FOTOGRAFIJE važne, zanimljive ili rijetke   +  PREZENTACIJE
     FOTOJ gravaj, interesaj aŭ raraj   +   PREZENTAĴOJ

 

 

 

 PREZENTAĴOJ en Power-Point (rilataj al Esperanto)PREZENTACIJE u Power-Pointu (vezane za esperanto)

110 jaroj da Esperanto en Zagreb (kaj Kroatio), 2018 (granda 110 Mb)

La familio Zamenhof / prezentita 12 dec 2014 en Zagreb

Marija Pilepić, Mavro Špicer kaj Danica Bedeković - niaj esperantaj pioniroj
(Davor Klobučar, prelego en Esp. societoTibor Sekelj, Zagreb, 6 mar 2013
)

Egon Mosche - la unua slovena esperantisto (el Osijek!)
(prelego de D.Klobučar, Maribor, Literatura Domo, 2015, kroate+slovene)

Virinoj en la esperanta literaturo - prelego de Spomenka Štimec

Historio de Esperanto en Rijeka - provekzemplero

 

110 godina esperanta u Zagrebu (i Hrvatskoj), 2018. (ima 110 Mb)

Obitelj Zamenhof / prikazano 12.12.2014. u Zagrebu

Marija Pilepić, Mavro Špicer i Danica Bedeković - počeci esperanta u HR
(Davor Klobučar, predavanje u ED Tibor Sekelj, Zagreb, 6.3.2013.)

Egon Mosche - Osječanin i prvi slovenski esperantist
(predavanje D.Klobučara, Maribor, Literarna hiša, 2015., hrv. + slo.)

Žene u esperantskoj književnosti - predavanje Spomenke Štimec

Povijest esperanta u Rijeci - probni primjerak

 


F O T O J   -  DIVERSAJ  - en kronologia ordo
(por serĉi foton laŭ parto de la teksto, premu CTRL F kaj entajpu parton de la teksto)

F O T O G R A F I J E - RAZNE - kronološki poredane
(pretraga po dijelu naziva: pritisnite CTRL F i zadajte dio naziva)


1992  -  hodiaŭ  

Martin Schaeffer (direktoro de Centra Oficejo de UEA) vizitis KEL-on 
Zagreb, 24 sep 2019, adreso  Vodnikova 9. En la foto: Josip Brkanac, Anto Mlinar, 
Antun Kovač, Spomenka Štimec, Martin Schaeffer

Membroj de SEK kun zamenhofa busto (Zg, Kneza Mislava 11, nov. 2017)
En la foto: Robert Milijaš, Mihaela Cik, Lucija Biličić, Filip Mikuličić (fotis Davor K.)

Opatija, 2017, tombo de Marija Pilepić (la unua kroata esperantisto)
Estraranoj de KEL: Boris Di Costanzo, Spomenka Štimec, Anto Mlinar, Davor Klobučar

Italaj esperantistoj el Trieste en 110-a jubileo de Esp-o en Rijeka, 2017
Elena Zerpini, Amalia Zerpini, Edvige Tantin Ackermann, Elio Nocent, Elda Dörfler

Esperantistoj el Rijeka en itala esp. kongreso (Policoro, Matera, aŭg 2017)
de maldekstre: Boris Di Costanzo, Jaga Di Costanzo, Ana Alebić

Programo en Zamenhof-strato en Zagreb - junaj partoprenantoj, majo 2017
Esperanta banderolo en Zamenhof-strato:   klaku      Pliajn fotojn trovu  en tiu adreso

Bjelovar - Interfest 2017, festivalo de esperanta kulturo - LKK 

Esperantistoj ĉe la tombo de Zamenhof en Varsovio, aprilo 2017.

SEK - kelkaj membroj ĉe tablo, Zagreb, 2016, Zamenhofa tago

OSIEK-konferenco en la urbo Osijek (!), somero 2016, la ĉefa placo
Pliajn fotojn trovu   en tiu adreso

Zamenhofa Tago en Rijeka 2016 en ilia klubejo (2016)

Zamenhofa busto en KEL kaj la prezidanto Anto Mlinar (2016)

Verkista esperanta renkontiĝo, Hrašćina (2004-2017 ktp) 2015 ekstere
Verkistoj 2005   Komuna foto 2007  Manĝo 2010   Korto 2010   Publiko 2010   
Komuna 2013
  Junularo 2014.  Librolanĉo Nanovfszky 2016   Programo en kelo 2016
Aliaj  fotoj el ĉiuj verkistaj renkontiĝoj en Hrašćina estas en tiu ĉi adreso

