ZAMENHOF-ESPERANTO OBJEKTOJ   (ZEO-j)  EN KROATIO
stratoj, placoj, parkoj, domoj kaj publikaj tekstoj en Esperanto aŭ rilataj al ĝi

 ZAMENHOF-ESPERANTO OBJEKTI  (ZEO)  U  HRVATSKOJ
ulice, trgovi, parkovi, zgrade i javni natpisi na esperantu ili u vezi esperanta i njegovog autora Zamenhofa

 
Zamenhof-strato en la ĉefurbo Zagreb    Zamenhofova ulica u Zagrebu
Foto-1      Foto-2        (fotis  snimio: D.Klobučar, 2006)
  Foto-3     (solena malfermo en 1953   svečano otvaranje 1953)

Ekzistas ekde 1953, okaze de la 38-a Universala Kongreso de Esperanto en Zagreb tiujare. La iama "Boriša-strato."
Rimarko: poste konstruiĝis apude unu strato-pasejo nomita aŭtomate "Zamenhofa ŝtuparo"!
Postoji od 1953, povodom Svjetskog kongresa esperantista u Zagrebu te godine. Bivša Borišina ulica.
Napomena: kasnije je nastala jedna pokrajnja ulica-prolaz nazvana (automatski) "Zamenhofove stube"!
 
*       *       *

Fotoj de la Zamenhofa strato el 2017 (fotis D.Klobučar)        Fotografije ulice iz 2017. (snimio D.Klobučar)

Foto-1        Foto-2        Foto-3       Foto-4

  
*       *       *

Pliaj fotoj el 2017 - vidu la programon en Zamenhof-strato, 25 maj 2017, fare de Kroata Esperanto-Ligo 
Više fotografija iz 2017 - vidi program u Zamenhofovoj ulici, 25. svibnja 2017. organizirao Hrvatski savez za esperanto 
 -
Esperanto-strato en la urbo Osijek        Esperantska ulica u Osijeku


Vidu detalojn!      Pogledajte detalje!
 

La 22an de decembro 2008 la Urba Konsilantaro de Osijek akceptis la proponon
ke unu strateto en la osijeka parto Malsupra Urbo ricevu la nomon Esperanto-strato.
La strat-tabulo aperis la 9-an de oktobro 2009.
Solena malfermo estos la 17-an de oktobro 2009, en la jubilea festo "120 jaroj da Esperanto en Osijek kaj Kroatio"


Dana 22. prosinca 2008. Gradsko vijeće Grada Osijeka prihvatilo je prijedlog Esperantskog društva
"Liberiga Stelo" Osijek i jednu uličicu u osječkom Donjem gradu nazvalo "Esperantska ulica".
Ulična ploča postavljena 9. listopada 2009.
Svečano otvaranje bit će za vrijeme jubilarnog susreta "120 godina esperanta u Osijeku i Hrvatskoj".
 
Hotelo
"Esperanto" en Selce      Hotel "Esperanto" u Selcu

 

Vidu detalojn!   Pogledajte detalje!

 Vidu detalojn!   Pogledajte detalje!
Memortabulo en la strato Korzo en Rijeka
  
     Spomen-ploča na Korzu u RijeciVidu pli grandan foton!      Pogledajte veću fotografiju!
Tri vicprezidantoj de KEL antaŭ la tabulo (2007)       Tri dopredsjednika KEL-a ispred table (2007)
 

pri cent jaroj de la unua esperanta klubo en Kroatio (Rijeka)
povodom 100 godina prvog esperantskog kluba u Hrvatskoj
 
La monumento "Futuro" en Zagreb (Ekonomia fakultato)       Spomenik "Futuro" u Zagrebu (Ekonomski fakultet)

Vidu detalojn!     Pogledajte detalje!
Vidu pli grandan foton!      Pogledajte veću fotografiju!
Vidu la monumenton en Carrara (Italio), ankoraŭ ne finitan      Pogledajte spomenik u Carrari (Italija) u tijeku izrade

La teksto en la monumento estas:  "Esperanto - por monda komunikado en paco kaj libero"
Esperantski tekst na spomeniku glasi (u prijevodu): "Esperanto - za svjetsko komuniciranje u miru i slobodi"
La strato Vančik en Varaždin        Vančikova ulica u Varaždinu

Fotoj - fotografije:        foto-1     foto-2      (fotis: Stanko Rukelj)

La strato Božidar Vančik en la norda urbo Varaždin (grava kroata esperanta veterano, 1909-1970)
Ulica Božidara Vančika u Varaždinu (važan hrvatski esperantski veteran, 1909-1970.)
 
