OVO JE ARHIVA DO 2013. GODINE  NOVIJE TEKSTOVE   POGLEDAJTE OVDJE

VI NUN VIDAS LA ARKIVON 2004 - 2013.   NOVAJN TEKSTOJN   RIGARDU CXI TIE


   I N F O R M I L O

4-13(93)

                Esperanto društvo Rijeka* Esperanto-Societo Rijeka

                       Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio

                               Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a ĝis la 20a horo

                                naslov na mreži-retadreso: esperanto.rijeka@ri.t-com.hr                                                        MBR Međunarodni bankovni račun (IBAN): HR7524020061100212739,

                    Prezidantino: Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646,

Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel./faks.: 051 226 218

.

                                                                                              Rijeka, la 1an de Septembro 2013                     

 

KARAJ GESAMIDEANOJ!

            Jen pasis la ferioj kaj ni alfrontas al aŭtunaj laboroj de nia societo.  Ni proponas nian aktivecon dum Septembro kaj Oktobro.

            KUNVENOJ KAJ PRELEGOJ      

La societejo estas malfermita ĉiulunde  ekde la 18a  ĝis la 20a horo.
Jen  la programo:

Kunvenoj kun prelegoj okazas lunde de la 18a ĝis la 20a horo

                             Apartaj programeroj lunde:

                        18 – 18,30h  Prelego aǔ diskuto
                        18,30 – 19h  Porkomencanta kurso
                        19 – 19,30h  Konversacia daŭriga kurso

aŭ laŭ interkonsento kun kursanoj.

Septembro:

La societejo estas malfermita ĉiulunde ek de la 18a ĝis la 20a horo.

La 9-an:  Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo en la societejo. Ĉeesto por ĉiuj libera.

La 14-an: (SABATO)  Ekskurso al Hrašćina (bieno de Spomenka Štimec) kie okazas Renkontiĝo de esperantlingvaj verkistoj kaj tradukistoj. Ĉeestas verkistoj kaj tradukistoj el Irano, Italio, Rumanio, Serbio kaj Kroatio. Aliĝu ĉe Boris Di Costanzo tel.: 098 929 4623. Kontribuaĵo por vojaĝkostoj: 100 kunaoj po persone.

Oktobro:

La societejo malfermita ek de la 18a ĝis 20a horo

La 1-an (MARDO): Komenco de porkomencanta kurso de esperanto.

 

EKSKURSO AL HRAŠĆINA (bieno de Spomenka Štimec) kie okazas Renkontiĝo de esperantlingvaj verkistoj kaj tradukistoj. Ĉeestas verkistoj kaj tradukistoj el Irano, Italio, Rumanio, Serbio kaj Kroatio. Aliĝu ĉe Boris Di Costanzo tel.: 098 929 4623. Kontribuo por vojaĝkostoj 100 kunaoj po persone. Niaj societanoj jam dum multaj pasintaj jaroj vizitadis la renkontiĝojn en Hrašćina. Ni esperas ke ankaŭ vi aliĝos ĉi jare.

 

                                                                        NOVI TEČAJ ZA POČETNIKE

            NOVI TEČAJ ESPERANTA ZA POČETNIKE POČINJE U UTORAK 1. LISTOPADA U DRUŠTVENIM PROSTORIJAMA BLAŽA POLIĆA 2 S POČETKOM U 19 SATI. MOLIMO DA O TEČAJU OBAVIJESTITE SVOJE ZNANCE I PRIJATELJE. CIJENA TEČAJA JE 100 KUNA MJESEČNO.

                                                    NOVA KURSO DE ESPERANTO POR KOMENCANTOJ

            NOVA KURSO DE ESPERANTO POR KOMENCANTOJ KOMENCIĜAS MARDON LA 1-an DE OKTOBRO JE LA 19a HORO EN LA SOCIETEJO, BLAŽA POLIĆA 2. PRI LA KURSO INFORMU VIAJN KONATULOJN KAJ AMIKOJN. PREZO POR LA KURSO ESTAS 100 KUNAOJ  MONATE.

 

                                                                           PASINTAJ OKAZAĴOJ

            VOJAĜO AL KAŠTELIR KAJ NOVIGRAD

            Dimanĉon la 26an de Majo ni organizi

s ekskurson al Kaštelir kaj Novigrad por viziti familianoj de niaj forpasitaj membroj Marĉelo Trampuh kaj Svetozar Ĉulibrk. Ekskurson al Kaštelir kaj Novigrad partoprenis jenaj membroj de nia societo: Boris kaj Jaga Di Costanzo, Ana Radulović, Gordana Katunar, Vjekoslav Morankić, Damir Morankić kaj Klementina Perašinić kun filo Armando.

            Niaj membroj vizitis Kata Trampuh vidvinon de Marĉelo Trampuh kaj Mira Ĉulibrk vidvinon de Svetozar. Ni metis florojn sur tombojn de Marĉelo kaj Svetozar.

            Venis al renkontiĝo ankaŭ ses esperantistoj el Triesta Esperanto-Asocio. Entute en Kaštelir kaj Novigrad estis kun gefamilianoj 20 personoj. Kun Italoj oni interkonsentis ke membroj de nia societo vizitos la 17an Esperanto-Konferencon de Alp-Adrio kiu okazos la 1an de Junio ĉi jaron en Izola, Slovenio.

                                               KONGRESOJ, RENKONTIĜOJ, EKSKURSOJ

                                         17-a ESPERANTO-KONFERENCO " ALP-ADRIO“

            Okazis en Izola, Slovenio 1-2 junio 2013.

Labora tago estis la 1an de Junio. Kadre de la Konferenco plej parte estis kulturaj programoj, sed ankaŭ oni pritraktis konferencan temon kiun prezentis organizantino de la Konferenco Francka Riĵnar. En diskutoj pri estontaj aktivecoj de renkontiĝoj de Alpadriaj esperantistoj, oni konkludis ke la renkontiĝojn nepras daŭrigi per modestaj manieroj. La ĉefa celo estas ke esperantistioj de Alp-Adria regiono, daŭrigu per ĉiujaraj renkontiĝoj. Oni proponis ke la sekva 18-a konferenco okaziĝu en Rijeka dum la 10-a Kongreso de Eŭropa Esperanto-Unio dum Julio 2014. La konferencon partoprenis trideko da esperantistoj el Slovenio, Italio, Austrio, Germanio, Hungario kaj Kroatio. El Kroatio ĉeestis rijekanoj Boris Di Costanzo, Marisa Dabo, Gordana Katunar kaj Vjekoslav Morankić.

 

                                             UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO

            Okazis en Rejkjaviko (Islando).

            Ĝin partoprenis niaj membrinoj Gordana Katunar kaj Ana Radulović. La Konreson partoprenis pli ol 1000 kongresanoj. Dum la Kongreso  la komitato (asambleo) elektis novan estraron de Universala Esperanto-Asocio kaj novan prezidanton Mark Fettes.

 

                            LA 10-a KONGRESO DE EŬROPA ESPERANTO-UNIO EN RIJEKA EN 2014

            Eŭropa Esperanto-Unio (EEU) proponis al nia societo ke la 10-a kongreso okazu en Urbo Rijeka. Nia societo akceptis esti kunorganizanto de tiu ĉi Kongreso. Urbestro de Urbo Rijeka mr. sc. Vojko Obersnel invitis la Kongreson en nian urbon. Ĝi okazos ekde la 5a ĝis la 11a de Julio 2014. Eŭropa Bulteno publikigis informojn pri Rijeka en tri paĝoj. Bonvolu legi Eŭropan bultenon sur paĝo de EEU  http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno

 

                          TURISMA PROSPEKTO DE URBO RIJEKA EN ESPERANTO EN LA RETO

            http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf

                ttt-paĝo sur kiu troviĝas prospekto de Rijeka en esperanto.  Vi povas la prospekton printi por Vi , atentigi viajn, precipe eksterlandajn gekonatulojn.

 

             ĈU VI DEZIRAS DAǓRIGI  ESPERANTAN MEMBRECON  EN NIA SOCIETO?

        DA LI ŽELITE NASTAVITI  ESPERANTSKO ČLANSTVO U NAŠEM DRUŠTVU?

 

                                                                    MEMBROKOTIZO                                                                                      

Kotizo estas grava afero por la societo. Sen membroj la societo ne povas ekzisti. Do per via pago de membrokotizo Vi ebligas ke nia societo ekzistu kaj vivu. Tio estas la statuta devigo, kiun membroj devus respekti. Laŭ statuto de la societo ni devas, se iu ne pagis membrokotizon dum du jaroj forigi lin/ŝin el la membrolisto de la societo, Do ne permesu tion. Pagu membrokotizon.

                                                                           ČLANARINA

Članarina društvu  za rad društva je veoma važna. Bez članova društvo ne može postojati, pa stoga plaćanjem članarine Vi omogućujete da Vaše društvo postoji i živi. To je inače statutarna obaveza koju članovi trebaju poštovati. Inače ako ste zaista istiniti esperantista trebali biste biti član društva kako bi i vaš glas na skupštini (ako i kad zatreba) omogućio da za budućnost sačuvamo našu imovinu od oko 400 metara kvadratnih poslovnog prostora, a koji će uskoro uz suradnju Saveza izviđača Rijeke postati Hostelo «Esperanto» Kostrena. Konačno od te imovine naše društvo živi i djeluje već više od 33 godine.

Po statutu društva, članovi koji nisu platili članarinu dvije prošle godine, trebaju biti brisani iz članstva društva.                        

                    PLAĆANJEM ČLANARINE POMAŽETE RAD I OPSTANAK DRUŠTVA!

             PAGANTE LA MEMBROKOTIZON VI HELPAS LA EKZISTON  DE LA SOCIETO!

 

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:        www.esperanto.hr , http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf                     www.esperanto.de     www.uea.org            http://www.eventoj.hu/http://edukado.net                      http://ilei.info

                 Estu kore salutataj el nia societo. Fartu bone! Prezidantino Nataša Batistić.

 


                           I N F O R M I L O

                                                                                                3-13(92)

                Esperanto društvo Rijeka* Esperanto-Societo Rijeka
                       
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio
                              
Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a ĝis la 20a horo
                               
naslov na mreži-retadreso:
esperanto.rijeka@ri.t-com.hr 
 
                   Ĝirkonto:2402006-1100212739,  Prezidantino: Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646
                                        Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel./faks.: 051 226 218

                                                                                              Rijeka, la 1-an de Majo 2013                     

 

KARAJ GESAMIDEANOJ!

            Ni informas vin pri la programoj dum periodo Majo-Aŭgusto ĉijare.

            KUNVENOJ KAJ PRELEGOJ      

La societejo estas malfermita ĉiulunde  ekde la 18a  ĝis la 20a horo.
Jen  la programo:

Kunvenoj kun prelegoj okazas lunde de la 18a ĝis la 20a horo

                             Apartaj programeroj lunde:

                        18 – 18,30h  Prelego aǔ diskuto
                        18,30 – 19h Porkomencanta kurso
                        19 – 19,30h Konversacia daŭriga kurso
                                               aŭ laŭ interkonsento kun kursanoj.

GRAVE: Dum julio kaj aŭgusto la societejo estos fermita.

Majo:

La societejo estas malfermita ĉiulunde ek de la 18a ĝis la 20a horo.

La 12-an(DIMANĈO): je la 11a horo. Jarkunveno de la Unuiĝo de Prelegantoj de Esperanto.
La 18-an(SABATO): kunsido de KEL-a Prezidantaro en Zagrebo je la 11a horo
La 20-an:  Kunsido de la Societa Prezidantaro je la 18-a horo en la societejo. Ĉeesto por ĉiuj libera.
La 26-an: (DIMANĈO)  Ekskurso al Kaštelir kaj Novigrad al esperantistaj familianoj. 

Junio:

La societejo estas malfermita ĉiulunde ek de la 18a ĝis la 20a horo.

La 1-an: (SABATO) Ekskurso al Alp-Adria Konferenco en Izola, Slovenio. 
La 8-an (DIMANĈO): Zagreb je la 11-a horo. Jarkunveno de Kroata Esperanto-Ligo. Partoprenos oficialaj delegitoj de nia Societo.
 

EKSKURSO AL KAŠTELIR KAJ NOVIGRAD

            Dimanĉon la 26-an de Majo ni organizas ekskurson al Kaštelir kaj Novigrad por viziti familianoj de niaj forpasintaj membroj Marčelo Trampuh kaj Svetozar Ćulibrk.  Aliĝu ĉiu lunde en societejo, aŭ ĉe Boris Di Costanzo, tel: 098 929 4623. Por veturelspezoj de buseto 100 kunaoj.

EKSKURSO AL  ALPADRIA  ESPERANTO-KONFERENCO

            Sabaton la 1-an de Junio ni organizas ekskurson al Izola, Slovenio por partopreni laboron de la konferenco almenaŭ unu tagon. Aliĝu ĉiu lunde en societejo aŭ ĉe  Boris Di Costanzo, tel: 098 929 4623. Por veturelspezoj de buseto 150 kunaoj. 

 

KONGRESOJ, RENKONTIĜOJ, EKSKURSOJ 

            UNIVERSALAN KONGRESON DE ESPERANTO
           
Okazonta en Rejkjaviko Islando partoprenos du niaj membrinoj. 

            RENKONTIĜO DE ESPERANTLINGVAJ  VERKISTOJ KAJ TRADUKISTOJ        

             Okazos en Hrašćina Trgovišće (Bieno de Spomenka Štimec) meze de Septembro. Delegacio de nia societo ĉestos la okzaĵon.

 

            LA 10-A KONGRESO DE EŬROPA ESPERANTO-UNIO EN RIJEKA EN 2014

             Eŭropa Esperanto-Unio (EEU) proponis al nia Societo ke la 10-a Kongreso  okazu en Urbo Rijeka. Nia Societo akceptis esti kunorganizanto de tiu ĉi Kongreso. Urbestro de Urbo Rijeka mr. sc. Vojko Obersnel jam  invitis la Kongreson en nian urbon. Ĝi okazos ekde la 5-a ĝis la 11-a de julio 2014. Eŭropa Bulteno publikigis informojn pri Rijeka en tri paĝoj. Bonvolu legi Eŭropan Bultenon sur paĝo de EEU  http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno

 

            NŰRENBERGA  ESPERANTO-GRUPO SOLENOS  125an DATREVENON

 La plejmalnova Esperanto-Grupo de la mondo solenos en Majo ĉijare sian 125 jaran ekziston. El nia Societo oni sendas sincerajn gratulojn.

 

TURISMA PROSPEKTO DE URBO RIJEKA EN ESPERANTO EN LA RETO

            http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf

               TTT-paĝo sur kiu troviĝas prospekto de Rijeka en esperanto.  
Vi povas la prospekton printi por Vi , atentigi viajn, precipe eksterlandajn gekonatulojn.

 

             ĈU VI DEZIRAS DAǓRIGI  ESPERANTAN MEMBRECON  EN NIA SOCIETO?

        DA LI ŽELITE NASTAVITI  ESPERANTSKO ČLANSTVO U NAŠEM DRUŠTVU?

 

MEMBROKOTIZO                                                                                                                                                           Kotizo estas grava afero por la Societo. Sen membroj la Societo ne povas ekzisti. Do per via pago de membrokotizo Vi ebligas ke nia Societo ekzistu kaj vivu. Tio estas la statuta devigo, kiun membroj devus respekti. Laŭ Statuto de la Societo ni devas, se iu ne pagis membrokotizon dum du jaroj forigi lin/ŝin el la membrolisto de la Societo. Ne permesu tion. Pagu membrokotizon.

ČLANARINA:

Članarina društvu  za rad društva je veoma važna. Bez članova društvo ne može postojati, pa stoga plaćanjem članarine Vi omogućujete da Vaše društvo postoji i živi. To je inače statutarna obaveza koju članovi trebaju poštovati. Inače ako ste zaista istiniti esperantista trebali biste biti član društva kako bi i vaš glas na skupštini (ako i kad zatreba) omogućio da za budućnost sačuvamo našu imovinu od oko 400 metara kvadratnih poslovnog prostora, a koji će uskoro uz suradnju Saveza izviđača Rijeke postati Hostelo «Esperanto» Kostrena. Konačno od te imovine naše društvo živi i djeluje već više od 33 godine.

Po statutu društva, članovi koji nisu platili članarinu dvije prošle godine, trebaju biti brisani iz članstva društva.                        

                    PLAĆANJEM ČLANARINE POMAŽETE RAD I OPSTANAK DRUŠTVA!

             PAGANTE LA MEMBROKOTIZON VI HELPAS LA EKZISTO  DE LA SOCIETO!

           

 

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:        www.esperanto.hr , http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf                     www.esperanto.de     www.uea.org  http://edukado.net                  http://ilei.info

            

Estu kore salutataj el nia societo. Fartu bone! Prezidantino Nataša Batistić.

 


 

   I N F O R M I L O

                                                                               2-13(91)

                Esperanto društvo Rijeka* Esperanto-Societo Rijeka
                       
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio
                               
Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a ĝis la 20a horo

                                naslov na mreži-retadreso: esperanto.rijeka@ri.t-com.hr                                                        Ĝirkonto:2402006-1100212739,  Prezidantino: Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646

                                        Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel./faks.: 051 226 218.

                                                                                              Rijeka, la 6-an de Marto 2013      

KARAJ GESAMIDEANOJ!

            Ni informas vin pri la programoj dum periodo Marto-Aprilo ĉijare.

            KUNVENOJ KAJ PRELEGOJ      

La societejo estas malfermita ĉiulunde  ekde la 18a  ĝis la 20a horo.
Jen  la programo:

Kunvenoj kun prelegoj okazas lunde de la 18a ĝis la 20a horo

                             Apartaj programeroj lunde:

                        18 – 18,30h  Prelego aǔ diskuto
                        18,30 – 19h Porkomencanta kurso
                        19 – 19,30h Konversacia daŭriga kurso

aŭ laŭ interkonsento kun kursano.

Marto:

La societejo estas malfermita ĉiulunde ek de la 18a ĝis la 20a horo. 

La 18-an: Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo en la societejo. Ĉeesto por ĉiuj libera.

Aprilo:

La societejo estas malfermita ĉiulunde ek de la 18a ĝis la 20a horo.

La 8-an je la 18a horo : Preparlaboroj por organizo de la Jarkunveno.

La 14-an (DIMANĈON): JARKUNVENO okazas en societejo kaj komenciĝas je la 10-a horo (unua kunvoko). Je la 11-a horo komenciĝas la Jarkunveno en la dua kunvoko se en la unua kunvoko je la 10a horo la Jarkunveno ne havus kvorumon.

 

         ESPERANTO-MASKERADA KOMPANIO «PAŽDROĆ» PARTOPRENIS DIMANĈON LA 10-an DE      

                                          FEBRUARO ĈI JARE LA KARNEVALAN PARADON EN RIJEKA.

            Ĉiujare,  jam sepan fojon laŭvice, nia Esperanto-Maskerada Kompanio «Paždoć» partoprenis la internacian karnavalan paradon en Rijeka kiu estas unu el la plej konataj en Kroatio kaj Eŭropo.  La kompanio ĉiu jare elektas apartan nomon por prezenti sin en la karnavalo. Por nuna jaro estis elektita nomo «GUSARI» (piratoj). La kompanio en la karnavala parado nombris 40 maskojn kaj havis alegorian veturilon. La nomo de la grupo «Esperanto-Maskerada Kompanio Paždroć» estis klare videbla sur la veturilo kaj la grupo estas menciata ĉe ĉiu kontrol-punkto por publiko. La karnavala grupo konsistas de esperantistoj, neesperantistoj kaj anoj de la loka itala minoritato. Inter kvardeko da membroj de la grupo estis 13 esperantistoj( kaj familianoj aŭ amikoj de esperantistoj) el Rijeka, Zagreb kaj Osijek.  Estis portata esperanto flago, kaj sur autoveturilo estis granda emblemo de Esperanto Societo kun verda stelo.

KONGRESOJ, RENKONTIĜOJ, EKSKURSOJ

            UNIVERSALAN KONGRESON DE ESPERANTO

 Okazonta en Rejkjaviko Islando partoprenos du niaj membrinoj.