Ilona Koutny en KEL Zg Kneza Mislava 11, en 2015

Ulriĉ Lins en Zagreb kun Spomenka Štimec kaj Zlatko Tišljar

Eckhard Bick en 2015 en KEL prezentas tradukan programon

Malfonda kunveno de Esp. societo en Varaždin, septembro 2015 

Veronika Poor (CO-direktoro 2016) en Filozofia Fakultato en Zagreb 2015 

Fotoj el la kolekto de esperantaj objektoj de Saša Kocian (+2015)

Estraro de KEL , 8 nov 2014 (parto de la membroj)

La evento "Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo" ( 2014.)
Pliajn fotojn trovu   en tiu adreso

Bjelovar - esperantaj gastoj el Hungario kaj lokaj esperantistoj (julio 2014)

Achtar Etemadi el Irana ĉe esperantistoj fervojistoj en Zagreb 2013

Tombo de Mavro Špicer, kro.esp.pioniro el 1908 (Zagreb, Mirogoj, 2013)
- teksto sur la tabulo

Tombo de Mavro Špicer, kro.esp.pioniro el 1908 (Zagreb, Mirogoj, 2013)
- Spomenka Štimec kun floro

Tombo de Mavro Špicer, kro.esp.pioniro el 1908 (Zagreb, Mirogoj, 2013)
-
Davor Klobučar staras flanke

Tombo de Danica Bedeković, kro.esp.pioniro el 1908 (Zagreb, 2013)
- teksto sur la tabulo

Tombo de Danica Bedeković, kro.esp.pioniro el 1908 (Zagreb, 2013)
- S.Štimec staras flanke

Tombo de Danica Bedeković, kro.esp.pioniro el 1908 (Zagreb, 2013)
- D.Klobučar staras flanke

Kongresoj de kroataj esperantistoj (la unuaj dek, 1997 - 2012) - fotoj

Estraro de KEL, 17 mar 2010 (parto de la membroj)

Lanĉo de la Granda vortaro kroata-esperanta en Zagreb, 2010
Pliajn fotojn pri tiu temo trovu   en tiu adreso

Google - Kroatio - titolpaĝo dum la Zamenhofa Tago 15 dec 2009

Esperanto-strato en Osijek - grupa foto el la festo 2009
Pliajn fotojn pri tiu temo trovu   en tiu adreso   kaj jen  la laboristoj metas la strattabulon!

100 jaroj da Esperanto en Zagreb (2008) en la koncertejo Lisinski
Pliajn fotojn pri tiu temo trovu   en tiu adreso

Vojmontrilo al Esperanto? Ne, sed al la hotelo Esperanto en Selce
Hotel Esperanto en Selce       Rigardo de supre

UK 2007 Jokohama, Internacia vespero, Vida Jerman en verda robo
Vida en PekinoUK 2004 dramo "Judita"         Pliajn fotojn trovu  en tiu adreso

Verkista esperanta renkontiĝo, Hrašćina (2004-2017 ktp) 2007 komuna
Verkistoj 2005   Manĝo 2010   Korto 2010   Publiko 2010  Komuna 2013  Junuloj 2014
Prelego 2015   Librolanĉo Nanovfszky 2016   Programo en kelo 2016
Aliaj  fotoj el ĉiuj verkistaj renkontiĝoj en Hrašćina estas en tiu ĉi adreso

Venu al MIRO en Kroatio, 2007 (Kaja kaj Tina) - kiu ne venus?

Jarkunveno de KEL, 2004, bildo 1-a, membraro
Jarkunveno de KEL, 2004, bildo 2-a, gvidantaro

2002 jaro - en Kongreso de kroataj esperantistoj en Rijeka - Drama grupo de SEK, ne tre serioza, kaj dekstre estas la rijekano Boris Di Costanzo
Pliajn fotojn pri tiu temo trovu  en tiu adreso 

Plena salono de la koncertejo "Lisinski" en Zagreb, dum la 86-a UK 2001
Pliajn fotojn pri tiu temo trovu  en tiu adreso

Kongresoj de kroataj esperantistoj (la unuaj dek, 1997 - 2012) - fotoj

Monero "esperanta" de 25 kunaoj (1997) - foto de ambaŭ flankoj

Spomenka k Judita 1996, Amruseva 5, Japanino violone, deziro Mori Singo

 
1992.  -  danas

Martin Schaeffer (direktor Glavnog ureda UEA) u posjeti KEL-u 
Zagreb, 24. rujna 2019. u Vodnikovoj 9. Na slici: Josip Brkanac, Anto Mlinar, 
Antun Kovač, Spomenka Štimec, Martin Schaeffer

Članovi SEK-a i Zamenhofova bista (Zg, Kneza Mislava 11, studeni 2017)
Na slici: Robert Milijaš, Mihaela Cik, Lucija Biličić, Filip Mikuličić (fotis Davor K.)

