ĈEFDELEGITOJ de UEA en KROATIO
Glavni zastupnici UEA (Svjetskog esperantskog saveza) u Hrvatskoj


LA NUNA ĈEFDELEGITO DE UEA por KROATIO:    SADAŠNJI GLAVNI ZASTUPNIK UEA za HR:

Davor Klobučar
Josipa Huttlera 27-A,  HR-31000  Osijek
poŝtelefono:  + 385 (0)98 338 242      UEA-kodo:  dakl-o
 


Lia esperanta biografio en esperanta Vikio     

se la legado ne funkcias, entajpu la nomon kaj komencon de la familia nomo en sercxilo de Vikio   https://eo.wikipedia.org/


LISTO DE LA ĈEFDELEGITOJ  -  SPISAK GLAVNIH ZASTUPNIKA

     2016 -                   Davor Klobučar         
         2006 - 2015.          Boris di Costanzo          
2002 - 2005.          Josip Pleadin        
                                                1992 - 2002.          Ivan Špoljarec      (ekde 1992 delegito por Kroatio)
                                                    1953 - 1994.          Emilija Lapenna    (1992-1994 delegito por Jugoslavio)


U E A

Kotiztabelo por 2016

Regularo de UEA por kotizperantoj (kiuj en la realo estas la ĉefdelegitoj)

 

 
DI COSTANZO, Boris (1944 - )      el Opatija

Boris Di Costanzo naskiĝis la 28an de januaro 1944. Laŭ profesio li estas vendisto de kemiaj varoj. Emeritiĝis en la jaro 1999.

Esperantistiĝis en la jaro 1984 en Rijeka. Prezidanto de Esperanto-societo Rijeka de 1998 ĝis 1989 kaj ekde 2001 ĝis nun (2007). De 1994 membro de la societa prezidantaro.

Partoprenis UK en Roterdamo, Prago, Zagrebo, Gotenburgo, Pekino, Vilno kaj Florenco. Partoprenis kelkajn regionajn renkontiĝojn: Trilanda Konferenco en Arnoldstein, Udine, Koszeg, Senta, Rijeka.

Organizanto de Konkurso por Elementaj Lernejoj en Kroatio pri Scio de Esperanto ekde 2001.

Membro de la nuna (2016) prezidantaro de Kroata Esperanto-Ligo. Prizorganto de la ekspeda servo de la gazeto "Tempo".

Ĉefdelegito de UEA en la jaroj 2006 - 2015.


PLEADIN, Josip (1958 - )  el Đurđevac

Naskiĝis la 3-an de septembro 1958 en Đurđevac. Ekonomikan mezlernejon frekventis en Bjelovar. Esperantistiĝis aŭtodidakte en 1977 kaj poste partoprenis kurson ĉe Jim Cushing. En 1979 eklaboris en profesia esperantista entrepreno Internacia Kultura Servo en Zagreb, unue kiel presisto poste kiel kompostisto. En 1977 li fondis Esperanto-klubon en Đurđevac, kies prezidanto kaj sekretario li estis dum 1977 respektive 1980. Gvidis Esperanto-kursojn en Đurđevac kaj Bjelovar. Propagandis Esperanton ĉe Radio-Đurđevac, estis kuneldonanto kaj1 teknika redaktoro de la loka E-gazeto “Koko”. El la kroata tradukis 8 novelojn de G. Karlovčan kiuj aperis en “Novelaro”, eldonita de la loka klubo. Estis reprezentanto de Bjelovara regiono en la Prezidantaro de KEL en 1980. Ekde 1982 UEA-delegito por Đurđevac. En la Kunordiga komitato de esperantistoj en Bjelovara regiono li aktivis kiel prezidanto (1982). Profesie laboris por Esperanto en IKS ĝis la jaro 1986. Fariĝis privata entreprenisto en grafika fako. Posedas presejon kaj eldonejon “Grafokom” kiu ekde sia ekesto en 1986 produktis multajn eldonaĵon en Esperanto (“Jugoslavia Stelo”, “ZELano”, “Koko”, “Tempo”, diversaj broŝuroj kaj libroj). Dum unu jaro estis redaktoro de “Tempo” (1990-1991). 

