo por la Jarasembleo por la 2017-a jaro. Akcepto de jarraporto pri agado kaj financa raporto por la 2017-a, kaj programoj de laboro en kuranta kaj sekvonta 2019a jaro. Ĉeesto por ĉiuj libera.

APRILO:

Preparoj por organizo de la Jar-asembleo de nia Societo okazonta ekde mezo de aprilo ĝis mezo de majo.

APRILO-MAJO:

JAR-ASEMBLEO DE ESPERANTO SOCIETO RIJEKA, okazos unu dimanĉon ek de la 15-a de aprilo ĝis inkluzive la 13-a de majo en la societejo je la 10-a aŭ la 11-a horo.  Vi ricevos regule kaj ĝustatempe apartan invitilon por kunsido de la asembleo..

PRELEGO PRI ESPERANTO EN  GIMNAZIO "ANDRIJA MOHOROVIČIĆ“ EN RIJEKA

            La 19-an de januaro 2017 en la citita gimnazio oni celebris "Tagon de la gimnazio“. Programo de la celebrado estis tre abunda. Estis prezentitaj prelegoj kaj informoj de ĉiuj studobjektoj instruataj en la gimnazio kaj ankau aliaj temoj el scienco, sporto kaj aliaj aktivecoj de homara vivo. En prezentita plurpaĝa  programo en komenca paĝo estis anoncita prelego pri esperanto. Tio estas vera raraĵo en historio de kroatiaj gimnazioj kaj mezlernejoj. La prelegon aranĝis nia membro Goran Krapić, kiu estas en la gimnazio profesoro de kroata lingvo. Prelegis pri esperanto Boris Di Costanzo. La prelegon kun intereso aŭskultadis 35 lernantoj.

ELEKTOJ POR ASEMBLEO DE KROATA ESPERANTO LIGO (KEL)

            Ĵus okazas elektoj por la asembleo de KEL. Nia Prezidantaro dum sia 12-a kunveno la 19-an de februaro elektis en la asembleon kvar jenajn membrojn el nia societo: Nataša Batistić, Prezidantino,  Boris Di Costanzo, membro de la Prezidantaro, Ana Alebić-Juretić, membrino de la Prezidantaro, kaj Valter Šverko membro de la societo.

                              FINANCA  JARRAPORTO POR  LA 2017-a  JARO

Financan jar-raporton de nia Societo por 2017-a jaro ni donis al respondecaj ŝtataj instancoj (al la Ŝtata revizio).  Ni mallonge informas vin pri enspezoj kaj elspezoj, malgajno kaj bilanco en la pasinta jaro. La Financan raporton preparis nia librotena entrepreno Lo-Mar d.o.o. Rijeka.

 

SPEZO- KONTO POR 2017 ( en kunaoj)    .          PRIHODI I RASHODI U 2017. GODINI (u kunama)

                                                           2016.g.                                               2017.g.

ENSPEZOJ - PRIHODI                                          64.673                                    78.455         

Vendo de varo – Prodaja robe                               0                                                     100                      

Membrokotizo-Članarina                    1.070                                                  1.605

De Esperanto Domo - Od imovine       59.908                                             63.865

Donacije - Donacioj                                    0                                                  5.000

Aliaj enspezoj-           Ostali prihodi               3.695                                      7.885                                              

 

ELSPEZOJ - RASHODI                               79.673                                                92.720

 

Elspezoj al membroj+vojaĝkostoj/   17.672                                                 13.534

Materialoj-Materijal + energija          6.247                                                    4.311

Servoj-Usluge                                    37.899                                                  38.842

Aliaj materialoj-Ostali mat.trošk.       5.130                                     14.868

Financaj kostoj-Financ. rashodi           1.430                                        1.773

Aliaj kostoj-Ostali rashodi                            0                                                   8.097

Amortizo-Otpis                                    11.295                                     11.295

           

MALGAJNO-MANJAK PRIHODA                           15.000                                    14.265

 

            BILANCO (en kunaoj) 31-12-2016 -           BILANCA  STANJA 31.12.2016. (u kunama)

                                                           2016.g                                    2017.g.

AKTIVO-IMOVINA                                                914.760                      890.234

Tereno-Zemljište                                     22.908                    22.908

Esperanto Domo-Građevinski objekti     903.620               903.620

Amortizo-Ispravak vrijednosti              - 38.856                 -50.151

 

Financa havaĵo-Financijska imovina                   27.088                  13.857

Mono en banko-Novac u banci                               4.389                     4.097

Aliaĵoj-Ostalo                                              3.400                     4.400

Debitaĵoj-Potraživanja                             17.299                     5.360

Kreditoj –Zajmovi                                      2.000                            0

 

PASIVO-DUGOVINA (Obveze i vlastiti izvori)

Pasivo sume-Dugovina ukupno                    914.760                           890.234

 

Kreditaj saldoj-Obveze                                    13.580                              3.318

Kapitalo-Vlastita sredstva                            901.180                           886.916

 

 

                  TURISMA PROSPEKTO DE URBO RIJEKA EN ESPERANTO EN LA RETO

             http://www.esperanto.hr/rijeka_prospekto_2007.htm  au   http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf

 ttt-paĝo sur kiu troviĝas prospekto de Rijeka en esperanto.  Vi povas la prospekton printi por Vi , atentigi viajn, precipe eksterlandajn gekonatulojn.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:        

www.esperanto.hr  iru al kvadrato KEL. Trovu societoj (Eesperanto Societo  Rijeka, kaj iru al Riječki kantun), http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno  http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf www.esperanto.de            www.uea.org   http://edukado.net                   http://ilei.info , www.esperanto-rijeka.hr ,

                                Estu kore salutataj el nia societo. Fartu bone!

 


I N F O R M I LO    1-2018(116)
novembro kaj decembro

Esperanto društvo Rijeka* Esperanto Societo Rijeka 
                
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio

               Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a ĝis la 20a horo

     Naslov na mreži-retadreso: esperanto.rijeka@ri.htnet.hr

Međunarodni bankovni račun – Internacia Bank-konta Numero (IBAN):       HR75 2402 0061 1002 1273 9,

                                   Prezidantino: Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646,
                
Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel.: 095 870 6756

.

                                                                       Rijeka, la 1-a de januaro 2018                     

Estimataj gesamideanoj!

Jen nia Informilo por januaro kaj februaro.  Nia celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.

                                      KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Societaj kunvenoj okazas ĉiulunde ekde la 18-a ĝis la 20- a horo. La societejo estas oficiale malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.

Jen  la programo:     

                          Apartaj programeroj lunde:

                        Ekde la 18-a ĝis la 19,00 horo:  informoj, prelego aǔ diskuto

                        Ekde la 18,30  ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

                          LA ĈEFAJ AKTIVECOJ EN JANUARO KAJ FEBRUARO:

JANUARO: 

La 22-an,  lundo. Kunsido de la Prezidantaro komenciĝas je la 18-a horo en nia societejo. Ĉeesto por ĉiuj bonvena.

 

FEBRUARO:

La 19-an,  lundo. Kunsido de la Prezidantaro komenciĝas je la 18-a horo en nia societejo. Ĉeesto por ĉiuj bonvena.

           

            INFORMO PRI OKAZINTA ZAMENHOFA TAGO KAJ  SOCIETA EKSTERORDINARA  ASEMBLEO LA 18-an DE DECEMBRO PASINTJARE.

            Zamenhofan tagon kiu komencis je la 19-a horo la 18-an de decembro ĉeestis 13 partoprenantoj. Vjekoslav Morankić gvidis rondan tablon kun diskutoj pri ĝenerala stato en Esperanto komunumo en Kroatio kaj la mondo.  Estas klare ke esperanton kreis sennombraj eksterordinaraj homoj. Oni malfacile povus pritaksi ĉu  ĝin kreis centmil homojn, ĉu pli aŭ malpli?  Esperanto-Komunumo nombras ne malpli ol  unu miliono da homoj. En tiom granda komunumo ekaperas diversaj aktivecoj same kiel ĉe  ĉiu popolo au nacio. Per aktivado de ĉiuj esperantistoj en la komunumo oni kreas progreson an la komunumo en ĉiuj partoj de homara vivo. Ĉiu de ni eĉ per eta helpo kaj per  eta laboro kontribuas al fortigo de nia komunumo. Post prelego estis manĝeto abunda (kroate "domjenak“).

