SVEČANA SJEDNICA POVODOM STOLJETNICE ESPERANTA U HRVATSKOJ 2008
subota, 13.12.2008. u 10 sati u Staroj gradskoj vijećnici Skupštine grada Zagreba, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5


SOLENA KUNSIDO OKAZE DE CENTJARIĜO DE ESPERANTO EN KROATIO

sabato, la 13a de decembro 2008 je la 10a horo, en la Malnova Konsilantarejo de Urba Asembleo de Zagreb


IZVJEŠĆE   (Spomenka Štimec)

GOVOR PREDSJEDNICE GRADSKE SKUPŠTINE (Tatjana Holjevac)

Pozivnica

FOTOGRAFIJE

*

RAPORTO (Spomenka Štimec)

RAPORTO (Josip Pleadin)

Invitilo

FOTOJ


 

            Izvještaj o programu Svečana sjednica  - Stoljetnica esperanta u Hrvatskoj

                        Održana 13.12.2008. u 10 h u Gradskoj skupštini Grada Zagreba 

Program:

              Himne:  Lijepa naša, La Espero (pjeva Neven Mrzlečki)
              Pozdravna riječ potpredsjednika Hrvatskog saveza za esperanto Radenka Miloševića
              Pozdravna riječ: predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba Tatjana Holjevac
              Pozdravna riječ predstavnika 12 prisutnih esperantskih udruga iz Hrvatske
              Izlaganje Josipa Pleadina
Sto godina esperantizma u Hrvatskoj (Power point prezentacija Maje Pleadin)
              Dodjela nagrade Kalendulo 2008 Luciji Borčić (Neven Kovačić)
              (Nagradu preuzeo predstavnik autorice L. Borčić  izdavač  Damir Mikuličić)
              Predstavljanje  Velikog  rječnika esperantsko-hrvatskog Lucije Borčić (Damir Mikuličić)
               Filatelistička izložba o esperantu (autora Nikole Turka)
               Cocktail i predstavljanje prigodne filatelističke koverte
                        s tekstom himne
Lijepa naša domovina sa žigom prvog dana
               Zajedničko fotografiranje na Trgu sv. Marka.


              Program je vodila Vida Jerman.

             Sjednici predsjedali: potpredsjednici Hrvatskog saveza za esperanto Radenko Milošević i Vjekoslav Morankić. 

Programu je prisustvovao izaslanak gradonačelnika Milana Bandića Dragutin Palašek  te 87 uzvanika iz 12 esperantskih klubova i organizacija: Esperantsko društvo Liberiga Stelo

 (predstavnik odsutan, čitan pozdravni telegram), Esperantsko društvo Rijeka (predsjednik Boris Di Costanzo) , Esperantsko društvo Split (potpredsjednik Davor Grgat), Esperantsko društvo Božidar Vančik  Varaždin (predsjednik Stanko Rukelj), Udruga za esperanto Viktor Mihovilić Karlovac ( predsjednica Sanja Damjanić),  Studentski esperantski klub (predsjednica Kaja Farszky),  Esperantsko društvo  Svijet mira Velika Gorica (predsjednik Stjepan Žarina), Esperantsko društvo Sisak (predsjednik Srećko Radulović), Udruženje zagrebačkih esperantista (tajnik Damir Prpić), Željezničarsko esperantsko društvo (predsjednica Marica Brletić), Udruženje slijepih esperantista Hrvatske (predsjednik Antun Kovač),  Hrvatska esperantska mladež ( član Upravnog vijeća Dag Treer), Udruga predavača esperanta (predsjednica Marija Jerković).

Svečanoj sjednici nije prisustvovao predstavnik  Esperantskog društva iz Slavonskog Broda.

Svečana sjednica je završena u 13.30 h.

                                                                       Izvješće sastavila S. Štimec


GOVOR gđe TATJANE HOLJEVAC
predsjednice Gradske skupštine Grada Zagreba

Zahvaljujem vam što ste me pozvali na svečanu sjednicu obilježavanja Stoljetnice esperanta u Hrvatskoj. Srdačno vas pozdravljam s dobrodošlicom u Staroj gradskoj vijećnici u kojoj se i danas odvija parlamentarni život našega grada. Ova naša vijećnica nekako je u slično vrijeme nastala i broji nešto više od stotinu godina postojanja, malo više od vaše godišnjice. To je, dakle, bilo davno. Zbog toga vam iskreno čestitam veliku obljetnicu – stotinu godina postojanja!

Naš Zagreb, grad bogate kulturne tradicije, središte znanosti i kozmopolitske orijentacije usko je vezan uz nastanak i trajanje esperanta u prvom redu zbog vezanosti za Zagreb čovjeka koji se iskreno zalagao za pravednost, slogu i razumijevanje među narodima, pa je čitav život radio na realizaciji svojih ideja i stavova i zato stvorio esperanto – dr. Lazar Ludvig Zamenhof. Zagreb je vrlo brzo formirao, 1908. Društvo hrvatskih esperantista.

