Arkivo de aktualaĵoj, 2000-2001
(farita tiam de Ivan Špoljarec)

glavna stranica / ĉefa paĝo

 

   
 
ES "Bude Borjan", Zagreb: PROGRAMO POR JANUARO 2002
Ĉiuj programoj komenciĝas merkrede je la 19a

Speciala evento:
ĵaŭdon la 10an de januaro  je la 19 en Kneza Mislava:
Filmado de TV elsendo: Darko Blažić kaj poŝtelefono

16an de januaro   Filmo en Esperanto: En Eŭropo ie
23an de januaro   D-ro Franjo Šušković: Ortopedio  de la Tria aĝo
30an de januaro   D-rino Ella Medvedova prezentas sian landon Rusion

Kursoj: 
A kurso en Amruševa 5, merkrede 19, gvidas Vladimir Dujnić
B kurso en Kneza Mislava 11, marde 19, gvidas Vladimir Dujnić
C kurso en  Amruševa 5, merkrede 20.15, gvidas Spomenka Štimec
 

"INTER-TEMPE" - INFORMA RETBULTENO DE KROATAJ ESPERANTISTOJ
(24.10.2001. - J. Pleadin)
Fine de oktobro estis lanĉita retbulteno de kroataj esperantistoj INTER-TEMPE kiu estas senpage distribuata al retadresoj de kroataj kaj alilandaj
esperantistoj. Se vi volas ricevi ĝin, bonvolu  sendi informon pri tio
al: ivan.pleadin@kc.hinet.hr
   

ES "BUDE BORJAN" ZAGREB - PROGRAMO POR NOVEMBRO 2001
Ĉiuj programoj komenciĝas merkrede je la 19a
La 7-an de nov.: Renkontiĝo kun dezajnisto-pentristo Sanja Rešćak (aŭtorino de la E-poŝtmarko 2001)
La 14-an de nov.: Okaze de libro Eseoj pri Lapenna
Zlata Flego rakontas pri sia ĉapitro en la libro 
La 21-an de nov.: Poŝtelefono kaj ni 
prelegas Darko Blažić (15-jara) 
La 28-an de nov.: Renkontiĝo kun aktoro Ivica Pucar
(Ruđer Bošković en La plej longa tago de Maria Theresia)

KURSOJ
A-kurso: merkrede, 19h, Amruševa 5 – gvidas Vladimir Dujnić
B-kurso: marde, 19h, Kneza Mislava 11 – gvidas Vladimir Dujnić
Komencanta komputila kurso por geavoj: lunde, 19h30, Kneza Mislava 11 – gvidas Ankica Jagnjić
C-kurso: merkrede, 20h15, Amruševa 5 – gvidas S. Štimec
    

HELPO DE MINISTERIOJ EN KROATIO
(20.6.2000. - S Štimec)
Kroata Esperanto-Ligo ricevos ankaŭ en 2000 financan helpon
de Kulturministerio por sia agado, kiu ebligas preparojn de la 86a
Universala Kongreso de Esperanto.
La unuan fojon en 2000 Ministerio pri scienco aporbis helpon por projekto
de KEL kiu celas klerigi maljunajn membrojn pri komputiloj. La projekto celas
malgrandigi la scibreĉon inter diversaj generacioj 
Ministerio pri socia protektado aprobis finance helpi  blindan esperantiston
el Kroatio partopreni en Bulgario en Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj.
Ŝtata instituto por protekto de junularo aprobis helpon al junaj esperantistoj
loĝantaj en vilaĝoj partopreni en internaciaj aranĝoj de KEL.
KEL konkursis per tiuj projektoj kadre de la publikaj konkursoj publikigitaj en 1999.
     