Je la 18,30 okazis eksterordinara kunsido de la asembleo de la Societo. La kunsidon ĉeestis 11 membro. La kunsido de la asembleo akceptis financan planon por sekvonta 2018-a jaro, kio estas laŭleĝa obligacio. Tiu devo por neprofitaj organizacioj estas la unua fojo en historio de Kroatio, kaj tia speca devo ekzistas preskaŭ nenie en la mondo.

INFORMO PRI KURSO DE ESPERANTO KIU KOMENCIĜIS LA 17-an DE OKTOBRO.

Kurso de Esperanto po komencantoj komenciĝis  mardon la 17-an de oktobro  je la 18-a horo. 

Samideano Boris Di Costanzo gvidis la kurson popr 3 gekursanoj, La kurson jam finis du kursanoj Goran Krapić kaj Leo Nenadich.

 

            EKZAMENO "A“  DE ESPERANTO

La 18-an de decembro 2017 okazis en la societejo ekzameno "A“  de Esperanto laŭ regularo de Kroata Esperanto-Ligo. Ekzamenon "A“ de Esperanto sukcese faris sinjoroj Goran Krapić kaj Leo Nenadich. Gratulon al ili. En ekzamena komisiono estis Vjekoslav Morankić, prezidanto, Ana Radulović membrino kaj Boris Di Costanzo gvidanto de la kurso.

 

        MEMBRO-KOTIZOJ  -    ČLANARINE

            Al membroj ni sendas enpagilojn por pagi membro-kotizon. Atentu, pagi kotizon signifas vere ke ankaŭ vi apartenas al la nia esperanta komunumo.

                Članovima šaljemo uplatnice. Uplatom članarine deklarirate se da ste  govornik esperanta i pripadnik  esperantskog pokreta.

 

            TURISMA PROSPEKTO DE URBO RIJEKA EN ESPERANTO EN LA RETO

             http://www.esperanto.hr/rijeka_prospekto_2007.htm  au   http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf

 TTT-paĝo sur kiu troviĝas prospekto de Rijeka en Esperanto.  Vi povas la prospekton printi por Vi kaj atentigi viajn, precipe eksterlandajn gekonatulojn.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:        

www.esperanto.hr , http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno  http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf www.esperanto.de      www.uea.org   http://edukado.net                   http://ilei.info , www.esperanto-rijeka.hr ,

 

Saluton-Pozdrav

Prezidantino:

Nataša Batistić

 

 


  I N F O R M I LO    4-2017(114)  

.

                                                                       Rijeka, la 5-a de septembro 2017                     

Estimataj samideanoj!

Jen nia Informilo por septembro kaj oktobro.  Nia celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.

                                      KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Societaj kunvenoj okazas ĉiulunde ekde la 18-a ĝis la 20- a horo. La societejo estas oficiale malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.

Jen  la programo:     

                          Apartaj programeroj lunde:

                        Ekde la 18-a ĝis la 18,30 horo:  informoj, prelego aǔ diskuto

                        Ekde la 18,30  ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

                                     LA ĈEFAJ AKTIVECOJ ESTOS:

SEPTEMBRO:  Ĉiulunde estos kunvenoj je la 18-a  dum kiuj oni laboros por organizi Celebradon de 110-a  datreveno de fondiĝo de la unua esperanta societo Esperanto-societo en Rijeka kaj Kroatio, kaj kiu celebrado okazos ekde  la 28-a ĝis 30-a de septembro ĉi jaron en Rijeka.

 La16-an (sabato): Ekskurso de niaj membroj al Hrašćina por partopreni Renkontiĝon de esperantaj verkistoj kaj tradukistoj.

 CELEBRADO DE LA 110-a DATREVENO DE LA UNUA ESPERANTA SOCIETO                  

                                            EN RIJEKA KAJ KROATIO

La 28-an (ĵaudo) Malfermo de Filatela ekspozicio en Komunumo de Italoj, Uljarska 1, dua etaĝo je la 16-a horo

La 29-an Filatela ekspozicio ekde la 10-a ĝis la 20-a horo

La 30-an (sabato): Ĉefa celebrada programo en Halo de Komunumo de Italoj de Rijeka. Komeco je la 16-a horo (Vidu sube apartan programon).

OKTOBRO :

La 17-an  (mardo) Esperanto-kurso por komencantoj komenciĝas en la societejo. Aliĝoj ekde  la 18-a ĝis 20-a horo.

 

CELEBRADO DE LA 110-a DATREVENO DE LA UNUA ESPERANTA SOCIETO  EN RIJEKA KAJ KROATIO  -  ĜENERALA PROGRAMO

            La 28-an de septembro:        Malfermo de Filatela ekspozicio kaj ekspozicio de artopentraĵoj de grupo da pentristoj el urbeto Matulji. La ekspozicioj estos prezentataj en ejoj de Komunumo de Italoj en Rijeka (it: Comunita degli Italiani di Fiume) strato Uljarska 1, la 2-a etaĝo.

La 29-an de septembro: Filatela kaj artpentraĵa ekspozicioj

Je la 15-a horo: Fotado antaŭ dulingva (kroata kaj esperanta) memortabulo sur fasado de la domo Korzo 18, en kiu domo estis sidejo de la unua esperanta societo en Rijeka. Tiun ĉi memortabulon starigis Urbo Rijeka la 2007-an jaron, kaj ĝi estas ZEO (Zamenhof Esperanto Objekto) objekto en la urbo Rijeka.

La 30-an de septembro: Inter 16-a kaj ĝis la 19-a horo okazos la ĉefa solenaĵo de la celebrado en la halo de Komunumo de Italoj de Rijeka.

            Ĉefaj eltiroj el la programo estas:

            Himnoj (la kroata kaj esperanta)

            Solena malfermo de la solenaĵo, salutparoloj de reprezentanto de la Esperanto societo Rijeka, salutparoloj de gastoj.

            Temo de la ĉefa prelego estas: Konciza historio de Esperanto-movado en Rijeka kaj Kroatio (en la kroata)

            Jozo Marević kiel aŭtoro prezentos sian verkon: Granda oklingva medicina vortaro (inter lingvoj estas la kroata kaj Esperanto)

            Oni disdonos atribuitajn dankdiplomojn kaj honorajn atestilojn al membroj de Esperanto-Societo Rijeka pro iliaj laboroj en la Societo kaj en esperanto movado.

            En kultura programo  prezentiĝos: folklora kaj kantista grupo el vilaĝo Žejane (Ĵejane) en kiu loko la loĝantoj parolas istroromanan lingvon kiun ili nomas ĵejana lingvo, operkantisto Neven Mrzlečki kantos en Esperanto,  kaj itala kantisto Emanele Rovere kantos en Esperanto kaj en la itala.

            La solenaĵo finiĝos per modesta manĝeto.