No, ne želim govoriti o nečemu što bolje znadete od mene, ali moram naglasiti da mi je iskreno draga ovakva časna godišnjica i saznanje da je u našem gradu kao i u cijeloj Hrvatskoj veoma rasprostranjen esperanto, a i, kao što je već spomenuto, Zagreb je bio pred pola stoljeća središte Svjetskom kongresu esperantista. Zasigurno to je djelovanje kojim se pojmovi prostora i vremena, bliskosti i udaljenosti i mape ljudskih putova mijenjaju a sve zahvaljujući logičnom i jednostavnom neutralnom, demokratskom, planski stvorenom jeziku za što bolju ljudsku komunikaciju.

I zato u ovoj velikoj obljetnici, gostima u Gradu Zagrebu želim da se ugodno osjećaju, a svima skupa uspješan rad i najbolje želje za budućnost i procvat esperanta.


Bela programo finis la decembran feston
(raporto de Spomenka Štimec)

Bela programo finis la decembran feston de centjariĝo de la organizita Esperanto-Movado en Kroatio: kadro al ĝi donis la festa salono de la  Urba Asembleo kie la 13-an de decembro 2008  renkontiĝis reprezentantoj de 15 Esperanto-societoj en Kroatio.

 Prezidantino de la Asembleo Tatjana Holjevac  persone salutis la ĉeestintojn, la urbestro de Zagrebo sendis sian reprezentanton.

La programon enkondukis la nacia kaj esperanta himnoj kantitaj de operkantisto Neven Mrzlečki. Salutparolis vicprezidanto de KEL Radenko Milošević, tra programo gvidis aktorino Vida Jerman. Josip Pleadin per vortoj kaj bildoj  prezentis la  richan centjaran historion de organizita Esperanto-Movado en Kroatio.

La krono de la festo estis prezento de la noveldonita Granda Vortaro Esperanta-Kroata kun 42.000 vortoj, kompilita de Lucija Borčić.  Ekondukon por la  plej ampleksa Esperanto-vortaro  en Kroatio verkis Nikola Rasic.  Pri la Vortaro  parolis eldonisto Damir Mikuličić. Neven Kovačić lanchis dum la solenaĵo monpremion Kalendulo. La mona  premio lastjare atribuita al Studenta Esperanto-Klubo, por la jaro 2008 estis atribuita al Lucija Borčić pro ŝia 8-jara  laboro pri  kroataj Esperantaj vortaroj. Ĉi-jare la valoro de la premio estis mil eŭrojn.  Prezidantino de la Urba Asembleo de Urbo Zagrebo per koktelo  regalis  la festantojn de la kroata centjariĝo. Ja cent jaroj en historio de la kroata esperanta movado estas samtempe jarcento en historio de la urbo Zagrebo.

Per komuna fotado sub la Kristnaska abio sur la placo de Sankta Marko finiĝis la festado de la jaro 2008. 

La programo en la Urba Asembleo estis la tria kaj la lasta parto de la festo de Centjariĝo en Kroatio: maje Kroata Esperanto-Ligo okazigis imponan  koncerton por 1500 personojn en urba koncertejo, novembre okazis scienca simpozio pri Esperanto en Filozofia fakultato de Zagrebo. Per la nekutima Zamenhof-festo en Urba Asembleo fermiĝas la kurteno de la jubilea jaro en Kroatio kaj la jaro 101 de la kroata Esperanto-Movado rajtas komenciĝi.

S. Stimec


La lasta aranĝo de la jubilea jaro
(raporto de la partoprenanto Josip Pleadin)

En la jaro 2008 per pluraj aranĝoj kroatiaj esperantistoj solenis la unuan jarcenton de organizita Esperanto-movado en sia lando. La fina solenaĵo estis la solena kunsido “Centjariĝo de Esperanto en Kroatio”, organizita en la Malnova  Konsilantarejo de la Urba asembleo de Zagrebo, sabaton, la 13-an de decembro je la 10h00. La solenaĵon, kiu okazis sub la aŭspicio de Tatjana Holjevac, prezidantino de la Urba asembleo de la urbo Zagrebo, kiu mem ĉeestis, partoprenis plurdeko da esperantistoj el ĉiuj partoj de Kroatio. Tra la programo gvidis la aktorino Vida Jerman. La ceremonio komenciĝis per kantado de kroatia kaj Esperanta himnoj, kiujn prezentis la operkantisto–esperantisto Neven Mrzlečki. En la solena parolado la vicprezidanto de Kroata Esperanto-Ligo Radenko Milošević, akcentante la kunligitecon inter Esperanto kaj la urbo Zagrebo dum la pasintaj cent jaroj, invitis marki novajn vojojn por daŭrigi la longan kaj fruktodonan tradicion.

Sekvis salutoj de ĝemelurbaj esperantistoj de Bolonjo kaj de Esperanto-societoj el Kroatio. Nome de Unuiĝo de Zagrebaj Esperantistoj la solenan kunsidon salutis ĝia sekretario Damir Prpić.