La Strato Špicer en Našice      Špicerova ulica u Našicama

 

Fotoj - fotografije:        foto-1       (sur la foto: Antun Kovač)

La strato Mavro Špicer en la orienta urbo Našice (fondinto de la esperanta movado en Kroatio en 1908)
Ulica Mavre Špicera u Našicama (osnivač hrvatskog esperantskog pokreta u 1908.)
 
Vilao "Esperanto Domo" en Kostrena apud Rijeka      Vila "Esperanto Domo" u Kostreni pokraj Rijeke

Vidu detalojn!      Pogledajte detalje!
 
Tabulo sur domo en Zagreb
       Ploča na zgradi u Zagrebu

Vidu detalojn!       Pogledajte detalje!

Placo de la reĝo Tomislav 21 - Tie estis redakcio de la gazeto "Kroata esperantisto" en 1909.
Ploču je postavio ZEL (zagrebački esperantski savez) 1989, povodom 80-godišnjice.

Trg kralja Tomislava 21 -
Tamo je 1909. bilo uredništvo novina "Kroata esperantisto".
La tabulon starigis ZEL (Zagreba Esperanto-ligo en 1989), okaze de la 80-jara jubileo.
 
Tombo-ŝtono en Opatija
       Nadgrobni spomenik u Opatiji


Foto-1      Foto-2

Sur la tombo de la unua kroata esperantist(in)o Marija Pilepić (kies nomo aperis en la zamenhofa adresaro el 1889)
Nalazi se na grobu prvog hrvatskog esperantista Marije Pilepi
ć (njeno ime je objavljeno u adresaru esperantista 1889)
 
Kroataj moneroj el 25 kunaoj kun esperanta teksto
       Hrvatske kovanice od 25 kn s esperantskim tekstom

Vidu pli grandan foton!      Pogledajte veću fotografiju!
Vidu detalojn!      Pogledajte detalje!

 
Reta telefonlibro de Kroatio
       Telefonski imenik Hrvatske na Internetu

Foto-1      Foto-2

Reta telefonlibro, kiun ofertas la firmao Kroataj Telekomunikoj en la paĝo   http://imenik.tportal.hr/    konsistas el 2 partoj: tekstaj servoj kaj mapo.
Tekstaj servoj nun estas nur en la lingvoj kroata kaj angla. Servoj en la mapo estas en dekkelkaj lingvoj, inter kiuj estas ankaŭ ESPERANTO.
Kiam vi klakis sur esperantan flageton, tuj prezentiĝas al vi la mapo-servoj en Esperanto.
Tie vi povas elekti iun parton de Kroatio, pligrandigi ĝin, vidi satelitan foton de ĝi, aŭ trovi surmape hotelojn, restoraciojn, apotekojn, bankojn kaj aliajn utilajn objektojn.
Krome oni povas elekti 2 punktojn en Kroatio (sama aŭ malsams urbo kaj strato), kaj ricevi la plej mallongan vojon inter ili.
Ĉi tiu "virtuala" ZEO aperis en la printempo 2009, age de la dungito de tiu firmao D.Klobučar.

Web-imenik kojeg daju Hrvatske Telekomunikacije d.d. na stranici   http://imenik.tportal.hr/    sastoji se od 2 dijela: tekstualni imenik i karta.
Tekstualni dio je za sada samo na hrvatskom i engleskom, dok je karta na još desetak jezika, među kojima je i ESPERANTO.
Kad kliknete na esperantsku zastavicu, odmah se otvori karta na esperantu.
Tu možete odabrati neki dio Hrvatske, uvećati ga ili umanjiti, pogledati satelitsku sliku ili vidjeti na karti hotele, restorane, ljekarne, banke i druge korisne objekte.
Možete k tome označiti dvije točke u Hrvatskoj (bilo isti, bilo različiti grad ili ulica), te dobiti nacrtan najkraći put između njih.
Ovaj "virtualni" javni natpis na esperantu pojavio se u proljeće 2009, zaslugom radnika dotične firme D.Klobučara.
Tabulo pri metorita falo en Hraŝĉina
       Natpis o padu meteora u Hrašćini u Zagorju

Vidu pli grandan foton!      Pogledajte veću fotografiju!

Komunumo Hrašćina en la departamento Krapinsko-zagorska starigis en la majo 2009 tabulon pri meteorito. La tabulo prezentas detalojn pri la historia meteorito, kiu, estante 40 kilograma, falis en Hrašćina en la majo 1751 kaj kiu estas konservata en viena muzeo. La tabulo estas 3-lingva: kroata, angla, Esperanta. Per Esperanto sur la tabulo la komunumo Hrašćina, la vilaĝo kie troviĝas la bieno de Spomenka Štimec, dankas al esperantistoj pro kulturaj programoj en Hrašćina okazantaj tie ekde 1995 fare de Kroata Esperanto-Ligo.