 

                                           DETALA PROGRAMO

 

29an de Septembro de la 10 ĝis la 20a horo

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspozicioj en Circolo Italiano

 

 

30an de septembro je la 16a horo

Kultur-arta programo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Himnoj kroata kaj esperanta

 

 

 

 

 

 

Malfermo- saluton al gastoj

 

 

 

 

 

 

Prezentado de historio de Esperanto-Societo Rijeka

 

 

 

 

S-ro Neven Mrzlečki kantas en Esperanto kaj kroate

 

 

 

 

Disdono de dankdiplomoj kaj honoraj atestiloj

 

 

 

 

Ukraina virina kantkoruso "Kaljinka" je ukraina lingvo

 

 

 

Prezentado de la historio de Esperanto en la mondo kaj Kroatio

 

 

Prezentado de etna grupo, muzika parto, el Ĵejane (Žejane)

 

 

 

Parolo pri esperanta verkado en Kroatio kaj la mondo

 

 

 

S-ro Emanuele Rovere kantado en Esperanto kaj itala

 

 

 

Prof.dr. Jozo Marević pri lia oklingva medicina vortaro

 

 

 

 

 

Folklora grupo Ĵejane

 

 

 

 

 

 

Adiaŭa parolo kaj fermo de la solenaĵo

Eta manĝo

 

 

 

 

             EKSKURSO AL HRAŠĆINA AL RENKONTIĜO DE ESPERANTLINGVAJ          

                                            VERKISTOJ KAJ TRADUKISTOJ

La 16-an (sabaton) de septembro al  Hrašćina, (en bieno de Spomenka Štimec) kie okazos la 15-a RENKONTIĜO DE ESPERANTLINGVAJ VERKISTOJ KAJ TRADUKISTOJ. Niaj societanoj vizitos la renkontiĝon. Por societanoj  la kontribuo por la ekskurso estas 100 kunaoj. Aliĝu ĉe Boris Di Costanzo, tel: 098 929 4623 .

 

                             NOVA KURSO DE ESPERANTO POR KOMENCANTOJ

            Nova kurso de Esperanto por komencantoj komenciĝas mardon la 17-an de oktobro je la 18-a horo en nia societejo. Aliĝoj ĝis la 20-a horo. Prezo 100 kunaoj. Informu viajn konatulojn kaj amikojn.

            Novi tečaj Esperanta za početnike počinje u utorak 17. listopada u našim prostorijama Blaža Polića 2 a s početkom u 18 sati. Prijave su do 20 sati. Cijena tečaja 100 kuna. Obavijestite svoje znance i prijatelje o tečaju.

 

Membroj de la Esperanto-Societo Rijeka, de dekstre: Ana Alebić-Juretić, Jaga Di Costanzo kaj Boris Di Costanzo, partoprenantoj al la kongreso en Policoro, provinco de Matera suda Italio, ekde la 26-an de aŭgusto ĝis la 2-an de septembro 2017

Saluton-Pozdrav

Prezidanto: Nataša Batistić

 

 


  I N F O R M I LO    3-2017(113)  

                 Esperanto društvo Rijeka* Esperanto Societo Rijeka 
                         
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio
                          
Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a ĝis la 20a horo
                                 
naslov na mreži-retadreso:
esperanto.rijeka@ri.htnet.hr 
                            
              
bankovni račun-ĝirkonto:
HR75 2402 0061 1002 1273 9,
                         
                      Prezidantino: Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646,
                
Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel./faks.: 051 226 218

                                                                                  Rijeka, la 12-a de Majo 2017                     

Estimataj samideanoj!

Jen nia Informilo por Majo ĝis fino de Aŭgusto.  Nia celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.

KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Societaj kunvenoj okazas ĉiulunde ek de la 18-a ĝis la 20- a horo. La societejo estas oficiale malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.

Dum Julio kaj Aŭgusto la societejo estos fermita.

Jen  la programo: :  

                          Apartaj programeroj lunde:

                        Ekde la 18-a ĝis la 18,30 horo  Informoj, prelego aǔ diskuto
                       
Ekde la 18,30  ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

LA ĈEFAJ AKTIVECOJ ESTOS:

MAJO-Aŭgusto:  Ĉiulunde estos kunvenoj je la 18-a aŭ je la 19-a dum kiuj oni laboros por organizi Celebradon de 110a  Jardeveno de fondiĝo de la unua Esperanto-Societo en Rijeka kaj Kroatio, kaj kiu celebro okazos la 28-an ĝis 30-an de Septembro ĉi jaron en Rijeka.

MAJO – Sabaton 27-an okazos vizito al gefamilianoj de niaj forpasintaj membroj, kaj iliaj tomboj en Istrio

                -La 7-an, dimanĉe okazis  JAR-ASEMBLEO DE ESPERANTO SOCIETO RIJEKA.

AǓGUSTO – lundo la 21-an je la 18-a horo: Kunsido de la Prezidantaro. Ĉeesto por ĉiuj bonvena.   

            MALLONGA RAPORTO PRI OKAZINTA JARASEMBLEO DE LA SOCIETO

            Dimanĉon la 7-an de Majo okazis jarasembleo de nia societo. La asembleon ĉeestis nur 11 membroj. Estas akceptitaj jenaj dokumentoj: Raporto de la Prezidantaro  pri laboro en 2016-a jaro, financa raporto por la 2016-a jaro, kaj laborprogramoj por nuna kaj sekvonta jaro.

            Asembleo decidis atribui al membrojn de la Societo  pro iliaj grandvaloraj laboroj por la Societo kaj en esperanto movado. Atribuitaj estas jenaj membroj: Josipa Katunar, Boris Di Costanzo, Vjekoslav Morankić, Ana Radulović kaj Gordana Katunar.

            Asembleo decidis al ĉiuj membroj de la Societo doni "Dankesprimon“ (priznanje) pro iliaj  longjaraj membrecoj respektive aparteno al la Societo.

            Atribuoj kaj Dankesprimoj estos donataj dum celebrado de 110 jara fondiĝo de la unua Esperanto-societo en Rijeka okazonta fine de Septembro ĉi jaron.

 

                EKSKURSO AL SOVINJAK, KAŠTELIR  KAJ NOVIGRAD.

            Sabaton la 27-an de Majo ni organizas ekskurson por viziti familianojn de nia forpasinta membro Marčelo Trampuh, kaj meti florojn sur tombojn de Marčelo Trampuh, Slobodan Vitolović kaj Svetozar Ćulibrk kaj lia edzino. Partopreno en kostoj por vojaĝo 100 kunaoj po persone. Aliĝu ĉiulunde en la societejo aŭ ĉe Boris Di Costanzo, tel 098 929 4623. Tago de aliĝo estu almenaŭ ĝis la 21an de Majo.

            En Kaštelir, kiel kutime, okazos renkontiĝo kun triestaj esperantistoj.

 

INFORMO PRI 19-a ESPERANTO-KONFERENCO DE  ALP-ADRIO,  OKAZINTA EN BREŽICE                 
                                        
SLOVENIO LA 22an  DE APRILO ĈI JARE

            Delegacio de nia societo en konferenco estis Boris Di Costanzo kaj Vjekoslav Morankić. Temoj de la Konferenco estis: "130 jaroj de Esperanto-movado“, kaj "100 jariĝo de Ludoviko Zamenhof kaj Alp-Adriaj regionoj“.  Okazis ankaŭ prelegoj pri temoj  "Eŭroregio sen limoj“, "Faktoj pri vivo de Zamenhof“. Niaj delegitoj aktive partoprenis la konferencon kaj en diskutoj proponis ke en Eŭropo kaj ŝtatoj  de Eŭropa Unio oni komencu  aktivecojn por oficiala agnosko de autoktoneco de lingvo Esperanto.

        KELKAJ INFORMOJ PRI ESPERANTO-KONGRESOJ KAJ RENKONTIĜOJ ĈI JARON

            Ĉiu jare en la mondo oni organizas averaĝe pli ol 150 esperanto-renkontiĝoj kaj kongresoj. Jen kelkaj kiuj povus esti interesaj por ni:

27-05-17 Renkontiĝo de niaj societanoj kaj triestaj esperantistoj en Kaštelir

22-29/07/17 102a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO  Seulo, Suda Koreio.

 ( www.uea.org/kongresoj ).

06-12/08/17 1-a INTER-FEST, Bjelovar. Kultura kaj turisma programo. Kontakto: esperanto.bjelovar@gmail.com .

26-08 ĝis 02-09/17 84a ITALA ESPERANTO-KONGRESO  en Heraklea (Matera) Suda Italio.

15-17/09/17  Renkontiĝo de esperantaj verkistoj kaj tradukistoj en Hrašćina sur bieno de Spomenka Štimec.

