MATERIJALI I DOKUMENTI O ESPERANTU U HRVATSKOJ
MATERIALOJ KAJ DOKUMENTOJ PRI ESPERANTO EN KROATIO

 

Jedni su radili, drugi uživali, a treći pomalo i jedno i drugo... Jedni su se družilii, drugi se svađali... Sada je sve to postala naša povijest.

Učimo iz nje, upoznajmo jedni druge (i naše prethodnike), te ponosno pokazujmo ljudima ono dobro što smo napravili!

Unuj laboris, aliaj ĝuis, kaj la triaj faris ambaŭ... Unuj amikis, aliaj kverelis... Nun ĉio ĉi estas nia historio.

Ni lernu el ĝi, ekkonu unu la aliajn (kaj niajn antaŭulojn), kaj fiere ni montru al homoj ĉion bonan kion ni faris!

RADIO-ZAGREB en Esperanto, KONGRESOJ, FOTO-GALERIOJ

RADIO-ZAGREB na esperantu, KONGRESI, FOTO-GALERIJE


Esperantaj elsendoj de Radio-Zagreb 1953-1992 (sondosieroj!)

Pluraj materialoj 1970-2000 por Radio-Zagreb (Vlado Jurkoviċ)

Historio: Universala Kongreso de Esperanto, Zagreb, 2001
Kongresa kuriero "Zagreba Albumo" - Zagreb, 2001 (kompleto, 9 Mb)


Fotoj el ĉiuj kroatiaj esperantaj kongresoj  
Rememoroj de Ivo Borovečki pri la UK en Zagreb 1953 (kroate)

Memoroj pri vojaĝoj el Kroatio al UK-oj kaj IJK-oj
(karavane aŭ unuope)

13-a Internacia Medicinista Esperanto-Konferenco, Osijek 2001.

   Galerio de kroata esperanta historio 
 Galerio de esperanta historio el Osijek

Galerio de esperanta historio el Rijeka

Fotoj el la kolekto de esperantaj objektoj de Saša Kocian

Granda privata esperanta galerio (kolektas J.Pleadin)

Esperantske emisije Radio-Zagreba 1953-1992 (tonski zapis!)  
Dodatni snimci 1970-2000. za Radio-Zagreb (Vlado Jurkoviċ)   

Povijest: Svjetski kongres esperantista - Zagreb, 2001.
Kongresni bilten "Zagreba Albumo" - Zagreb, 2001. (komplet, 9 Mb)


FOTOGRAFIJE sa svih kongresa hrv.esperantista
Sjećanja Ive Borovečkog na Svjetski kongres esperantista u Zagrebu 1953.

Uspomene na putovanja  iz Hrvatske na svjetske esperantske kongrese
(grupna ili pojedinačna)

 Međunarodna konferencija esperantista medicinara, Osijek 2001.

 Galerija starih esperantskih fotografija iz Hrvatske   
Galerija esperantskih fotografija iz Osijeka
Galerija esperantskih fotografija iz Rijeke

Fotografije esperantskih predmeta iz zbirke Saše Kociana

Velika privatna esperantska galerija (prikuplja J.Pleadin)

ESPERANTAJ INSIGNOJ, KARTOJ, POŜTMARKOJ kaj simile

ESPERANTSKE KARTICE BEDŽEVI, ZNAČKE, MARKE,  i sl.

 

Galerio de esperantaj kartetoj kaj insignoj - Aleksandar Kocian

Alia galerio de esperantaj insignoj - Aleksandar Kocian
( por FTP-aliro uzu la nomon:   ftpkel@esperanto.hr   kaj pasvorton:  esperanto1 )

Esperanta filatelo en Kroatio

La monero de 25 kunaoj kun esperanta skribaĵo

 

Galerija kartica i bedževa s esperantskih susreta - Aleksandar Kocian

Galerija esperantskih značaka - Aleksandar Kocian
( za FTP-pristup korisničko ime:   ftpkel@esperanto.hr   lozinka:  esperanto1 )