Opatija, 2017., na grobu Marije Pilepić (prvi hrvatski esperantist)
Iz Uprave KEL-a: Boris Di Costanzo, Spomenka Štimec, Anto Mlinar, Davor Klobučar

Talijanski esperantisti iz Trsta na 110. jubileju esperanta u Rijeci, 2017
Elena Zerpini, Amalia Zerpini, Edvige Tantin Ackermann, Elio Nocent, Elda Dörfler

Riječki esperantisti na talijanskom esp. kongresu (Policoro, Matera, 8/2017)
s lijeva: Boris Di Costanzo, Jaga Di Costanzo, Ana Alebić

Priredba u Zamenhofovoj ulici u Zagrebu - mladi sudionici, svibanj 2017.
Esperantski transparent u Zamenhofovoj ulici:  klikni     Više slika  na ovoj adresi

Bjelovar - Interfest 2017., festival esperantske kulture - organizatori

Esperantisti na Zamenhofovu grobu u Varšavi , travanj 2017. 

SEK - neki članovi za stolom, Zagreb, 2016. Zamenhofov dan

OSIEK-konferencija u gradu Osijeku (!), ljeto 2016., glavni trg
Više slika   na ovoj adresi

Zamenhofov dan u Rijeci 2016. u njihovom esp. društvu(2016.)

Zamenhofova bista u Savezu i predsjednik Anto Mlinar (2016.)

Književni esperantski susret, Hrašćina (2004-2017. itd) 2015. vani
Pisci 2005.   Grupna slika 2007.  Hrana 2010   Ambijent 2010   Publika 2010   
Grupna 2013
   Mladi 2014.    Promocija Nanovfszky 2016.    Promocije podrum  2016.
Ostale slike sa svih susreta pisaca u Hrašćini nađi  na ovoj adresi

Ilona Koutny u KEL-u Zg Kneza Mislava 11 (2015.)

Ulrich Lins en Zagreb sa Spomenkom Štimec i Zlatkom Tišljarom

Eckhard Bick 2015. u KEL-u predstavlja prevodilački softver

Sa skupštine koja je raspustila ED Varaždin, rujan 2015. 

Veronika Poor (UEA-direktor 2016) gost na Filoz.fakult. Zagreb 2015 

Fotografije esperantskih predmeta iz zbirke Saše Kociana (+2015.)

Upravno vijeće Saveza, 8. studeni 2014. (dio članova)

Manifestacija "Esperantisti Bjelovara svom gradu" (2014.)
Više slika u vezi ovoga nađi    na ovoj adresi

Bjelovar - esperantski gosti iz Mađarske i domaćini (srpanj 2014.)

Achtar Etemadi iz Irana kod esperantista željezničara u Zg, 2013.

Grob Mavre Špicera, hrv.esp.pionira iz 1908. (Zagreb, Mirogoj, 2013.)
- tekst na ploči

Grob Mavre Špicera, hrv.esp.pionira iz 1908. (Zagreb, Mirogoj, 2013.)
- Spomenka Štimec s cvijetom

Grob Mavre Špicera, hrv.esp.pionira iz 1908. (Zagreb, Mirogoj, 2013.)
- Davor Klobučar sa strane

Grob Danice Bedeković, hrv.esp.pionira iz 1908. (Zagreb, Mirogoj, 2013.)
- tekst na ploči

Grob Danice Bedeković, hrv.esp.pionira iz 1908. (Zagreb, Mirogoj, 2013.)
- S.Štimec sa strane

Grob Danice Bedeković, hrv.esp.pionira iz 1908. (Zagreb, Mirogoj, 2013.)
- D.Klobučar sa strane

Kongresi hrvatskih esperantista (prvih 10, od 1997. do 2012.) - slike

Upravno vijeće Saveza, 17. ožujka 2010. (dio članova)

Promocija Velikog rječnika hrv-esp u klubu "Bude Borjan", Zagreb, 2010
Više slika u vezi ovoga nađi    na ovoj adresi

Google - Hrvatska - naslovnica na Zamenhofov dan, 15. 12. 2009.

Esperantska ulica u Osijeku - grupna slika s proslave 2009
Više slika u vezi ovoga nađi  na ovoj adresi   a ovdje majstori zakucavaju uličnu ploču!