TV-PROGRAMO PRI ESPERANTO
(20.6.2000. - S Štimec)
Velimir Piškorec, profesoro pri la germana lingvo en la Filozofia Fakultato en Zagreb, publikigis sian dialektan pomeron LA DEKTRIA PORKIDO. La aŭtoro okaze de la eldonaĵo gastis en TV-elsendo VORTOJ EN SPEGULO de la kroata TV. La senpereco de la aŭtoro plaĉis al la redaktoro, kiu proponis al la aŭtoro regasti en la  elsendo kun alia temo. Piškorec  elektis Esperanton kaj nekutima elsendo pri Esperanto kaj Universala Kongreso de Esperanto en Zagreb estis elsendita la 15an de junio 2000. Iama premiito en la Belartaj Konkursoj, vidigis al la publiko la zagreban Zamenhof-straton kaj recitis Esperantajn tradukojn de kroataj poetoj
     

JAPANA DRAMO LAŬ  ESPERANTA VERKO 
Japana ĵurnalisto Hoshina Yoshihisa de la japana radio NHK gastis en Kroatio por kolekti pliajn sondokumentoj por japanlingva dramo inspirita per la prozo de Spomenka Štimec TENA - HEJMO EN MEZEUROPO. La dramo estas elsendota la 5an de aŭgusto 2000. Konataj japanaj aktorinoj NEGISI Tosie kaj TUSIMA Keiko rolas en la radio-dramo. Spomenka Štimec surbendigis enkondukan mesaĝon por la japanaj aŭskultontoj, kun klarigo,  ke la verko havis sian unuan aperon en Esperanto en Vieno 1995. Japanigon el Esperanto prizorgis MORI Singo. Libroforme la verko aperis en la japana sub la titolo KROATA RAKONTO  en 1999.

KVARA KONGRESO DE KROATAJ ESPERANTISTOJ EN ĐURĐEVAC
(31.5.2000. - S Štimec)
La kvara kongreso de kroataj esperantistoj en nordkroata urbo Đurđevac okazis la 27an de majo 2000 kun 150 partoprenantoj ĉefe el Kroatio kun gastoj el Bosnio kaj Hercegovino, Hungario, Italio kaj Slovenio.
Al la kongreso sian saluton sendis ankaŭ la prezidento de Respubliko Kroatio, la alta protektanto de la Universala Kongreso de Esperanto en Zagreb en la jaro 2001, Stjepan Mesić,  bondezirante por la kongreslaboro.
Dum la kongreso estis akceptita la nova statuto de la organizo kaj estis prezentitaj kvar novaj libroj en Esperanto, inter ili la kroata kandidato por la Infanlibro de la jaro 2000, LA BONA ARBO de  Shel Sivlerstein, eldonita de Izvori. Inter la aliaj libroj estis prezentitaj la nova kroata gamatiko por progresantoj KOMPENDIO DE LA ESPERANTA GRAMATIKO, de Mirko Mamužić. Tiun libron eldonis Esperanto-Societo Bude Borjan el Zagreb kun la financa helpo de Mira Manner - Matanović, la vidvino de la aŭtoro.
Dum la societo estis fondita ILEI-sekcio samkiel sekcio de entreprenistoj. Sekretario de la ILEI-sekcio estas Vladimir Dujnić.
La kongreso donis la okazon prezenti la decidon de la estraro de UEA pri la projekto KIEL DISVASTIGI ESPERANTON? La financan subtenon por disvastigo de Esperanto en Kroatio ricevis Esperanto-Societo Liberiga Stelo el Osijek por eldono de informlibreto pri Esperanto ESPERANTA MOZAIKO de Davor Klobučar kaj Višnja Branković por la projekto de Orbis Pictus pri fondo de Esperanto-Societo en Istrio.
Kroata Esperanto-Ligo en 2000 havas tri novajn Esperantajn societojn: revivigitan Esperanto-Societon en Slavonski Brod, Esperantan Ligon de Blindaj Esperantistoj kaj Esperanto-Societon Koko el Đurđevac. Tiu lasta kun granda energio realigis la kvaran kroatan kongreson kaj pri sia urbo konata pri kokolegendo, lanĉis ankaŭ belan prospekton kaj filatelie valoran poŝtkarton. Oficialaj reprezentantoj de la urbo ĉeestis en la kongreso dum finance la kongreson helpis la departemento de Đurđevac. Kroata Fevrojista Esperanto-Societo zorgis pri nekosta kaj komforta trajneskurso al Đurđevac.
Al la bona etoso de la kongreso signife kontribuis muzikkoncerto de Neven Mrzlečki, LKK de UK 2001 havis dum la kongreso apartan kunsidon.
  