28-30/09/17 Celebro de 110-a jardeveno de fondiĝo de unua Esperanto-societo en Rijeka, okazos en Rijeka.

 

 

            TURISMA PROSPEKTO DE URBO RIJEKA EN ESPERANTO EN LA RETO

             http://www.esperanto.hr/rijeka_prospekto_2007.htm  au   http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf

 ttt-paĝo sur kiu troviĝas prospekto de Rijeka en esperanto.  Vi povas la prospekton printi por Vi , atentigi viajn, precipe eksterlandajn gekonatulojn.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:        

www.esperanto.hr , http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno  http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf www.esperanto.de      www.uea.org   http://edukado.net                   http://ilei.info , www.esperanto-rijeka.hr ,

 

                               Estu kore salutataj el nia societo. Fartu bone! Prezidantino Nataša Batistić.

 


  I N F O R M I LO    2-2017(112)

                 Esperanto društvo Rijeka* Esperanto Societo Rijeka

                          Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio

                           Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a ĝis la 20a horo

                                  naslov na mreži-retadreso: esperanto.rijeka@ri.t-com.hr                                                          bankovni račun-ĝirkonto: HR75 2402 0061 1002 1273 9,

                         Prezidantino: Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646,

                 Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel./faks.: 051 226 218

.

                                                                                  Rijeka, la 1-a de Marto 2017                     

Estimataj samideanoj!

Jen la nia Informilo por Marto kaj Aprilo.  Nia celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.

KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Societaj kunvenoj okazas ĉiulunde ek de la 18-a ĝis 20- a horo. La societejo estas oficiale malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.

Jen  la programo: :  

                          Apartaj programeroj lunde:

                        Ekde la 18-a ĝis la 18,30 horo  Informoj, prelego aǔ diskuto

                        Ekde la 18,30  ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

LA ĈEFAJ AKTIVECOJ EN MARTO KAJ APRILO ESTOS:

MARTO:

La 20-an: Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo en la societejo. Preparo por la Jarasembleo por la 2016-a jaro. Ĉeesto por ĉiuj libera.

La 27-an: Ĉu eblas publika agado por Esperanto en Rijeka. Ronda tablo, diskuto  gvidanto Vjekoslav Morankić

APRILO:

La 10-an: Preparoj por organizo de la Jar-asembleo de nia Societo.

La 22-an Sabaton: Ekskurso al 19-a ESPERANTO KONFERENCO de ALPADRIO   en Brežice Slovenio

 

MAJO:

La 7-an, DIMANĈO:  JAR-ASEMBLEO DE ESPERANTO SOCIETO RIJEKA, okazos en la societejo je

                                        la 10-a aŭ la 11-a horo.  Vi ricevos apartan invitilon.

EKSKURSO AL BREŽICE SLOVENIO

            La 22-a de Aprilo (sabaton) ni organizas viziton al 19-a Esperanto-Konferenco de "Alp-Adrio“. Konferencaj temoj estas "130 jaroj de E-movado kaj 100 jariĝo de Ludoviko Zamenhof kaj Alp-Adriaj regionoj“. Estas utile ĉeesti la renkontiĝon ĉar niaj societanoj partoprenas laboron ĉe esperanto "Alp-Adriaj konferencoj jam dum multaj jaroj. Por cocietanoj  la kontribuo por ekskurso estas 100 kunaoj.  Aliĝilo kostas 10 euroj kaj tagmanĝo (je la 17,30 h.) 15 euroj. Interesuloj aliĝu ĉe Boris Di Costanzo, tel.: 098 929 4623 .

 

MEMBROKOTIZO,  ČLANARINA.

La ĉefa tasko de membro estas pagi membrokotizon al sia Societo. 

Osnovna je dužnost svakog člana da društvu plati članarinu.

Por tiuj, kiuj ankoraŭ ĝis nun ne enpagis ĝin estas aldonitaj enpagiloj.

 

                              FINANCA  JARRAPORTO POR  LA 2016-a  JARO

            Financan jar-raporton de nia Societo por 2016-a jaro ni donis al respondecaj ŝtataj instancoj.  Ni mallonge informas vin pri enspezoj kaj elspezoj, malgajno kaj bilanco en la pasinta jaro. La Financan raporton preparis nia librotena entrepreno Lo-Mar d.o.o. Rijeka.

 

SPEZO- KONTO POR 2016 ( en kunaoj)    .          PRIHODI I RASHODI U 2016. GODINI (u kunama)

                                                           2015.g.                                               2016.g.

ENSPEZOJ - PRIHODI                                           95.044                                    64.673                                             

Membrokotizo-Članarina                   1.330                                       1.070

De Esperanto Domo - Od imovine       89.088                                             59.908

Donacije - Donacioj                             2.000                                                          0

Aliaj enspezoj-           Ostali prihodi                       0                                      3.695

Aliaĵoj-Prihod od neprofitnih org.       2.626                                                           0

 

ELSPEZOJ - RASHODI                              107.182                                     79.673

 

Elspezoj al membroj+vojaĝkostoj/      7.137                                                 17.672

+isplate članovima+putni troškovi

Materialoj-Materijal + energija          9.259                                                    6.247

Servoj-Usluge                                    45.047                                                  37.899

Aliaj materialoj-Ostali mat.trošk.       4.160                                       5.130

Financaj kostoj-Financ. rashodi           1.462                                       1.430

Donacioj-Donacije                               27.318                                               0

Aliaj kostoj-Ostali rashodi                     1.504                                              0

Amortizo-Otpis                                    11.295                                     11.295

           

MALGAJNO-MANJAK PRIHODA                           12.138                                    15.000

 

            BILANCO (en kunaoj) 31-12-2016 -           BILANCA  STANJA 31.12.2016. (u kunama)

                                                           2015.g                                    2016.g.

AKTIVO-IMOVINA                                                917.349                                  914.760

Tereno-Zemljište                                     22.908                    22.908

Esperanto Domo-Građevinski objekti     903.620               903.620

Meblaĵo-Uredska oprema i namještaj            710                           0

Amortizo-Ispravak vrijednosti              - 27.561                   - 38.856

 

Financa havaĵo-Financijska imovina                   17.672                    27.088

Mono en banko-Novac u banci                                    69                      4.389

Aliaĵoj-Ostalo                                              2.500                      3.400

Debitaĵoj-Potraživanja                             15.103                    17.299

Kreditoj –Zajmovi                                                                      2.000

 

PASIVO-DUGOVINA (Obveze i vlastiti izvori)

Pasivo sume-Dugovina ukupno                    917.349                                  914.760

 

Kreditaj saldoj-Obveze                                1.169                     13.580

Kapitalo-Vlastita sredstva                       916.180                   901.180

 

                  TURISMA PROSPEKTO DE URBO RIJEKA EN ESPERANTO EN LA RETO

             http://www.esperanto.hr/rijeka_prospekto_2007.htm  au   http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf

 ttt-paĝo sur kiu troviĝas prospekto de Rijeka en esperanto.  Vi povas la prospekton printi por Vi , atentigi viajn, precipe eksterlandajn gekonatulojn.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:        

www.esperanto.hr , http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno  http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf www.esperanto.de      www.uea.org   http://edukado.net                   http://ilei.info , www.esperanto-rijeka.hr ,

                                Estu kore salutataj el nia societo. Fartu bone! Prezidantino Nataša Batistić.

 


  I N F O R M I LO 1-2017(111)

                 Esperanto društvo Rijeka* Esperanto Societo Rijeka 
                         
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio

                          
Tel.++385(0)(51)334-670
lunde  de la 18a ĝis la 20a horo
                                 
naslov na mreži-retadreso:
esperanto.rijeka@ri.htnet.hr 
                            
bankovni račun-ĝirkonto: HR75 2402 0061 1002 1273 9,
                        
Prezidantino
:
Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646,
                
Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel. 095 870 6756

                                                                                  Rijeka, la 1-a de Januaro 2017                     

Estimataj samideanoj!

Ni gratulas al vi festotagojn kaj deziras prosperan kaj sukcesplenan Novan 2017-an Jaron. 