Sto godina esperanta u Zagrebu (2008.) u Koncertnoj dvorani Lisinski
Više slika u vezi ovoga nađi    na ovoj adresi

Putokaz k esperantu? Ne, nego prema hotelu Esperanto u Selcu
Hotel Esperanto u Selcu       Pogled iz zraka

Kongres 2007 Jokohama, Međunarodna večer, Vida Jerman u zelenom
Vida u Pekingu UK 2004 predstava "Judita"         Više slika nađi  na ovoj adresi

Književni esperantski susret, Hrašćina (2004-2017. itd) skupna slika 2007
Pisci 2005.   Hrana 2010   Ambijent 2010   Publika 2010   Grupna 2013.  Mladi 2014.  Predavanje 2015    Promocija Nanovfszky 2016.    Promocije podrum  2016.
Ostale slike sa svih susreta pisaca u Hrašćini nađi  na ovoj adresi

Dođite na susret MIRO 2007. (Kaja i Tina) - tko ne bi došao?

Godišnja skupština KEL-a, 2004, slika 1, članstvo
Godišnja skupština KEL-a, 2004, slika 2, voditelji

2002.g. na Kongresu hrvatskih esperantista, Rijeka - Dramska grupa SEK-a, ne previše ozbiljna, a desno je domaćin Boris Di Costanzo
Više slika u vezi ovoga nađi    na ovoj adresi

Prepuna dvorana "Lisinski" u Zagrebu za vrijeme Svjetskog kongresa esperantista 2001.        Više slika u vezi ovoga nađi    na ovoj adresi

Kongresi hrvatskih esperantista (prvih 10, od 1997. do 2012.) - slike

Kovanica "esperantska" od 25 kuna (1997.) - foto obje strane

Spomenka i Judita 1996, Amruseva 5, Japanka violina, po želji Mori Singa


1945  -  1991

Internacia Junulara Kongreso en Zagreb 1988, grupo da junuloj
Pliaj fotoj estas  en tiu adreso   aŭ   tie ĉi (LKK)

Glumarko de la festivalo "100 jaroj de esperanta kulturo", Zagreb, 1987.

Drama grupo de SEK en IJK en Krakovo 1987
(staras Saša Pilipović, ..., Mladen Broz... sidas Olga Štajdhar Pađen, Julijana, Vanja Radovanović, Ankica Jagnjić kaj Jadranka Krznarić/Kapetanović)

Drama grupo de SEK-a IJK Krakovo 1987 prezentado Insektoj

Drama grupo de SEK-a en Kumrovec prezentado Insektoj
(Tea Kučinac, Krunoslav Tišljar, Olga Štajdohar Pađen, Mladen Broz, Ankica Jagnjić)

Memorkunveno "Ivan Flanjak", la 2-a, Osijek 1985
La 1-a memorkunveno 1983. ekskurso al Vukovar      Pliaj fotoj estas  en tiu adreso

IJK 1983 en Debrecen - UEA-afisho - grupo da junuloj kantanta
(5 junulinoj de maldekstre estis anoj de SEK el Zagreb, gitarludas Davor Klobučar)

Drama grup de SEK-a 1981. Pula, teatra renkonto

Trilanda konferenco en Rijeka 1981 - poŝtkarto

Veliko Tarnovo, Bulgario, 1978, IJK-kongreso - amasa foto

PIF - Pupteatra Internacia Festivalo en Zagreb (esperanta de 1968 
ĝis 1990) - Reklamo en la zagreba ĉefplaco 1976.

teatraĵo    infanoj ĝuas     la gazeto večernji 1981   poloj 1975   Pliaj fotoj ti ĉi

Esperantistoj el Osijek dum festo 1976 skribis al prezidanto de Jugoslavio

Regularo por konduto de membroj de Liberiga Stelo en Osijek, 1970-aj

Juna Spomenka Štimec en Amruševa 5, Zagreb

Marinko Gjivoje, portreto el "La Suda Stelo", 4/1969

Novska - fondita espeanta grupo - "La Suda Stelo" 4/1969
Tekst koji ide uz ovu sliku nađi   en tiu adreso

Anja Hurčak instruas Esperanton iam kaj ie

Ivo Lapenna, Ante Borčić - UK Madrid 1968.- albumo de la familio Borčić

Koverto el internacia esperantista simpozio, Pula, 1967

Mladen Šerment kaj Nevenka Imbert deklamas poezion 1967 
(el "La Suda Stelo", 4/1967)

Split - jarkunveno esperantista 1966 - "La Suda Stelo" 1/1966
Pliajn fotojn pri tiu temo trovu  en tiu adreso 

Ivo Osibov - prezidanto de TEJO - "La Suda Stelo" 6/1964

Redakcio de la esperanta elsendo de Radio Zagreb el 1963 (staras: Vlado Jurković, Emilija Lapenna kaj Mirko Mamužić, sidas Damir Mikuličić)
Pliajn fotojn pri tiu temo trovu  en tiu adreso 

Ivo Lapenna. granda kroata esperantisto, ludas violonĉelon (ĉ. 1960-aj)
  Lapenna -portreto   Lapenna kiel infano   Kun la edzino Emilija   Kun la edzino Birthe