Esperantska filatelija u Hrvatskoj

Kovanica od 25 kuna s esperantskim tekstom

LA GAZETOJ "TEMPO"(KEL) kaj "HELIKO"(Rijeka), 
"KROATA ESPERANTISTO" (1909.)
ZG-METODO de Esperanto-instruado, 
KAMPADEJO en PRIMOŠTEN, UNUAJ KROATAJ ESP-ISTOJ el 1889,
PREMIOJ AL KROATA ESPRANTO-LIGO

NOVINE "TEMPO"(Savez) i "HELIKO"(Rijeka), 
"KROATA ESPERANTISTO" (1909.)
ZG-METODA NASTAVE ESPERANTA, 
KAMP U PRIMOŠTENU, OSJEČKA PETORKA iz 1889.,

NAGRADE i PRIZNANJA SAVEZU


Tempo" - organo de KEL - granda arkivo

"Heliko" gazeto de esperantistoj el Rijeka - granda arkivo
"Kroata Esperantisto" 1 / 1909  ! la unua kroata esp.gazeto, el 1909
Osijeka Sonorilo [Osijek]
   1.parto    2.parto
Kongresa kuriero "Zagreba Albumo" - Zagreb, 2001 (kompleto, 9 Mb)


Zagreba metodo de Esperanto-instruado
Zlatko Tišljar (2015) pri apero de la Zagreba Metodo (kroatlingve)


Memoroj pri la Internacia Esperanto-Kampadejo en Primošten!

OSIJEKA KVINOPO 1889- Unuaj kroataj esperantistoj!

Iuj tekstoj pri kaj por la kroata esperanta historio     

Premioj al Kroata Esperanto-Ligo (kroate)

 

"Tempo" časopis - velika arhiva
"Heliko" časopis riječkih esperantista - velika arhiva

"Kroata Esperantisto" 1 / 1909
  ! prve hrv.esp.novine, iz 1909.
Osijeka Sonorilo [Osijek]
   1.dio    2.dio
Kongresni bilten "Zagreba Albumo" - Zagreb, 2001. (komplet, 9 Mb)


Zagrebačka metoda nastave esperanta
Zlatko Tišljar (2015.) o nastanku Zagrebačke metode


Stranica posvećena uspomeni na Primoštenski esperantski kamp!

OSJEČKA PETORKA 1889 - Prvi hrvatski esperantisti !

Neki materijali za hrvatsku esperantsku povijest

Nagrade hrvatskom savezu za esperanto


LA AKTORINO VIDA JERMAN, ESPERANTA MONERO (25 kn, 1999), Drama Grupo de Studenta Klubo, PREZIDANTO de KROATIO


GLUMICA VIDA JERMAN, KOVANICA od 25 kn 1999., 
DRAMSKA GRUPA Studentskog esp.kluba, PREDSJEDNIK RH


Vida Jerman - kroata kaj esperanta aktorino (1939-2011)

La monero de 25 kunaoj kun esperanta skribaĵo

Drama Grupo de Studenta Esperanto-Klubo en Zagreb (kroatlingve)

Prezidanto de Respubilko Kroatio, Stjepan Mesić, kun esperantistoj

Prezidanto de Respubliko Kroatio Ivo Josipović kun esperantistojVida Jerman - poznata hrvatska i esperantska glumica (1939.-2011.)

Kovanica od 25 kuna s esperantskim tekstom

Dramska grupa Studentskog esperantskog kluba u Zagrebu, od 1959.

 Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić s esperantistima

 Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović s esperantistima

 

VILAO en KOSTRENA,  BIENO en HRAŠĆINA, 
HOTELO ESPERANTO

VILA U KOSTRENI, IMANJE u ZAGORJU, HOTEL ESPERANTO

"Esperanto-Domo" en Kostrena (apud Rijeka)
Diversaj esperantaj renkontiĝoj en Kostrena (apud la urbo Rijeka)

Bieno "Njeguš" en Hrašćina (norde de Zagreb), esperanta renkontiĝejo
Esperantaj verkistoj renkontiĝas en Kroatio (Hrašćina, norde de Zagreb)

Hotelo "Esperanto" en Selce (Crikvenica, Rijeka)

"Esperanto-Domo" (esperantska kuća) u Kostreni (pored Rijeke)
Razni esperantski susreti u Kostreni (pored Rijeke)


Imanje "Njeguš" u Hrašćini u Hrvatskom zagorju, esperantsko sastajalište

Susreti esperantskih pisaca u Hrašćini u Hrvatskom zagorju

Hotel "Esperanto" u Selcu (kod Crikvenice)

SPOMENIK "FUTURO" (Ekonomia fakultato en Zagreb), 
INFANLIBRO DE LA JARO 3-foje al Kroatio


SPOMENIK "FUTURO" (Ekonomski fakultet u Zagrebu),
 DJEČJA KNJIGA GODINE 3 puta u HR


La monumento "Futuro" kun esperanta teksto en Zagreb

Kroatio gajnis jam 3 premiojn "Infanlibro de la jaro" (kadre de Belartaj Konkursoj de UEA) (1998, 2004, 2013) - legu pri ili ĉi tie

 

Spomenik "Futuro" (Budućnost) s esperantskim natpisom u Zagrebu

 Hrvatska je već 3 puta osvojila nagradu za dječju knjigu godine 
na esperantu (koja se dodjeljuje u sklopu godišnjih natjecanja esperantista 
u umjetničkim ostvarenjima. Riječ je o godinama 1998., 2004. i 2013.)

INSTRUADO DE ESPERANTO EN FAKULTATOJ kaj LERNEJOJ

NASTAVA ESPERANTA NA FAKULTETIMA i ŠKOLAMA

Filozofia fakultato en Zagreb, prof. Velimir Piškorec (2007-2015-...)

Baza lernejo por blinduloj, Zagreb, 1970-aj jaroj, atestiloj de Štoković

Filozofski fakultet u Zagrebu, prof. Velimir Piškorec (2007-2015-...)

Osnovna škola za slijepe, Zagreb, 1970-ih, svjedodžbe g. Štokovića

IUJ EL LA PLEJ GRAVAJ GRAVAJ KROATAJ ESPERANTISTOJ

NEKI OD NAJZNAČAJNIJIH HRVATSKIH ESPERANTISTA

Spomenka Štimec (1949. - ), detala prezentado

Mortis Lucija Borčić (1921 - 2015)

Mortis Ivo Borovečki, tre elstara kroata esperantisto (1924 - 2013)

Vida Jerman - kroata kaj esperanta aktorino (1939-2011)

Forpasis Dalibor Brozović, prezidanto de KEl (1927 - 2009)

 

Spomenka Štimec (1949. - ), detaljno predstavljanje

Umrla Lucija Borčić (1921. - 2015.)

Umro Ivo Borovečki, veoma istaknut hrvatski esperantist (1924. - 2013.)

Vida Jerman - poznata hrvatska i esperantska glumica (1939.-2011.)

Preminuo Dalibor Brozović, predsjednik našeg Saveza (1927.-2009.)

 

KNJIGA "ESPERANTSKI MOZAIK"

KNJIGA "ESPERANTSKI MOZAIK"


"MOZAIKO DE ESPERANTO " (aŭtoro: s-ro Davor Klobučar, 2003)

Kroatlingva libro pri Esperanto kaj ĝia kulturo, movado kaj ideo. 

Kvazaŭ enciklopedio el interesaj artikoloj. Artikoloj de multaj personoj miksitaj kun tiuj de la aŭtoro. 

Viva kaj informriĉa raporto pri la 86a Universala Kongreso 2001 en Kroatio. Trarigardo de la lingvo kaj gramatiko, kiu helpos al esperantaj instruantoj. Pli ol 300 paĝoj. 