Jen la nia Informilo por Januaro kaj Februaro.  Nia celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri   esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.

                                                      KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Societaj kunvenoj okazas ĉiulunde ekde la 18-a ĝis la 20- a horo. La societejo estas oficiale malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.

            Jen  la programo:                                                                                                                                                

                          Apartaj programeroj lunde:

                        Ekde la 18-a ĝis la 18,30 horo  Informoj, prelego aǔ diskuto pri diversaj esperantaj aferoj.

                        Ekde la 18,30  ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

                                             INFORMO PRI OKAZINTA ZAMENHOFA TAGO                   

                                       KAJ  SOCIETA  ASEMBLEO LA 19-an DE DECEMBRO.

            Zamenhofan tagon kiu komenciĝis je la 19 horo la 19-an de Decembro ĉeestis 16 partoprenantoj inter kiuj ankaŭ niaj membroj el Triesto, Elda Doerfler kaj Elio Nocent. Prelegis Vjekoslav Morankić pri novaj aktivecoj en esperanto movado. Temis pri komercaj kaj ekonomiaj aktivadoj de esperantistoj el Esperanto- Komunumo.  Estas klare ke esperanton kreis sennombraj eksterordinaraj homoj. Oni malfacile povus pritaksi ĉu  ĝin kreis centmil homojn, ĉu pli aŭ malpli.  Esperanto-Komunumo nombras ne malpli ol  unu miliono da homoj. En tiom granda komunumo ekaperas diversaj aktivecoj same kiel ĉe  ĉiu popolo aŭ nacio. Por informe per ekonomia agado nia societo jare gajnas ĉirkaŭ 60.000 kunaojn per kiu mono la nia societo kovras siajn jarajn kostojn. Same estas kun nia landa asocio Kroata Esperanto-Ligo kiu gajnas jare per sia studenta loĝejo en Vodnikova ĉirkaŭ 40.000 kunaojn.  Post prelego estis manĝeto abunda (kroate "domjenak“). Fotoj disponeblas sur dua paĝo.  

Je la 18,30 okazis eksterordinara kunsido de la Asembleo de la Societo.  Dum kunsido de la Asembleo oni  akceptis financan planon por sekvonta 2017-a jaro, kio estas laŭleĝa obligacio. Tiu devo por neprofitaj organizacioj estas la unua fojo en historio de Kroatio, kaj tia speca devo ekzistas preskaŭ nenie en la mondo.

                 TEGMENTO DE  NIA "ESPERANTO DOMO“ EN KOSTRENA REKONSTRUITA

Post damaĝo de pasinta granda tempesto en Rijeka kaj Kostrena ni komplete rekonstruis  tegmenton de nia "Esperanto Domo“ en Kostrena. Rekonstruon faris niaj membroj kaj membroj de Unuiĝo de skoltoj Rijeka.  En riparo de tegmento laboris niaj membroj : Boris Di Costanzo 205, Valter Šverko 40 kaj Damir Morankić 24 laborhoroj. La tegmento estas komplete rekonstruita. Estas forigita malnova materialo kaj metita tute nova materialo de la tegmento. Materialoj por tegmento kostis pli ol 10.000 kunaojn. Valoron de laboro de niaj membroj oni povas pritaksi ĉirkaŭ 16.000 kunaoj. Ni akcentas ke Unuiĝo de skoltoj Rijeka laborante  kun niaj membroj multon helpis por riparo de la tegmento. Vidu fotojn sur la dua paĝo.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:        

www.esperanto.hr , www.esperanto-rijeka.hr ,  http://www.esperanto.hr/rijeka_prospekto_2007.htm , http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno  http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf www.esperanto.de,            www.uea.org   http://edukado.net ,      http://ilei.info

                                                     Estu kore salutataj el nia Societo. Fartu bone! Prezidantino Nataša Batistić.

 


I N F O R M I LO  

5-2016(110)       

                 Esperanto društvo Rijeka* Esperanto Societo Rijeka

                          Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio
                          
Tel.++385(0)(51)334-670
lunde  de la 18a ĝis la 20a horo
                                 
naslov na mreži-retadreso:
esperanto.rijeka@ri.htnet.hr                                                           
                               bankovni račun-ĝirkonto: HR75 2402 0061 1002 1273 9,
                        
Prezidantino
:
Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646,
                 
       
Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel. 095 870 6756

                                                                                  Rijeka, la 1-a de Novembro 2016                     

Estimataj samideanoj!

Jen la nia Informilo por Novembro kaj Decembro.  Nia celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.  

KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Societaj kunvenoj okazas ĉiulunde ekde la 18-a ĝis la 20- a horo. La societejo estas oficiale malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.

Jen  la programo: :                                                                                                                                                             

                          Apartaj programeroj lunde:

                        Ekde la 18-a ĝis la 18,30 horo  Informoj, prelego aǔ diskuto

                        Ekde la 18,30  ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

 

LA ĈEFAJ AKTIVECOJ EN NOVEMBRO KAJ DECEMBRO  ESTOS:

 NOVEMBRO:

La 14-an:        Informo pri preparoj pri riparo de tegmento en  "Esperanto Domo“ Kostrena. Informos Boris Di Costanzo

La 28-an:        Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo. Ĉeesto por ĉiuj libera.          


DECEMBRO:           

La 5-an:          Preparoj pri organizo de la societa asembleo kaj Zamenhofa tago okazontaj lundon la 19-an de Decembro.

La 12-an:        Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo. Ĉeesto por ĉiuj libera

La 19-an:        Kunsido de la asembleo de la Societo en unua kunvoko, aŭ  je la 18,30 en dua kunvoko. Je la 19-a horo komencos Zamenhofa Tago. Poste sekvas manĝeto (domjenak).

 

INFORMO PRI FARITAJ AKTIVECOJ DUM OKTOBRO POR  INVITI INTERESULOJN  AL  KURSO DE ESPERANTO.

En pasinta kunsido de la Prezidantaro okazinta la 16-an de Septembro oni decidis ke kurso de Esperanto komencu mardon la 18-an de Oktobro  je la 18-a horo.  Afiŝoj kun informoj (A3 kaj A4 formatoj) pri komenco de la kurso estis  unu semajnon antau la komenco de la kurso pendigitaj en ĉiuj fakultatoj kaj multaj mezlernejoj (pli ol 20 fakultatoj kaj lernejoj). Krome en gazeto Novi list lundon la 17-an estas aperigita pagita anonco en formato 8 x 3,5 centimetrojn. Anonco kostis 810 kunaoj (108 euroj). En Novi list ankaŭ mardon la 18-an oni aperigis informon pri la kurso en rubriko “Informator” subrubriko “Danas Rijeka”  (5 x 3 centimetroj). Informoj estis plurfoje aperigitaj en gazetoj “Burza” kaj “Butiga” en rubrikoj senpagaj anoncetoj kaj ankaŭ en gazeto “La voce” en rubriko “Anunci gratuiti”.

Reeho estis tre malbona. Por la kurso aliĝis nur unu persono.

 

ZAMENHOFA TAGO KAJ  SOCIETA  ASEMBLEO

            Gravaj okazaĵoj ĝis fino de tiu ĉi jaro estos celebro de Zamenhofa tago kaj okazigo de eksterordinara kunsido de asembleo de la Societo. Ambaŭ okazaĵoj okazos saman tagon,  lundon 19-an de Decembro. La kunsido de la asembleo komenciĝos je la 17, 30 horo unua kunvoko, kaj/aŭ 18,30 horo en dua kunvoko. Dum kunsido de la asembleo oni devas akcepti financan planon por sekvonta 2017-a jaro, kio estas laŭleĝa obligacio. Tiu devo por neprofitaj organizacioj estas la unua fojo en historio de Kroatio, kaj tia speca devo ekzistas preskaŭ nenie en la mondo.

            Je la 19-a horo komenciĝos celebrado de Zamenhofa tago kun posta manĝeto.

            Nepre ĉeestu.