Esperantista Foto-Servo en Primošten, 1960-aj jaroj
Pliajn fotojn pri tiu temo trovu  en tiu adreso 

Pula, 1960., grupo da lernantoj el la esperanta ekzameno

Barac (SEK) rolas en Internacia Kiso 1959 Rijeka

Koruso de SEK en 1959

Junaj astronomoj esperantistoj 1959 en Studenta Centro en Zagreb
La tekston de la dorsflanko trovu   en tiu adreso

La ŝipo "Zamenhof" konstruita en Split,  en la haveno de Split, 1960-aj

Grupo da membroj de SEK proksimume en la jaro 1957 - foto
Foto el ĉ. 1957 en Zagreb, adreso Amruševa 5, staras de maldekstre:    Vjekoslav Morankić, Mirjana Simić, Vesna Posavac, Gordana Radoš kaj Ivo Osibov;
kaŭras de maldekstre: Dragutin Balagović, nekonata viro aktiva en SEK kaj Stanko Preksavec, aktiva en SEK kaj en la laborista societo LES


Gustumu historion: Protokolo kunvena de "Liberiga Stelo" Osijek 1956
La duan paĝon de la Protokolo trovu  en tiu adreso

Slavonski Brod, 1956, la klubo Esperantujo

Esperanta ekspozicio 1955 en ZET (Zagreba elektra tramo)

Esperanto-klubo "Liberiga Stelo" en Osijek, membroj+lernantoj, 1950-aj
Pliajn fotojn pri tiu temo trovu   en tiu adreso   kaj   protokolo de la fondkunveno 1950

Esperantistoj en la unuamaja parado 1955 en Beograd (el "La Suda Stelo")

UK 1953 en Zagreb - Solena malfermo,
en la granda salono de la Zagreba Grandfoiro, tiam en la strato Savska
Pliajn fotojn pri tiu temo trovu  en tiu adreso

Lucija Borčić juna - foto el 1946
 

1945.  -  1991.

Svjetski kongres mladih esperantista (IJK) u Zagrebu 1988, grupa mladih
Više slika u vezi ovoga nađi   na ovoj adresi    ili   ovdje (organizatori)

Naljepnica festivala "100 godina esperantske kulture", Zg, 1987.

Dramska grupa SEK-a kongres IJK u Krakovu 1987
(stoje Saša Pilipović, ..., Mladen Broz... sjede Olga Štajdhar Pađen, Julijana, Vanja Radovanović, Ankica Jagnjić i Jadranka Krznarić/Kapetanović)

Dramska grupa SEK-a kongres IJK u Krakovu 1987 predstava Kukci

Dramska grupa SEK-a u Kumrovcu predstava Kukci
(Tea Kučinac, Krunoslav Tišljar, Olga Štajdohar Pađen, Mladen Broz, Ankica Jagnjić)

Memorijal "Ivan Flanjak", drugi po redu, Osijek 1985.
1.Memorijal iz 1983.  izlet u Vukovar       Više slika nađi  na ovoj adresi

IJK 1983 u Debrecenu - UEA-plakat - grupa mladih pjeva
(5 djevojaka s lijeva članice SEK-a Zg, svira gitaru Davor Klobučar)

Dramska grupa SEK-a u1981. Pula, kazališni susret

Esperantska konferencija triju zemalja, Rijeka 1981. - dopisnica

Veliko Tarnovo, Bugarska, 1978, IJK-kongres - masovni foto

PIF - međunarodni lutkarski festival u Zagrebu (esperantski od 1968. 
do 1990.) - Reklama na glavnom trgu 1976.
 predstava    djeca uživaju     večernji list 1981   Poljaci 1975   više slika ovdje

Esperantisti iz Osijeka na proslavi 1976. pišu predsjedniku Jugoslavije

Kodeks ponašanja esp.kluba Liberiga Stelo u Osijeku 1970-ih

Spomenka Štimec u mladim danima, Amruševa 5, Zagreb

Marinko Gjivoje, portret iz "La Suda Stelo", 4/1969

Novska - osnovana esp. grupa - "La Suda Stelo" 4/1969.
Tekst koji ide uz ovu sliku nađi   na ovoj adresi

Anja Hurčak negdje/nekad poučava esperanto

Ivo Lapenna i Ante Borčić - UK Madrid 1968.- iz zbirke obitelji Borčić

Kuverta s Međunarodnog esperantskog simpozija, Pula, 1967

Mladen Šerment i Nevenka Imbert recitiraju poeziju 1967 
(iz "La Suda Stelo" 4/1967)

Split - godišnja skupština 1966 - "La Suda Stelo" 1/1966.
Više slika u vezi ovoga nađi   na ovoj adresi

Ivo Osibov - predsjednik TEJO - "La Suda Stelo" 6/1964.