            ALPADRIAN  ESPERANTO-KONFERENCON

Vizitos ankaŭ kelkaj niaj membroj. Ĝi okazos en Izola, Slovenio 1-2 junio 2013. Informoj pri aliĝo ĉe Boris Di Costanzo retadreso bdesperanto4@gmail.com aŭ telefone 098 929 4623 

            72a HISPANA KONGRESO

Okazos en urbo Zaragoza de la 3a ĝis la 5a de Majo. Intencas partopreni ĝin nia prezidantino Nataša.  

            EKSKURSOJ:

            -Kaštelir Novigrad. Vizito al esperanto familioj de niaj eksaj membroj forpasintaj en Istrio okazonta la 26an de Majo.

            -Hrašćina Trgovišće (Bieno de Spomenka Štimec). Renkontiĝo de esperantlingvaj verkistoj kaj tradukistoj. (meze de Julio aŭ Septembro).

 

TURISMA PROSPEKTO DE URBO RIJEKA EN ESPERANTO EN LA RETO

            http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf

                ttt-paĝo sur kiu troviĝas prospekto de Rijeka en esperanto.  Vi povas la prospekton printi por Vi , atentigi viajn, precipe eksterlandajn gekonatulojn.

 

             ĈU VI DEZIRAS DAŬRIGI  ESPERANTAN MEMBRECON  EN NIA SOCIETO?

        DA LI ŽELITE NASTAVITI  ESPERANTSKO ČLANSTVO U NAŠEM DRUŠTVU?

 

MEMBROKOTIZO                                                                                                                                                           Kotizo estas grava afero por la societo. Sen membroj la societo ne povas ekzisti. Do per via pago de membrokotizo Vi ebligas ke nia societo ekzistu kaj vivu. Tio estas la statuta devigo, kiun membroj devus respekti. Laŭ statuto de la societo ni devas, se iu ne pagis membrokotizon dum du jaroj esti forigita el la membrolisto de la societo, Do ne permesu tion. Pagu membrokotizon.

ČLANARINA:

Članarina društvu  za rad društva je veoma važna. Bez članova društvo ne može postojati, pa stoga plaćanjem članarine Vi omogućujete da Vaše društvo postoji i živi. To je inače statutarna obaveza koju članovi trebaju poštovati. Inače ako ste zaista istiniti esperantista trebali biste biti član društva kako bi i vaš glas na skupštini (ako i kad zatreba) omogućio da za budućnost sačuvamo našu imovinu od oko 400 metara kvadratnih poslovnog prostora, a koji će uskoro uz suradnju Saveza izviđača Rijeke postati Hostelo «Esperanto» Kostrena. Konačno od te imovine naše društvo živi i djeluje.

Po statutu društva, članovi koji nisu platili članarinu dvije prošle godine, trebaju biti brisani iz članstva društva.                        

                    PLAĆANJEM ČLANARINE POMAŽETE RAD I OPSTANAK DRUŠTVA!

             PAGANTE LA MEMBROKOTIZON VI HELPAS LA EKZISTO  DE LA SOCIETO! 

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:        www.esperanto.hr , http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf                     www.esperanto.de     www.uea.org  http://edukado.net                  http://ilei.info

 

                                   JARKUNVENO-INVITILO

                  NE FORGESU: La 14an de Aprilo je la 10a horo.

 

                                                                    B O N V E N O N!                                           

Estu kore salutataj el nia societejo. Fartu bone! Prezidantino.

 

               


                           I N F O R M I L O

 

1-13(90)

                Esperanto društvo Rijeka* Esperanto-Societo Rijeka
                       
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio
                               
Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a ĝis la 20a horo
                                
naslov na mreži-retadreso: esperanto.rijeka@ri.t-com.hr                                                       
   

                         Ĝirkonto:2402006-1100212739,  Prezidantino: Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646
                                        Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel./faks.: 051 226 218

.                                                                                               Rijeka, la 2-an de Januaro 2013                     

 KARAJ GESAMIDEANOJ!

            Je komenco de Nova Jaro kaj pasintaj festotagoj ni deziras feliĉon kaj prosperon en la nova jaro.
           
Ni informas vin pri la programoj dum periodo Januaro – Febuaro ĉijare.

            KUNVENOJ KAJ PRELEGOJ      

La societejo estas malfermita ĉiulunde  ekde la 18a  ĝis la 20a horo.

Jen  la programo:

Kunvenoj kun prelegoj okazas lunde de la 18a ĝis la 20a horo

                             Apartaj programeroj lunde:

                        18 – 18,30h  Prelego aǔ diskuto
                        18,30 – 19h Porkomencanta kurso
                        19 – 19,30h Konversacia daŭriga kurso                

Januaro:

La societejo estas malfermita ĉiulunde ek de la 18a ĝis la 20a horo.

La 7-an: Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo en la societejo. Ĉeesto por ĉiuj libera.

La 28-an: Prepar-laboroj por la Karnavala Parado en Rijeka. La paradon partoprenos nia Esperanto-Maskerada Kompanio "Paždroć"

 

Februaro:

La societejo estas malfermita ĉiulunde ek de la 18a ĝis la 20a horo.

La 4-an je la 18a horo : Preparlaboroj laboroj por la Karnavala Parado en Rijeka. La paradon partoprenos nia Esperanto-Maskerada Kompanio "Paždroć"

La 10-an (DIMANĈO): KARNAVALA PARADO EN RIJEKA (ek de la 12-a  ĝis la 19-a horo). Partoprenas ankaŭ nia Esperanto-Maskerada Kompanio "PAŽDROĆ".

 

         ESPERANTO-MASKERADA KOMPANIO "PAŽDROĆ" ĈE KARNAVALA PARADO EN RIJEKA EN 2013a JARO DIMANĈON LA 10-an DE  FEBRUARO

            Ĉiujare, kaj 2013an jaron jam sepan fojon laŭvice, nia Esperanto-Maskerada Kompanio "Paždoć" partoprenos la internacian karnavalon en Rijeka kiu estas unu el la plej konataj en Kroatio kaj Eŭropo.  Ĝi okazas kiel kutime ĉiu jare meze de monato Februaro. En karnavala parado de maskiĝintaj grupoj partoprenas pli ol 100 grupoj kaj averaĝe 10.000 partoprenantoj. La parado de maskoj daŭras pli ol 6 horoj. La paradon spektas inter 100 kaj 150 mil spektantoj. Per sia maskerada kompanio Esperanto Societo Rijeka prezentas sin al vasta publiko. Nomo de la grupo "Paždroć" en kroata čakava dialekto signifas en Esperanto "tohuvabohuo" (En loka dialekto de itala minoritato la vorto estas preskaŭ la sama "pasdrocio"). La kompanio ĉiu jare elektas apartan nomon por prezenti sin en la karnavalo. Por nuna jaro estas elektita nomo "GUSARI" (piratoj). La kompanio en la karnavala parado nombras inter 40 kaj 50 maskojn kaj havas alegorian veturilon. La nomo de la grupo "Esperanto-Maskerada Kompanio Paždroć" estas klare videbla sur la veturilo kaj la grupo estas menciata ĉe ĉiu kontrol-punkto por publiko. La karnavala grupo konsistas de esperantistoj, neesperantistoj kaj anoj de la loka itala minoritato. Oni intencas plilarĝigi la grupon kun alilandaj esperantistoj. Al la karnavalo de Rijeka estas ankaŭ akceptataj grupoj el aliaj urboj kaj ankaŭ el eksterlando. Interesuloj kiuj volus  kiel membroj de la karnavala grupo partopreni en la parado devas kovri kostojn por prepari maskojn, kaj ĉi jare ili estas 40 eurojn po persone. Ĉiuj interesuloj kiuj volus partepreni la paradon de la karnavalo en 2013a jaro, ĉu kiel anoj de la karnavala grupo, ĉu per aparta karnavala grupo, aŭ kiel spektatanto, kontaktu Esperanto-Societon Rijeka ( esperanto.rijeka@ri.htnet.hr ) kaj oni ricevos informojn kiun kontakti por ricevi detalajn informojn kaj kondiĉojn por aliĝi. Poŝta adreso de Esperanto Societo Rijeka estas: Blaža Polića 2, HR-51000 RIJEKA, Kroatio.

 

                   ESPERANTSKA KARNEVALSKA DRUŽINA "PAŽDROĆ" NA KARNEVALSKOJ POVORCI NA RIJECI  10. VELJAČE 2013.

            Esperanto društvo Rijeka svake godine nastupa u suradnji sa Karnevalskom družinom "Paždroć" na  karnevalskoj povorci na međunarodnom karnevalu na Rijeci, a 2013. bit će to sedmi puta za redom.  Skupina nastupa pod imenom "ESPERANTO-MASKERADA KOMPANIO PAŽDROĆ". Međunarodna karnevalska povorka na Rijeci je jedna od najpoznatijih u Hrvatskoj i u Europi. Ove godine sudjeluje oko 100 maškarskih družina s više od 10.000 sudionika. Povorka maski traje više od 6 sati a povorku promatra u prosjeku između 100 i 150 tisuća ljudi. Sa svojom  maškaranom skupinom Esperanto društvo Rijeka predstavlja se širokoj publici. Ime družine je "Paždroć". Na hrvatskom čakavskom narječju  znači: "svega i svačega". Najsličnija riječ ovoj bila bi  u kajkavskom narječju "čušpajz" dok ova riječ na esperantu glasi "tohuvabohuo". Ova riječ "paždroć" slična je i u lokalnom talijanskom dijelaktu koji pripada talijanskom narječju veneto, a u Rijeci je za taj dijalekat uobičajen naziv "fiumanski". U tom dijalektu riječ glasi "pasdrocio". Svake godine skupina izabira za karnevalski nastup poseban naziv za maškarsko predstavljanje. Za ovu godinu izabran je naziv "GUSARI". U skupini je 40 do 50 maškaranih učesnika a imaju  i velika alegorijska kola. Na alegorijskim kolima ispisuje se maškarska tema. Ime skupine na esperantu ESPERANTO-MASKERADA KOMPANIO "PAŽDROĆ"  je vidljivo na dvije strane alegorijskih kola pa se tako esperantska skupina predstavlja pred stotinjak tisuća gledatelja. Dolazak skupine najavljuje sa na svakom kontrolnom punktu za prisutnu publiku. Članovi skupine su esperantisti, neesperantisti i pripadnici talijanske manjine. Esperanto društvo želi proširiti skupinu s esperantistima iz drugih mjesta iz Hrvatske a i iz inozemstva. Na riječki karneval primaju se skupine iz drugih gradova a i iz inozemstva. Učesnici koji žele sudjelovati kao članovi skupine u karnevalskoj povorci moraju podmiriti troškove izrade maski  koji iznosi 300,00 kuna po osobi. Svi zainteresirani, koji žele učestvovati na riječkom karnevalu kao članovi esperantske skupine, ili sudjelovati s vlastitom grupom ili pak doći u Rijeku i kao gladaoci neka  kontaktiraju Esperanto društvo Rijeka kako bi dobili detaljnije informacije ( esperanto.rijeka@ri.htnet.hr ) ili Blaža Polića 2, HR-51000 RIJEKA.

 

TURISMA PROSPEKTO DE URBO RIJEKA EN ESPERANTO EN LA RETO

            http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf

                ttt-paĝo sur kiu troviĝas prospekto de Rijeka en esperanto.  Vi povas la prospekton printi por Vi men aŭ atentigi viajn, precipe eksterlandajn gekonatulojn pri la prospekto de urbo Rijeka.

 

MEMBROKOTIZO                                                                                                                                                           Kotizo estas grava afero por la societo. Sen membroj la societo ne povas ekzisti. Do per via pago de membrokotizo Vi ebligas ke nia societo ekzistu kaj vivu. Tio estas la statuta devigo, kiun membroj devus respekti.

ČLANARINA                                                                                                                                                                              Članarina društvu  za rad društva je veoma važna. Bez članova društvo ne može postojati, pa stoga plaćanjem članarine Vi omogućujete da Vaše društvo postoji i živi. To je inače statutarna obaveza koju članovi trebaju poštovati. Inače ako ste zaista istiniti esperantista trebali biste biti član društva kako bi i vaš glas na skupštini (ako i kad zatreba) omogućio da za budućnost sačuvamo našu imovinu od oko 400 metara kvadratnih poslovnog prostora, a koji će uskoro uz suradnju Saveza izviđača Rijeke postati Hostelo "Esperanto" Kostrena. Konačno od te imovine naše društvo živi i djeluje.

 

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:        www.esperanto.hr , http://pres.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf                        www.esperanto.de     www.uea.org  http://edukado.net                  http://ilei.info                                                                        

Estu kore salutataj el nia societejo. Fartu bone! Prezidantino!

 


 

                           I N F O R M I L O

4-12 (89)

                Esperanto društvo Rijeka* Esperanto-Societo Rijeka
                       
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio
                               
Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a ĝis la 20a horo
                                
naslov na mreži-retadreso: esperanto.rijeka@ri.t-com.hr                                                       
 

  Ĝirkonto:2402006-1100212739,  Prezidantino: Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646
                                        Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel./faks.: 051 226 218

                                                                                               Rijeka, la 6-an de Novembro 2012                     

 

KARAJ GESAMIDEANOJ!                                               

            Ni informas vin pri la programoj dum periodo novembro - decembro.

            KUNVENOJ KAJ PRELEGOJ      

La societejo estas malfermita lunde  ekde la 18a  ĝis la 20a horo.

Jen  la programo:

Kunvenoj kun prelegoj okazas lunde de la 18a ĝis la 20a horo

                             Apartaj programeroj lunde:

                        18 – 18,30h  Prelego aǔ diskuto
                        18,30 – 19h Porkomencanta kurso
                        19 – 19,30h Konversacia daŭriga kurso                

Novembro:

La societejo estas malfermita ĉiulunde ekde la 18a ĝis la 20a horo.

 La 26a: Novaĵoj el nialanda Esperanto-movado. Informas Vjekoslav Morankić.

Decembro:

La societejo estas malfermita ĉiulunde ekde la 18a ĝis la 20a horo.

 La 3an je la 18a horo : Kunsido de la Prezidantaro. Ĉiuj membroj libere bonvolu ĉeesti.

La 17an  je la 18a horo: Zamenhova tago.

           

EKSKURSO AL HRAŠĆINA 

Sabaton la 15an de septembro okazis ekskurso de niaj membroj al Hrašćina-Trgovišće, al bieno de Sspomenka Štimec,  kie okazis Renkontiĝo  de esperantlingvaj verkistoj kaj tradukistoj. Partoprenis la renkontiĝon Jaga kaj Boris Di Costanzo, Vjekoslav Morankić kaj Ana Radulović.

 

FESTETO OKAZE DE DA LA 105a DATREVENO DE FONDIĜO DE LA UNUA ESPERANTO-SOCIETO EN RIJEKA

La 28an de septembro okazis Renkontiĝo antaŭ domo Korzo 18, apud memortabulo pri fondiĝo de la unua en Rijeka kaj Kroatio esperanta societo:  Adriatika Ligo Esperantista la 28an de Septembro 1907. Do, ni festis 105an datrevenon de la fondiĝo. Ĉeestis: Nataša Batistić, Boris Di Costanzo, Adela Franelić, Luka Kik, Vjekoslav Morankić, Nikola Vuković kaj Mario Zaccaria.

 

ALIAJ INFORMOJ:

La 11an de septembro okazis en Zagreb kunsido de Estraro de Kroata esperanto-Ligo (KEL). El Rijeka ĉeestis Boris Di Costanzo kaj Vjekoslav Morankić, membroj de la Estraro. Inter aliaj punktoj de tagordo estas akceptita reprogramo de kreditoj por Vodnikova 9 (estonda sidejo de KEL Du kreditoj estas reprogramitaj tiel ke oni akceptis plilongigon de repagotempo. Kvin jaroj por ĉefa kredito kaj 12 jaroj por krediti al Esperanto Societo "Trixini". Nun KEL povas pli facile pagadi anuitetojn el enspezoj de Vodnikova. Estas fondita ankaŭ Komisiono por statuto de KEL.

            Dum la tago de mortintoj, ankaŭ sur la tombo de la unua esperantisto en Kroatio (Marija Pilepić) ni metis florojn. Nia societo zorgas oficiale pri ŝia tombo, kaj ĝi estas sub protekto de Urbo Opatija. Sur la tombo estas ankaŭ aparta memortabulo ke ŝi estas la unu esperantisto en Kroatio.

 

FORPASO:

            Ĉi aŭtune forpasis en Opatija nia membro Vjera Baletić.                

Vjera Baletić naskiĝis en Cerna apud Vinkovci la 6-an de oktobro 1928 kaj mortis  en Rijeka aŭ tune 2012. Profesie ŝi estis instruistino de geografio kaj historio. Esperanton komencis lerni dum siaj studentaj tagoj en Zagreb en 1950 jaro. Ŝi partoprenis sian unuan Universalan Kongreson de Esperanto en Zagreb en 1953-a jaro. Komencis instrui Esperanton en 1953 en Vinkovci en la Unua elementa lernejo. Daŭrigis instruadon de Esperanto en Novi Vinodolski kaj ekde 1960 en Rijeka. En ŝiaj kursoj  en elementaj lernejoj (inter 1960  kaj 1980)en elementaj lernejoj "Mateotti" kaj poste "Kozala" en Rijeka, partoprenis averaĝe 40 lernantoj ĉiujare.  Finis B-ekzamenon de Esperanto en 1964 kaj C-ekzamenon en Primošten en 1972. En tiu periodo ŝi fariĝis delegito por urbo Opatija kaj fakdelegito de UEA pri historio kaj geografio. Estis regula membro de Esperanto Societo Rijeka ĝis sia morto. Partoprenis kelkajn UK-ojn kaj helpis en realigo de kelkaj  diversaj Esperanto-aranĝoj en Rijeka.

Ekde sia esperantistiĝo, ĝis sia morto ŝi restis fidela al siaj idealoj inter kiuj ankaŭ  al esperantismo.

 

MEMBROKOTIZO                                                                                                                                                           Kotizo estas grava afero por la societo. Sen membroj la societo ne povas ekzisti. Do per via pago de membrokotizo Vi ebligas ke nia societo ekzistu kaj vivu. Tio estas la statuta devigo, kiun membroj devus respekti.

ČLANARINA                                                                                                                                                                              Članarina društvu  za rad društva je veoma važna. Bez članova društvo ne može postojati, pa stoga plaćanjem članarine Vi omogućujete da Vaše društvo postoji i živi. To je inače statutarna obaveza koju članovi trebaju poštovati.

 

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:        www.esperanto.hr                  www.esperanto.de            www.uea.org              http://edukado.net                  http://ilei.info                                                                        

Estu kore salutataj el nia societejo. Fartu bone! Prezidantino!


+                           I N F O R M I L O

                                                                               2-12 (87)

                Esperanto društvo Rijeka* Esperanto-Societo Rijeka

                       Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  HRVATSKA-KROATIO

                               Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a ĝis la 20a horo

                                naslov na mreži-retadreso: esperanto.rijeka@ri.t-com.hr                                                        Ĝirkonto:2402006-1100212739,  Prezidantino: Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646

                                        Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel./faks.: 228 148

.                                                                                               Rijeka, la 1-an de Majo 2012                     

 

KARAJ GESAMIDEANOJ!                                               

            Ni informas vin pri la programoj dum periodo Majo - Aŭgusto.

            KUNVENOJ KAJ PRELEGOJ      

La societejo estas malfermita lunde  ekde la 18a  ĝis la 20a horo.

Jen  la programo:

Kunvenoj kun prelegoj okazas lunde de la 18a ĝis la 20a horo

                             Apartaj programeroj lunde:

                        18 – 18,30h  Prelego aǔ diskuto

                        19 – 19,30 Konversacia daŭriga kurso                  

Majo:

la 18a ĝis la 20a: Kroata Konkurso pri Scio de Esperanto por Lernantoj el Elementaj kaj Mezaj Lernejoj

la 26an (sabato): Ekskurso al Istrio, Kaštelir al Bieno de Kata Trampuh

 Junio:

La 22a ĝis la 24a: Koprivnica, la 10a Kongreso de Kroataj Esperantistoj kaj Asambleo de Kroata Esperanto-Ligo

 Julio kaj Aŭgusto:

Ĉiulunde societejo estos malfermita kaj en societejo estos deĵoranto.