La libro havos longdaŭran valoron por la movado en Kroatio.
 
"ESPERANTSKI MOZAIK"  (autor Davor Klobučar, 2003)

Informativna knjiga (na hrvatskom) o esperantu, njegovoj kulturi, pokretu i ideji. Poput enciklopedije sastavljene od oko 150 zanimljivo pisanih članaka, ne samo autorovih, nego i od brojnih suradnika. Prikazuje dostignuća esperanta, spašava od zaborava mnogo toga što je u Hrvatskoj urađeno zadnjih stotinjak godina. Daje živ i bogat prikaz 86. svjetskog kongresa esperantista u Zagrebu 2001 iz pera brojnih organizatora i sudionika. Pregled jezika i gramatike. Jezični priručnik za nastavnike esperanta. Preko 300 stranica.

Knjiga je ima trajnu vrijednost za esperantski pokret u Hrvatskoj.

IUJ  EVENTOJ

NEKI  DOGAĐAJI

Fama kroata kanzonistino Lada Kos, amikino de Esperanto, kiu foje kantas en Esperanto. En ŝia repertuaro estas francstilaj kanzonoj, ĉefe propraj. Ŝi kantis en la UK 2001 en Zagreb. Ĉi tie estas fotoj de ŝia koncerto en la urbo Osijek (Zamenhofa tago 2005).

Fotoj:      1-la artistinoj kaj gitaro,      2-la artistinoj kaj piano
3-la publiko,     4-la artistinoj kun osijekaj esperantistoj

.  

 Poznata zagrebačka šansonjerka Lada Kos, prijatelj esperanta, ponekad zapjeva i na esperantu. Njeguje tradiciju francuske šansone, pjeva uglavnom vlastite. Nastupila je na Svjetskom kongresu esperantista u Zagrebu 2001. Ovdje su fotografije s njenog koncerta u hotelu "Central" u Osijeku, povodom Dana esperanta (15.12. 2005). U pratnji je Lela Margitić.

Fotografije:      1-la artistinoj kaj gitaro,      2-la artistinoj kaj piano
3-la publiko,     4-la artistinoj kun osijekaj esperantistoj

 

LEGU EN LA KROATA ESP-LEGEJO 
ČITAJTE U HRVATSKOJ ESP-ČITAONICI


Kompletaj tradukoj de pluraj kroataj klasikaj literaturaĵoj
Originala poezio de kroataj esperantistoj en Esperanto

La unua kroata esperanta gazeto "Kroata esperantisto" (kroate)
El la vivo de Mavro Špicer (1862-1936)  (kroatlingve)
"Tradukoj el la kroata literaturo en Esperanton"
Prelegoj / Eseoj de Dalibor Brozović, ano de la Kroata Akademio
Lernolibroj de Fran Novljan (1932) kaj Božidar Vančik (1958)

...kaj multaj aliaj tekstoj!!!

Eniru la kroatan esperantan legejon

 


Kompletni prijevodi iz hrv. književnosti (Šenoa, Kozarac, Mažuranić...)
Originalna poezija hrvatski esperantista na esperantu
Prvi hrvatski esperantski časopis "Kroata esperantisto" (hrvatski)
Iz života i djela Mavre Špicera (1862-1936)
"Prijevodi djela hrvatskih književnika na esperanto"
Predavanja / Eseji akademika Dalibora Brozovića
Udžbenici Frana Novljana (1932.) i Božidara Vančika (1958.)

...i mnogo toga drugoga!!!

Pristup hrvatskoj esperantskoj čitaonici

 

ESPERANTO EN AMASMEDIOJ KROATIE 
ESPERANTO U JAVNIM MEDIJIMA U RH
 

Artikoloj de Davor Grgat en Slobodna Dalmacija pri Esperanto

KEL ricevis la Premio-n Cigno por informado pri Esp-o (apr 2014)

"TV Student" el Zagreb - elsendo pri Esperanto 20 jun 2014

Artikolo pri Pasporta Servo en la gazeto "Meridijani" n-ro 115 (majo 2007)

Kroata Turisma Asocio eldonis katalogon por reklami kongresan turismon en Kroatio, sed kun foto de la UK 2001 sur la titolpaĝo!

