Spomenka Štimec (1949. - ), hrvatska esperantska književnica 

Spomenka Štimec (1949. - ),   kroata   esperanta  verkistinoNJENA KNJIŽEVNA DJELA NA HRVATSKOM     ŜIAJ LITERATURAJ VERKOJ KROATLINGVAJ
                                                                                                                                                              

        

Do sada (2016.) objavljena su tek dvije Spomenkine knjige na hrvatskom jeziku: "Darija" i "Dom u srednjoj Europi", 
ali u novinama, antologijama i drugdje izlazile su i neke njene pojedinačne priče (vidi dolje!).
ĝis nun (2016) publikiĝis nur du kroatlingvaj libroj de Spomenka: "Darija" kaj "Dom u srednjoj Europi",
sed en gazetoj, antologioj kaj aliloke aperis iuj ŝian unuopaj rakontoj (vidu malsupre!)

 


Darija

Zbirku pripovjedaka "Darija" objavila je pod pseudonimom Darija Simić, Zagreb, 1975., 
izdavač Međunarodni centar za usluge u kulturi (ili na esperantu: Internacia kultura servo - IKS).
To je niz pripovjedaka koje su prethodno objavljivane u časopisu za djevojke "Tina" 1970-ih godina.


Rakonto-kolekton "Darija" ŝi verkis sub la pseŭdonomo Darija Simić, Zagreb, 1975., 
eldonis Internacia kultura servo - IKS (kroate: Međunarodni centar za usluge u kulturi).
Temas pri rakontoj kiuj antaŭe estis publikigitaj en la kroata magazino por junulinoj "Tina" en la 1970-aj jaroj.


            


Čitajte knjigu "Darija" ovdje!
       Legu la libron "Darija" ĉi tie!

(PAŽNJA:   ako tekst vidite zarotiran, onda kliknite desnim mišem na njega i odaberite komandu "Rotate" ili "Zakreni" ili slično)

(ATENTON:  se la tekston vi vidas rotaciigitan, klaku per la dekstra mus-klavo sur ĝi, kaj elektu la instrukcion "Rotate" aŭ similan vialingve)

 


Dom u srednjoj Europi

 

 

"Dom u srednjoj Europi" izdali su Hrvatskozagorsko književno društvo (Klanjec) i Esperantsko društvo Trixini (Hrašćina), 2016., str.283.
Sadrži prozne tekstove na hrvatskom iz nekoliko Spomenkinih djela objavljenih na esperantu, ali i iz nekih objavljenih samo na hrvatskom.
Ne treba pomiješati ovo djelo s njenim esperantskim djelom sličnog naziva (Tena - hejmo en Mezeŭropo").

"Dom u srednjoj Europi" eldonis la societo "Hrvatskozagorsko književno društvo" (Klanjec) kaj  Esperanto-Societo Trixini (Hrašćina), 
2016, paĝoj.283. ĝi enhavas prozon prenitan el multaj verkoj de Spomenka, kaj esperantaj , kaj kroataj.
Oni ne konfuzu tion kun ŝia esperantlingva verko "Tena - hejmo en Mezeŭropo".

*      *      *    

Tekst Mihaele Cik u časopisu "Kolo" (1/2017) o ovoj knjizi (hrv.)           Teksto de Mihaela Cik en la magazino "Kolo" (1/2017) pri la libro (kro.)

Velika prezentacija ove knjige u Zagrebu 27.1.2017.           Granda prezentado de tiu libro en Zagreb, 27 jan 2017

Predstavljanje Spomenkine knjige na hrvatskom: "Dom u srednjoj Europi" (rujan 2016., hrv. prijevodi njenih esperantskih djela)
Prezentado de kroatlingva libro de Spomenka "Dom u srednjoj Europi" (sep. 2016, tradukoj de ŝiaj esperantaj verkoj)

 

Božidar Brezinščak Bagola predstavlja "Dom u srednjoj Europi", Hrašćina, 2016. na susretu esperantskih pisaca (prema gornjem tekstu).
Božidar Brezinščak Bagola prezentas "Dom u srednjoj Europi", en Hrašćina, 2016 dum Renkontiĝo de esperantaj verkistoj (laŭ la supra teksto).

 

 

 

 

 

 


POJEDINAČNE PRIČE NA HRVATSKOM    UNUOPAJ RAKONTOJ KROATLINGVE

 

Studentica slavistike

 


Pripovijetka "Studentica slavistike" izašla je u antologiji "Jedna priča iz domovinskog rata" (Hrvatsko društvo pisaca, 2014.)
La rakonto "Studentino de slavistiko" publikiĝis en la antologio "Jedna priča iz domovinskog rata" (Unu Rakonto el la Patruja Milito) en 2014

"Jedna priča iz domovinskog rata" - Studentica slavistike - tekst      "Unu Rakonto el la Patruja Milito" - Studentino pri slavistiko" - (kroate)

 

 

 
Šest limunovih sjemenki

 

 

 

Spomenkina pripovijetka "Šest limunovih sjemenki" objavljena 2010. je u zbirci "Trenutak proze - Hrvatska kratka priča".
Autori su sudionici Natječaja za kratku priču "Petar Zoranić" kojeg je pokrenuo Zadarski list. 

Rakonto de Spomenka "Šest limunovih sjemenki" (Ses semoj de citrono) aperis en 2010 en la kolekto "Trenutak proze - Hrvatska kratka priča" 
(Momento de prozo - Kroata mallonga rakonto). La aŭtoroj estas tiuj kiuj partoprenis la konkurson kiun malfermis la gazeto "Zadarski list". 

 

 
Vlastelinstvo Njeguš u Zagorju

 

 

 

 

 

ČITAJ:   Tekst "Vlastelinstvo Njeguš u Zagorju" Spomenke Štimec uvršten u antologiju "Na ovo sam baš ponosna"
LEGU:    La teksto "Bieno Njeguš en Zagorje" (kroatlingve) de Spomenka Štimec, metita en la supran antologion

 

Tekst "Vlastelinstvo Njeguš u Zagorju" Spomenke Štimec objavljen je kao jedna od 62 pripovijetke
u zbirci "Na ovo sam baš ponosna". Priče su pisale 62 hrvatske žene o stvarima na koje su ponosne u svom životu.
Spomenka je pisala o svojoj obnovi zapuštene kurije u Zagorju koju su posjedovali njeni preci.


La (kroata) teksto "Vlastelinstvo Njeguš u Zagorju" (Bieno Njeguš en Zagorje) de Spomenka Štimec estas unu el 62 rakontoj
en la kolekto "Na ovo sam baš ponosna" (Pri tio mi estas vere fiera). La rakontojn skribis 62 kroataj virinoj pri siaj atingoj en la vivo.
Spomenka skribis pri sia renovigo de la malnova nobel(et)a domo (kurio) en vilaĝo en norda Kroatio (la domon posedis ŝiaj antaŭuloj).

 

 

 

 

 
Ovo je prateći materijal uz   njenu osnovnu stranicu  pri Hrvatskom savezu za esperanto
Tio ĉi estas aldona materialo de 
ŝia persona paĝo ĉe Kroata Esperanto-Ligo

NA GLAVNU STRANICU Hrvatskog saveza za esperanto  -    AL LA HEJMPAĜO de Kroata Esperanto-Ligo