 

NOVA PREZIDANTARO DE NIA SOCIETO

            La 22an (DIMANĈON): OKAZIS ELEKTO-ASEMBLEO DE ESPERANTO SOCIETO RIJEKA.  La Asembleo akceptis ĉiujn dokumentojn prezentitajn al Asembleo tiuj estas: Jarraporto por la 2011a jaro, financa raporto por la 2011a  konsistanta de spezokonto kaj bilanco, programoj de laboro por nuna kaj 2013a jaro.  Enspezoj en pasinta jaro estis 71 164 kunaoj kaj elspezoj 69.994 kunaoj. Do pozitiva rezulto estas 1.170 kunaoj. En Bilanco estas videble ke valoro (aktivo) de nia societo estas 1,035.827 kunaoj.

            La asambleo elektis novan Prezidantaron de la societo. Ili estas:

            Prezidantino:  Nataša Batistić

            Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić

            Membroj de la prezidantaro: Marisa Dabo, Boris Di Costanzo, Emil Hrvatin, Luka Kik, Damir Morankić kaj Ana Radulović.

           

EKSKURSO AL KAŠTELIR  sabaton la 26an de Majo

            Ni organizas por nia membraro ekskurson al Istrio, precipe al Kaštelir por viziti Kata Trampuh, edzinon de nia forpasinta membro Marčelo. Prezo de vojaĝkosto estas 100 kunaoj. Aliĝu ĉe Boris Di Costanzo tel: 098 929 4623 aŭ lunde en societejo.

 

1OA KONGRESO DE KROATAJ ESPERANTISTOJ

            La kongreso okazos en Koprivnica ekde 22a ĝis 24 de Junio. Post la 1-a de Majo aliĝkotizo estas 150 kunaoj.

Prezo de tranokto en hotelo: po tago/persono en dulita ĉambro 186 kunaoj kaj en unulita 236 kunaoj.

            Kontakto: Dokumenta Esperanto-Centro, p.p. 79, 48350 Đurđevac. Retadreso: kroata.kongreso@gmail.com

 

KROATA KONKURSO PRI SCIO DE ESPERANTO POR LERNANTOJ EL ELEMENTAJ KAJ MEZAJ  LERNEJOJ "POKALO Kostrena" KOSTRENA,  18a -20a DE MAJO 2012

Gvidanto de la projekto: Boris Di Costanzo, asistantoj: Nataša Batistić, Marisa Dabo kaj Tea Radovanović

VENDREDO, la 18an de Majo 2012

            12 – 19 h         Alveno de partoprenantoj

            14 – 16 h         Apudmara promenado

            19 – 20 h         Vespermanĝo

            20 – 22 h         Konatiĝoj kaj preparoj por konkurso

SABATO, la 19an de Majo 2012

            08 – 08,45 h    Matenmanĝo

            09 – 11 h         Konkurso pri Scio de Esperanto por Lernantoj el Elementaj kaj Mezaj Lernejoj

                       - en kategorio "A" (por komencantoj)

                       - en kategorio "B" (por progresintoj)

                       - en kategorio "C" (kompilado de eseo)

            12 – 13 h          Tagmanĝo

            14 – 17 h          Trarigardo de Kostrena

            17 – 19h           Ekologia metiejo (EkoRekoRi, Nataša Batistić)       

            19 – 20 h          Vespermanĝo

            20 – 23 h          Amuzvespero

DIMANĈO,  la 22an de Majo 2012

            08 – 08,45 h    Matenmanĝo

            09 – 10 h         Disdono de diplomoj

            10 – 13 h         Promenado tra Kostrena au amuziĝo apud maro

            13 h                 Tagmanĝo

            14 h                 FINO DE LA PROGRAMO

Loĝado de partoprenantoj estas rezervita en Ripozejo "Esperanto Domo" La ĉambroj estas plurlitaj (6-10 personaj) kun etaĝlitoj.
Prezo
de la programo:
La prezo de la programo por partoprenantoj de lernantoj el kroatiaj lernejoj estas 300 kunaoj kio inkluzivas 2 plenajn pensionojn, lokan veturadon kaj materialojn. Prezo por eksterlanadaj partoprenantoj kaj aliaj gastoj kiuj dormos en Hotelo "Lucija" en dulitaj ĉambroj,  kaj manĝos en "Esperanto Domo" estas 530 kunaoj au 70 eŭroj, aŭ en privataj dulitaj ĉambroj kaj manĝado en "Esperanto Domo" 460 kunaoj aŭ 60 euroj.

 

LUOKONTRAKTO PRI “ESPERANTO DOMO” KUN UNUIĜO DE SKOLTOJ DE RIJEKA

            Nuna kontrakto kun Unuiĝo de Skoltoj, kiu estas subskribita en la jaro 2002 finiĝas ĉi jare.  La nova kontrakto inter nia societo kaj Unuiĝo de Skoltoj de Rijeka estas subskribita la 4an de Aprilo ĉijare. Nova kontrakto daŭros 20 jarojn, pro tio ĉar skoltoj kaj ni intencas oficialigi nian objekton kaj registri ĝin kiel Hostelo "Esperanto" Kostrena. Luoprezo monata estas dum tri unuaj jaroj 510 euroj po monate pagendaj en kunaoj, kaj post la tria jaro 700 euroj pagendaj en kunaoj.

            Ni volas akcenti ke ĉiuj kostoj por nia societejo estas pagataj de luoprezo ricevata de nia "Esperanto Domo" Same de tio ni pagas praktike ĉiujn kostojn por aktivecoj kaj ekzisto de nia societo.

 

MEMBROKOTIZO                                                                                                                                                           Kotizo estas grava afero por la societo. Sen membroj la societo ne povas ekzisti. Do per via pago de membrokotizo Vi ebligas ke nia societo ekzistu kaj vivu. Tio estas la statuta devigo, kiun membroj devus respekti.

ČLANARINA                                                                                                                                                                              Članarina društvu  za rad društva je veoma važna. Bez članova društvo ne može postojati, pa stoga plaćanjem članarine Vi omogućujete da Vaše društvo postoji i živi. To je inače statutarna obaveza koju članovi trebaju poštovati.

 

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:        www.esperanto.hr                  www.esperanto.de            www.uea.org              http://edukado.net                  http://ilei.info                                                                        

Estu kore salutataj el nia societejo. Fartu bone! Prezidantino Nataša Batistić

 

 

 

 

 


   I N F O R M I L O

1-12 (86)

                        Esperanto društvo Rijeka* Esperanto-Societo Rijeka
                              
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  HRVATSKA-KROATIO
                                      
Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a ĝis la 20a horo
                                       
naslov na mreži-retadreso: esperanto.rijeka@ri.t-com.hr
                           
            Ĝirkonto:2402006-1100212739       Prezidanto: Tea  Radovanović, tel: 091 943 6364
                                                         Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel./faks.: 228 148

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                            Rijeka, la 1-an de Marto 2012

KARAJ GESAMIDEANOJ!

            Ni informas vin pri la programoj en marto kaj aprilo.

            KUNVENOJ KAJ PRELEGOJ      

La societejo estas malfermita lunde  ekde la 18a  ĝis la 20a horo.
Jen  la programo:

Kunvenoj kun prelegoj okazas lunde de la 18a ĝis la 20a horo

                             Apartaj programeroj lunde:

                        18 – 18,30h  Prelego aǔ diskuto
                        19 – 19,30 Konversacia daŭriga kurso                  

Marto 2012:

la 26an: Kunsido de la Prezidantaro. Komenco je la 18a horo

Aprilo 2012:

La 22an (DIMANĈON): OKAZOS ELEKTO-ASEMBLEO DE ESPERANTO SOCIETO RIJEKA.  La asembleo okazos en la societejo, Blaža Polića 2 en Rijeka kaj komenciĝos  je la 10a horo

            Ni petas ĉiujn membrojn de la societo ĉeesti la asembleon.

ESPERANTO-MASKERADA KOMPANIO "PAŽDROĆ" ĈE KARNAVALA PARADO EN RIJEKA EN 2012a JARO, DIMANĈON LA 19an DE MARTO                                                                      
Ĉijare, jam sesan fojon laŭvice nia Esperanto-Maskerada Kompanio "Paždroć" el Rijeka Kroatio partoprenis La Internacian Karnavalan Paradon en Rijeka kiu estas unu el la plej konataj en Kroatio kaj Eŭropo. En la karnavala parado de maskiĝintaj grupoj partoprenis preskaŭ 100 grupoj kun ĉirkaŭ 8.000 partoprenantoj. La parado de maskoj daŭris pli ol 7 horojn. La paradon spektis ĉirkaŭ 100 mil spektantoj. Per sia maskerada kompanio Esperanto Societo Rijeka prezentis sin al la vasta publiko. La kompanio ĉi jare elektis apartan nomon "BOMBONJERA" (bonbonujo) por prezenti sin en la karnavalo. La kompanio en la karnevala parado nombris 30 maskitojn kaj havis alegorian veturilon. Sur la ĉaro oni faris imiton de granda bombonujo. La nomo de la grupo "Esperanto Kompanio Paždroć" estis klare videbla sur la malantaŭa flanko de la veturilo kaj la grupo per esperanta anonco estis menciata je kontrol-punktoj por publiko. Sur la ĉaro estis ankaŭ pendigita Esperanto- flago. La karnavala grupo konsistis de esperantistoj, neesperantistoj, anoj de la loka itala minoritato kaj esperantistinoj el Zagreb kaj Karlovac. Oni intencas plilarĝigi la grupon per alilandaj esperantistoj.

MEMBROKOTIZO
En aldono ni sendas al Vi enpagilon por pagi membrokotizon. Kotizo estas grava afero por la societo. Sen membroj la societo ne povas ekzisti. Do per via pago de membrokotizo Vi ebligas ke nia societo ekzistu kaj vivu. Tio estas statuta devigo, kiun membroj devus obei.

ČLANARINA
U prilogu Vam šaljemo uplatnicu za članarinu. Članarina društvu  za rad društva je veoma važna. Bez članova društvo ne može postojati, pa stoga plaćanjem članarine Vi omogućujete da Vaše društvo postoji i živi. To je inače statutarna obaveza koju bi članovi trebali poštovati.

FORPASO:                                                                                                                                                                        
Nia membro Damir Rak forpasis en Rijeka fine de pasinta jaro. Enterigo estis 26an de januaro ĉijare. Al gefamilianoj ni esprimas niajn kondolencojn.
                                                                                                                              
Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en Esperantio:       
www.esperanto.hr                  www.esperanto.de     www.uea.org              http://edukado.net                  http://ilei.info                                                                       
Estu kore salutataj el nia societejo. Fartu bone!


   I N F O R M I L O

                                                                                          4-11 (84)

                        Esperanto društvo Rijeka* Esperanto-Societo Rijeka

                              Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  HRVATSKA-KROATIO

                                      Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 17a ĝis la 20a horo

                                       naslov na mreži-retadreso: esperanto.rijeka@ri.t-com.hr

                                  stranica na mreži-retpaĝo: www.esperanto-rijeka.hr

                                                 Ĝirkonto:2402006-1100212739                 Prezidanto: Tea  Radovanović, tel: 091 943 6364

                                                         Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel./faks.: 228 148

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                            Rijeka, la 26an de septembro 2011

KARAJ GESAMIDEANOJ!

            Ni informas vin pri la programoj en septembro, oktobro kaj novembro.

 

            KUNVENOJ KAJ PRELEGOJ      

La societejo estas malfermita lunde  ekde la 18a  ĝis la 20a horo.
Jen  la programo:

Kunvenoj kun prelegoj okazas lunde de la 18a ĝis la 20a horo

                             Apartaj programeroj lunde:

                        18 – 18,30h  Prelego aǔ diskuto
                        19 – 19,30 Konversacia daŭriga kurso

            Ĉiun mardon ek de la 25a de oktobro je la 19a horo okazas kurso de Esperanto por komencantoj.

 

                                                                                                                                     NOVI TEČAJ ZA POČETNIKE

            NOVI TEČAJ ESPERANTA ZA POČETNIKE POČINJE U UTORAK 25. LISTOPADA U DRUŠTVENIM PROSTORIJAMA BLAŽA POLIĆA 2 S POČETKOM U 19 SATI. MOLIMO DA O TEČAJU OBAVIJESTITE SVOJE ZNANCE I PRIJATELJE. CIJENA TEČAJA JE 100 KUNA MJESEČNO.

                                                                                        NOVA KURSO DE ESPERANTO POR KOMENCANTOJ

            NOVA KURSO DE ESPERANTO POR KOMENCANTOJ KOMENCIĜAS MARDON LA 25an DE OKTOBRO JE LA 19a HORO EN LA SOCIETEJO, BLAŽA POLIĆA 2. PRI LA KURSO INFORMU VIAJN KONATULOJN KAJ AMIKOJN. PREZO POR LA KURSO ESTAS 100 KUNAOJ  MONATE.

DIPLOMIĜO DE TEA RADOVANOVIĆ

Nia prezidantino Tea Radovanović diplomiĝis la 20an de septembro en postdiplomaj studoj pri Interlingvistiko kaj esperanto ĉe la Universitato "Adam Mickiewicz" en Poznano, Pollando. Diplomiĝis ankaŭ Prof. Marija Jerković el Zagreb. Ni gratulas al Tea Radovanović kaj Marija Jerković por sukcesaj finoj de la postiplomaj studoj.

 

 

OKAZIS KONKURSO PRI SCIO DE ESPERANTO POR LERNANTOJ EL ELEMENTAJ (la 5A ĜIS  la 8A KLASO)  KAJ MEZAJ LERNEJOJ, "POKALO KOSTRENA 2011"

            Jam dekan jaron laũ vice okazis konkurso pri scio de Esperanto por lernantoj el elementaj, (ok-klasaj) kaj  konkurso por mezlernantoj estis la kvina lauvice. Konkurso, kaj rekontiĝo, okazadis dum tri tagoj en Majo, ekde la 20-a ĝis la 22-a, en Skolta ripozejo "Esperanto Domo" en Kostrena. La konkurson partoprenis 17 gelernantoj el 3 elementaj kaj 2 mezaj lernejoj. Partoprenis Elementa lernejo (EL) "Mladost" kaj EL "Retkovec el Zagreb kaj EL "andrija mohorovičić" el Matulji, kaj mezaj lernejoj: 4a Gimnazio kaj Hotelturisma mezlernejo ambau el Zagreb. Gelernantoj faris skriban ekzamenon kaj konkursis en tri kategorioj: A – komencantoj, B - progresinta nivelo kaj C - Kompilo de eseo. Rezultoj estas jenaj:

            Kategorio "A" (komencantoj)

1.                  Sara Koprivica, Elementa lernejo (EL) "Retkovec", Zagreb

2.                  Matko Petrović, EL "Retkovec", Zagreb

3.                  Marija Vešnik, EL "Mladost", Zagreb

            Kategorio "B"

1.                  Tanija Rubić, EL "Retkovec", Zagreb

2.                  Ana Marinić, EL "Retkovec", Zagreb

3.                  Iva Međeši, EL "Retkovec", Zagreb

 

Kategorio "C" kompilo de eseo

1.                  Dorotea Martinec, 4a Gimnazio, Zagreb

2.                  Ernesto Rey Hudeček, Hotelturisma mezlernejo, Zagreb

 

Per "Pokalo Kostrena 2011" estas premiita elementa lernejo "Retkovec" Zagreb, kiel la plej bona lernejo.

            La plej sukcesaj lernantoj (unuaj tri lokoj) estis premiitaj per diplomoj kaj pokaloj. Ĉiuj lernantoj ricevis kiel donacon libron "Damoruov život" (La vivo de Damoru) de bengala verkisto Trailokyanath Mukhopadhaj. La libro estas en la kroatan tradukita pere de Esperanto el la bengala kadre de Europunia projekto "Unu hindunia infanlibro en Europo – tri europaj infanlibroj en Hinda Unio". Amuzan programon prizorgis membroj de Kroata Esperantojunulara Asocio (KEJA). Sabaton postagmeze oni okazigis programon per kiu estis celebrata 10 jubileo de okazigo de la konkurso. Gelernantoj kaj iliaj gvidantoj ĝuis marbanadon ĉe apudaj plaĝoj. La konkurson organizis Kroata Esperanto-Ligo (KEL), Unuiĝo de Prelegantoj de Esperanto (UPE) kaj Esperanto-Societo Rijeka. Gazetoj "Novi List" kaj "La Voce del Popolo" informis pri la okazaĵo. Ankau televid-stacio "Kanal Ri" informis pri la okazaĵo  Konkurso okazas ĉiun jaron en monato Majo, kaj lernantoj – estontaj konkurantoj, povas aliĝi ĉe iu de menciitaj organizantoj. Aktualaj informoj pri la konkurso oni povos trovi sur retpaĝoj de Esperanto Societo Rijeka: www.esperanto-rijeka.hr kaj Kroata Esperanto-Ligo www.esperanto.hr .

            Gvidantoj de la programo estis Boris Di Costanzo kaj Tea Radovanović

FORPASIS NIAJ MEMBROJ:

            Đuro Kalačić  (1906 – 2011) forpasis  en Njivice ĉi printempe. Li estis la plej aĝa esperantisto en Kroatio

            Zlatko Vukelić, (1938 – 2011) forpasis en Viškovo printempe.

            Marčelo Trampuh, (1951 – 2011) forpasis en Kaštelir la 26an de Majo.

Al gefamilianoj ni esprimas niajn kondolencojn.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:

 www.esperanto-rijeka.hr       www.esperanto.hr                  www.esperanto.de
www.uea.org                          http://edukado.net     

 Estu kore salutataj el nia societejo. Fartu bone!


 

                           I N F O R M I L O

                                                                                              3-11 (83)

                        Esperanto društvo Rijeka* Esperanto-Societo Rijeka
                              
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  HRVATSKA-KROATIO
                                      
Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 17a ĝis la 20a horo
                                       
naslov na mreži-retadreso: esperanto.rijeka@ri.t-com.hr
                                 
stranica na mreži-retpaĝo: www.esperanto-rijeka.hr

                                                 
Ĝirkonto:2402006-1100212739                 Prezidanto: Tea  Radovanović, tel: 091 943 6364
                                                         Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel./faks.: 228 148

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                            Rijeka, la 1an de majo 2011

KARAJ GESAMIDEANOJ!

            Ni informas vin pri la programoj en majo ĝis aŭgusto.

 

            KUNVENOJ KAJ PRELEGOJ      

La societejo estas malfermita lunde  ekde la 18a  ĝis la 20a horo.
Jen  la programo por majo ĝis aŭgusto 2011

Kunvenoj kun prelegoj okazas lunde de la 18a ĝis la 20a horo

                             Apartaj programeroj lunde:

                        18 – 18,30h  Prelego aǔ diskuto

                        Ĉiun mardon je la 19a horo okazas kurso de Esperanto por komencantoj.

 

Majo:

la  2an:           Preparlaboroj por Konkurso "Pokalo Kostrena".
la  9an: Preparoj por la 9a Kongreso de kroataj esperantistoj okazonta en Bjelovar la 14an de majo.
Sabaton la 14an: Vojaĝo al Bjelovor al 9a Kongreso de kroataj esperantistoj.
la 16an: Preparlaboroj por Konkurso "Pokalo Kostrena".

Vendredo ĝis dimanĉo de 20a ĝis 22a: Konkurso pri scio de Esperanto por lernantoj el elementaj kaj mezaj lernejoj en "Esperanto Domo" en Kostrena (vidu la programon).

la 23an: Ordigo de arkivo de la Konkurso "Pokalo Kostrena".
la 30an: Kunsido de la Prezidantaro (malfermita por  membroj de la societo).

Mardon la 31an: Ekzameno por "A" grada kursanoj


Junio:

la   6an: Disdono de diplomoj al ekzameniĝintoj.
la 13an: Raporto pri okazinta Konkurso "Pokalo Kostrena"
la 20an: Raporto pri okazinta 9a Kongreo de kroataj esperantistoj.
la 27an: Informoj pri someraj kongresoj kaj renkontiĝoj

 

KONKURSO PRI SCIO DE ESPERANTO POR LERNANTOJ EL ELEMENTAJ (la 5A ĜIS  la 8A KLASO)  KAJ MEZAJ LERNEJOJ

                        "POKALO KOSTRENA"

RENKONTIĜO OKAZOS EN KOSTRENA INTER LA 20-22. DE MAJO 2011
Gvidanto de la projekto: Boris Di Costanzo, asistantino Tea Radovanović.

VENDREDO la 20.05.11.