 

PLUVDAMAĜO EN TEGMENTO DE  NIA "ESPERANTO DOMO“ EN KOSTRENA

Dum pasinta granda tempesto en Rijeka kaj Kostrena okazis grava  pluvdamaĝo en tegmento de nia "Esperanto Domo“ en Kostrena.  Sed de la tegmento asekur-enterpreno rekompencos kostojn de damaĝoj kiuj aperis interne de la domo, sed ne de la tegmento. Por eviti estontajn pluvdamaĝojn oni devas ripari tutan tegmenton. Materialoj por ripari la tegmenton kostos pli ol 10.000 kunaoj. Ni interkonsentis kun Unuiĝo de skoltoj Rijeka komune labori por riparo de la tegmento. Iliaj kaj niaj volontuloj laboros je riparado de la tegmento, ĉar nek ni nek skoltoj havas monon por pagi firmaojn ke ili tion faru.

14-a RENKONTIĜO DE ESPERANTLINGVAJ VERKISTOJ KAJ TRADUKISTOJ.

            Renkontiĝo okazis sabaton la 17-an  de Septembro al  Hrašćina, (sur beino de Spomenka Štimec). El nia societo ĉeestis delegitoj  Boris Di Costanzo, Ana Alebić-Juretić kaj Valter šverko.

 

KONGRESOJ, RENKONTIĜOJ ESPERANTISTAJ EN SEKVONTA 2017-A JARO

            Averaĝe ĉiu jare en la mondo okaziĝas ĉirkaŭ 200 diversaj esperantistaj kongresoj, renkontiĝoj, seminarioj kaj aliaj kunvenoj: Vi povas trovi informojn de ĉiuj kongresoj kaj renkontiĝoj sur retpaĝo www.eventoj.hu/plenakalendaro  aŭ interesiĝu en la sicietejo ĉiulunde  dum societaj kunvenoj.  

 

FORPASO

            En Reutlingen, Germanio forpasis nia membro Adem Morankić.  Li estis membro de nia societo ekde 2003-a jaro ĝis sia morto. Li naskiĝis la 1-an de Januaro 1944, en Donji Moranjci, Srebrenik, Bosnio kaj Hercegovino kaj mortis la 7-an de Septembro 2016.  Li laboris en Dubrovnik ĝis 1971 kiel elektro-mekanikisto en kelkaj entreprenoj kaj poste en Hamburg, Germanio.  Ek de 1984 komencis labori kiel veterinara teknikisto en Instituto por tropikaj malsanoj. En la jaro 2000 translokiĝis en Reutligen kaj laboris kiel veterinara teknikisto ĉe  Esplora instituto por medicino pri Universitato Tuebingen. Emeritiĝis en la jaro 2009.

            Esperantiĝis en la jaro 1981 en Hamburg kaj ekestis membro de Esperato-Societo Hamburg. Estis membro de la hamburga societo ĝis la jaro 1987.  Aktivis en la hamburga societo sur sporta kampo. Fondis kaj gvidis piedpilkan (futbalan) klubon sub nomo "Esperanto“ Hamburg. La klubo partoprenis lokajn konkurojn. Li organizis plurfoje futbalajn turnirojn sub la nomo "Esperanta futbala turniro“. Ek de la 2003 li estis membro de Esperanto Societo Rijeka.

            Al liaj gefiloj Džemal kaj Hanka ni esprimas nian kondolencon.

 

 TURISMA PROSPEKTO DE URBO RIJEKA EN ESPERANTO EN LA RETO

             http://www.esperanto.hr/rijeka_prospekto_2007.htm  au   http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf

 ttt-paĝo sur kiu troviĝas prospekto de Rijeka en esperanto.  Vi povas la prospekton printi por Vi , atentigi viajn, precipe eksterlandajn gekonatulojn.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:        

www.esperanto.hr , www.esperanto-rijeka.hr , http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno  http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf www.esperanto.de,     www.uea.org   http://edukado.net ,      http://ilei.info

                        Estu kore salutataj el nia societo. Fartu bone! Prezidantino Nataša Batistić.


I N F O R M I LO  
                     4-2016(109)

                 Esperanto društvo Rijeka* Esperanto Societo Rijeka 
                         
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio

                          
Tel.++385(0)(51)334-670
lunde  de la 18a ĝis la 20a horo
                                 
naslov na mreži-retadreso:
esperanto.rijeka@ri.htnet.hr                                                           
                              bankovni račun-ĝirkonto: HR75 2402 0061 1002 1273 9,
                         
   Prezidantino: Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646,
                           Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel. 095 870 6756

.                                                                                   Rijeka, la 1-a de Septembro 2016                     

Estimataj samideanoj!

Jen la nia Informilo por Septembro kaj Oktobro.  Nia celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.

 KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Societaj kunvenoj okazas ĉiulunde ekde la 18-a ĝis 20- a horo. La societejo estas oficiale malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.

Jen  la programo: :                                                                                                                                                             

                          Apartaj programeroj lunde:

                        Ekde la 18-a ĝis la 18,30 horo  Informoj, prelego aǔ diskuto
                       
Ekde la 18,30  ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

LA ĈEFAJ AKTIVECOJ EN SEPTEMBRO KAJ OKTOBRO  ESTOS:

 SEPTEMBRO:

La 12-an:           Prelego Ana Alebić-Juretić pri okazinta Itala esperanto kongreso.
La 17-an (Sabato):  Ekskurso al Hrašćin
a por partopreni Renkontiĝon de esperantaj verkistoj kaj tradukistoj.

La 29-an:        Vrijedno je učiti esperanto?  Prelego de Boris Di Costanzo en la kroata.

 

OKTOBRO:             

La 10-an:        Prepar laboroj pri Celebro de 110 jaroj de fondiĝo de Esperanto societo en Rijeka
La 17-an:        Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo. Ĉeesto por ĉiuj libera
La 31-an:        Neutralni europski identitet. Prelegas Vjekoslav Morankić en la kroata.

EKSKURSO AL HRAŠĆINA AL RENKONTIĜO DE ESPERANTLINGVAJ VERKISTOJ KAJ TRADUKISTOJ

La 17-an (sabaton) de Septembro al  Hrašćina, (sur beino de Spomenka Štimec) kie okazos la 14-a RENKONTIĜO DE ESPERANTLINGVAJ VERKISTOJ KAJ TRADUKISTOJ. Niaj societanoj vizitos la renkontiĝon, Por societanoj  la kontribuo por ekskurso estas 100 kunaoj. Aliĝu ĉe Boris Di Costanzo, tel: 098 929 4623 .

NOVI TEČAJ ESPERANTA  ZA POČETNIKE

NOVI TEČAJ ESPERANTA ZA POČETNIKE POČINJE U UTORAK 18. LISTOPADA  U DRUŠTVENIM PROSTORIJAMA BLAŽA POLIĆA 2 S POČETKOM U 19 SATI. MOLIMO DA O TEČAJU OBAVIJESTITE SVOJE ZNANCE I PRIJATELJE. CIJENA TEČAJA JE 100 KUNA MJESEČNO.

NOVA KURSO DE ESPERANTO POR KOMENCANTOJ

            NOVA KURSO DE ESPERANTO POR KOMENCANTOJ KOMENCIĜAS MARDON LA 18-an DE OKTOBRO JE LA 19-a HORO EN LA SOCIETEJO, BLAŽA POLIĆA 2. PRI LA KURSO INFORMU VIAJN KONATULOJN KAJ AMIKOJN. PREZO POR LA KURSO ESTAS 100 KUNAOJ  MONATE.


KURSO POR KREADO DE TTT-PAĜOJ  (RETPAĜOJ) SUR INTERRETO

            Meze de Oktobro en nia societo komenciĝos kurso por kreado (administrado) de paĝoj sur interreto. Interesuloj aliĝu ĉe Boris Di Costanzo  098 929 4623.  La kurso okaziĝos dum vesperaj horoj fine de semajno. La kurson gvidos nia membro Luka Kik.  La kurso estas senpaga.

  MEMBROKOTIZO,  ČLANARINA.