Artikolo en Večernji list 28 dec 2015 pri la esperanta verkisto Erošenko

"Regionalni tjednik" el Varaždin, januaro 2017, intervjuo kun Spomenka

"Novi list", Rijeka, 26 nov 2017  "Rijekanoj kreis kaj gardas Esperanton en Kroatio" (kroatlingve)

PLI DA MATERIALOJ el AMASMEDIOJ...


Članci Davora Grgata u Slobodnoj Dalmaciji o esperantu

KEL dobio nagradu Premio Cigno za informiranje o esperantu (4/2014)

TV Student iz Zagreba - emisija o esperantu 20.6.2014.

Članak u časopisu "Meridijani" br. 115 (5/2007.) o usluzi Pasporta Servo

Hrvatska turistička zajednica izdala 2005. katalog kongresnih kapaciteta RH, s naslovnom slikom Svjetskog kongresa esperantista 2001 u Zagrebu!

Članak u Večernjem listu 28.12.2015. o esperantskom piscu Erošenku

Varaždinski Regionalni tjednik, siječanj 2017, intervju Spomenka

"Novi list", Rijeka, 26.11.2017.  "Riječani stvorili i čuvaju esperanto u Hrvatskoj" (hrv.)

JOŠ MATERIJALA iz MEDIJA...

 


ESPERANTAJ RENKONTIĜOJ RILATAJ AL KROATIO

ESPERANTSKI SUSRETI VEZANI ZA HRVATSKU

Esperantaj verkistoj renkontiĝas en Kroatio
MKR - Montkabana Renkontiĝo +  Organizantoj
MIRO - Internacia junulara aranĝo +
Organizantoj
    Vilao "Esperanto-Domo" en Kostrena apud Rijeka    
Esperantaj eventoj en Kostrena (lernantaj konkursoj ktp.)
Fotoj el ĉiuj kroatiaj esperantaj kongresoj

Zamenhof/tagaj festoj en Kroatio

100 jaroj de esperanta kulturo (Zagreb, 1987) - programo
100 jaroj de esperantska kulturo (Zagreb, 1987) - koncerto 1a foto
100 godina esperantske kulture (Zagreb, 1987) - koncerto  2a foto

PIF - Pupteatra Internacia Festivalo en ZagrebSusreti esperantskih pisaca u Hrv.zagorju

MKR - Susret esperantista planinara + Stranice organizatora
MIRO - Susret mladih u Hrvatskoj +
Organizatori
    Vila "Esperanto-Domo"u Kostreni kraj Rijeke   
Esperantska zbivanja u Kostreni (natjecanja učenika itd.)
FOTOGRAFIJE sa svih kongresa hrv.esperantista

Proslave Zamenhofova dana (uvijek u prosincu)

100 godina esperantske kulture (Zagreb, 1987.) - program
100 godina esperantske kulture (Zagreb, 1987.) - koncert 1. slika

100 godina esperantske kulture (Zagreb, 1987.) - koncert 2. slika

PIF - Međunarodni festival kazališta lutaka Zagreb

 

GRANDAJ  JUBILEAJ  FESTOJ

PROSLAVA  VELIKIH  GODIŠNJICA

ĈIUJ  JUBILEOJ de Esperanto en Kroatio  2007-2009

2009, 17 okt - Festo de 120 jaroj de Esperanto en Osijek
(la unuaj esperantistoj en Kroatio kaj sudorienta Eŭropo)

2008 - 100-jara jubileo de kroata esperanta movado; granda arta spektaklo en la koncertejo "Lisinski" en Zagreb