12 - 19h Alveno de partoprenantoj
19 – 20 h  Vespermanĝo
20 – 22 h Preparoj por konkurso

SABATO la 21.05.11.

-08 - 08,45 h   Matenmanĝo
-09 – 11 h       Konkurso pri Scio de Esperanto por Lernantoj el Elementaj Mezaj Lernejoj:
- en kategorio "A" (por komencantoj)

- en kategorio "B" (por progresintoj)
            - en kategorio "C" (kompilo de eseo)

-12 – 13 h         Tagmanĝo
-14-17 h          Programo okaze de 10 jubileo de "Pokalo Kostrena"
-19 – 20 h          Vespermanĝo
-20 – 23            Amuzvespero

DIMANĈO  la 22.05.11

-08 - 08,45 h   Matenmanĝo
- 09 - 10 h       Disdono de diplomoj

-10, - 13 h       Promenado tra Kostrena a
ŭ amuziĝo apud maro
-13 h               Tagmanĝo 

FINO DE LA PROGRAMO: 14h

LOĜADO DE PARTOPRENANTOJ ESTAS REZERVITA EN SKOLTA RIPOZEJO "ESPERANTO DOMO"
La ĉambroj estas plurlitaj (6-10 personaj) kun etaĝlitoj.
 

LA PREZO DE LA PROGRAMO
La prezo de la programo por partoprenantoj de lernantoj el kroatiaj lernejoj estas 300 kunaoj kio inkluzivas 2 plenajn pensionojn, lokan veturadon kaj materialojn. Prezo por eksterlanadaj partoprenantoj kaj aliaj gastoj kiuj dormos en Hotelo "Lucija" en dulitaj ĉambroj,  kaj manĝos en "Esperanto Domo" estas 520 kunaoj a
ŭ 70 eŭrojn aŭ en privataj dulitaj ĉambroj kaj manĝo en "Esperanto Domo" 450 kunaoj aŭ 60 eŭroj.

 

ESPERANTO-MASKERADA KOMPANIO "PAŽDROĆ" ĈE KARNAVALA PARADO EN RIJEKA 2011 JARO, DIMANĈON LA 6an DE MARTO

Ĉijare, jam kvinan fojon laŭvice nia Esperanto-Maskerada Kompanio "Paždroć" el Rijeka Kroatio partoprenis La Internacian Karnavalan Paradon en Rijeka kiu estas unu el la plej konataj en Kroatio kaj Eŭropo. En karnavala parado de maskiĝintaj grupoj partoprernis 110 grupoj kun ĉirkaŭ 7.000 partopremnantoj. La parado de maskoj daŭris pli ol 7 horoj. La paradon spektis ĉirkaŭ 100 mil spektantoj. Per sia maskerada kompanio Esperanto Societo Rijeka prezentis sin al vasta publiko. Nomo de la grupo "Paždroć" en kroata ĉakava dialekto signifas "tohuvabohuo" (En loka dialekto de itala minoritato la vorto estas preskaŭ la sama "pasdrocio"). La kompanio ĉi jare elektis apartan nomon "DIABLOJ" por prezenti sin en la karnavalo. La kompanio en la karnevala parado nombris 40 maskitojn kaj havis alegorian veturilon. Sur ĉaro oni faris imiton de granda kaĝo kun kaptitaj personoj ene. La nomo de la grupo "Esperanto Kompanio Paždroć" estis klare videbla sur la malantaŭa flanko de la veturilo kaj la grupo per esperanta anonco estis menciata je kontrol-punktoj por publiko. La karnavala grupo konsistis de esperantistoj, neesperantistoj, anoj de la loka itala minoritato kaj esperantistinoj el Zagreb kaj Karlovac. Oni intencas plilarĝigi la grupon kun alilandaj esperantistoj. Al la karnavalo de Rijeka estas ankaŭ akceptataj grupoj el aliaj urboj kaj ankaŭ el eksterlando. Ĉiuj interesuloj kiuj volus partepreni la paradon de la karnavalo sekvontjare, ĉu kiel anoj de la karnavala grupo, ĉu per apartra karnavala grupo, aŭ kiel spektatantoj, kontaktu Esperanto-Societon Rijeka ( esperanto.rijeka@ri.htnet.hr ) kaj oni ricevos informojn kiun kontakti por ricevi detalajn informojn kaj kondiĉojn por aliĝi. Poŝta adreso de Esperanto Societo Rijeka estas: Blaža Polića 2, HR-51000 RIJEKA, Kroatio. Fotoj ĉe: www.esperanto-rijeka.hr.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:

 www.esperanto-rijeka.hr       www.esperanto.hr                  www.esperanto.de
www.uea.org                          http://edukado.net     
www..porec-parenzo.info/esperanto/ 

Estu kore salutataj el nia societejo. Fartu bone!


KROATA ESPERANTO-LIGO  kaj ESPERANTAJ SOCIETOJ EN KROATIO:

Esperanto societo Rijeka
Esperantsko društvo Rijeka

                          I N F O R M I L O

                                                                                                2-11 (82)

                        Esperanto društvo Rijeka* Esperanto-Societo Rijeka
                              
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  HRVATSKA-KROATIO
                                      
Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 17a ĝis la 20a horo
                                       
naslov na mreži-retadreso: esperanto.rijeka@ri.t-com.hr
                                 
stranica na mreži-retpaĝo: www.esperanto-rijeka.hr

                                                 
Ĝirkonto:2402006-1100212739                 Prezidanto: Tea  Radovanović, tel: 091 943 6364
                                                         Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel./faks.: 228 148

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                            Rijeka, la 3an de marto 2011

KARAJ GESAMIDEANOJ!
            Ni informas vin pri la programoj en marto kaj aprilo.

             KUNVENOJ KAJ PRELEGOJ      

La societejo estas malfermita lunde  ekde la 17a  ĝis la 20a horo.
Jen  la programo por marto  kaj aprilo 2011

Kunvenoj kun prelegoj okazas
lunde de la 18a ĝis la 20a horo
                             Apartaj programeroj lunde:
            17,00 – 18,00 h  Konversacia rondo gvidata de samideanino Josipa Katunar
            18 – 18,30h  Prelego aǔ diskuto
                        Ĉiun mardon je la 19a horo okazas kurso de Esperanto por komencantoj.

Marto:
Dimanĉon la 6an: Karnavalo de Rijeka. En karnavala parado ĉeestas ankaŭ nia ESPERANTO-MASKERADA KOMPANIO "PAŽDROĆ"
la  7an: Impresoj pri hieraŭa karnavalo en Rijeka (babilado)
la 14an: Unuaj programoj pri Konkurso pri scio de Esperanto por lernantoj en Kostrena. Informas Boris Di Costanzo.
la 21an: Kunsido de la Prezidantaro (malfermita por  membroj de la societo.
la 28an: Informoj pri "Esperanto-Domo" riparoj, kaj proponoj pri eventuala nova investo kaj propono de skoltoj por aldonoj en kontrakto pri aparta ekonomia ejo.
Sabaton la 26an Okazas jarkunveno de Unuiĝo de Prelegantoj de Esperanto. Komenco je la 10a horo en nia societejo. Ĉiuj estas bonvenaj.
La 25a ĝis la 27a Okazas en Opatija en Hotelo Kristal renkontiĝo 2a MEVO (Marborda evento printempa)

Aprilo:
la   4an: Kolumbio en bildoj. Prezentas Boris Di Costanzo
la 11an: Kunsido de la Prezidantaro (malfermita por la membroj de la societo).
Dimanĉon la 17an: Regula jara asambleo de la societo. Komenco je la 10 horo en la societejo.
la 18an: Preparlaboroj por Konkurso pri scio de Esperanto por lernantoj el bazaj kaj mezaj lernejoj. 

Forpasis nia membro Janja Dotlić
            La 21an de januaro forlasis nin en Kastav nia membro prof. Janja Dotlić (naskiĝnomo Bogdan) en sia 75a jaraĝo. Ŝi estis profesorino de kroata, serba, bosnia lingvo kaj ties literaturoj. Al gefanilianoj ni esprimas nian kondolencon.

Ni sendas al la membroj ankaŭ enpagilojn por pagi membrokotizon. Laŭ la kroatia leĝo tio estas grava afero por funkciado de la societo.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:
 
www.esperanto-rijeka.hr       www.esperanto.hr                  www.esperanto.de
www.uea.org                          http://edukado.net     
www..porec-parenzo.info/esperanto/

Estu kore salutataj el nia societejo. Fartu bone!


   I N F O R M I L O

                                                                                                   1-11 (81)

                        Esperanto društvo Rijeka* Esperanto-Societo Rijeka
                              
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  HRVATSKA-KROATIO
                                      
Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 17a ĝis la 20a horo
                                       
naslov na mreži-retadreso: esperanto.rijeka@ri.t-com.hr
                                 
stranica na mreži-retpaĝo: www.esperanto-rijeka.hr

                                                 
Ĝirkonto:2402006-1100212739                 Prezidanto: Tea  Radovanović, tel: 091 943 6364
                                                         Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel./faks.: 228 148

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                            Rijeka, la 3an de Januaro 2011

KARAJ SAMIDEANOJ!

            Ni deziras al vi kaj al viaj familianoj feliĉajn festotagojn kaj ĉion plej bonan en Nova 2011a jaro.

            KUNVENOJ KAJ PRELEGOJ      

La societejo estas malfermita lunde  ekde la 17,00  ĝis la 20a horo.
Jen  la programo por Januaro  kaj Februaro 2011

Kunvenoj kun prelegoj okazas
lunde de la 18a ĝis la 20a horo
                             Apartaj programeroj lunde:
            17,00 – 18,00 h  Konversacia rondo gvidata de samideanino Josipa Katunar
            18 – 18,30h  Prelego aǔ diskuto
                        Ĉiun mardon je la 19a horo okazas kurso de Esperanto por komencantoj.  

Januaro:
la   3an: Kunveno sen prelego
la 10an: Unuaj informoj pri niaj projektoj, renkontiĝoj kaj kongresoj en 2011a jaro. Informas Vjekoslav Morankić
la 17an: Vidindaĵoj el Kolumbio. Prezentas Boris Di Costanzo
la 24an: Radio "Spirit" Rijeka ĉe Interreto.  Informas Nataša Batistić
la 31an: Instruado de Esperanto en Kroatio, Informas Emil Hrvatin

Februaro:
la   7an: Pri Eŭropa Esperanto-Unio. Informas Vjekoslav Morankić
la 14an: Steleoj (stećci) en Kroatio, Bosnio kaj Hercegovino. Prelegas Luka Kik.  
la 21an: Interlingvistikaj postdiplomaj studoj en Poznan, Polio. Informas Tea Radovanović.
la 28an: Preparoj por ĉeesto de nia grupo en Karnevala parado en Rijeka dimanĉon la 6an de Marto. Informas Damir Morankić 

NI FESTIS ZAMENHOFAN TAGON
            En nia societejo ni la 13an de Decembro festis Zamenhofan tagon. Samideano Vjekoslav Morankić prelegis pri vivo de Zamenhof  kaj samideanino Josipa Katunar recitis originalan poemon "La preĝo sub la verda standardo" de Lazar Ludvig Zamenhof.  Estis preparitaj kukoj, etmanĝaĵoj kaj trinkaĵoj.  La feston ĉeestis pli ol 20 niaj membroj kaj gastoj.

            Ĉefa solenaĵo pri Zamenhofa tago en Kroatio okazis la 20an de Decembro en Zagreb en sidejo de juda komunumo. Festparoladoj faris prezidantino de Kroata Esperanto-Ligo (KEL) Judita Rey Hudeček kaj Spomenka Štimec sekretariino de KEL kaj elstara kroata verkistino en Esperanto.  En programo partoprenis ankaŭ infanoj el elementa lermejo "Mladost" Zagreb. Kantis dum festo hungara kantistino Anjo Amika. Neven Kovačić fondinto de Premio respektive  Subvencio "Kalendulo" (Neven) parolis pri fondusoj kaj proklamis venkintojn en la konkuro. La premio por la jaro 2010 estas atribuita al nia elstara esperantisto dr. Ivo Borovečki kaj stipedio estas donitaj al 4 personoj inter kiuj ankaŭ al nia prezidantino Tea Radovanović. Ni gratulas. La solenaĵon en Zagreb ĉeestis pli ol 100 personoj.

DIMANĈON LA 6an de MARTO NIA GRUPO ĈEESTOS EN KARNEVALA PARADO EN RIJEKA
            Ĉiujare, kaj 2011an jaron jam kvinan fojom laŭvice nia Esperanto-Maskerada Kompanio "Paždoć" partoprenos la internacian karnavalon en Rijeka kiu estas unu el la plej konataj en Kroatio kaj Eŭropo.  Ĝi okazas kiel kutime ĉiu jare meze de monato februaro aŭ komence de marto. En karnavala parado de maskiĝintaj grupoj partoprernas averaĝe pli ol 100 grupoj kaj ĉirkaŭ 10.000 partopremnantoj. La parado de maskoj daŭras pli ol 6 horoj. La paradon spektas inter 100 kaj 150 mil spektantoj. Per sia maskerada kompanio Esperanto Societo Rijeka prezentas sin al vasta publiko. Nomo de la grupo "Paždroć" en kroata čakava dialekto signifas en Esperanto "tohuvabohuo" (En loka dialekto de itala minoritato la vorto estas preskaŭ la sama "pasdrocio"). La kompanio ĉiu jare elektas apartan nomon por prezenti sin en la karnavalo. La kompanio en la karnevala parado nombras inter 40 kaj 50 maskojn kaj havas alegorian veturilon. La nomo de la grupo "Esperanto-Maskerada Kompanio Paždroć" estas klare videbla sur la veturilo kaj la grupo estas mencata ĉe ĉiu kontrol-punkto por publiko. La karnavala grupo konsistas de esperantistoj, neesperantistoj kaj anoj de la loka itala minoritato. Oni intencas plilarĝigi la grupon kun alilandaj esperantistoj. Al la karnavalo de Rijeka estas ankaŭ akceptataj grupoj el aliaj urboj kaj ankaŭ el eksterlando. Interesuloj kiuj volus  kiel membroj de la karnavala grrupo partopreni en la parado devas kovri kostojn por prepari maskojn, kaj ĉi jare ili estas 42 eŭrojn po persone. Ĉiuj interesuloj kiuj volus partepreni la paradon de la karnavalo en 2011a jaro, ĉu kiel anoj de la karnavala grupo, ĉu per aparta karnavala grupo, aŭ kiel spektatanto, kontaktu Esperanto-Societon Rijeka ( esperanto.rijeka@ri.htnet.hr ) kaj oni ricevos informojn kiun kontakti por ricevi detalajn informojn kaj kondiĉojn por aliĝi. Poŝta adreso de Esperanto Societo Rijeka estas: Blaža Polića 2, HR-51000 RIJEKA, Kroatio.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:

 www.esperanto-rijeka.hr       www.esperanto.hr                  www.esperanto.de
www.uea.org                          http://edukado.net     
www..porec-parenzo.info/esperanto/ 

Estu kore salutataj el nia societejo. Fartu bone!


   I N F O R M I L O

                                                                                                    5-10 (80)

                        Esperanto društvo Rijeka* Esperanto-Societo Rijeka
                              
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  HRVATSKA-KROATIO
                                      
Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a ĝis la 20a horo
                                       
naslov na mreži-retadreso: esperanto.rijeka@ri.t-com.hr
                                 
stranica na mreži-retpaĝo: www.esperanto-rijeka.hr

                                                 
Ĝirkonto:2402006-1100212739                 Prezidanto: Tea  Radovanović, tel: 091 943 6364
                                                         Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel./faks.: 228 148

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                            Rijeka, la 31an de Oktobro 2010 

KARAJ SAMIDEANOJ,

            certe estus utile ĉiu lunde viziti niajn kunvenojn kaj utiligi eblecon konversacii kaj tiel plibonigi sian scion de la lingvo. La kurso por komencantoj okazas regule ĉiun mardon.

            Mi invitas Vin ĉiujn al kunlaboro.

                                                                       Tea Radovanović, prezidantino  

            KUNVENOJ KAJ PRELEGOJ      

La societejo estas malfermita lunde  ekde la 17,30  ĝis la 20a horo.

Jen  la programo por Novembro  kaj Decembro 2010

Kunvenoj kun prelegoj okazas lunde de la 19a ĝis la 20a horo

                             Apartaj programeroj lunde:

            17,30 – 18,30 h  Konversacia rondo gvidata de samideanino Josipa Katunar

            19 – 20h  Prelego aǔ diskuto

                        Ĉiun mardon je la 19a horo okazas kurso de Esperanto por komencantoj.

Novembro:

la   8an: Pri la 9a Kongreso de Kroataj Esperantistoj okazonta sekvontan jaron en Bjelovar.

               Informas Vjekoslav Morankić.

la 15an: Niaj projektoj, renkontiĝoj kaj kongresoj en 2011a jaro.

               Informas Vjekoslav Morankić

la 22an: Kroata literaturo en Esperanto.

               Temoj por postdiplomaj studoj de Interlingvistiko  ĉe Universitato en Poznano.      

               Informas Tea Radovanović.

la 29an: Ĉefdelegito de Universala Esperanto-Asocio,

               Informas Boris Di Costanzo.

Decembro:

la   6an: Malfermita Kunsido de la Prezidantaro

la 13an: Zamenhofa tago.  

la 20an: Pri okazonta Karnavalo en Rijeka dimanĉon la 3an de Marto.

               Informas Damir Morankić

la 27an: La jarfina renkontiĝo

            NOVA KURSO DE ESPERANTO POR KOMENCANTOJ

             NOVA KURSO DE ESPERANTO POR KOMENCANTOJ KOMENCIĜIS MARDON, 12an DE OKTOBRO. LA KURSON GVIDAS TEA RADOVANOVIĆ KAJ ĜIN FREKVENTAS 8 GEKURSANOJ.

             NOVI TEČAJ ZA POČETNIKE

            NOVI TEČAJ ESPERANTA ZA POČETNIKE ZAPOČEO JE U UTORAK 12. LISTOPADA. TEČAJ VODI TEA RADOVANOVIĆ, TEČAJ POHAĐA 8 POLAZNIKA.

GRAVA NOVAĴO

NIA MEMBRO DANIJELA BAČIĆ-KARKOVIĆ  RICEVIS JARAN PREMION DE LA URBO RIJEKA

 

Ŝi ricevis la premion por verko Rijeka u priči (Rijeka en Rakontoj) por la unua verko kiu sisteme prezentas panoramom de kompleksa idence de la urbo tra literaturo de Rijeka kaj pri Rijeka. NI informas anaron ke en la verko estas ankaŭ prezentita ev esperanto vero de Spomenka Štimec La Lasta Batalo de  Moreto.

Jen por niaj legantoj la resumo en esperanto pri la verko, esperantigita de Vjekoslav Morankić kiu en la verko Rijeka u priči aperis ankaŭ en Esperanto.