Multe tradukis, el kio nur parto publikiĝis. Libroforme aperis: “Novelaro”, “Porijeklo i život jezika esperanta” (kroatigo de la verko de Petro Stojan), “La kamaradaro de Petro Nodeto” (infanromano de Mato Lovrak, 1998, kandidatiĝis por Infanlibro de la jaro), tri eldonoj de E-vortaro “10.000 vortoj” (en kiu li verkis kroata-Esperantan parton, 1-a eldono en 1989, 2-a eldono en 1992, 3-a eldono en 2004). Multaj liaj tradukoj aperis en diversaj periodaĵoj, ĉefe en “Koko” (1991-92), el kio plej gravas “Dom’ de pesto” (de Šenoa), “En torturado” (Krleža, el “Baladoj de Peĉjo Kerempuh”).  Aparte interesiĝas pri historio de Esperanto enlande, kiun li esploradis kaj posedas tre riĉan E-kolekton. Vizitis IJK en Rauma (Finnlando), UK en Roterdamo (1988), Vieno (1992), Berlino (1999, Tel-Avivo (2000), Zagrebo (2001) kaj Florenco (2006), IFEF-kongreson en Skopje kaj plurajn naciajn kongresojn kaj E-aranĝojn. 

Prezidanto de LKK kaj ĉefa organizanto de la 4-a kongreso de kroataj esperantistoj (Đurđevac, la 27-an de majo 2000). En la UK de Tel-Avivo (2000) estis redaktoro de la oficiala kongresa kuriero “Stel-Avivo senpaŭze” (7 numeroj). Membro de LKK de la 86-a UK en Zagrebo (Esperantlingva informado, redaktoro de la kongresa kuriero “Zagreba Albumo”). En periodo 2002-2005, heredis samideanon Ivica Špoljarec en la funkcio de ĉefdelegito de UEA por Kroatio. Grafike redaktas la oficialan gazeton de Kroata Esperanto-Ligo "Tempo" de post la UK en Zagrebo kaj presas ĝin. En 2002 aperigis ampleksan verkon "Biografia leksikono de kroatiaj esperantistoj" kaj en 2006 la furoran biografiaron pri Esperantlingvaj verkistoj "Ordeno de Verda Plumo". Komence de 2006 dediĉis sin al intensa kolektado de materialo por sia Esperanto-kolekto kun la celo fondi nacian Esperanto-arkivon kaj verki ampleksan kaj bone dokumentitan historion de la enlanda Esperanto-movado.

Post ia skandalo inter li kaj UEA rilate al ĉefdelegita mono (2005), li ĉesis esti ĉefdelegito. Oni povus diri ankaŭ plurajn aliajn negativajn komentojn pri lia agado en la nacia movado, ĉefe post la jaro 2012. Sed li insistis, ke la TTT de KEL ne parolu pri tio, menciante eĉ tribunalan akuzon. Tial ĉi tie ne estas detale rakontita tiu parto de lia esperanta vivo.


LAPENNA, Emilija (1910-1994)    el Zagreb

Ŝia fraŭlina nomo estis Heiligstein. Naskiĝis la 9-an de majo 1910 en Gorjane (Slovenio). Finis komercan mezlernejone en 1926, komencis studi pentroarton, sed ne finis studadon. Antaŭ la dua mondmilito ŝi estis oficistino en la Ŝtata Financa Direkcio kaj poste statistikisto en la respublika Statistika Instituto ĝis sia emeritiĝo. Esperantistiĝis en la jaro 1931. Kunfondinto de la Akademia Esperanto-Klubo en Zagreb (1937) kaj ĝia funkciulo kaj aktivulo ĝis la fino de ĝia ekzisto en 1941.

Pro politikaj kaŭzoj dum la milito ŝi fuĝis al Split, sed postmilite revenis al Zagreb kaj estis kunfondinto de Kroatia Esperanto-Ligo kaj Esperanto-societo “Bude Borjan” (1945). Okupis diversajn funkciojn en tiu societo kaj gvidis kursojn. Estis sekretario de Jugoslavia Esperanto-Federacio en la jaroj 1953-1955, vicprezidanto de Kroatia Esperanto-Ligo dum 1955-1957. Membro de LKK de la 38-a UK okazinta en Zagreb en 1953. Organizanto kaj gvidanto de la kongresaj kulturaranĝoj. Fondinto kaj kelkjara gvidanto de la drama sekcio de Esperanto-societo “Bude Borjan”.

Ĉefdelegito de Universala Esperanto-Asocio por Jugoslavio ekde 1953 ĝis akcepto de KEL kiel landa asocio de UEA (en 1992). Komitatano de UEA de 1957. Kunlaboranto de Centro por Esploro kaj Dokumentado por statistiko kaj komitatano de Jugoslavia Esperanto-Ligo, Ĉefkomitato por Kroatio, membro de Kroatia Esperanto-Instituto (de 1957) kaj de Jugoslavia Esperanto-Instituto. Gvidanto de Belartaj konkursoj dum UK-oj. Redaktoro de Esperanto-elsendoj de Radio Zagreb (de 1956). Membro de redakta komitato de “La Suda Stelo” kaj de “Kajeroj”.

