Godišnja skupština Hrvatskog saveza za esperanto 2018.

12. svibnja 2018.

Jarkunveno (Jara asembleo) de Kroata Esperanto-Ligo 2018

12-an de majo 2018

Na ovoj izbornoj skupštini je izabrana za mandat 2018-2022. sljedeća Uprava:
Elektita por 2018-2022 estas la sekva Estraro:


predsjednica/prezidantino: Spomenka Štimec, tajnica/sekretariino: Verica Roknić, 
dopredsjednici/vicprezidantoj: Boris Di Costanzo, Davor Klobučar, Judita Rey Hudeček.
članovi/membroj: Siniša Dvornik, Grozdana Grubišić Popović, Ankica Jagnjić, Robert Milijaš, Anto Mlinar, Dalibor Šeatović.
Nadzorni odbor / Kontrolkomitato: Mila Bečka, Đivo Pulitika, Ljerka Stilinović.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dio novoizabrane Uprave i Nadzornog odbora          Parto de la novelektita Estraro kaj Kontrolkomitato

Sur la foto, de maldekstre: la estraranoj: Grozdana Grubišić-Popović, Robert Milijaš, Anto Mlinar, Davor Klobučar, Spomenka Štimec, Siniša Dvornik.
Judita Rey Hudeček, Verica Roknić kaj la kontrolkomitatano Đivo Pulitika. Mankas: la  membroj de la Estraro; Ankica Jagnjić kaj  Dalibor Šeatović,
kaj  membroj de la  Kontrolkomitato Ljerka Stilinović kaj  Mila Bečka.  Fotis Mila Bečka

 

K R A J        F I N O

 

 

 

 

 

 


REEN AL LA PAĜOJ DE KROATA ESPERANTO-LIGO     
NATRAG NA STRANICE HRVATSKOG SAVEZA ZA ESPERANTO