Sažetak – prevod na esperanto

Rijeka en Rakontoj

Resumo

            Rijeka en Rakontoj – verko kun subtitolo Krestomatio de literaturaj tekstoj pri la urbo sur la rivero Rječina – rilatas al bildo de Rijeka en spegulreflekso de literaturo. Tre maldika estas la disiga linio inter literaturo kaj publicistiko kaj aliaj nesciencaj formoj de skribitaj verkoj.  Iuj nuntempaj teoriuloj konsideras kiel literaturaj verkoj ankaǔ historiajn/historiistajn verkojn, t.e. konsideras objektivajn sociajn aperaĵojn kiel subjektiva interpreto. Tielnomataj randaj formoj kaj ĝenroj, ekzemple rememoraĵoj, leteroj, apokrifaj memoraĵoj kaj leteroj, eseoj, felietonoj, raportaĵoj, vojaĝpriskriboj, ĵurnalaj tekstoj kaj similaj  apartenas al granda disbranĉigita literatura genetiko. Spertoj kaj mesaĝoj de tiuj randaj ĝenroj ege kompletigis la bildon de rijekaaneco kiun ni unuavide  atendas de romanoj, dramaj formoj kaj liriko. Precipe hodiaǔ – dum nunaj diversaj post-ismoj – okazas ĝenra hibridigado, la ludado per literaturaj formoj pro kio oni devas relativigi la  tradician genetikan fenomenologion kaj valoraĵon. Tial en tiu ĉi  legolibro pri Rijeka  egalrajte viciĝas tiel nomaj altkvalitaj kaj basaj, elitaj kaj popolaj, amuzaj kaj seriozaj literaturaj stiloj kaj formoj. La manlibroj  nomataj  krestomatio, antologio, legolibro supozas elekton de la plej bona el iu tutaĵo. Rijeka en Rakontoj ne sekvis – aŭ ne sekvis komplete, tian valorkriterion. Deziro mia estis ke al nuntempa leganto, precipe al  la pli juna generacio en Rijeka, oni ofertu, tra literatura vorto,  diversspecan diakronecan paletron da herooj kaj heroinoj – ĉu realaj ĉu elpensitaj - el la  destinoj de Rijeka, dum la lasta jarcento.   Ne ekzistas perfekta selekto de objektiva elekto-principo. De antologio, krestomatio/legolibro kaj similaj manlibroj oni finfine rekonas  starpunkton de kompilinto, kun pli aǔ malpli da mankoj. La elektitaj fragmentoj de verkoj - laǔ principo pars pro toto -havos duonan sukceson, se leganto iam ajn ne prenos la  kompletan mesaĝon kaj konsultos la  verkon kiel tutaĵon. Same kiel oni travivadas, same kiel oni sentas, kaj verkas pri sento Istri-eska, Dalmateska, Mediteraneeska, Panonieska, Eǔropeeska  kaj simile, tiel reaperas spirit-socia klimato en la urbo sur Rječina, kiu esploras kaj prinotas tielnomatan Rijekaneskon respektive identecon de Rijeka. La kultaj verkoj  Kiel Legi la Urbon de Radmila Matejčić kaj Terra Incognita (Nekonata Tero) de Branko Fučić estis kulturala akcelaĵo de publikado de verkoj  pri Rijeka.  La manlibro Rijeka en Rakontoj subtenas  tiun amarkordon  (rememoron) kaj deziras tra legaĵo beletra rekonstrui  la pasintan kaj nunan familian, individuan kaj socian ekzistadon. En la  vasta spektro de adorado ĝis kontestado, de nostalgio fiumana ĝis apatio, ni sekvas beletristikan  mitopolitikon de la areo kaj de la homoj. La leganto en prezentita kolekto de legaĵoj, certe rimarkos gvidmotivojn de iuj tielnomaj Rijekaeskaj temoj aǔ rondoj. Inter aliaj tiuj estas:  Sanktejo Trsat kaj la  Dipatrino, Temo pri  Frankopan kaj Zrinski, Temo pri  D' Anunzzio, la sepflagismo (settebandiere) de Rijeka , Morčić (La Moretto de Rijeka), blazono de Leopoldo,  Karolina de Rijeka, translokiĝ-ekzila temaro pri rijekaaj Italoj, sed ankaǔ ekzilitaj rijekaaj Judoj, la destinoj de alvenintaj jugoslaviaj/sudslaviaj enmigrintoj en Rijeka, dum socialisma kaj postsocialisma periodoj, supreniro kaj malkresko de kapitalo kaj brilo de Rijeka, la bohemaro de Rijeka, la  rivero Rječina kiel signo de libero, Malnova urbo, kaj Gomila kiel la kerna historia loko de Rijekanesko k.t.p.

            Rijeka en Rakontoj  estas dediĉita al studentoj de kroatistiko respektive al aǔskultantoj de elektebla studobjekto Rijeka en Rakontoj, ĉar tielnomta rijekaa temo estos por si mem instiga por ke ili mem kritike, sed ankaŭ arte laǔteme povu pristudi siajn urbon kaj hejmlokon. La verko estas dediĉita al la  faka kaj scienca publiko kiu okupiĝas pri literatura kritiko, historio kaj literatura teorio, precipe al la  fakuloj  okupiĝantaj pri segmentoj de historio rilatantaj  al regiona, kontakta kaj translandlima literaturhistorio, al tiuj traktantaj  plurkulturecon kaj  pluretnecon. Fine – aǔ  antaǔ ĉio, la verko estas dediĉita al ĉiuj kiuj amas la urbon  Rijeka, kiuj  kreskas kaj estadas kun la urbo sur  Rječina .

                                                                                           NI GRATULAS

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:

 www.esperanto-rijeka.hr       www.esperanto.hr                  www.esperanto.de

www.uea.org                          http://edukado.net      www..porec-parenzo.info/esperanto/

Estu kore salutataj el nia societejo. Fartu bone!


   I N F O R M I L O

                                                                                                     4-10 (79)

                        Esperanto društvo Rijeka* Esperanto-Societo Rijeka

                              Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  HRVATSKA-KROATIO
                                      
Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a ĝis la 20a horo
                                       
naslov na mreži-retadreso: esperanto.rijeka@ri.t-com.hr
                                 
stranica na mreži-retpaĝo: www.esperanto-rijeka.hr

                                                 
Ĝirkonto:2402006-1100212739                 Prezidanto: Tea  Radovanović, tel: 091 943 6364
                                                         Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel./faks.: 228 148

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                            Rijeka, la 30an de Aŭgusto 2010 

KARAJ SAMIDEANOJ,

            jen venis aŭtuno kaj komencos post feriumado novaj niaj aktivecoj.  Certe estus utile ĉiu lunde viziti niajn kunvenojn kaj utiligi eblecon konversacii kaj tiel plibonigi sian scion de la lingvo. Okazos kelkaj ekskursoj, sed la plej grava afero estas ke mardon la 12an de Oktobro komenciĝos kurso de Esperanto. Tralegu dulingvan informon en la Informilo kaj rekomendu la kurson al viaj konatuloj.

            Mi invitas Vin ĉiujn al kunlaboro.

                                                                       Tea Radovanović, prezidantino  

                                                                                              KUNVENOJ KAJ PRELEGOJ      

La societejo estas malfermita lunde  ekde la 18a  ĝis la 20a horo.

Jen  la programo por Septembro kaj Oktobro  2010

Kunvenoj kun prelegoj okazas ĉiulunde de la 19a ĝis la 20a horo

                             Apartaj programeroj ĉiulunde:

            18 – 19h  Konversacia rondo gvidata de samideanino Josipa Katunar

            19 – 20h  Prelego aǔ diskuto

Aŭgusto:

la 30an: Kunsido de la Prezidantaro

Septembro:

la 6an: Preparoj por la 8a Kongreso de Kroataj Esperantistoj en Velika Gorica.

la 11an (sabato): Ekskurso al la 8a Kongreso de Kroataj Esperantistoj en Velika Gorica.

la 13an: Raporto pri la okazinta kroata nacia kongreso. Parolas ĉeestintoj.

la 20an: Pri vojaĝo tra Kolumbio, Parolos Ana Radulović kaj Boris Di Costanzo (parto unua).

la 27an: Informoj pri blogo ĉe interreto de Mario Zaccaria kaj diskuto pri esperanto.

Oktobro:

la 4an: Preparoj pri okazonta kurso de Esperanto por komencantoj, (mardon la 12an de Oktobro).

la 11an: Pri 95a Universala Kongreso de Esperanto okazinta en Havano, Kubo. Informas niaj  ĉeestintoj.

la 12an(mardo): Je la 19a horo komenciĝas Kurso de Esperanto por komencantoj en societejo.  

la 18an: Vojaĝo tra Kolumbio (dua parto).

la 25an: Pri la Universala Kongreso en Havano (dua parto).

                                                                                                                                     NOVI TEČAJ ZA POČETNIKE

            NOVI TEČAJ ESPERANTA ZA POČETNIKE POČINJE U UTORAK 12. LISTOPADA U DRUŠTVENIM PROSTORIJAMA BLAŽA POLIĆA 2 S POČETKOM U 19 SATI. MOLIMO DA O TEČAJU OBAVIJESTITE SVOJE ZNANCE I PRIJATELJE. CIJENA TEČAJA SAMO 100 KUNA MJESEČNO.

                                                                                        NOVA KURSO DE ESPERANTO POR KOMENCANTOJ

            NOVA KURSO DE ESPERANTO POR KOMENCANTOJ KOMENCIĜAS MARDON LA 12an DE OKTOBRO JE LA 19a HORO EN LA SOCIETEJO, BLAŽA POLIĆA 2. PRI LA KURSO INFORMU VIAJN KONATULOJN KAJ AMIKOJN. PREZO POR LA KURSO ESTAS NUR 100 KUNAOJN  MONATE

                                                                                                 LA 8a KONGRESO DE KROATAJ ESPERANTISTOJ

OKAZOS LA 11an kaj 12 an de SEPTEMBRO

Nia societo organizos viziton al la Kongreso sabaton 11an de Septembro. Nepras aliĝi. Aliĝo kostas 120 kunaoj. Aliĝu ĉe Boris Di Costanzo ĝis la 07.09.

 

                                                               

JEN PROGRAMO DE LA 8-a KONGRESO DE KROATAJ ESPERANTISTOJ

SABATO, la 11-an de Septembro 2010                                                                                                                                

8,30 h, Ekiro de aŭtobuso de la aŭtobusa ĉefstacidomo en Zagrebo (Držićeva) de la kajo por ekskursoj (iu el tiuj kiuj komenciĝas per 5)

9,00          Alveno de kongresanoj al la kongresejo en Velika Gorica (Dom kulture Galženica)

9,00 -9,30 Akceptado de la kongresanoj kaj transdono de kongresmaterialoj

9,30-10,00Solena Malfermo (Kantado de 2 himnoj, paroloj de urbestro, regionestro, prezidantino de KEL)

10,00       Tema parto dediĉita al 60-jariĝo de ekesto de Eŭropa Unio (Parolado de reprezentanto de EU en Kroatio) kaj de             

                Z.Tišljar pri la signifo de Jean Monet kaj Robert Sĉumann

10,30-10,45 Disdono de atestiloj por partopreno de infanoj de la lernejo "Juraj Habdelić" en konkurso por la plej bona eseo pri        

                    la libro "La vivo de Damoruo" kadre de Eŭropa Kultura projekto de KEL

10.45-11,00 Teatra monologo de Vida Jerman

                                                                                                 LA ĈEFA KONGRESTEMO "ESPERANTO KAJ EŬROPO"

Prezidantaro de la seminario: Vida Jerman, dr. Jozo Marević kaj prof. Stipe Muić.

11,00           dipl. ek. Vjekoslav Morankić (vicprezidanto de KEL) Lingvo kiel identeca demando sur novaj teritoriaj unuiĝoj,   

                    aparte  rilate EU-on"

11,20-11,40 mag. Zlatko Tišljar (Sekretario de EEU) "Problemo kaj krizo de la ideo pri lingva egalrajteco en EU"

11,40-12,00 mag. Radenko Milošević (vicprezidanto de KEL) Kroata lingvo antaŭ eniro en EU

12,00-12,15 kafopaŭzo

12,15-12,30 muzikero

12,30-12,50 dr. Zlatko Hinšt (membro de prezidantaro de KEL)

12,50-13,10 Antun Kovač (Prezidanto de Unuiĝo de blindaj esperantistoj de Kroatio)

                    "Demando de Eŭropa  komunikado kaj kontaktado de blinduloj"

13,10-13,40 Diskuto pri la referaĵoj

13,40-13,50 Sinprezento de la Loka Kongresa Komitato kaj fermo de la labora parto de la Kongreso

13,50-14,10 Komuna foriro al la tagmanĝejo (PIVNICA "POSAVINA", Rakarska 1a)

14,10-15,40 Tagmanĝo kaj amikumado

15,40-16,40 Vizito al Muzeo de Turopolje kun malonga prelego pri Esperanto historio en Velika Gorica

16,40-17,10 Folklora programo de KUD Velika Gorica  "Kantoj kaj dancoj de Turopolje"

Kongres-kotizo: 120 kunaoj

Tagmanĝo: 60 kunaoj.

DIMANĈO,  la 12-an de Septembro (EKSKURSA TAGO POR TIUJ KIUJ ALIĜIS AL LA EKSKURSO)

8,30 Ekiro de aŭtobuso de aŭtobuŝaltejo en Zagreb (Držićeva)

9,00 Alveno antaŭ la elementa lernejo "Juraj Habdelić", kie eniras ekskursantoj el Velika Gorica

9,00-17,00 Ĉirkaŭveturo kaj turisma gvidado al Andautonija (Romia trovaĵo) kun teatra prezentaĵo, al Ligna preĝejeto en Velika Mlaka, al Ligna Vilao (Kurija) en Lomnica, al Mraclin (Specialaj lignaj domoj: Ĉardakoj) kaj domo de unua esperantisto de la regiono, Tagmanĝo en Odra.

                                     EKSKURSO AL KAŠTELIR RIKOLTI VINBEROJN ĈE NIA MEMBRO Marcello Trampuh.

Kiel ĉiujare ni ĉeestos rikolton de vinberoj en Kaštelir ĉe bieno de nia membro Marcelo Trampuh fine de Septembro aŭ komence de Oktobro, kio dependas de vetero. Interesuloj aliĝu ĉe Boris Di Costanzo

                                                                                                                 ALIAJ RENKONTIĜOJ INTERESAJ POR  NI

             La 24a ĝis 26a de Septembro: XXVI-aj ARtaj KONfrontoj en Esperanto (ARKONES), Poznano, Pollando. Okazaĵon partoprenos Tea Radovanović

            La 30a de Septembro ĝis 3a de Oktobro: la 21a "Montkabana renkontiĝo" en Reiĉenau, Aŭstrio

            La 14an (dimanĉo) de Novembro okazos ekskurso al bieno de Marcello  en Kaštelir, okaze de provo de nova vino.

             Pri ĉiuj renkontiĝoj en la mondo konsultu paĝon  www.eventoj.hu

                                                                     OKAZIS 95a UNIVERSALA ESPERANTO KONGRESO EN HAVANO,

                                                       KAJ INTERNACIA JUNULARA KONGRESO EN SANTA CRUZ DEL NORTE-Kubo

             Kvin niaj membroj Tea Radovanović, Boris kaj Jaga Di Costanzo, Gordana Katunar, kaj Ana Radulović ĉeestis la Kongreson ek de  17a ĝis 24a de Julio. Pli ol naucent partoprenantoj el 59 landoj ĉeestis la Kongreson.

            Tea Radovanović partoprenis laboron de la Internacia junulara kongreso okazinta ek de 24a ĝis 31a de Julio. Sekvonta junulara kongreso okazos sekvontjare en Kievo, Ukrainio.

                                                                                                                                                                           VIZITIS NIN

Samideanino Betti Maul-Propadović el Germanio kun tri filinoj, ĉiuj esperantistinoj denaske, estis en ripozejo "Esperanto Domo" en Kostrena kelkaj tagoj ekde 8a de Aŭgusto 2010. En vizito ĉe ili estis Tea Radovanović, Vjekoslav Morankić kaj Boris Di Costanzo.Agrabla babilado daŭris kelkaj horoj.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:

 www.esperanto-rijeka.hr       www.esperanto.hr                  www.esperanto.de

www.uea.org                          http://edukado.net      www..porec-parenzo.info/esperanto/

 Estu kore salutataj el nia societejo. Fartu bone!

 


   I N F O R M I L O

                                                                                                       3-10 (78)

                        Esperanto društvo Rijeka* Esperanto-Societo Rijeka
                              
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  HRVATSKA-KROATIO
                                      
Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a ĝis la 20a horo
                                       
naslov na mreži-retadreso: esperanto.rijeka@ri.t-com.hr
                                 
stranica na mreži-retpaĝo: www.esperanto-rijeka.hr

                                                 
Ĝirkonto:2402006-1100212739                 Prezidanto: Tea  Radovanović, tel: 091 943 6364
                                                         Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel./faks.: 228 148

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                            Rijeka, la 10an de Majo 201

Estimataj gesamideanoj, membroj de nia societo!
Mi kore salutas vin ĉiuj, informante ke
OKAZIS ELEKTO-ASAMBLEO (la 18an de Aprilo)

La asambleon ĉeestis 12 membroj kaj, laŭ la statuto, en la dua kunvoko de la asambleo devas ĉeesti minimume 10 membroj. La asambleo akceptis proponitajn dokumentojn: Raporton pri la laboro en 2009a jaro, financan raporton por 2009a kaj programojn por la 2010a kaj 2011a jaroj.
            La elekto-asambleo elektis novan Prezidantaron:
            Tea Radovanović, prezidantino; Vjekoslav Morankić, vicprezidanto;
kaj jenaj membroj de la Prezidantaro: Boris Di Costanzo, Emil Hrvatin, Luka Kik, Josipa Katunar, Damir Morankić, Ana Radulović kaj Nikola Vuković.
            Nova prezidanto de la Societo daŭrigos kune kun vi, kaj aliaj elektitaj membroj de nia Prezidantaro, nian ĝisnunan laboron. Mi invitas ĉiujn partopreni aktivecojn de la societo laŭ viaj povoj kaj eblecoj. Precipe utilaj estas niaj konversaciaj kunvenoj ĉiulunde; tiel Vi povus pli bone ellerni la lingvon.
            Mi dankas je mia nomo kaj nomoj de vi ĉiuj al nia ĝisnuna prezidanto Boris Di Costanzo, kiu sukcese kaj sindediĉe gvidis nin dum pluraj jaroj. Samideano Boris ne plu povis akcepti funkcion prezidantan, sed kiel membro de la Prezidantaro li daŭrigos laboron por nia societo kaj por esperantistoj en Kroatio, kiel ĉefdelegito por Kroatio kaj kiel membro de la Prezidantaro de Kroata Esperanto Ligo.

Ankoraŭ unu foje mi salutas vin, kaj invitas al komuna laboro! 

                                                                                  Tea Radovanović, prezidantino                                                                                                                      

            KUNVENOJ KAJ PRELEGOJ      

La societejo estas malfermita lunde  ekde la 18a  ĝis la 20a horo.
Jen  la programo por Majo kaj Junio en la jaro 2010

Kunvenoj kun prelegoj okazas ĉiulunde de la 19a ĝis la 20a horo

                             Apartaj programeroj ĉiulunde:

            18 – 19h  Konversacia rondo gvidata de samideanino Josipa Katunar
            19 – 20h  Prelego aǔ diskuto

Majo:

la 3an: Kunveno, konversacia rondo
la 10an: Preparoj por la konkurso en Kostrena
la 17an: Preparoj por la konkurso en Kostrena
21an – 23an: Kostrena. Hrvatsko natjecanje u znanju esperanta za učenike osnovnih i srednjih škola - Kroata konkurso pri scio de Esperanto por lernantoj el elementaj kaj mezaj lernejoj  
la 24n: Pri la okazinta konkurso en Kostrena. Informas: Boris Di Costanzo kaj Tea Radovanović
la 31an: Pri niaj estontaj kongresoj kaj renkontiĝoj. Informas Tea Radovanović kaj aliaj partoprenontoj
 

Junio:

la 7an: Pri okazinta elekto-asambleo de Kroata Esperanto-Ligo. Informas ĉeestintoj.
la 14an: Eŭropa projekto pri tradukado de eŭropaj libroj en la bengalan finiĝis
la 19an(sabato): Ekskurso -  Renkontiĝo de esperantlingvaj verkistoj
la 21an: Detalaj raportoj pri la konkurso en Kostrena.
la 28an: Preparoj por la Universala kaj junulara kongresoj. 

Julio kaj Aŭgusto:

Ĉiulunde societejo malfermita de 18a ĝis 20a horo 

KONKURSO PRI SCIO DE ESPERANTO POR LERNANTOJ EL ELEMENTAJ KAJ  MEZAJ LERNEJOJ
RENKONTIĜO OKAZOS EN KOSTRENA INTER LA 21a kaj 23a DE MAJO 2010

Gvidanto de la projekto: Boris Di Costanzo
asistantino Tea Radovanović, prezidantino de ekzamena komisiono Josipa Katunar

VENDREDO, la 21.05.2010.

12 - 19 h Alveno de partoprenantoj
14 - 15 h Tagmanĝo
19 - 20 h Vespermanĝo
20 - 22 h Interkona vespero

SABATO, la 22.05.2010.