Novembro 2008 -  Scienca simpozio pri Esperanto en zagreba  Filozofia fakultato

13.12.2008. Solena kunsido de KEL en la Malnova Urba Konsilantarejo en Zagreb (centjariĝo de Esp-o en Kroatio)

Junio 2008 - Ekspozicio de esperantaj libroj
en  Nacia kaj Universitata Biblioteko en Zagreb

2008 - Ekspozicio pri Esperanto en la banko Volksbank
2007 - 50 jaroj de Studenta Esperanto-Klubo en Zagreb
2007 - 100 jaroj de la unua klubo en Kroatio (en Rijeka)

 

SVE VELIKE  GODIŠNJICE  esperanta u RH 2007-2009

17.10.2009 - Obilježavanje 120 godina esperanta u Osijeku
(prvi pojedinci esperantisti u Hrvatskoj i šire)

2008.  Sto godina hrvatskog esperantskog pokreta;
velika priredba u dvorani "Lisinski" u Zagrebu

7-8.11.2008. Znanstveni simpozij o esperantu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

13.12.2008. Svečana sjednica u Staroj gradskoj vijećnici u Zagrebu povodom stoljetnice esperanta u Hrvatskoj

Lipanj 2008 - Izložba esperantskih knjiga u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu
2008 - Izložba o esperantu u banci Volksbank u Zagrebu
2007 - 50 godina Studentskog esperantskog kluba u Zagrebu

2007 - 100 godina esperanta u Rijeci (prvi klub u Hrvatskoj)

 

LA UNUAJ  ESPERANTISTOJ EN KROATIO (Osijek, 1889,)

PRVI  ESPERANTISTI U HRVATSKOJ  (Osijek, 1889,)

"Pet latica iz Osijeka" - kroatlingva libro de Davor Klobučar        

Titolpaĝo de "Pet latica iz Osijeka" (Kvin petaloj el Osijek)

Pri la libro

La renkontiĝo "120 jaroj da Esperanto en Osijek kaj Kroatio"


"Pet latica iz Osijeka" - knjiga Davora Klobučara         

Naslovnica "Pet latica iz Osijeka"

O knjizi

Susret "120 godina esperanta u Osijeku i Hrvatskoj"

V O R T U M O
KOMPUTILA LUDO EN ESPERANTO - FARITA EN KROATIO - vindozo
 

V O R T U M O
KOMPJUTERSKA IGRA NA ESPERANTU - HRVATSka - windows

 

Por preni la ludon, klaku ĉi tie!

(Por nur vidi kiel la ludo aspektas kaj legi la regulojn, klaku ĉi tie.)


VORTUMO - logika komputila ludo en Esperanto kun esperantaj vortoj (por Vindozo).
La aŭtoro: Davor Klobučar (Kroatio). Ludu kaj donacu la ludon senpage.
Simple kopiu ĝin al iu dosiero, malpaku kun la pasvorto: esperanto kaj klaku vortumo.exe

REGULOJ (mallonge): la programo elpensas laŭ hazardo 16 esperantajn literojn kaj aranĝas ilin sur ekrano en 4 vicoj kaj 4 kolumnoj. Vi devas trovi kiom eble plej da esperantaj vortoj el tiuj literoj, sed kondiĉe ke la literoj sur la ekrano najbaras horizontale, vertikale aŭ diagonale. Se vi divenas ĉion, aperas speciala bildo. Se vi trovas regulan vorton kiu tamen ne estas en la programa datumbazo, vi povas enskribi ĝin en la bazon. Vi povas ankaŭ ŝanĝi kolorojn, muzikon, kaj minimuman vortolongon. Ne estas tempolimo, vi simple amuziĝas kaj eventuale aŭskultas muzikon.)

TEKNIKE: La ludo estas farita en Visual Basic .NET 2013. ĝi estas eta: nur 370 kb en ZIP-dosiero. Por ludi, necesas Framework 2.0, sed ĝin havas hodiaŭ ĉiuj.