KONSILANTO DE LA ALTA PROTEKTANTO AKCEPTIS LKK
(16.5.2000. S. Štimec)
D-ro Zdravko Jelenović, kulturkonsilanto de Stjepan Mesić, prezidento de
Respubliko Kroatio, akceptis la reprezentantojn de Loka Kongresa Komitato de Universala Kongreso de Esperanto en la Oficejo de Prezidento la 10an de majo. La esperantan delegacion gvidis akademiano Dalibor Brozović, prezidanto de Kroata Esperanto Esperanto-Ligo. Spomenka Štimec kaj Dalibor Šeatović informis la kulturkonsilanton pri la evoluo de preparlaboroj por la kongreso kaj ĝenerale pri kontribuo de Esperanto  al diskonigo de la kroata kulturo internacinivele. La kulturperadaj atingoj dum naŭ jardekoj de Esperanto en Kroatio ne estas malgrandaj. Esperantistoj dankis char la prezidento Stjepan Mesić akceptis transpreni protektorecon de la 86a Universala Kongreso de Esperanto en Zagreb.
D-ro Stanko Nick, eksterpolitika konsilanto de la prezidento, estas aktiva membro de Honora Komitato de la zagreba kongreso, pri kio d-ro Jelenović esprimis apartan kontenton.
      
Prof. JOSIP VELEBIT (1911-2000)
La 21-an de aprilo 2000 forpasis profesoro Josip Velebit - verkisto, esperantisto kaj elstara tradukisto. 

PREZIDENTO DE KROATIO ALTA PROTEKTANTO DE LA 86-a UK
S-ro Stjepan Mesić, prezidento de la Kroata Respubliko, akceptis la inviton de UEA fariĝi Alta Protektanto de la 86-a Universala Kongreso de Esperanto, okazonta en Zagrebo en 2001. Tiel ankaŭ la venontjara UK ĝuos la plej altan honoron, kiun povas doni la gastiganta lando.

INTERNACIA SIMPOZIO PRI LINGVA PLANADO KAJ LEKSIKOLOGIO
La Kroata Akademio de Sciencoj kaj Artoj kaj la Akademio de Esperanto organizas kune internacian simpozion pri lingva planado kaj leksikologio, okazonta en Zagrebo, Kroatio, de la 28-a ĝis la 30-a de julio 2001.  La laborlingvoj estos la kroata, Esperanto, la angla kaj la franca.

4a KONGRESO DE KROATAJ ESPERANTISTOJ
(14.4.2000)
La kongreso okazos en Đurđevac la 27-an de majo 2000. Ĝis nun aliĝis pli ol 100 personoj.

NOVAJ LIBROJ 2000
(14.4.2000, S. Štimec)
Dum la kongreso de kroataj esperantistoj en Đurđevac ni havos la okazon prezenti kvar novajn librojn, tri en Esperanto, unu pri la fenomeno Esperanto.
1. La zagreba eldonejo IZVORI produktis novan bildlibron. Temas pri la fama usona verko LA BONA ARBO de Shel Silverstein. Elangligis Victor Sadler. La libro estas el la eldonplano 1999 kaj ĝi kandidatiĝas por la infanlibro de la jaro1999.
2. Zdravka Metz, la kroata aktivulino kiu kun sia Esperanto- familio vivas en Kanado originale verkis plurajn rakontojn pri bestoj. La verkon  sub la titolo  BESTOJ EN NIA DOMO eldonis Esperanto-societo Kibekia en Montrealo.
3. Mira Manner-Matanović, honore al sia forpasinta edzo Mirko Mamužić, finance helpis reeldoni la gramatikon per kiu Mamužić instruis al pluraj Esperantaj generacioj en Zagreb. Per tiu nobla kaj eksterordinara ago KOMPENDIO DE LA ESPERANTA GRAMATIKO denove haveblas. La verkon eldonis  Esperanto-Societo  Bude Borjan kaj presis ĝin GRAFOKOM, Đurđevac.
4. Davor Klobučar, la prezidanto de la Esperanto-Societo Liberiga Stelo en Osijek entreprenis grandan laboron por ŝtopi la breĉon en informado  pri Esperanto. Li kompilis ESPERANTSKI MOZAIK, la 100-paĝan broŝuron pri Esperanto. La verko enhavas artikolojn pri la Internacia Lingvo kaj  Esperantan gramatikon. La libron planas por la kongreso eldoni  Esperanto-Societo Liberiga Stelo el Osijek.
ESPERANTSKI MOZAIK  kandidatiĝis por ricevis financan helpon kadre de la projekto pri antaŭenigo de Esperanto. La projekton lanĉis UEA  per la malavara subteno de anonima germana esperantisto.