08 - 08,45 h Matenmanĝo
09 – 11 h Konkurso pri scio de esperanto por lernantoj el elementaj lernejoj:

- en kategorio "A" (por komencantoj)
- en kategorio "B" (por progresintoj)
- en kategorio "C" kompilo (verkado) de eseo

09 – 11,30 h Kroata Esperanto-Junulara Asocio (KEJA) prezentas sin
12 – 13 h Tagmanĝo
ekde 13 h Ekskurso
19 – 20 h Vespermanĝo
21 – 23 Amuzvespero

DIMANĈO, la 23.05.2010

08 - 08,45 h Matenmanĝo
09 - 10 h Disdono de diplomoj
10 - 13 h Promenado tra Kostrena aŭ amuziĝo apud maro
       13 h Tagmanĝo

FINO DE LA PROGRAMO: 14h

LOĜADO DE PARTOPRENANTOJ ESTAS REZERVITA EN SKOLTA RIPOZEJO "ESPERANTO DOMO".

La ĉambroj estas plurlitaj (6-10 personaj) kun etaĝlitoj. LA PREZO DE LA PROGRAMO por partoprenantoj estas 300 kunaoj, inkluzivas 2 plenajn pensionojn, lokan veturadon kaj materialojn.

EKSKURSO AL RENKONTIĜO DE ESPERANTLINGVAJ VERKISTOJ

La 19an de Junio (sabato) okazos ekskurso al Hrašćine (bieno de Spomenka Štimec) al Renkontiĝo de esperantlingvaj verkistoj. Bonvolu anonci vian ĉeeston al prezidantino Tea Radovanović aŭ al Boris Di Costanzo (tel: 098 929 4623).

ALIAJ RENKONTIĜOJ INTERESAJ POR  NI

La 19an de Majo: Hrašćine (bieno de Spomenka Štimec" Renkontiĝo de kroataj verkistoj kun publiko (okaze de datreveno de falo de granda meteorito (40 kilogramoj) en Hrašćina en la jaro 1751.

            La 17a ĝis 24a de Julio:UNIVERSALA ESPERANTO-KONGRESO en Havano, Kubo
            La 24a ĝis 31a de Julio: INTERNACIA JUNULARA KONGRESO  en Los Cocos, Kubo
            La 25a de Julio ĝis 8a de Aŭgusto:REF (Renkontiĝo de esperantaj familioj Stara Sušica (Gorski Kotar))
            La 1-a ĝis 5a de Aŭgusto: Dua boatado sur la rivero Kupa.
            La 24a ĝis 26a de Septembro: XXVI-aj ARtaj KONfrontoj en Esperanto (ARKONES), Poznano, Pollando.
            La 30a de Septembro ĝis 3a de oktobro: la 21a Montkabana renkontiĝo en Reiĉenau, Aŭstrio

Pri la eventoj informiĝu ĉe Esperanto Societo Rijeka aŭ konsultu retpaĝon www.eventoj.hu  

FORPASIS EN OPATIJA NIA MEMBRINO ZLATA DRVARIĆ. Pri ŝia morto ni eksciis dum Aprilo. Ŝiaj familianoj ne vivas en Opatija, kaj ni klopodas ilin trovi por esprimi nian kondolencon. Al  ŝi ni esprimas nian lastan saluton.

            Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:

 www.esperanto-rijeka.hr       www.esperanto.hr                  www.esperanto.de
www.uea.org              www.eventoj.hu         http://edukado.net     
www..porec-parenzo.info/esperanto/ 

Estu kore salutataj el nia societejo. Fartu bone!


I N F O R M I L O

2-10 (77)

Esperanto društvo Rijeka* Esperanto-Societo Rijeka
Blaža Polića 2
51000 RIJEKA HRVATSKA-KROATIO
Tel.++385(0)(51)334-670 lunde de la 18a
ĝis la 20a horo
naslov na mreži-retadreso:
esperanto.rijeka
@ri.t-com.hr
stranica na mreži-retpa
ĝo: www.esperanto-rijeka.hr

Ĝ
irkonto:2402006-1100212739 Prezidanto: Boris Di Costanzo tel.715-309 aũ 098 929 4623
Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel./faks.:
228 148


Rijeka, la 2an de Marto 2010

KUNVENOJ KAJ PRELEGOJ

La societejo estas malfermita lunde de la 18a ĝis la 20a horo.
Jen la programo en Marto kaj Aprilo 2010:

Kunvenoj kun prelegoj okazas ĉiulunde de la 19a ĝis la 20a horo

Apartaj programeroj ĉiulunde:

18 – 19h Konversacia rondo gvidas samideanino Josipa Katunar.
19 – 20h Prelego a
ǔ diskuto

Marto:

la 1an: Novaĵoj el Kroata Esperanto-Ligo, Informas Vjekoslav Morankić.
la 8an: Trarigardo de malnovaj fotoj.
Ana Radulović kaj Boris Di Costanzo
la 15an: Novaĵoj ĉe interlingvistikaj postiplomaj studoj en Poznan (Universitato Adam Mickiewicz) Informas Tea Radovanović
la 22an: Kunsido de la Prezidantaro
la 29an: Konkurso pri scio de Esperanto por lernantoj en Kostrena.
Preparlaboroj

Aprilo:

5a: Pasko, festotago. Societejo malfermita
la 12an: Trarigardo de fotoj de Esperanto-
Maskerada Kompanio "Paždroć" (tohuvabuhuo)
la 18an: (diman
ĉo): Elekto-asambleo de la societo. Unua kunvoko je la 10a kaj la dua kunvoko je la 11a horo en la
societejo
la 19an: Kunsido de la Prezidantaro
la 24an kaj 25an (sabato kaj diman
ĉo): volontulaj laboroj en "Esperanto-Domo" en Kostrena
la 26an: Preparlaboroj por Konkurso por lernantoj okazonta de la 21a
ĝis la 23a de Majo en Kostrena.

FOTOJ PRI ESPERANTO-MASKERADA KOMPANIO "PAŽDROĆ"

Dum la karnavala parado en Rijeka bonvolu trarigardi ĉe nia paĝo en interreto je titolo: www.esperantorijeka.hr

VOLONTULAJ LABOROJ DE NIAJ MEMBROJ EN ESPERANTO DOMO EN KOSTRENA

Ĉi printempo ni daŭrigos volontulajn laborojn ĉe nia "Esperanto Domo" en Kostrena. Ĉiuj interesuloj kiuj volas partopreni en la libervola laboro sur nia Domo aliĝu al la Prezidanto Boris Di Costanzo.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:

www.esperanto-rijeka.hr www.esperanto.hr www.esperanto.de
www.uea.org www.eventoj.hu http://edukado.net
www..porec-parenzo.info/esperanto/

Estu kore salutataj el nia societejo.  Ĝis revido kaj fartu bone!


  I N F O R M I L O

                                                                                                        1-10 (76)

Esperanto društvo Rijeka* Esperanto-Societo Rijeka
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  HRVATSKA-KROATIO
Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a øis la 20a horoj
ĝirkonto:2402006-1100212739 Prezidanto: Boris Di Costanzo tel.715-309 aŭ 0989294623
Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić 226-218 kaj tel./faks.:228148

Naslov
na mreži:esperanto.rijeka@ri.t-com.hr
stranica na mre
ži-retpaĝo: www.esperanto-rijeka.hr

                                                                                                                    Rijeka, la 2an de januaro 2010

            KUNVENOJ KAJ PRELEGOJ      

La societejo estas malfermita lunde  de la 18a  ĝis la 20a horo. Jen  la programo en Januaro kaj februaro 2010:

Kunvenoj kun prelegoj okazas ĉiulunde de la 19a ĝis la 20a horo
                             Apartaj programeroj ĉiulunde:

            18 – 19h  Konversacia rondo gvidas samideanino Josipa Katunar.
            19 – 20h  Prelego aǔ diskuto

Januaro:
la 4an: Sentema novjara renkontiĝo.
la 11an: Trarigardo de malnovaj fotoj. Ana Radulović kaj Boris Di Costanzo
la 18an:  Preparoj por vojaĝoj al ĉi jaraj kongresoj kaj renkontiĝoj.
Gvidas Boris Di Costanzo
la 25an: Preparoj por Kroata konkurso pri scio de Esperanto por lernantoj el elementaj kaj mezaj lernejoj.
Gvidas: Boris Di Costanzo. 

Februaro:
la 1an: Informoj pri okazonta Karnavala parado en Rijeka
la 8an:  Esperanto ĉe universitatoj.
Informas Vjekoslav Morankić
la 14an (dimanĉo): Karnavala parado en Rijeka kun partopreno de Esperanto-Maskerada Kompanio "Paždroć"
la 15an: Vizito de gasto el Kanado Marko Fettes
la 22an: Postdiplomaj studoj de interlingvistiko en Poznan, Pollando.
Informas Tea Radovanović 

EKSPOZICIO "SPERTU ESPERANTON" (ISKUSI ESPERANTO)

            Okazis en Rijeka honore al 150a naskiĝdatreveno de Lazar Ludvig Zamenhof,  inicianto de internacia lingvo Esperanto. La ekspozicio okazis en salono de organizacio "Spirit" Blaža Polića 2 ekde 9a ĝis 15a de Decembro. (Spirit aktivas en nia najbareco je la sama adreso kaj sama etaĝo kie troviĝas nia societo). Dum la malfermo de la ekspozicio Prezidanto de nia societo Boris Di Costanzo temis enkondukan parolon kaj prelegon pri internacia lingvo Esperanto. Vjekoslav Morankić prelegis pri literaturo en Esperanto kaj pri kroata literaturo tradukita en Esperanto kaj en aliajn lingvojn pere de Esperanto. Mebroj de nia societo celebris Zamenhofan tagon en nia societejo la 14an de Decembro kaj por neesperantista publiko dum malfermo de ekspozicio la 15an de Decembro pri L.L. Zamenhof prelegis Vjekoslav Morankić. La ekspozicion organizis kune Organizo en kulturo "Spirit" per helpo de Helga Paškvan kaj Nataša Batistić (frekventas kurson de Esperanto) kaj nia membrino Tea Radovanović. Dankon al  ĉiuj kiuj helpis realigon de la ekspozicio.

 VOLONTULAJ LABOROJ DE NIAJ MEMBROJ  EN ESPERANTO DOMO EN KOSTRENA

             Ĉi jare ni daŭrigos volontulajn laborojn ĉe nia "Esperanto Domo" en Kostrena. Ĉiuj interesuloj kiuj volas partopreni en la libervola laboro sur nia Domo ali ĝu al la Prezidanto Boris Di Costanzo.

 ATESTILO PRI PAGITA SOCIETA MEMBROKOTIZO 

Aldone al tiu ĉi "Informilo" ni sendas al vi "Atesto"-n pri via pagita membrokotizo. El ĝi videblas jaro de via lasta enpago. Estus agrable ke vi renovigu vian membrecon. Por informo la membrokotizo ne  ŝanĝis, kio signifas ke por laboristoj estas 30 kaj por pensiuloj kaj studentoj  20 kunaojn jare.

 Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:

 www.esperanto-rijeka.hr        www.esperanto.hr                   www.esperanto.de
www.uea.org               www.eventoj.hu          http://edukado.net      
www..porec-parenzo.info/esperanto/ 

Estu kore salutataj el nia societejo.  Ĝis revido kaj fartu bone en 2010a jaro! 


             I N F O R M I L O

                                                                                                        5-09 (75)

                        Esperanto društvo Rijeka* Esperanto-Societo Rijeka
                            
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  HRVATSKA-KROATIO
                                      
Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a ĝis la 20a horoj
                                       
naslov na mreži-retadreso:esperanto.rijeka
@ri.t-com.hr
                                                 
Ĝirkonto:2402006-1100212739 Prezidanto: Boris Di Costanzo tel.715-309 aũ 0989294623
                                                         Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić 226-218 kaj tel./faks.:228148

                                                                                                                    Rijeka, la 31an de Oktobro 2009

 

            KUNVENOJ KAJ PRELEGOJ      

La societejo estas malfermita lunde  de la 18a  ĝis la 20a horo.
Jen  la programo en novembro kaj decembro 2009: 

Kunvenoj kun prelegoj okazas ĉiulunde de la 19a ĝis la 20a horo

                             Apartaj programeroj ĉiulunde:

            17 - 18h  Kurso por komencantoj   
            18 – 19h  Konversacia rondo gvidas samideanino Josipa Katunar.
            19 – 20h  Prelego aǔ diskuto

Novembro:

la 2an: Laboro en ordinaraj temoj: preparo de ekspozicio pri Esperanto, administraj laboroj.
la 9an: Malfermita kunveno de la Prezidantaro. Bonvolu  ĉeesti la kunvenon.

Sabaton la 14an: Ekskurso al Kaštelir al bieno de nia membro Marcello Trampuh.

la 16an: Pri aktualaj aktivecoj de Kroata Esperanto-Ligo
informas Vjekosalv Morankić
Sabaton la 21an: Elekto asambleo de Unuiĝo de Prelegantoj de Esperanto en nia societejo je la 10a horo

la 23an:  Pri okazinta Solena festo okaze de 120 jara datreveno de unuaj esperantistoj en Osijek kaj Kroatio
              
Informas Boris Di Costanzo
la 30an:  Pri sociala kapitalo laŭ diplomlaboraĵo ĉe Ekonomia fakultato en Rijeka. Prelegas Tea Radovanović 

Decembro:

la 7an: Ronda tablo: diskuto pri realigo de niaj projektoj en la sekvonta 2010a jaro
la 14an: Zamenhofa tago

la 21an: Pri instruado de Esperanto en kroatiaj lernejoj.
Prelegas Emil Hrvatin
la 28an: Adiaŭa vespero okaze de finiĝo de la kuranta jaro 

EKSKURSO AL KAŠTELIR

Sabaton la 14an de Novembro okazos ekskurso al Kaštelir al bieno de familio Marcello Trampuh. Dum la renkontiĝo en Kaštelir oni provos, testos kaj precipe gustumos novan vinon de ĉijara rikolto. Interesuloj kontaktu la prezidanton Boris Di Costanzo (vidu supre telefon numeron kaj retadreson). Prezo 100 kunaoj po persone. Oni vojaĝos per buseto aŭ personaj aŭtomobiloj.

 VOLONTULAJ LABOROJ DE NIAJ MEMBROJ SUR ESPERANTO DOMO EN KOSTRENA

             Ĉi aŭtune ni daŭrigos per volontulaj laboroj  ĉe nia "Esperanto Domo" en Kostrena. Ĉiuj interesuloj kiuj volas partopreni en la libervola laboro sur nia Domo aliĝu al la Prezidanto Boris Di Costanzo.           

KONDOLENC-ESPRIMO

            Ni informas ke forpasis, en sia 76 jaraĝo, nia membro samideano dr.sc de psikologio Josip Golčić. Al gefamilianoj ni esprimas nian kondolencon, kaj al li eternan pacon. 

 
INFORMO KAJ DANKESPRIMO

 Al gefamilianoj Privileggi dankesprimon okaze de donaco de libroj, post forpaso de ilia patrino, al nia biblioteko.
Temas pri pli ol cent diversaj broŝuroj, libroj kaj vortaroj. La kvanto de libroj certe riĉigas nian bibliotekon.
Koran dankon. 

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en Esperantio:

 www.esperanto-rijeka.hr        www.esperanto.hr                   www.esperanto.de
www.uea.org               www.eventoj.hu          http://edukado.net      
www..porec-parenzo.info/esperanto/ 

Estu kore salutataj el nia societejo.
Ĝis revido kaj fartu bone! 


                                              I N F O R M I L O

                                                                                                           4-09 (74)

                        Esperanto društvo Rijeka* Esperanto-Societo Rijeka
                              
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  HRVATSKA-KROATIO
                                      
Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a øis la 20a horoj
                                      
naslov na mreži-retadreso:esperanto.rijeka
@ri.t-com..hr
                                                Øirkonto:
2402006-1100212739 Prezidanto: Boris Di Costanzo tel.715-309 aý 0989294623
                                                         Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić 226-218 kaj tel./faks.:228148

                                                                                                                    Rijeka, la 31an de Aŭgusto 2009 

            KUNVENOJ KAJ PRELEGOJ      

La societejo estas malfermita lunde  de la 18a  ĝis la 20a horo.
Jen  la programo en Septembro kaj Oktobro 2009:

Kunvenoj kun prelegoj okazas ĉiulunde de la 19a ĝis la 20a horo

                             Apartaj programeroj ĉiulunde:

            17 - 18h  Kurso por komencantino             
            18 – 19h  Konversacia rondo, gvidas samideanino Josipa Katunar.
            19 – 20h Prelego aǔ diskuto

Septembro:
la 7an: :  Preparoj por ĉeesto ĉe Renkontiĝo de Esperantlingvaj Verkistoj en Hrašćina-Trgovišće kaj   
                por vojaĝo al rikolto de vinberoj en Kaštelir
la 12an: Vojaĝo al Kaštelir al vinbera rikolto ĉe samideano Marcello Trampuh.(dependas de bona vetero) 
la 14an: Kunsido de la Prezidantaro /malfermita/
la 19an: Vizito al Renkontiĝo de Esperantlingvaj Verkistoj en Hrašćina-Trgovišće
la 21an:  Omaĝe al forpasinta Prezidanto de Kroata Esperanto-Ligo akademiano Dalibor Brozović,
               
Parolas Vjekoslav Morankić
la 28an:  Preparoj por nova esperanto-kurso

Oktobro:
la 5an;  Postdiplomaj studoj de Interlimgvistiko  ĉe Universitato Adam Mickiewicz en Poznan.
              
Informas Tea Radovanović
la 12an: Unuaj esperantistoj en Kroatio en Osijek antaŭ 120 jaroj.
Prelegas Boris Di Costanzo
la 13an: Kurso de esperanto komenciĝas je la 19a horo en la societejo.
la 16an kaj 17an: (vendredon kaj sabaton): Ekskurso al Osijek. Solena festo okaze de 120 jara
                                                                          datreveno de unuaj esperantistoj en Osijek kaj Kroatio. 
la 19an: Pri eseo de Nikola Rašić "Esperanto granda lingvo por malgrandaj popoloj"
               
Parolas Vjekoslav Morankić
la 27an: Ronda tablo pri agado en du lastaj monatoj de la jaro.
Gvidas Boris Di Costanzo 

EKSKURSO EN KAŠTELIR

Se la vetero kaj aliaj kondiĉoj ebligos, okazos ekskurso al rikolto de vinberoj ĉe bieno de nia membro Marcello Trampuh. Ekskurso okazos tre probable sabaton la 12an de Septembro. Interesuloj kontaktu la prezidanton Boris Di Costanzo.

EKSKURSO EN OSIJEK

En Osijek okazos unutaga JUBILEA FESTO DE 120a JARDEVENO DE LA UNUAJ ESPERANTISTOJ EN OSIJEK KAJ KROATIO.  La solena festo okazos sabaton la 17an de Oktobro.  Nia societo organizas komunan ekskurson en Osijek por partopreni la feston kiun partoprenos esperantistoj el Kroatio. Ekskurso daŭros du tagojn vendredon kaj sabaton. Informojn pri ekskurso kaj programo vi povas ricevi dum societaj lundaj kunvenoj aŭ rekte pertelefone de la prezidanto Boris Di Costanzo.

NOVI TEČAJ ZA POČETNIKE

            NOVI TEČAJ ESPERANTA ZA POČETNIKE ZAPOČINJE U UTORAK 13. LISTOPADA U DRUŠTVENIM PROSTORIJAMA BLAŽA POLIĆA 2 S POČETKOM U 19 SATI. MOLIMO DA O TEČAJU OBAVIJESTITE SVOJE ZNANCE I PRIJATELJE.

            CIJENA TEČAJA  100 KUNA MJESEČNO.

NOVA KURSO DE ESPERANTO POR KOMENCANTOJ

            NOVA KURSO DE ESPERANTO POR KOMENCANTOJ KOMENCIĜAS MARDON LA 13an DE OKTOBRO JE LA 19a HORO EN LA SOCIETEJO, BLAŽA POLIĆA 2. PRI LA KURSO INFORMU VIAJN KONATULOJN KAJ AMIKOJN.

            PREZO POR LA KURSO ESTAS  100 KUNAOJN  MONATE

VOLONTULAJ LABOROJ DE NIAJ MEMBROJ SUR ESPERANTO DOMO EN KOSTRENA

             Denove post dudeko da jaroj niaj membroj volontule agis en nia "Esperanto Domo" en Kostrena. Estis organizitaj masonistaj laboroj sur la objekto kaj purigado de la objekto kaj ĉirkaŭo.  Oni laboris la 6an kaj 7an de Junio. Laborskipo konsistis el membroj Boris Di Costanzo, Emil Hrvatin, Tea Radovanović, Luka Kik kaj "kuiristo" Vjekoslav Morankić. Laborojn ni daŭrigos , kaj ĉiuj interesuloj kiuj volas partopreni en la libervola laboro sur nia Domo aliĝu al la Prezidanto Boris Di Costanzo

KONDOLENC-ESPRIMO

            Ni informas ke la 19an de Julio forpasis en Mali Lošinj nia membro samideanino Nives Car- Privileggi en
81a jaraĝo. Al gefamilianoj ni esprimas nian kondolencon, kaj al ŝi eternan pacon. 