VERSION DE LA LUDO EN LA KROATA LINGVO (NOMATAN Wijuga)   PRENU DE TIE ĈI
 


Ovdje preuzmite igru!

(Da biste samo vidjeli kako ona izgleda, kliknite ovdje!)


VORTUMO - logička igra na esperantu s esperantskim riječima (za Windowse).
Autor: Davor Klobučar. Igrajte i poklanjajte igru besplatno!
Samo je kopirajte u neki folder, raspakirajte s lozinkom: esperanto i kliknite vortumo.exe

PRAVILA (ukratko): program smisli slučajnim odabirom 16 esperantskih slova i ispiše ih na ekran u 4 reda i 4 stupca. Vi trebate pronaći što više esperantskih riječi od tih slova, ali uz uvjet da ta slova na ekranu budu susjedna horizontalno, vertikalno ili dijagonalno, te da nijedan kvadratić ne upotrijebite više od 1 put. Pogodite li sve, pojavi se specijalna slika. Ako nađete pravilnu riječ koja nije predviđena ovom igrom, lako je dodate u bazu. Možete mijenjati boje, glazbu i minimalnu duoljinu riječi (preporučljivo je 4), Nema vremenskog ograničenja, samo se zabavite i možda slušajte glazbu.

TEHNIČKi:  Igra je pisana u Visual Basic .NET 2013. ima samo 370 kb u ZIP-datoteci. ZA igru je potreban Framework 2.0, ali njega danas imaju gotovo svi.

 VARIJANTU OVE IGRE NA HRVATSKOM JEZIKU (ZVANU  Wijuga) PREUZMITE OVDJE

EǓROPA PROJEKTO de KEL

EUROPSKI  PROJEKT  SAVEZA ZA ESPERANTO

EǓROPA PROJEKTO de KEL - klaku ĉi tie!!!


EUROPSKI  PROJEKT  SAVEZA ZA ESPERANTO - klikni ovdje!!!

KEL - MALNOVAJ PROTOKOLOJ kaj RAPORTOJ (kroate)
(bona kaj oficiala fonto de informoj pri homoje kaj eventoj)
STARI ZAPISNICI i IZVJEŠTAJI O RADU  KEL-a
(dobar, a služben izvor podataka o ljudima i događajima)
Protokolo de la asembleo de KEL el 1984

Protokolo de unu Estrar-kunsido de KEL-a en 1988

 

Zapisnik s izvještajne skupštine KEL-a u 1984.

Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća KEL-a u 1988.


DIVERSE  -  AJNAJ  MATERIALOJ

RAZNO  -  NEKLASIFICIRANI MATERIJALI

 

Kroata tradicia kanto (en esperanta traduko de unu svedo!)
Interlingvistikaj studoj en Poznan (Pollando), Dalibor Šeatović, 2014

Statuto de Kroata Esperanto-Ligo el 1945 kun listo de la fondintoj

Historio de Esperanto en Jugoslavio (ĝis 1950) - Marinko Gjivoje 

Turisma prospekto de Primošten el 1965, ankaŭ en Esperanto

Detala historio de Esperanto en Rijeka (kroate) - Vjekoslav Morankić, 2017

 


Dalmatinska pjesma na esperantu (prijevod jednog Šveđanina)

Interlingvistički studij u Poznanju (Poljska), piše Dalibor Šeatović, 2014.

Statut Hrvatskog saveza za esperanto iz 1945. s popisom osnivača

Povijest esperanta u Jugoslaviji (do 1950-ih godina) - Marinko Gjivoje 

Turistički prospekt Primoštena iz 1965. i na esperantu!

Detaljna povijest esperanta u Rijeci  - Vjekoslav Morankić - 2017


 

NA GLAVNU STRANICU  Hrvatskog saveza za esperanto-  AL LA HEJMPAĜO de Kroata Esperanto-Ligo


NA GLAVNU STRANICU  Hrvatskog saveza za esperanto- 
AL LA HEJMPAĜO de Kroata Esperanto-Ligo