La ĉefa tasko de la membro estas pagi membrokotizon al sia Societo. 

Osnovna je dužnost svakog člana da društvu plati članarinu.

Por tiuj, kiuj ankoraŭ ĝis nun ne enpagis ĝin estas aldonitaj enpagiloj.

 

 TURISMA PROSPEKTO DE URBO RIJEKA EN ESPERANTO EN LA RETO

             http://www.esperanto.hr/rijeka_prospekto_2007.htm  au   http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf

 TTT-paĝo sur kiu troviĝas prospekto de Rijeka en esperanto.  Vi povas la prospekton printi por Vi , atentigi viajn, precipe eksterlandajn gekonatulojn.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:        

www.esperanto.hr , www.esperanto-rijeka.hr , http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno  http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf www.esperanto.de,     www.uea.org   http://edukado.net ,      http://ilei.info

                                   

                        Estu kore salutataj el nia societo. Fartu bone! Prezidantino Nataša Batistić.

 


I N F O R M I LO   3-2016(108)

                 Esperanto društvo Rijeka* Esperanto Societo Rijeka
                         
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio

                          
Tel.++385(0)(51)334-670
lunde  de la 18a ĝis la 20a horo
                                 
naslov na mreži-retadreso:
esperanto.rijeka@ri.t-com.hr
                              
                           
bankovni račun-ĝirkonto:
HR75 2402 0061 1002 1273 9,
                        
Prezidantino
:
Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646, 
                
Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel./faks.: 051 226 218

.

                                                                                  Rijeka, la 1-a de Majo 2016                     

Estimataj samideanoj!

Jen la nia Informilo por Majo ĝis fino de Aŭgusto.  Nia celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.

KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Societaj kunvenoj okazas ĉiulunde ekde la 18-a ĝis 20- a horo. La societejo estas oficiale malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.

Jen  la programo: :                                                                                                                                                             

                          Apartaj programeroj lunde:

                        Ekde la 18-a ĝis la 18,30 horo  Informoj, prelego aǔ diskuto

                        Ekde la 18,30  ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

LA ĈEFAJ AKTIVECOJ EN MAJO KAJ JUNIO ESTOS:

MAJO:

La 16-an:   Prelego kaj diskuto (ronda tablo) Ĉu Esperanto ekestos heredaĵo de Kroatio?
La 29-an (dimanĉo): Ekskurso al Sovinjak, Kaštelir kaj Novigrad

JUNIO:

La 4-an (sabato):   Kunsido de la Asembleo de Kroata Esperanto-Ligo en Zagreb.
La 13-an:        Pri tradukado de kroata literaturo en orientaj lingvoj informas mallonge Vjekoslav Morankić. Diskuto (ronda tablo)
La 30-an:        Disiĝa antaŭ feria kunveno  

            DUM LA PASINTA ELEKTO-ASEMBLEO ELEKTITA  NOVA PREZIDANTARO

            Elektoasembleo respektive Jarasembleo okazis dimanĉon la 17-an de Aprilo 2016.  La   Elektoasembleon ĉeestis 15 regulaj membroj. Oni akceptis Raporton por 2015-a jaro kaj 2016-a ĝis mezo de Aprilo, Financan raporton por 2015,  kaj labor-programojn por 2016 kaj 2017.

            La elektoasembleo elektis novan Prezidantaron. Ili estas: Prezidantino, Nataša Batistić, Vicprezidanto Vjekoslav Morankić, kaj membroj de la Prezidantaro: Ana Alebić-Juretić, Boris Di Costanzo, Emil Hrvatin,

Luka Kik, Damir Morankić, Ana Radulović kaj Valter Šverko.

            La 18-an de Aprilo la Prezidantaro havis sian konstituiĝan kunvenon.

EKSKURSO AL  SOVINJAK, KAŠTELIR  KAJ NOVIGRAD.

            Dimanĉon la 29-an de Majo ni organizas ekskurson por viziti familianojn de nia forpasinta membro Marĉelo Trampuh, meti florojn sur tombojn de Marĉelo, Slobodan Vitolović kaj Svetozar Ĉulibrk kaj edzino. Partopreno en kostoj por vojaĝo 100 kunaoj po persone. Aliĝu ĉiulunde en la societejo aŭ ĉe Boris Di Costanzo, tel 098 929 4623

                                      MEMBROKOTIZO,  ČLANARINA.

La ĉefa tasko de la membro estas pagi membrokotizon al sia Societo.  
Osnovna je dužnost svakog člana da društvu plati članarinu.
Por tiuj, kiuj ankoraŭ
ĝis nun ne enpagis ĝin estas aldonata enpagilo.

                                                       FORPASO

Fine de Aprilo en Reutlingen , Germanio forpasis Zineta Morankić edzino de nia longjara membro Adem Morankić. Al  samideano Adem kaj al liaj gefamilianoj ni esprimas nian kondolencon.

                  TURISMA PROSPEKTO DE URBO RIJEKA EN ESPERANTO EN LA RETO

             http://www.esperanto.hr/rijeka_prospekto_2007.htm  au   http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf

 ttt-paĝo sur kiu troviĝas prospekto de Rijeka en esperanto.  Vi povas la prospekton printi por Vi , atentigi viajn, precipe eksterlandajn gekonatulojn.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:        

www.esperanto.hr , http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno  http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf www.esperanto.de       www.uea.org   http://edukado.net                   http://ilei.info , www.esperanto-rijeka.hr ,

                        Estu kore salutataj el nia societo. Fartu bone! Prezidantino Nataša Batistić.


I N F O R M I LO    2-2016(107)

                 Esperanto društvo Rijeka* Esperanto Societo Rijeka 
                         
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio

                          
Tel.++385(0)(51)334-670
lunde  de la 18a ĝis la 20a horo
                                 
naslov na mreži-retadreso:
esperanto.rijeka@ri.t-com.hr
                                  bankovni račun-ĝirkonto: HR75 2402 0061 1002 1273 9,
                        
Prezidantino
:
Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646,
                
Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel./faks.: 051 226 218

.

                                                                                  Rijeka, la 1-a de Marto 2016                     

Estimataj samideanoj!

Jen la nia Informilo por Marto kaj Aprilo.  Nia celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.

KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Societaj kunvenoj okazas ĉiulunde ek de la 18-a ĝis 20- a horo. La societejo estas oficiale malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.
Jen  la programo:
:                                                                                                                                                             

                          Apartaj programeroj lunde:

                        Ekde la 18-a ĝis la 18,30 horo  Informoj, prelego aǔ diskuto

                        Ekde la 18,30  ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

LA ĈEFAJ AKTIVECOJ EN JANUARO KAJ FEBRUARO ESTOS:

MARTO:

La 7-an:   Informoj pri nuna situacio en Kroata Esperanto-Ligo

La 14-an: Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo en la societejo. Preparo por la elektoasambleo. Ĉeesto por 
                 
ĉiuj libera.

La 21-an: Ĉu Esperanto ekestos heredaĵo de kroata popolo?

APRILO:

La 4-an:   Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo en la societejo. Preparo por la Elektoasembleo. Ĉeesto por ĉiuj libera.

La 11-an: Preparoj por organizo de la Elekto-Asembleo de nia Societo.

La 17-an, DIMANĈO: ELEKTO-ASEMBLEO DE ESPERANTO SOCIETO RIJEKA, okazos en la societejo je 
                                       
la 10-a aŭ la 11-a horo.  Vi ricevos apartan invitilon.                                                 

La 18-an: Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo en la societejo. Konstituiĝo de la Prezidantaro. Ĉeesto por ĉiuj libera.

                                       

                                FINANCA  JARRAPORTO POR  LA 2015-a  JAR0

            Financan jarraporton de nia Societo por 2015a jaro ni donis al respondecaj ŝtataj instancoj.  Ni mallonge informas vin pri enspezoj kaj elspezoj, malgajno kaj bilanco en la pasinta jaro. La Financan raporton preparis nia librotena entrepreno Lo-Mar d.o.o. Rijeka 

SPEZO- KONTO POR 2015 ( en kunaoj)    .          PRIHODI I RASHODI U 2015. GODINI (u kunama)

                                                           2014.g.                                               2015.g.