MORTIS AKADEMIANO DALIBOR BROZOVIĆ LA PREZIDANTO DE KROATA ESPERANTO-LIGO

            La 19an de Junio mortis en Zagreb en sia hejmo nia prezidanto Akademiano Dalibor Brozović en 82a jaraĝo. Pli detale pri lia vivo kaj lia kontribuo al nia esperanta movado vi legos en sekva numero de nia gazeto "Tempo".

GRANDA VORTARO KROATA ESPERANTA DE LUCIJA BORČIĆ
VELIKI RJEČNIK HRVATSKO ESPERANTSKI OD LUCIJE BORČIĆ

            En Decembro ĉi jare aperos Granda Vortaro Kroata Esperanta de Lucija Borčić. Abonprezo ankoraŭ estas tre favora. Nur 210 kunaojn. Vi povas pagi abonon por la vortaro ĉiulunde dum kunvenoj en la societejo al Vjekoslav Morankić. 

VIZITIS NIN

Ĉi jare pluraj esperantistoj el la mondo vizitis nian societon. Jen informoj pri ili:-          la 18an ĝis 20aa de Aprilo nin vizitis samideanoj el Francio. Cyirille Pinardon kaj Rose Sanz vojaĝas per bicikloj ĉirkaŭ la mondo. Ilia vojaĝo daŭros pli ol du jarojn. Taggazeto "Novi list" la 21an de Aprilo dediĉis al ili preskaŭ unu tutan paĝon.

-          La 13an kaj la 14an de Majo vizitis nin geedza paro Julio Calegari (brazilano) kaj edzino Anja (polino) dungitaj kaj loĝantaj en Arabaj Emiratoj.

-          La 26an ĝis 28an de Julio vizitis nin familio el Montevideo Urugvajo. Ili estas Eduardo Trapani kaj lia edzino Karine kun du infanoj 2 kaj 4 a ĝaj. Infanoj ambaŭ estas denaskaj parolantoj de la Esperanto.

-          Du foje fine de Julio vizitis nian societon dum kunvenoj lunde (la lastan 27an de julio) Josef  M. Serano el Hispanio (Katalunio)

-     La 3an de Aŭgusto vizitis nin anglano Diccon Masterman iama membro de la estraro de Universala         
 Esperanto-Asocio kaj ties iama sekretario.

-          Ekde la 15a ĝis la 18a de Aŭgusto vizitis nin samideaninoj el Rusio. Jelena Ŝaravina kaj Jekatarina Ĵirnova estas el urbo Krasnojask (unu miliono da loĝantoj) en Siberio. Krasnojarsk estas ĉefurbo de  Krasnojarska regiono kiu havas proksimume du milionojn da kvadrataj kilometroj kaj estas subjekto de rusia federacio (simile kiel ŝtato en Usono). Samideaninoj el Siberio havis prelegon en nia societejo pri Krasnojarsk kaj Siberio lundon la 17an de Aŭgusto. Ili prezentis filmon pri Siberio kaj fotojn pri regiono kaj urbo Krasnojarsk. La prelegon  ĉeestis 10 niaj membroj.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en Esperantio:

 www.esperanto-rijeka.hr        www.esperanto.hr                   www.esperanto.de
www.uea.org               www.eventoj.hu          http://edukado.net       www.baziliko.istra-istria.info

Esperante, ke vi ĉiuj sukcese trapasis ĉi someran teruraĵon, estu kore salutataj el nia societejo.
Ĝis revido kaj fartu bone! 


 

                                       I N F O R M I L O

                                                                                                  3-09 (73)

                 Esperanto društvo Rijeka- Esperanto Societo Rijeka
                     
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  HRVATSKA-KROATIO
 
                         Tel.++385(0)(51)334-670 lunde de la 18a ĝis la 20a horoj
                           
naslov na mreži-retadreso:esperanto.rijeka
@ri.t-com.hr
                                    
mreža-paĝo TTT- www.esperanto-rijeka.hr

                           
Ĝirkonto:2402006-1100212739 Prezidanto: Boris Di Costanzo tel.715-309 aŭ         
                   0989294623 Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić 226-218 kaj tel./faks.:228148
          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                      Rijeka, la 30an de Aprilo 2009


 

Estimataj, saluton el Esperanto-Societo Rijeka!

 

KONDOLENC-ESPRIMO

      Ni informas ke la 16an de aprilo forpasis en Novigrad nia membro Svetozar Čulibrk en 79a jaraĝo. Al gefamilianoj ni esprimas nian kondolencon, kaj al li eternan pacon. 

 

Jen  la programo en la majo kaj junio

La societejo estas malfermita lunde  de la 18a ĝis la 20a horoj.

Kunvenoj kun prelegoj okazas ĉiulunde de la 19a ĝis 20a horoj.

 

Apartaj programeroj ĉiulunde:

      18 – 19h  Konversacia rondo, gvidas la samideanino Josipa Katunar.

      19 – 20h Prelego aǔ diskuto 

 

Majo:

la    4an:  Ronda tablo, esperanto-aktualaĵoj. Boris Di Costanzo

 

la 11an:  Preparlaboroj por Konkurso en Kostrena. Boris Di Costanzo

 

la 18an: Preparlaboroj por Konkurso en Kostrena. Boris Di costanzo

 

la 22an ĝis 24an:

Kostrena en "Esperanto Domo" okazas la "8a Kroata Konkurso pri Scio de Esperanto en Bazaj kaj Mezlernejoj"

 

la 25an:  Konkludaj laboroj pri okazinta Konkurso en Kostrena

 

la 27an:  Gradska vijećnica, Korzo 16, je la 12,00 horoj: Promocio de la verko "Rijeka u priči" -"Rijeka en rakontoj" kompilita de nia membrino prof. dr. sc. Danijela Bačić Karković

 

la 30an:   Meteorita festo Ekskurso al Hrašćina-Trgovišće (la bieno de Spomenka Štimec) 

 

Junio:

la 1an:  Pri nia TTT-paĝo  www.esperanto-rijeka.hr  Informas Tea Radovanović

la 8an: Ĉisomeraj kongresoj kaj renkontiĝoj Informas Vjekoslav Morankić

la 15an: Kunsido de la Prezidantaro.

la 22an:  Festotago

la 29an: Kien dum someraj monatoj 

 

RIJEKA U PRIČI  - RIJEKA EN RAKONTOJ

      Naša članica profesorica  Danijela Bačić-Karković je profesorica svjetske književnosti i drugih predmeta iz književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.  Prof. Karković je upravo dovršila svoje najnovije djelo pod naslovom "Hrestomatija književnih tekstova o gradu Rijeci". Djelo "Rijeka u priči" obuhvaća književne tekstove o Rijeci bez obzira na kojem su jeziku napisani. O Rijeci, koja je kroz svoju povijest bila ne samo hrvatski grad već i multietnički grad, pisalo se na raznim jezicima. Obuhvaćanje svih značajnijih književnih tekstova o Rijeci na više jezika jedinstven je primjer izučavanja Rijeke kroz književnost u svim njenim sastavnicama. Za esperantiste važno je napomenuti da se u knjizi nalazi i priča izvorno napisana o Rijeci na esperantu. "La lasta batalo de la Moretto"- "Posljednja bitka Morčića" je djelo Spomenke Štimec, hrvatske spisateljice na esperantu. Na esperantu je napisan i sažetak o knjizi u prijevodu Vjekoslava Morankića.

      Knjiga je namijenjena studentima kroatistike odnosno slušačima izbornoga predmeta "Rijeka u priči", a također i stručno znanstvenoj javnosti koja se bavi književnom kritikom, poviješću i teorijom književnosti. 

      Nia membrino Danijela Bačić Karković estas profesorino de monda literaturo ĉe Pedagogia fakultato de Universitato en Rijeka.  Ŝi ĵus kompilis la verkon "Rijeka u priči"-"Rijeka en rakontoj" kun subtitolo "Krestomatio de literaturaj tekstoj pri la urbo sur rivero Rječina". En "Rijeka en rakontoj" estas prezentitaj literaturaj tekstoj en diversaj lingvoj. Estas konate ke Rijeka, krom tio ke ĝi estis kaj estas kroata urbo, ĝi samtempe estis kaj estas pluretna urbo. Pri Rijeka oni verkis krom en la kroata ankaŭ en diversaj lingvoj. Estas la unika okazaĵo en unu Krestomatio prezenti literaturon de Rijeka en diversaj lingvoj kiuj estis aŭ estas uzataj en nia urbo, ebligi al studentoj ekkoni Rijekaon tra la literaturaj tekstoj pri Rijeka en pluraj lingvoj. Por esperantistoj estas grave ke en la verko estas ankaŭ rakonto pri Rijeka verkita originale en Esperanto. Estas verko de Spomenka Štimec "La lasta batalo de la Moretto". En Esperanto estas ankaŭ resumo en traduko de Vjekoslav Morankić

      La libro estas dediĉita al studentoj de kroatistiko respektive al aŭskultantoj de elektebla studobjekto "Rijeka en rakontoj" kaj same al faka kaj scienca publiko kiu okupiĝas pri literatura kritiko, historio kaj literatura teorio. 

 

Promocija knjige – Promocio de la verko:

27. svibnja u 12,00 sati u

Gradskoj vijećnici, Korzo 16

la 27an de Majo je la 12,00 horoj en

Gradska vijećnica, Korzo 16 

 

LA 8a KROATA KONKURSO PRI SCIO DE ESPERANTO POR LERNANTOJ EL BAZAJ KAJ MEZAJ LERNEJOJ

Programo:

RENKONTIĜO OKAZOS EN KOSTRENA INTER LA 22-24 DE MAJO 2009

Gvidanto de la projekto: Boris Di Costanzo, asistantino Tea Radovanović, prezidantino de ekzamena komisiono Josipa Katunar.

 

VENDREDON  la 22-05-09

 

-12 - 19h Alveno de partoprenantoj

-19 – 20 h  Vespermanĝo

-20 – 22 h Interkona vespero

 

SABATON la 23- 05-09

-08 - 08,45 h  Matenmanĝo

-09 – 11 h  Konkurso pri Scio de Esperanto por    

                  Lernantoj el Bazaj Lernejoj:

      - en kategorio "A"

        (por komencantoj)

      - en kategorio "B"

        (por progresintoj)

-09- 11 h    Konkurso pri Scio de Esperanto por   

                   Lernantoj el Mezlernejoj

-09 -11,30h Kroata Esperanto-Junulara Asocio         

                    (KEJA) prezentas sin

-12 -13 h    Tagmanĝo

-13-19 h     Trarigardo de urbo Rijeka, aŭ

                   ekskurso al Opatija aŭ iu alia loko.

-20 – 21 h  Vespermanĝo

-21 – 23     Amuzvespero

 

DIMANĈON  la 24-05-09

-08 - 08,45 h  Matenmanĝo

-09 - 10 h       Disdono de diplomoj

-10 - 13 h       Promenado tra Kostrena

        Je la 14a h Fino de la programo

 

Loĝado estas rezervita en "Esperanto domo" en Kostrena kaj pliajn informojn ĉe Invitilo kaj www. paĝo(vidu sube).   

 

EKSKURSO

      Sabaton la 30an de majo okazos ekskurso al Hrašćina-Trgovišće kie okazas Meteorita festo ĉe bieno de Spomenka Štimec.       Por ekskurso al Hrašćina-Trgovišće aliĝu ĉe prezidanto Boris Di Costanzo tel: 098 929 4623 aŭ rete bdesperanto4@gmail.com

 

               GRAVE: VIZITU NIAN TTT PAĜON  www.esperanto-rijeka.hr kiun ordigas Tea          

                                     Radovanović. Ĉiuj rimarkoj kaj proponoj estas bonvenaj.

                                      Ni informas Vin pri kelkaj utilaj retpaĝoj en Esperantio:

                       www.esperanto.hr  www.esperanto.de  www.uea.org ; www.esperanto-rijeka.hr
                           www.eventoj.hu http://edukado.net www.baziliko.istra-istria.info

Por nun tiom, saluton!


                                       I N F O R M I L O 

                                                                                                  2-09 (72)

                  Esperanto društvo Rijeka- Esperanto Societo Rijeka
                      
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  HRVATSKA-KROATIO
                             
Tel.++385(0)(51)334-670 lunde de la 18a ĝis la 20a horo
                              
naslov na mreži-retadreso:esperanto.rijeka
@ri.htnet.hr
                               Ĝirkonto:
2402006-1100212739 Prezidanto: Boris Di Costanzo tel.715-309 aŭ 0989294623
                                     Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić 226-218 kaj tel./faks.:228148
 

                                                                              Rijeka, la 28an de Februaro 2009

                              KUNVENOJ KAJ PRELEGOJ 

 

La societejo estas malfermita lunde  de la 18a  ĝis la la 20a horo.

Jen  la programo en la marto kaj aprilo

Kunvenoj kun prelegoj okazas ĉiulunde de la 19a ĝis 20a horo

             Apartaj programeroj ĉiulunde:

            18 – 19h  Konversacia rondo - gvidas la samideanino Josipa Katunar.

            19 – 20h Prelego aǔ diskuto

 Marto:

 la   2an:  Ronda tablo, esperanto-aktualaĵoj. Boris Di Costanzo
la   9an:  Preparlaboroj por Konkurso en Kostrena. Boris Di Costanzo
la 16an:  Preparlaboroj por nia TTT- paĝo (www.esperanto-rijeka.hr)
la 23an:  Malfermita kunsido de Prezidantaro
la 30an:  Pri E
ŭropa semajno en Rijeka.
Informas Vjekoslav Morankić 

Aprilo:

la  6an:  Niaj kongresoj kaj renkontiĝoj
la13an:  Festotago. La societejo fermita
la20an:  Kunsido de Prezidantaro. 
la26an:  Elekto-Asembleo
la27an:  Preparlaboroj por Konkurso en Kostrena

 

ESPERANTO-MASKERADA KOMPANIO "PAŽDROĆ" ĈE KARNAVALO EN RIJEKA 

            Ĉijare jam la trian fojon laŭvice Esperanto-Maskerada Kompanio "Paždroć" partoprenis la internacian karnavalon en Rijeka, kiu estas unu el la plej konataj en Kroatio kaj Eŭropo.  Ĝi okazas kiel kutime ĉiujare meze de monato Februaro. Ĉi jare dimanĉon la 22an de Februaro en maskerada parado de maskiĝintaj grupoj partoprenis pli ol 8.000 partoprenantoj. La parado de maskoj daŭris pli ol 6 horoj. Kiel ĉiujare, ankaŭ  dum ĉi karnavalo la paradon spektis ĉirkaŭ 120.000 spektantoj, duoble pli ol pasintjare, ĉar estis suna tago. Per sia maskerada kompanio Esperanto Societo Rijeka prezentis sin al vasta publiko. Nomo de la grupo "Paždroć" en kroata čakava dialekto signifas en Esperanto "tohuvabohuo" (En loka dialekto de itala minoritato la vorto estas preskaŭ la sama "pasdrocio"). La kompanio ĉi jare elektis karnavalan nomon "Padela" (en lokaj dialektoj kroata "čakava" kaj  loka itala "fiumana" vorto "padela" signifas esperante "kaserolo"). La kompanio en la karnavala parado nombris  40 maskojn kaj havis alegorian veturilon. La alegoria veturilo estis kreita kiel kelkajn metrojn granda kaj alta kaserolo. La nomo de la grupo "Esperanto-Maskerada Kompanio Paždroć" estis klare videbla sur la veturilo kaj la grupo per esperanta anonco estis menciita je kontrol-punktoj por la publiko. Esperanto Societo Rijeka partoprenos  la karnevalan paradon ankaŭ sekvontjare. En grupo estis esperantistoj, neesperantistoj kaj anoj de la loka itala minoritato. Sekvontjare oni intencas plilarĝigi la grupon per alilandaj esperantistoj. Al la karnavalo de Rijeka estas ankaŭ akceptataj grupoj el aliaj urboj kaj ankaŭ el eksterlando. Ĉiuj interesitoj kiuj volus partopreni la paradon de la karnavalo sekvontjare,  ĉu kiel anoj de la karnavala grupo,  ĉu per aparta karnavala grupo, aŭ kiel spektanto, kontaktu Esperanto-Societon Rijeka (esperanto.rijeka@ri.htnet.hr ) kaj oni ricevos informojn kiun kontakti por ricevi detalajn informojn kaj kondiĉojn por aliĝi. Poŝta adreso de Esperanto Societo Rijeka estas: Blaža Polića 2, HR-51000 RIJEKA, Kroatio.

ESPERANTO-MASKERADA KOMPANIO “PAŽDROĆ” U KARNEVALSKOJ POVORCI

            Esperanto društvo Rijeka već je treći put za redom nastupilo u karnevalskoj povorci na međunarodnom karnevalu na Rijeci.  Skupina nastupa pod imenom "ESPERANTO-MASKERADA KOMPANIO PAŽDROĆ". Ove godine 22. veljače u povorci maškara sudjelovalo je više od 8.000 maškara. Povorka maškara trajala je dulje od 6 sati, od 12 do 18 sati. Kao i svake godine, maškaranu povorku promatralo je mnoštvo gledaoca. Procjene su da je ove godine povorku gledalo oko 120 tisuća gledaoca. Bio je krasan sunčani dan, pa se i tome može zahvaliti što je povorku promatrao ovoliki broj gledatelja. Sa svojom maškaranom grupom Esperanto društvo Rijeka predstavilo se širokoj publici. Ime grupe je "Paždroć" što na hrvatskom čakavskom narječju znači "svega i svačega". Najsličnija riječ ovoj bila bi u kajkavskom narječju "čušpajz" dok ova riječ na esperantu glasi "tohuvabohuo". Ova riječ paždroć slična je i u lokalnom talijanskom dijelaktu koji pripada talijanskom narječju veneto, a u Rijeci je za taj dijalekat uobičajen naziv "fiumanski". U tom dijalektu riječ glasi "pasdrocio". Ove godine skupina je izabrala za karnevalski nastup naziv "PADELA" To je riječ iz hrvatskog čakavskog narječja, a u sjevernim hrvatskim narječjima poznata je pod imenima "šerpa" ili "ranjgla". Riječ "padela" nalazi se i u talijanskim dijalektima, pa tako i u "fiumanskom" (riječkom). Ta se posuda za kuhanje ručka na esperantu zove "kaserolo". U skupini je bilo  40 maškaranih učesnika, a imali su i velika alegorijska kola. Na alegorijskim kolima bila je izrađena velika "PADELA" u kojoj bi se trebao kuhati "paždroć". Ime skupine na esperantu ESPERANTO-MASKERADA KOMPANIO "PAŽDROĆ" bilo je vidljivo na dvije strane alegorijskih kola pa se je tako esperantska skupina predstavila pred 120.000 gledatelja. Članovi skupine su esperantisti, neesperantisti i pripadnici talijanske manjine. Esperantsko društvo će na karnevalskoj povorci sa svojom skupinom nastupiti i dogodine. Društvo želi proširi skupinu s esperantistima iz drugih mjesta iz Hrvatske, a i iz inozemstva. Na riječki karneval primaju se skupine iz drugih gradova, a i iz inozemstva. Svi zainteresirani, koji žele sudjelovati na riječkom karnevalu kao članovi esperantske skupine, ili sudjelovati s vlastitom grupom ili pak doći u Rijeku i kao gledaoci, neka  kontaktiraju Esperanto-društvo Rijeka kako bi dobili detaljnije informacije

( esperanto.rijeka@ri.htnet.hr ) ili Blaža Polića 2, HR-51000 RIJEKA.