Redakcija esperantske emisije Radija Zagreb iz 1963. (stoje: Vlado Jurković, Emilija Lapenna i Mirko Mamužić, sjedi Damir Mikuličić)
Više slika u vezi ovoga nađi   na ovoj adresi

Ivo Lapenna. veliki hrvatski esperantist, svira violončelo (valjda 1960-ih)
  Lapenna-portret   Lapenna kao dijete   Sa suprugom Emilijom   Sa suprugom Birthe

Esperantska Foto-služba u Primoštenu 1960-ih godina
Više slika u vezi ovoga nađi   na ovoj adresi

Pula, 1960., grupa sa esperantskog ispita

Barac (SEK) glumi u predstavi Internacia Kiso 1959. u Rijeci

Zbor Studentskog esperantskog kluba Zg, poema "Jama" 1959.

Mladi astronomi esperantisti 1959. u Studentskom centru u Zagrebu
Tekst na poleđini slike nađi   na ovoj adresi

Brod "Zamenhof" izgrađen u Splitu,  u splitskoj luci, valjda 1960-ih

Grupa članova SEK-a oko godine 1957  - foto
Fotografija oko 1957. u Zagrebu, adresa Amruševa 5, stoje s lijeva:
    Vjekoslav Morankić, Mirjana Simić, Vesna Posavac, Gordana Radoš i Ivo Osibov;
čuče s lijeva: Dragutin Balagović, nepoznati muškarac aktivan u SEK-u i Stanko Preksavec, aktivan u SEK-u i u radničkom esp. društvu LES

Dašak povijesti:  Zapisnik odbora kluba Liberiga Stelo Osijek 1956.
Drugu stranicu Zapisnika nađi   na ovoj adresi

Slavonski Brod, 1956., klub Esperantujo

Esperantska izložba 1955. u ZET-u (Zagrebački električni tramvaj)

Esperanto-klub "Liberiga Stelo" Osijek, članovi i tečajci 1950-ih
Više slika u vezi ovoga nađi   na ovoj adresi, kao i  zapisnik osnivačke skupštine

Esperantisti na prvomajskoj paradi 1955. u Beogradu (iz "La Suda Stelo")

Svjetski kongres esperantista, Zagreb, 1953. - svečano otvaranje,
(velika dvorana Zagrebačkog velesajma, tada na Savskoj cesti)
Više slika u vezi ovoga nađi   na ovoj adresi

 

Lucija Borčić mlada - fotografija oko 1946.


 1919  -  1945

Lapenna Ivo kaj Emilija 1940 - el albumo de la familio Borčić

8. Kongreso de jugoslaviaj esperantistoj, 1935, Osijek, antaŭ la teatro
Pliajn fotojn pri tiu kaj aliaj kongresoj trovu   en tiu adreso

Varaždin - esp-kurso en la laborista kultursocieto Sloboda, 1935

"Jarlibro de la Esperanto-Movado" jaro 1934 (titolpaĝo)
1.a  paĝo pri Jugoslavio    2-2  paĝo   3-a  paĝo   4-a  paĝo

Osijek 1934, loka klubo Obstine Antaŭen, banado en la rivero Drava

Osijeka gazeto "Hrvatski list" 29 jul  1934 pri tiu ekskurso

Slavonski Brod - Zamenhof-taga festo (LSS, feb 1933)

Osijek 1933, negra esperantisto Kola Ayaji, kun lokaj esperantistoj
foto sur lia poŝtkarto     liaj vortoj dorsflanke al iu osijeka f-ino Hilda

Osijek - esperanta grupo Obstine Antaŭen(?) (LSS, novembro 1932)

Pagu ĝustatempe vian esperantan gazetabonon! (LSS, 1932)

Zagreb - esperanta grupo de grafikaj laboristoj (LSS, sep 1932)

Bregi Koprivnički - esperanta grupo el 1932 (LSS, aŭgusto 1932)
Plia foto de tiuj vilaĝaj esperantistoj, vidu:   en tiu adreso

Ilija Puhalo en sia oficejo 1930 - el la albumo de la familio Borčić

Esperanta sportklubo Zagreb, 1929, futbalistoj (LSS ?)
Teksto apud la bildo el LSS, oktobro 1952 (?)  vidu en tiu adreso

Esperantistoj en Janjina (Dalmatio) 1923 - el la albumo de la familio Borčić
(poleđina: Ante Marinović, Janjina Dalm. 1.Maretin Ivo "Crni", 2. Šegović Niko Nikov)