Općina Hrašćina u Krapinsko-zagorskoj županiji postavila je u svibnju 2009. ploču posvećenu meteoru. Ploča prikazuje detalje o događaju iz prošlosti, kada je 40 kilograma težak meteor pao na području Hrašćine  u svibnju 1751, a koji se čuva u muzeju u Beču. Ploča je na tri jezika: hrvatski, engleski i esperanto. Esperantskim tekstom općina Hrašćina (s istoimenim selom u kojem se nalazi imanje Spomenke Štimec) zahvaljuje esperantistima za kulturne programe koji se u Hrašćini odvijaju od 1995. u organizaciji Hrvatskog saveza za esperanto.
   Esperanto-tabulo en la vilaĝo Mali Rat
         Esperantska ploča u mjestu Mali Rat
(la komunumo Dugi Rat inter Split kaj Omiš)      (općina Dugi Rat između Splita i Omiša)

Foto-1      Foto-2     (Davor Grgat)

Mapo / Karta 1         Mapo / Karta 2      Mapo / Karta 3    

Ĉ. la jaro 1966 s-ro Davor Grgat el Mali Rat, tiam laboristo en firmao por produktado de trafikaj signoj kaj reklamoj, faris plurajn reklamtabulojn pri Esperanto. La tabulon kun la esperanta stelo kaj la litero "E" li starigis en sekvaj jaroj apud la ŝoseo "Adriatika magistralo" (D8) sur aŭtobusan haltejon en Mali Rat, 16,5 km for de Split kaj 6 km for de Omiš. La tabulo grandas 130 x 30 cm kaj estas tre bone videbla por ĉiuj kiuj veturas tie. Tion konfirmis al li pluraj esperantistoj veturintaj tie, kiujn li poste renkontadis en esperantaj kongresoj. Grgat rakontas jenon: "Ekde tiam neniu riproĉis min pro la fakto, ke mi starigis la tabulon. Kvankam mi estas oficiala ĵurnalisto de la komunumo Dugi Rat kaj konstante mi ĉeestas en iliaj kunsidoj, neniu demansis min pri tio. Fakte, la tabulo estas super private posedata grundo.  Kiam mi estis fotanta la tabulon, la posedanto de la grundo demandis min nur 'Kial tiom da fotoj?', kaj post mia respondo, ke temas pri reklamo por esperantaj stratoj kaj placoj, la s-ro Petrić nur ridetante diris: 'Bone, oni aŭdu pri tio, ju pli malproksime, des pli bone...'" En la fotoj estas la tabulo sur la busa haltejo en Mali Rat (kaj unu plia troviĝas sur garaĝo de la domo de Grgat, ĉ. 100 metrojn norde).

Oko 1966. godine je Davor Grgat iz Malog Rata, radeći tada u poduzeću za izradu prometnih znakova i reklama, napravio nekoliko reklama s ciljem propagande esperanta.  Tablu s esperantskom zvijezdom i slovom "E" postavio je tih godina na "Jadranskoj magistrali" D8 na autobusnu postaju u Malom Ratu, udaljenu od Splita 16,5 km, a od Omiša 6 km. Reklama je veličine 130 x 30 cm, i veoma je dobro vidljiva za putnike koji prometuju ovom cestom. To su mu potvrdili razni esperantisti koji su njome prolazili, a sretao ih je kasnije po svijetu. Davor Grgat pripovijeda: "Za cijelo to vrijeme, nikada mi nitko nije prigovorio što sam postavio tu reklamu. Iako sam službeni novinar općinskog vijeća Dugoga Rata i stalno pratim te sjednice, nitko mi nije to pitanje spominjao. Ustvari, reklama se nalazi na privatnom vlasništvu. Dok sam snimao ove kadrove, vlasnik prostora na kojem se nalazi reklama, samo me je upitao: 'Zašto toliko slika?', a kad sam kazao da je riječ o reklami za uspostavu esperantskih ulica ili trgova, gosp. Petrić se je smiješeći kazao: 'Neka, nek se čuje, što dalje to bolje…'.". Na slikama je reklama snimljena na autobusnoj postaji u Malom Ratu (a jedna se nalazi i na garaži kuće Davora Grgata, stotinjak metara sjevernije).   
  Esperanta frazo el ŝtonoj sur barilo de la vilao "Vesna"
   Esperantska rečenica od kamena na vili "Vesna"    
(sur la insulo Lopud apud Dubrovnik)             (na otoku Lopudu blizu Dubrovnika)
 

"UNU HOMARA LINGVO - UNU HOMARA SORTO"

Foto-1      Foto-2       Foto-3      (fotis : Đivo Pulitika, 2009.)