Dum la 64-a UK de Esperanto en 1979 proklamita Honora membro de UEA.  Antaŭ la dua mondmilito kaj en postmilita periodo ŝi estis konstanta kunlaboranto de “La Suda Stelo”, kunlaboranto de “Jugoslavia Esperantisto” kaj sporada kunlaboranto de “La Progreso”, “Heroldo de Esperanto”, “Esperanto” k.a. Membro de redakta komitato de “Voĉo”. Ŝi aperigis la jenajn verkojn: “Teatro en societo” (kunaŭtoris kun Mirko Mamužić; Zagreb, 1956), “Nova teatro. Monologoj” (Zagreb, 1974), “Esperanto por ĉiu” (lernolibro, 1980), “Lanĉo” (en la serio ETLIB de Zagreba Esperanto-Ligo). Verkis multajn artikolojn, kongresajn raportaĵojn, recenzojn, tradukis kelkajn prozajn tekstojn (de Matoš, Vojnović ktp.), poemojn (de Desanka Maksimović, A. B. Šimić, ktp). Redaktis eldonon de dramvolumo, konsistanta el ses nuntempaj, nelongaj dramoj el la mondliteraturo kaj tradukis por tiu volumo la unuaktaĵon de Marijan Matković “Ĉe la rando de l’ realo” (eldonita de “Stafeto”). Forpasis en Zagreb la 19-an de majo 1994.     


 

  ŠPOLJAREC, Ivan  (1954 - )   el Zagreb

Kromnomoj: Štef, Ivica. Naskiĝis la 19-an de novembro 1954 en Vrbovec. Elementan lernejon kaj gimnazion finis en Vrbovec kaj poste studis elektroteknikon en Zagreb. Esperanton li eklernis en gimnazio ĉe profesoro Josip Velebit. De 1976 aktivis en Studenta Esperanto-Klubo (SEK) Zagreb en diversaj kampoj. Partoprenis en la renovigo de la Drama grupo de SEK kaj realigis plurajn rolojn (“Nevidebla Leonardo”, “Saluto al Paradizo”, “Daha”, “Gastamo” k.a.). Gvidis dudekon da Esperanto-kursoj kaj faris pli ol 200 prelegojn pri Esperanto kaj aliaj temoj en diversaj urboj de Kroatio kaj eksterlando. Inter 1980 kaj 1990 travojaĝis multajn eŭropajn landojn kaj Bolivion, Brazilon, Ĉinion, Marokon, Peruon kaj Turkion. Ekde 1977 li postenas en internacia Kultura Servo (IKS) en Zagreb plenumante diversajn organizajn, ideajn, edukajn, grafikajn kaj redaktajn laborojn ligitaj al Esperanto. Movadaj funkcioj: prezidanto de SEK en 1977 kaj 1978, estrarano de Kroatia Esperanto-Ligo de 1978 ĝis 1982 (helpis la (re)fondiĝon de pluraj Esperanto-societoj en Kroatio: Kutina, Vrbovec, Otočac, Split, Karlovac, Zagreb), sekretario de Kroatia Esperanto-Ligo en 1981 kaj de 1992 (KEL iĝis Landa Asocio de UEA) ĝis 1995, Ĉefdelegito de Universala Esperanto-Asocio por Kroatio de 1992 ĝis 2002. Inter 1980 kaj 1990 redaktis la oficialan informilon de Kroatia Esperanto-Ligo, revuon “Tempo” (n-roj 1-43, 51). Kunaŭtoris la Zagreban Metodon kaj ties lernolibron “Esperanto - udžbenik međunarodnog jezika / lernolibro de la internacia lingvo”. Kunredaktoro de “Kroatia Esperanta Poemaro” (IKS, 1991), redaktoro kaj unu el la tradukintoj de “Barkoj el akvo - elektitaj kroataj noveloj 1970-1995” (IKS, 1998). Kiel membro de Pupteatra trupo “Lutkobus” ĉefrolis en la teatraĵo “La eta princo” (laŭ la samnoma verko de A. de Saint.Exupéry) prezentita en la 54-a IJK en Rijeka (Kroatio, 1998), 84-a UK en Berlino (Germanio, 1999) kaj en Belgio kaj Nederlando (decembro 2000). Aranĝis kaj prizorgas la interretajn (TTT) paĝojn de Kroata Esperanto-Ligo (de 1999). Membro de LKK de la 86-a UK en Zagreb. Post forlaso de la funkcio de kroatia ĉefdelegito de UEA, li ne plu intense aktivas en la movado.