La prezidantino de la Urba asembleo de la urbo Zagrebo, sinjorino Tatjana Holjevac, kies patro Većeslav Holjevac, iama urbestro de Zagrebo, grave helpis la organizadon de la 58-a UK en en 1953, en sia parolado montris al la ĉeestintoj profundan konon de Esperantaj eventoj. El la urbaj oficialuloj la kunsidon ĉeestis ankaŭ sinjoro Dragutin Palašek, reprezentanto de la urbestro Milan Bandić.

Post la parolado de s-ino Holjevac, sekvis la historia prezento de Esperanto en Kroatio, kiun preparis Josip Pleadin.
Apartan akcenton al la kunsido donis la du lastaj programeroj. Neven Kovačić por la dua fojo atribuis la "Premion Kalendulo", kiu konsistas el diplomo kaj mona premio de 1000 eŭroj. Ĉi-jare la premio estis atribuita al Lucija Borčić pro ŝia escepta kontribuo al Esperanto-movado, aparte pro la ĵus aperinta Granda Vortaro Esperanta-Kroata, la plej ampleksa Esperanto vortaro en Kroatio. Tiun vortaron fine de la kunsido prezentis la eldonisto Damir Mikuličić.

Kiel aparta programero okaze de la kunsido estis prezentita filatela ekspozicio organizita de profesoro Nikola Turk. En 2008 Kroata Esperanto–Ligo kuneldonis tri poŝtajn unikaĵon. Pli frue, okaze de la scienca simpozio "Esperanto kaj kroata kultura identeco" estis eldonita poŝtkarto. Okaze de la solenado de la Centjariĝo, kune kun Kroata filatela asocio estis eldonita koverto kun represo de la kroata himno "Bela nia patrolando", kiu estis publikigita en la unua antologio de kroata poezio ”Kroataj poeziaĵoj” en la jaro 1912. Per la okaza poŝta stampo, desegnita de Radenko Milošević kaj farita de Ivan Librić prezidanto de Kroata filatela asocio, estis stampitaj poŝtmarkoj sur la unuataga koverto, la 13-an de decembro.

La urba asembleo regalis la ĉeestintojn per koktelo, kaj la foto-studio "Kopešić", ankaŭ parte aŭspicie, zorgis pri foto-dokumentado. Estis farita komuna foto de la ĉeestintoj sur la Placo de sankta Marko.

Per fino de la kunsido, kroatiaj esperantistoj eniris la duan jarcenton de sia aktivado.


Zajednička fotografija sudionika pored Crkve sv. Marka             Komuna foto antaŭ la preĝejo de Sankta Marko

Publika u salonu                           Publiko en la salono

Izložba esperantske filatelije                       Esperanta filatela ekspozicio

Esperantska zastava u Staroj gradskoj vijećnici              Esperanta flago en la urba konsilantarejo

Predsjednica gradske skupštine Tatjana Holjevac i podpredsjenik KEL-a Radenko Milošević
Prezidantino de la zagreba urba asembleo Tatjana Holjevac kaj vicprezidanto de KEL Radenko Milošević

Esperantist i operni pjevač Neven Mrzlečki pjeva esperantsku himnu  
Esperantisto kaj operkantisto Neven Mrzlečki kantas "La Espero"-n

Esperantistica i glumica Vida Jerman, voditeljica programa i Boris di Costanzo, predsjednik esp.društva Rijeka
 
Esperantistino kaj aktorino Vida Jerman, gvidantino de la programo kaj Boris di Costanzo, prezidanto de E-societo Rijeka

Sanja Damjanić, predsjednica esp.društva u Karlovcu pozdravlja     Salutvortoj de Sanja Damjanić (E-societo en Karlovac)

Anto Mlinar, predsjednik esp.društva Bude Borjan (Zagreb)     Anto Mlinar, prezidanto de la E-societo "Bude Borjan" Zagreb

Kaja Farszky pozdravlja (Studentski esp. klub u Zagrebu)  Kaja Farszky salutas nome de Studenta Esperanto-Klubo (Zagreb)

Dag Treer pozdravlja (Hrvatska esperantska mladež)  Dag Treer salutas nome de Kroata Esperanta Junulara Asocio

Damir Mikuličić (izdavačka kuća Izvori, Zagreb) predstavlja novi veliki rječnik esperantsko-hrvatski
 
Damir Mikuličić (eldonejo Izvori, Zagreb) prezentas novan vortaron Granda Vortaro Esperanta-Kroata

Neven Kovačić, osnivač fonda "Kalendulo" predaje ovogodišnju nagradu predstavniku gđe Lucije Borčić, autorice rječnikai
 
Neven Kovačić, fondinto de la fonduso Kalendulo donas premion al anstataŭanto de Lucija Borčić, aŭtorino de la vortaro

Koktel  KokteloREEN AL LA PAĜOJ DE KROATA ESPERANTO-LIGO   
POVRATAK NA STRANICE HRVATSKOG SAVEZA ZA ESPERANTO