 

La vilao "Vesna" sur la insulo Lopud apud Dubrovnik havas esperantajn vortojn "Unu homara lingvo - unu homara sorto" enkonstruitajn en la ĉirkaŭvilaan ŝtonan barilon. La mesaĝon en Esperanto ĉe sia vilao enkonstruigis posedanto de la vilao juristo - esperantisto d-ro Ante Ramljak (1893-1972). Li eksciis pri Esperanto pere de d-ro Ivo Lapenna, kiu junaĝe  akiris siajn juristajn spertojn en la advokata oficejo de d-ro Ramljak. Fotis Đivo Pulitika en 2009.

Vila "Vesna" na otoku Lopudu blizu Dubrovnika ima esperantsku rečenicu "Jedan jezik za čovječanstvo - jedna sudbina za čovječanstvo". Poruku je dao ugraditi vlasnik vile dr. Ante Ramljak (1893-1972), pravnik i esperantist. On je saznao za esperanto preko Ive Lapenne (kasniji hrvatski esperantist svjetskog glasa), koji je svoja prva pravnička iskustva stekao upravo u odvjetničkom uredu dr. Ante Ramljaka. Fotografirao Đivo Pulitika 2009.

 

 
  La ŝipo "Zamenhof" konstruita en Kroatio 1959 (en Split) por pola kompanio, post 1980 ne plu ekzistas
  
Brod "Zamenhof" napravljen 1959 u Splitu za poljsku firmu, postojao do 1980. godineEkzistis ĝis 1980    Postojao do 1980Vino el framboj kun esperanta nomo "Frambovin"
  
Vino od malina s esperantskim imenom "Frambovin"  


        

La familio de la s-ro Ðuro Štefančić el la vilaĝo Gornja Vrba proksime de Slavonski Brod en Kroatio
produktas ekologie frambojn ekde 1989 kaj ilia vino el framboj, nomata "Frambovin", estas unu el elstaraj naciaj produktoj.
La vino ricevis tian esperantan nomon okaze de la UK de Esperanto en Zagreb 2001.
Obitelj Ðure Štefančića iz Gornje Vrbe kod Slavonskog Broda ekološki uzgaja
maline još od 1989, anjihovo vino od malina, nazvano esperantskim imenom "Frambovin", postalo je jedan od priznatih nacionalnih proizvoda.
Ime je dobilo na prijedlog Hrvatskog saveza za esperanto povodo Svjetskog kongresa esperantista u Zagrebu 2001.

 


Drvo međunarodnog prijateljstva, grad Bjelovar    
La arbo de la internacia amkikeco, la urbo Bjelovar

lokacija: park kod Trga Stjepana Radića
la loko:   la parko ĉe la Placo Stjepan Radić

Posađeno povodom Esperantskog susreta Alpe-Jadran u Bjelovaru 2018.
Plantita okaze de la Esperanta renkontiĝo Alpoj-Adriatiko en Bjelovar 2018

 

 

 

 

 


 

Eraroj troveblaj foje pri ZEO-j en Kroatio, eĉ en la libro de Hugo Rollinger
Pogrešni podaci o esperantskim objektima u Hrvatskoj, koji su u optjecaju

 

"Zamenhof-Monumento en Koprivnica ekde 1950"  Klarigo: temas pri "Koprivnice" en Ĉehio, ne pri "Koprivnica" en Kroatio.
"Zamenhofov spomenik u Koprivnici od 1950."  Objašnjenje: radi se o mjestu "Koprivnice" u Češkoj, ne o Koprivnici u Hrvatskoj.
 

"Osijek: Esperanto-parko kaj Esperanto-arbo"   Klarigo: "Ili ne plu ekzistas, kaj eĉ dum ilia mallonga ekzisto ili neniam estis oficiale rekonitaj"
"Osijek: Esperantski park i Esperantsko stablo"   Objašnjenje: "Oni više ne postoje, a u svom kratkom vijeku nisu nikada službeno priznati"

 

"Primošten: Internacia Esperanto-Kampadejo"   Klarigo: "Jam 30 jarojn ne ekzistas. Nun tie estas hoteloj."
Tamen, bonvolu vidi la paĝon dediĉitan al la memoro pri la Internacia Esperanto-Kampadejo en Primošten!
"Primošten: Međunarodni esperantski kamp"  Objašnjenje: "Već preko 30 godina on više ne postoji. Tamo su sada hoteli."
Ipak pogledajte našu stranicu posvećenu uspomeni na Primoštenski esperantski kampu!

 

"Slavonski Brod: Esperanto-strato ekde 1961"   Klarigo: "En 1992 ĝi estas alinomita. Neniu troviĝis por defendi la ŝajnan 'komunisman' nomon."
"Slavonski Brod: Esperantska ulica od 1961."   Objašnjenje: "Preimenovana je 1992. Nikog nije bilo da brani tobožnje 'komunističko' ime."REEN AL LA PAĜOJ DE KROATA ESPERANTO-LIGO     
NATRAG NA STRANICE HRVATSKOG SAVEZA ZA ESPERANTO