Prvi kongres jugoslavenskih esperantista 1923. u Zagrebu
Pliajn fotojn pri tiu kaj sekvaj kongresoj trovu   en tiu adreso

Lernolibro de Maruzzi, titolpaĝo kun lia dediĉo al D.Bedeković, 1922
Dušan Maruzzi, juna     Maruzzi, mezaĝa     Maruzzi, maljuna    Lia, tombo, Ljubljana
Maruzzi, vortaro 1924    Maruzzi, lernolibro 1922. ktp.   Maruzzi, "La Provo"

Zagreb, 1922., redakcio de la esp-gazeto Konkordo (Bertoli, Maruzzi, Hohlov)
titopaĝo de unu Konkordao el 1924   en tiu adreso  

Invitilo el 1922 al amuzvespero de Zagreba esperantista societo

Poŝtkarto el 1922 (Milan Klem el Osijek al esperanta asocio en Zagreb)
La antaŭan flankon de la poŝtkarto vidi   en tiu adreso   kaj jen   foto de Klem.
Parolado dum lia entombigo 1958 donas detalojn el esp-historio de Osijek:
1.parto  2.parto

Zagreba Esperantista Societo en ekskurso, 1919

 

1919.  -  1945.
 

Lapenna Ivo i Emilija 1940 - iz zbirke obitelji Borčić

 

8. Kongres jugoslavenskih esperantista, 1935, Osijek, ispred HNK
Više slika u vezi ovog i ostalih kongresa nađi   na ovoj adresi

 

Varaždin - tečaj esperanta u radničkom kulturnom društvu Sloboda, 1935

 

"Jarlibro" - godišnjak esperantskog pokreta 1934 (naslovnica)
1.stranica o Jugoslaviji    2.stranica   3.stranica   4.stranica

 

Osijek 1934., lokalni klub Obstine Antaŭen, kupanje u Dravi

Osječki "Hrvatski list" 29.7.1934. o ovom izletu

 

Slavonski Brod - proslava Zamenhofova dana (LSS, veljača 1933)

 

Osijek 1933., crni esperantist Kola Ayaji, s osječkim esperantistima
otografija na dopisnici       posveta na poleđini nekoj osječkoj Hildi

 

Osijek - esperantska grupa Obstine Antaŭen(?) (LSS, studeni 1932)

 

Platite pretplatu za esperantske novine na vrijeme! (LSS, 1932)

Zagreb - esperantska grupa grafičkih radnika (LSS, rujan 1932)

 

Bregi Koprivnički - esperantska grupa 1932 (LSS, kolovoz 1932)
Još jedna fotografija ovih seoskih esperantista, vidi    na ovoj adresi

 

Ilija Puhalo u svom uredu 1930. - iz zbirke obitelji Borčić

 

Esperantski sportski klub Zagreb, 1929., nogometna ekipa (LSS ?)
Tekst uz sliku iz LSS, listopad 1952 (?)  vidi na ovoj adresi

 

Esperanto klub u Janjini (Dalmacija) 1923. - iz zbirke obitelji Borčić
(poleđina: Ante Marinović, Janjina Dalm. 1.Maretin Ivo "Crni", 2. Šegović Niko Nikov)

 

Prvi kongres jugoslavenskih esperantista 1923. u Zagrebu
Više slika u vezi ovog i sljedećih kongresa nađi   na ovoj adresi

 

Maruzzijev udžbenik, naslovnica s posvetom Danici Bedeković, 1922.
Dušan Maruzzi, mlađi     Maruzzi, srednji     Maruzzi, star     Maruzzi, grob, Ljubljana
Maruzzi, rječnik 1924.    Maruzzi, udžbenik 1922. itd.   Maruzzi, "La Provo"

 

Zagreb, 1922., uredništvo časopisa Konkordo (Bertoli, Maruzzi, Hohlov)
naslovnica jednog Konkorda iz 1924.   na ovoj adresi  

 

Pozivnica iz 1922. na zabavu Društva esperantista u Zagrebu

 

Dopisnica iz 1922. (Milan Klem iz Osijeka Društvu esperantista u Zagreb)
Prednju stranu vidi  na ovoj adresi,  a ovo je Klemova fotografija
Govor na Klemovoj sahrani 1958. daje detalje povijesti esperanta u Osijeku:
1.dio  2.dio

 

Društvo esperantista u Zagrebu na izletu 1919.