ENSPEZOJ    PRIHODI                                   94.911                                    95.044

Enspezoj servoj -Prihodi od usluga  13.086                                              0

Membrokotizo-Članarina                   1.150                                       1.330

De Esperanto Domo - Od imovine    46.920                                    89.088

Donacije - Donacioj                          25.500                                       2.000

Aliaj enspezoj-           Ostali prihodi               8.255                                                         0

Aliaĵoj-Prihod od neprofitnih org.              0                                                  2.626

ELSPEZOJ-RASHODI                   77.566                                               107.182

 

Vojaĝkostoj-Putni izdaci                      8.647                                                  7.137

Materialoj-Materijal + energija       15.621                                                  9.259

Servoj-Usluge                                    43.005                                               45.047

Aliaj materialoj-Ostali mat.trošk.      4.662                                                  4.160

Financaj kostoj-Financ. rashodi           3.721                                     1.462

Donacioj-Donacije                                    300                                  27.318

Aliaj kostoj-Ostali rashodi                    1.610                                     1.504

Amortizo-Otpis                                            0                                               11.295

           

GAJNO-VIŠAK PRIHODA                           17.345                                0
MALGAJNO-MANJAK PRIHODA               0                                    12.138

 

            BILANCO (en kunaoj) 31-12-2015 -           BILANCA  STANJA 31.12.2015. (u kunama)

                                                           2014.g                                    2015.g.

AKTIVO-IMOVINA                                                1.005.884                               917.349

Tereno-Zemljište                                      22.908                    22.908

Esperanto Domo-Građevinski objekti     903.621               903.620

Meblaĵo-Uredska oprema i namještaj            710                        710

Amortizo-Ispravak vrijednosti               -16.266                 - 27.561

 

Financa havaĵo-Financijska imovina                    94.911                   17.672

Mono en banko-Novac u banci                             17.345                    69

Aliaĵoj-Ostalo                                              2.702                      2.500

Debitaĵoj-Potraživanja                             74.864                    15.103

 

PASIVO-DUGOVINA (Obveze i vlastiti izvori)

Pasivo sume-Dugovina ukupno            1.005.884                              917.349

 

Kreditaj saldoj-Obveze                              77.566                                   1.169

Kapitalo-Vlastita sredstva                       928.318                               916.180

 

                                                    MEMBROKOTIZO,  ČLANARINA.

La ĉefa tasko de la membro estas pagi membrokotizon al sia Societo. 

Osnovna je dužnost svakog člana da društvu plati članarinu.

Por tiuj, kiuj ankoraŭ ĝis nun ne enpagis ĝin estas aldonata enpagilo.

                                                                      FORPASO

La 25an de Februaro 2016 en sia 91-a jaraĝo forlasis nin sindona Esperantisto, Kamarado kajAmiko Samideano Matković Dinko. Longjara sperta esperantisto kaj membro de Esperanto Societo Split. Aktivis ĝis sia forpaso.  Funebra ceremonio okazis la 27an de Februaro en sia naskiĝloko Vrboska sur insulo Hvar.

Lastan saluton al li kaj kondolancon al la gefamilianoj.

 

                  TURISMA PROSPEKTO DE URBO RIJEKA EN ESPERANTO EN LA RETO

             http://www.esperanto.hr/rijeka_prospekto_2007.htm  aŭ   http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf

 ttt-paĝo sur kiu troviĝas prospekto de Rijeka en esperanto.  Vi povas la prospekton printi por Vi , atentigi viajn, precipe eksterlandajn gekonatulojn.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:        

www.esperanto.hr , http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno  http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf www.esperanto.de       www.uea.org   http://edukado.net                   http://ilei.info , www.esperanto-rijeka.hr ,

                         Estu kore salutataj el nia societo. Fartu bone! Prezidantino Nataša Batistić.


   I N F O R M I LO  
                     1-2016(106)

Esperanto društvo Rijeka* Esperanto Societo Rijeka 
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio
Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a ĝis la 20a horo
naslov na mreži-retadreso: esperanto.rijeka@ri.t-com.hr
bankovni račun-ĝirkonto: HR75 2402 0061 1002 1273 9,
Prezidantino:
Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646,
Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel./faks.: 051 226 218

                                                                                  Rijeka, la 1-a de Januaro 2016                     

Estimataj samideanoj!

Jen la nova nia Informilo en Nova 2016-a jaro. Kaj ni deziras al Vi prosperan kaj feliĉan Novan Jaron. 
Nia celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.

KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Societaj kunvenoj okazas ĉiulunde ek de la 18-a ĝis 20- a horo. La societejo estas oficiale malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.

Jen  la programo: :                                                                                                                                                             

                          Apartaj programeroj lunde:

Ekde la 18-a ĝis la 18,30 horo  Informoj, prelego aǔ diskuto
Ekde la 18,30  ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

LA ĈEFAJ AKTIVECOJ EN JANUARO KAJ FEBRUARO ESTOS:

JANUARO

La 25-an: Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo en la societejo. Ĉeesto por ĉiuj libera.

FEBRUARO

La 22-an:  Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo en la societejo. Ĉeesto por ĉiuj libera.

INFORMOJ PRI PASINTAJ GRAVAJ OKAZAĴOJ

                                                       FINANCA PLANO POR 2016

Laŭ la leĝaj reguloj pluraj neprofitaj organizaĵoj devas kompili financan planon por la 2016-a jaro. Inter esperanto-organizacioj 
financan planon estas devintaj fari nia societo kaj Kroata Esperanto Ligo (KEL). La planoj kompilis kaj akceptis jam nia societo kaj KEL.  
Nia plano estas akceptita de nia Prezidantaro la 7-an de Decembro kaj  de nia Eksterordinara Asambleo okazinta la 14-an de Decembro 2015.  
As
embleo de KEL akceptis la planon  la 11-an de Decembro dum sia eksterordinara Asembleo.

              

                             Donitoj el nia financa plano por 2016 (en kunaoj)

 

ENSPEZOJ (prihodi)                                    ELSPEZOJ (rashodi)

  Kotizoj                       1.200               Sidejo                         18.300

Servoj de KEL           2.600               Esperanto Domo           5.980

Luoricevo                  59.280             Librotenado                  6.000

Donitaĵoj                    2.500               Vojaĝkostoj                12.700

Diversaĵoj                  4.000               Projektoj                       2.500

                                                           Diversaj kostoj          10.400

                                                           Manteno (održavanja) 13.700

                                               (Sidejo kaj Esperanto Domo)           

SUME                        69.580                                                   69.580

 

            ZAMENHOFA TAGO

Okazis la 14-a de Decembro en la societejo kaj komenciĝis je la 19-a horo. Prelegis Vjekoslav Morankić pri ideoj de Zamenhof kaj nuna stato de esperanto movado, kiam la movado ekestis vere esperanto komunumo kun pluraj ideoj kaj starpunktoj. Precipe estas akcentite ke esperanto komenciĝas esti komuna havaĵo de la homaro kaj tiel aparte ankaŭ heredaĵo de ĉiuj popoloj aŭ ŝtatoj kie esperantistoj ekzistas kaj agas.

La Zamenhofan tagon ĉeestis 14 membroj de nia societo. (vidu fotojn).

           

                                               NOMBRA  STATO DE LA MEMBRARO

Fine de la 2015-a jaro nia societo havis 49 membrojn. Regulaj membroj estas 42 kaj 7 estas subtenantaj membroj (ĉiuj 7 el eksterlando).  Dun la 15-a jaro en la societon aligis sin samideanino Ana Alebić-Juretić.  En Aprilo el la societo elmembriĝis Tea Radovanović kaj Fiore Saganić. En Decembro la Prezidantaro eksigis membrojn: Ana Bogdanić,  Alenka Novšak kaj Pero Krstulović pro plu