UK 2001 - KONGRESA TEMO
(20. 3. 2000)
La ĝenerala sekretariino de UEA, Michaela Lipari, informis pri la kongresa temo de la 86a Universala Kongreso 2001 en Zagrebo:
KULTURO DE DIALOGOJ - DIALOGO INTER KULTUROJ.

4a KONGRESO DE KROATAJ ESPERANTISTOJ
(20.3.2000)
La kongreso okazos en Đurđevac la 27-an de majo 2000.
Ĝis la 10 de marto aliĝis 45 personoj.

TEČAJ ESPERANTA U OSIJEKU
(15.3.2000. Inf.: Davor Klobučar)
U prostorijama esperantskog društva "Liberiga Stelo" 6. ožujka je počeo tečaj esperanta za početnike. Tečaj se održava dva puta tjedno (ponedjeljak i četvrtak) a voditelj je Hrvoje Sandukčić.

LA NOVA KROATA REGISTARO KAJ ESPERANTO
Kvar membroj de la Honora Komitato de la Universala Kongreso de Esperanto en Zagreb transprenis gravajn postenojn en la nova registaro de Kroatio.
D-ro Stanko Nick estis nomumita la konsilanto por la eksterlanda politiko de la prezidento Stipe Mesić. Li nun postenas en la kabineto de la prezidento.
D-rino Biserka Cvjetičanin estis nomumita vicministro pri kulturo kaj Naima Balić konsilanto en la kroata Kulturministerio.
S-ino Dorica Nikolić fariĝis deputito.
D-rino Biserka Cvjetičanin akceptis Spomenka Štimec kaj Nikola Rašić la 29an de februaro en Kulturministerio kaj donis plurajn konsilojn pri okazigo de la Universala
Kongreso de Esperanto 2001 en Zagreb.

LA NOVA REGISTARO KAJ ESPERANTO (II)
En la nova kroata registaro pluraj politikistoj rilatis al Esperanto.
Slavko Linić, la vicprezidanto de la registaro, malfermis per Esperanto-parolado la Internacian Junularan Kongreson en Rijeka en 1998, kaj  kiel urbestro de Rijeka akceptis kongresanojn. Li interalie persone partoprenis la feston de 60-jariĝo de TEJO kiun lia urbo gastigis kadre de IJK en Rijeka.
Željka Antunović, vicprezidanto de la registaro, estis membro de Honora Komitato de IJK Rijeka kaj estas membro de Honora Komitato de Universala  Kongreso de Esperanto 2001 en Zagreb.
Božo Kovačević, ministro pri mediprotekto, donis al Monato en la komencaj naŭdekaj intervjuon pri la konceptoj de liberala partio en Kroatio al kiu apartenas.
          
NOVI TEČAJEVI U ZAGREBU
U Studentskom esperantskom klubu u Zagrebu počeo je u veljači novi tečaj esperanta za početnike. Nastava se održava utorkom u 19,30 sati u Amruševoj 5. Nastavnici su Katarina Markanović i Domagoj Vidović.
U Esperantskom društvu "Bude Borjan" tečaj za početnike se održava srijedom u 19 sati a voditeljica je Vera Roknić.

BLINDA ESPERANTISTO EN MINISTERIO DE MEDIOPROTEKADO
En Ministerio de Mediprotektado eklaboris kiel konsialanto sociologo Antun Kovač. Li estas la
unua blinda persono kiu laboras en iu kroata Ministerio.

(ŭĝĉĈŝŝŜĵĴĝĜŭ

     
    © Hrvatski savez za esperanto - KEL 2000. / autor: ivan špoljarec / 16.01.2002.