 

1887  -  1918

Kurso de Esperanto en Požega 1914 - el albumo de familio Borčić
dorsflankan tekston de la foto trovu   en tiu adreso

Unuiĝo de kroataj esperantistoj, Zagreb, ekskurso ĉ. 1909 - 1913
Plian foton trovu   en tiu adreso   aŭ  ĉi tie el albumo de Bedeković

Danica Bedeković - kroata esp. pioniro el 1909 -  fotita jarojn poste
bapto-atestilo (Daniela Russ)   geedza atestilo   diplomo katolikaj virinoj    mortoanonco
Danica kiel patrino 1    patrino 2    patrino 3    avino 1   avino 2    avino 3

Mavro Špicer - kroata. esp.pioniro el 1908., el albumo de familio Borčić
dorsflanka teksto:  en tiu adreso   Dua foto    Tria foto   La 1-a kroata lernolibro

Marija Pilepić - la unua kroata esperantist(in)o (1889, la foto el 1920)
la tombon de Marija Pilepić (Opatija, 2009) trovu en tiu adreso
La dua foto de Marija, Sarajevo 1930, geedziĝo de la frato Hinko (M. sidas dekstre)1887.  -  1918.

Tečaj esperanta u Požegi 1914. - iz albuma obitelji Borčić
Tekst na poleđini slike nađi   na ovoj adresi

Društvo hrvatskih esperantista, Zagreb, izlet oko 1909. - 1913.
Više slika u vezi ovoga nađi   na ovoj adresi   ili ovdje iz albuma Bedeković

Danica Bedeković - hrv. esp. pionir iz 1909. -  foto kasniji
krsni list (Daniela Russ)    vjenčani list    diploma katol.žena    vijest o sprovodu
Danica kao majka  1.    majka 2.    majka 3.    baka 1.   baka 2.   baka 3.

Mavro Špicer - hrv. esp. pionir iz 1908., i albuma obitelji Borčić
Tekst na poleđini jest  na ovoj adresi    Druga slika    Treća slika   Prvi udžbenik hrv.

Marija Pilepić - prvi poznati esperantist u Hrvatskoj (1889, foto iz 1920.)
grobnicu Marije Pilepić (Opatija, 2009.) nađi   na ovoj adresi     
Druga slika Marije, Sarajevo 1930. na vjenčanju brata Hinka (M. sjedi desno)

 

 

Zamenhof  (kaj aliaj klasikaj fotoj)

Esperantistoj ĉe la tombo de Zamenhof en Varsovio, aprilo 2017.

Zamenhof -funebra procesio en Varsovio, strato Teatralna, 1917

Boulogne-sur-Mer, 1905, la unua UK de Esperanto, amasa foto

Boulogne-sur-Mer, 1905, Zamenhof, Klara kaj iu grupo

Boulogne-sur-Mer, 1905., antaŭ la kongresejo

Zamenhof en poŝtmarkoj

Zamenhofa naskiĝdomo en Bjalistok (nun en 2017 ne plu ekzistas)

Zamenhof: "La Unua Libro" el 1887 (ruse) - psexdonomo "dr. Esperanto"

Zamenhof (maljunaĝa) ĉe skribotablo

Zamenhofa foto + subskribo

Zamenhof kaj Klara ĉ. 1906

Zamenhof, edzino Klara, filo Adam, filinoj Lidia kaj Sofia

Zamenhofa foto, "klasika"

Lidia Zamenhof, filino, ankaŭ esperantisto

Zamenhof - 19-jara (kaj sen barbo!)

Zamenhof - 16-jara (kun la konataj okulvitroj!)

Zamenhof - en grupo da lernantoj (reallernejo) (staras apud la vazo)

 

 

Zamenhof  (i druge klasične fotografije)

Esperantisti na Zamenhofovu grobu u Varšavi , travanj 2017.

Zamenhof - pogrebna povorka, Varšava, ulica Teatralna, 1917.

Boulogne-sur-Mer, 1905., prvi Svjetski kongres esperantista, masovno

Boulogne-sur-Mer, 1905., Zamenhof, Klara i grupa

Boulogne-sur-Mer, 1905., pred kongresnom dvoranom

Zamenhof na poštanskim markama

Zamenhofova rodna kuća u Bjalistoku (danas u 2017. više ne postoji)

Zamenhofova "Prva knjiga" 1887. (ruski) - pseudonim "dr. Esperanto"

Zamenhof (starije dobi) za pisaćim stolom

Zamenhofova fotografija + potpis

Zamenhof i Klara oko 1906.

Zamenhof, supruga Klara, sin Adam, kćeri Lidija i Sofija

Zamenhofova fotografija "klasična"

Zamenhofova kći Lidia, također esperantist

Zamenhof - 19 godina (i bez brade!)

Zamenhof - 16 godina (s poznatim naočalama!)

Zamenhof - u grupi učenika realne škole (stoji kraj vaze)

 

 

 

NA GLAVNU STRANICU  Hrvatskog saveza za esperanto            AL LA HEJMPAĜO de Kroata Esperanto-Ligo