 

INFORMO PRI RENKONTIĜOJ KUN PLI AĜAJ KLUBANOJ 

Ĉijare, laŭ decido de Societa Prezidantaro, ni vizitos kelkajn niajn pliaĝajn samideanojn en iliaj domoj (loĝejoj). Laŭ la plano farite en Februaro ni vizitis la samideanon dr.Golčić Josip en la urbeto Ika. Post disdono de donaceto kaj longa kaj gaja babilado, kun li kaj lia edzino, dezirinte al ili longan vivon, ni en bona etoso forlasis ilian domon.

Sekvontan renkonton ni planas baldaŭ realigi kun la sinjoro Kalačić Đuro en la urbeto Njivice sur la insulo Krk. Estas por E-movado tre interesa persono pro du kialoj. La unua estas, ke li en la tagĵurnalo "Novi   List" pri sia biografio anoncis sin kiel esperantisto. La dua kialo estas, ke li estas 103 jaraĝa vigla persono kaj estas la plej aĝa esperantisto en Kroatio, laŭ nia scio.(Laŭ lia diro. li esperantiĝis antaŭ 80 jaroj).

Ni kontaktis kun li pere de telefono kaj la persona renkonto baldaŭ realiĝos. Samtage ni vizitos ankaŭ la samideaninon prof. Hurčak Anja, kiu nun loĝas sur la insulo Krk.

Tiom por nun  rilate al vizitoj.

Restu kun samideanaj salutoj!

 Ni informas Vin pri kelkaj utilaj retpaĝoj en Esperantio:

www.esperanto.hr                   www.esperanto.de                  www.uea.org
www.eventoj.hu          http://edukado.net       www.baziliko.istra-istria.info  


                I N F O R M I L O

                                                                            1-08 (66)

       Esperanto društvo Rijeka- Esperanto Societo Rijeka
          
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  HRVATSKA-KROATIO
  Tel.++385(0)(51)334-670 lunde kaj vendrede de la 18a ĝis la 20a horoj
                
naslov na mreži-retadreso:esperanto.rijeka
@ri.htnet.hr
            Ĝirkonto:2402006-1100212739 Prezidanto: Boris Di Costanzo tel.715-309 aǔ 0989294623
                   Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić 226-218 kaj tel./faks.:228148

                                                                      Rijeka, la 6an de Februaro 2008

Estimataj samideanoj!

             Jen pasis ankaǔ la monato januaro kaj jen niaj aktivecoj antaǔviditaj por la sekvonta dumonata periodo.

             KUNVENOJ KAJ PRELEGOJ

La societejo estas malfermita lunde  de la 18a ĝis la 20a horo.
Junularaj kunvenoj okazas
ĉiuvendrede de la 20a ĝis la 21a horo

 Jen  la programo de prelegoj por la februaro kaj marto:

Kunvenoj kun prelego ĉiulunde je la 19a horo

             Apartaj ĉiusemajnaj programeroj ĉiulunde

            17 – 18  Kurso por komencantoj - gvidas samideanino Josipa Katunar.
            18 – 19  Konversacia rondo - gvidas samideanino Josipa Katunar.
            19 – 20  Prelego a
ǔ diskuto 

Februaro:

la 4an:    Pri aktivecoj en la februaro. Informas Boris Di Costanzo
la 11an:  Pri la okazinta karnavalo en Rijeka - Informas Damir Morankić
la 18an:  Tago de gepatra lingvo. Informas Josipa Katunar kaj Vjekoslav Morankić
la 22an:  TRIESTE, Italio: Partopreno al TEA-aran
ĝo okaze de Monda Tago de Gepatra Lingvo
la 25an:  Pri novaj grandaj Esperanto-Kroata kaj Kroata-Esperanto vortaroj de
               Lucija Borčić informas Vjekoslav Morankić 

Marto:

la  3an:  Pri okazintaj programoj dum februaro informas Boris Di Costanzo
la 10an: Nunaj aktivecoj de ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj) kaj
              UPE-Informas Emil Hrvatin
la 17an: TTT-pa
ĝo   www.esperanto.rijeka.hr   - informas Tea Radovanović  kaj Boris Di Costanzo
la 24a:  Festo tago – Paska lundo
la 31an: Prezidantaro, malfermita kunsido por
ĉiuj 

             VOJAĜO AL TRIESTO AL RENKOTIĜO OKAZE DE MONDA TAGO DE GEPATRA LINGVO

Vendredon la 22an de Februaro en Triesto ĉe TEA okazas celebraĵo okaze de Monda Tago de Gepatra Lingvo.
Delegacio de nia Societo voja
ĝos al Triesto por ĉeesti kaj partopreni la programon. Ni prezentos en la programo poemon "Kaprino" de kroata verkisto Mijo Mirković- Mate Balota en la ĉakava kaj en Esperanto traduko. Por partopreni la vojaĝon al Triesto turnu vin al la prezidanto Boris Di Costanzo. Kontakto perrete aǔ pertelefone (vidu supre).

            ESPERANTO-GRUPO ĈE KARNAVALO EN RIJEKA 

            La Karnavalo en Rijeka estas unu el la plej konataj en Kroatio kaj Eǔropo.  Ĝi okazas kiel kutime jam 25 jarojn meze de la monato februaro. Ĉi jare dimanĉon la 3an de Februaro en maskerada parado de maskiĝintaj grupoj partoprenis pli ol 9.000 partoprenantoj. La parado de maskoj daǔris pli ol 7 horojn. Kiel ĉiujare, ankaǔ  dum la Karnavalo la paradon spektis ĉirkaǔ 50.000 spektantoj malgraǔ tio ke estis pluva vetero. Esperanto Societo Rijeka havis sian grupon nomitan Esperanto-Maskerada Kompanio "Paždroć". Paždroć en kroata čakava dialekto signifas en Esperanto "tohuvabohuo" (En loka dialekto de itala minoritato la vorto estas preskaǔ la sama "pasdrocio"). La kompanio ĉi jare elektis karnavalan nomon "Giardin" , Esperante Ĝardeno, (nomo de parto de Rijeka en loka dialekto de itala minoritato) kiu nombris 30 maskoj kaj havis alegorian veturilon. La nomo de la grupo "Esperanto-Maskerada Kompanio Paždroć" estis klare videbla sub la veturilo kaj la grupo per esperanta anonco estis menciita je ĉiuj kontrol-punktoj por publiko kaj same oni menciis kaj komentis la esperantan grupon dum televida elsendo de televidstacio “Kanal R”. Esperanto-Societo Rijeka antaǔvidas ĉeesti la karnavalan paradon ankaǔ sekvontjare. En grupo estis esperantistoj, neesperantistoj kaj anoj de loka itala minoritato. Sekvontjare oni intencas plilarĝigi la grupon per alilandaj Esperantistoj. Al Karnavalo de Rijeka estas ankaǔ akceptataj grupoj el aliaj urboj kaj ankaǔ el eksterlando.

Ĉiuj interesuloj kiuj dezirus partepreni la paradon de la Karnavalo sekvontjare, ĉu kiel unuopuloj en la grupo, aǔ per aparta Karnavala grupo, kontaktu Esperanto-Societon Rijeka  (esperanto.rijeka@ri.htnet.hr ) Ili ricevos informojn pri kiun kontakti por ricevi detalajn informojn kaj kondiĉojn por aliĝi. Poŝta adreso de Esperanto-Societo Rijeka estas: Blaža Polića 2, HR-51000 RIJEKA, Kroatio.

           MEMBROKOTIZO  -  ČLANARINA 

Ni sendas al vi plenigitan enpagilon (al tiuj kiuj ne pagis) por pagi membrokotizon. Ni dankas anticipe.
Šaljemo vam uplatnicu za plaćanje članarine (onima koji još nisu platili) i zahvaljujemo se unaprijed.

                              Korajn kaj varmajn salutojn ricevu el Esperanto-Societo Rijeka

Ni informas Vin pri kelkaj utilaj retpaĝoj en Esperantio:

www.esperanto.hr                    www.esperanto.de                   www.uea.org
www.eventoj.hu           http://edukado.net 


I N F O R M I L O

5-07 (64)


Esperanto društvo Rijeka- Esperanto Societo Rije
ka
Blaža Polića 2
  51000 RIJEKA  HRVATSKA-KROATIO
Tel.++385(0)(51)334
-670 lunde de la 18a ĝis la 20a horo.
naslov na mreži-retadreso:esperanto.rijeka@ri.t-com.hr
Ĝirkonto:
2402006-1100212739 Prezidanto: Boris Di Costanzo tel.715-309 aǔ 098 929 4623
Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel./faks.:228 148
                                                                               

                                                                       Rijeka, la 5an de novembro 2007

Estimataj gesamideanoj,

             jen alproksimiĝas la tago 17a de novembro, kiun tagon ni dediĉos al la 100a Jubileo de fondiĝo de la unua Esperanto organizo en Rijeka kaj Kroatio.

            Organiza komitato, kies respondeca persono mi estas, petas Vin partopreni en venontaj taskoj helpi en laboro dum la renkonto. Oni vere bezonos multe da personoj por realigi la Festan Programon.

           Oni atendas ĉeeston de estroj de la Departemento Primorsko-Goranska kaj Urbo Rijeka , kiuj estas aǔspiciantoj de nia Festo, kaj aliajn gravajn personojn el politika kaj kultura vivo de nia Urbo kaj Departemento. Pro tio estus grave ke Vi per via partopreno kaj ĉeesto pligrandigu signifon de la Festo. Ĉiuspeca helpo estos bonvena, kompreneble laǔ ebleco.

           Aldone oni sendas oficialan invitilon el kiu videblas tuttaga programo. Ĝi verŝajne estos korektita per iuj etaj okazaĵoj aǔ horaro sed ne grave.

          Por informo, oni donas daton pri Via persona donaco por 100a Jubileo. Ĝis nun oni kolektis
6655,00 kunaojn. Dankon al la donacintoj. Listo videblas en la arkivo de la E-Societo.
 

Krom la programo aparte donita al vi en la Invitilo por la 17a de Novembro okazos okazaĵoj dum la tuta kuranta monato.

           Ekde la 12a  
ĝis la 30a de Novembro en Gradska čitaonica, Korzo 24- Rijeka okazos:

             
Ekspozicio de Esperantaj libroj kaj gazetoj.

            La ekspozicio estos malfermita ĉiutage krom dimanĉe de la 8a øis la 20a horo. La ekspozicio estas
organizita en kunlaboro de Gradska biblioteka Rijeka.

            Mardon la 13an de Novembro je la 18a horo okazos en Gradska čitaonica- Korzo 24 prelego de profesorino Spomenka Štimec el Zagreb kiu prelegos pri la temo:

Kroata literaturo en Esperanto kaj pere de Esperanto en aliaj lingvoj.

            Vendredon la 23an de Novembro je la 18a horo okazos prelego en Gradska Čitaonica de Vjekoslav Morankić kies temo estas:

          Esperanto movado en Rijeka kaj ĝia regiono de la komenco ĝis nun.

Krome okazas ekspozicio de nia membrino Dr.sc. Danijela Bačić-Karković de fotoj faritaj en Koreio sub titolo:

                                Koreia neforgeso, fotonoto (fotografioj)

 La ekspozicio okazas en Ekspozicia salono de Filodrammatica, Korzo 28 Rijeka, de la 5a ĝis la 16a de Novembro, dum labortagoj de la 10a ĝis la 13a kaj de la 17a ĝis la 20a horo. 

Atendante Vin ĉiujn en helpo estu salutataj.
Je la nomo de Organiza Komitato
Prezidanto de Esperanto-Societo Rijeka

Boris Di Costanzo


I N F O R M I L O

3 -07 (62)

Esperanto društvo Rijeka- Esperanto Societo Rijeka
Blaža Polića 2
  51000 RIJEKA  HRVATSKA-KROATIO
Tel.++385(0)(51)334
-670 lunde de la 18a ĝis la 20a horo
naslov na mre
ži-retadreso:esperanto.rijeka
@ri.t-com.hr
ĝiro:
2402006-1100212739 Prezidanto: Boris Di Costanzo tel.715-309 aŭ 0989294623
Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić 226-218 kaj tel./faks.:228148

 

ESTIMATAJ GESAMIDEANOJ,

 

Jen la nova "Informilo" por sekvaj tri monatoj.

 

KUNVENOJ KAJ PRELEGOJ       

La societejo estas malfermita ĉiulunde  de la 18a ĝis la 20a horoj.
Junularaj kunvenoj okazi
ĝas ĉiuvendrede de 20a ĝis la 21a horoj.
Dum Julio kaj Aŭgusto la societejo estos malfermita ĉiulunde de la 18a ĝis la 20 horoj.

            Kunvenoj kun prelego
ĉiulunde je la 19a horo
            Apartaj
ĉiusemajnaj pregrameroj ĉiu lunde:

            18a - 19a horo - Konversacian kurson gvidas samideanino Josipa Katunar,

            19,30 - Amuzo ludante diversajn ludojn  (ĉiun duan kaj kvaran lundon). 

Junio:

la 4an:    Konversacia rondo,

la 11an:. Preparlaboroj por 100 jara jubileo de Esperanto-Societo en Rijeka

la 18an:  Malfermita kunsido de la prezidantaro

           

Raporto pri okazinta:

KROATA KONKURSO PRI SCIO DE ESPERANTO POR LERNANTOJ DE ELEMENTAJ KAJ

            MEZLERNEJOJ

            De 25a ĝis la 27a de majo ĉi jare en Kostrena, urbeto ĉemara apud Rijeka, okazis Kroata Konkurso pri scio de Esperanto por Lernantoj el Elementaj kaj Mezlernejoj. Konkurso por lernantoj el elementaj lernejoj okazis jam sesan jaron laŭ vice, kaj por mezlernantoj okazis konkurson duan jaron laŭvice.

            Al la Konkurso, konata ankaŭ sub la nomo "Pokalo Kostrena", ĉeestis 21 lernantoj el 6 elementaj kaj 3 Mezlernejoj, el Zagreb, Dubrave Vrbovečke, Sesvete, Sveti Križ-Začretje kaj Rijeka.

Ĉi jare Konkurso okazas kadre de celebrado de 100jara jubileo de fondiĝo de la unua E-Societo en Rijeka kaj Kroatio.

             Jen la venkintoj:

            En kategorio "A" (komencantoj)

1.        Nikolina Gegić, lernantino el Elementa lernejo EL "Retkovec", Zagreb

2.   Veronika Brnabić, lernantino el EL "Zrinski", Zagreb

3.   Dominik Radelić, lernanto el EL "Dragutin Tadijanović", Zagreb

 

En kategorio "B" (supera)

1.         Dora Hoelbling, lernantino el EL "Mladost", Zagreb

2.         Monika Dabo, lernantino el EL "Mladost", Zagreb

3.         Tria loko ne aljuĝita.

El Mezlernejoj

1.  unuan lokon gajnis gelernantoj:

            Anđela Kanjuo, lernantino el "Kemi-grafika lernejo" Rijeka

            Drago Ilišinović, lernanto, el "Mezlernejo Sesvete" Sesvete

3.         Dobrila Avramović, "Konstrulernejo por Industrio kaj Metioj", Rijeka

Per "Pokalo Kostrena 2007" estas premiita

            Elementa lernejo "Mladost" Zagreb kiel la plej bona lernejo

 

            La plej sukcesaj lernantoj (unuaj tri lokoj) estis premiitaj per diplomoj kaj pokaloj. Ĉiuj lernantoj ricevis kiel donacon libron en Esperanto "Triopo terura" (origine:"Trio grozota") de Kroata verkistino Antoaneta Klobučar en traduko de Davor Klobučar.

Premiitaj estas per medaloj la plej juna lernantino Valerija Neduhal el "Elementa Lernejo Dubrave Vrbovečke" kaj la plej bona lernantino Dora Hoelbling el lernejo "Mladost" Zagreb.

            Samtempe okazis ankaŭ la renkontiĝo de junularo kaj temo estis "Komunikado en Esperanto".

             Por sukcesa realigo de la renkontiĝoj dankegon al geinstruistoj Marija Jerković, Judita Rey Hudeček, Tihomir Lovrić ĉiuj el Zagreb, membroj de la ekzamena komisio Josipa Katunar, Ana Radulović kaj Gordana Katunar el Rijeka.

            Okazis ankaŭ ekskurso al Opatija, turisma loko  en orienta parto de duoninsulo Istrio. Celo de ekskurso estis konatigi ĉeestantojn pri kultura heredaĵo de nia lando kaj amuziĝo naĝante en maro.

            Dum konkurso por lernantoj okupiĝas en Kostrena ankaŭ instruistoj kaj kursgvidantoj de Esperanto. Tial oni utiligis tiun okazon en Kostrena kaj oni fondis Kroatan Unuiĝon de Prelegantoj de Esperanto. Oni elektis profesorinon Marija Jerković prezidanto de la unuiĝo, kaj samideanon Emil Hrvatin sekretario. Celoj de la unuiĝo estas plibonigo kaj disvastigo de instruado de Esperanto en Kroatiaj Lernejoj, kaj edukado de nunaj kaj novaj instruistoj aŭ prelegantoj de Esperanto.  

            Samtempe okazis Renkontiĝo de junularo per temo "Komunikado en Esperanto"

            Ĉiutage estis organizitaj amuzvesperoj sub lerta gvidado de membroj de KEJA

            (Kroatia Esperanto-Junulara Asocio) kaj ties prezidanto Dag Treer.

 

            EKSKURSO AL HRAŠĆINA-TRGOVIŠĆE (BIENO DE SPOMENKA ŠTIMEC)

Ekskurso okazos la 21-an de Julio al Renkontiĝo de esperantlingvaj verkistoj. Jen la literatura programo:

       1.  Slavaj elementoj en Esperanta literaturo, prezentas Tomasz Ĉmielik (Pollando)

       2.  "Dek tagoj de kapitano Postnyikov" romanon de Mikaelo Bronstein (Rusio) prezentas Domagoj Vidović. Voĉlegas Vera Roknić

       3.  Mikaelo Bronstein rakontas pri siaj verkoj

       4.  "Mediteranea breviero" de Predrag Matvejević en traduko de Tomasz Ĉmielik.

            Voĉlegas Vida Jerman

       5.  Pri sia traduklaboro parolas Tomasz Ĉmielik

       6.  Koncerto de kanzonisto Mikaelo Bronstein

       7.  Vespera ekskurso al preĝejo Belec

       8.  Nokta gitara koncerto de Hana Orlowicz (Pollando)

Kosto de veturado 100 kunaoj. Aliĝoj ĉe Boris Di Costanzo (Tel.: 098 929 4623)


           
BONŜANCAN VETURADON

            Al niaj membrinoj, Ana Radulović kaj Gordana Katunar bonţancon dum veturado kaj restado en Jokohamo, okaze de ilia ĉeesto al la 92a Universala Kongreso de Esperanto komence de Aŭgusto.

 

            KONDOLENCO

            Al nia membrino, Tea Radovanović kaj gefamilianoj, profundan kondolencesprimon okaze de forpaso de ŝia avo Stjepan.

 

          RAPORTO PRI HELPO DE MEMBROJ AL LA SOCIETO EK DE 2004. ĜIS NUN POR CELEBRI 100 JARAN JUBILEON DE FONDIĜO DE LA UNUA ESPERANTA SOCIETO EN RIJEKA KAJ KROATIO

Donacis en kunaoj (listigo laŭ vico de registro numeroj en la E-Societo): Vjekoslav Morankić 300, Boris Di Costanzo 310,

Svetozar Ćulibrk 100, Valter Šverko 220, Zlatica Petrović 300, Adela Franelić 130, dr. Marija Šekulja 100, Josipa Katunar 400, Sanja Barić 600, Gordana Katunar 100, Vjera Baletić 15, Ana Radulović 200, Enriĉetta Valeri 50, Nikola Vuković 400, Damir Morankić 200, Jaga Di Costanzo 330, Marcello Trampuh 100, Stanislav Škrbec 300, Zlata Drvarić 30, Pero Krstulović 20, Ana Then 410, Ana Bogdanić 100, Adem Morankić 200, Džemal Morankić 200, Hanka Morankić 200, Roberto Maglica 50, Klementina Perašinić 250, Fiore Saganić 500 kaj Danijela Bačić Karković 100. Entute: 6.215 kunaoj.

Sanja Bokulić donacis 1.000 kunaoj por subteno por unu juna membro ĉeesti iun esperantan renkontiĝon, per kiu donaco ni parte subvenciis ĉeeston de niaj junaj membroj en Konkurso en Kostrena kaj  esperantajn renkontiĝojn en Triesto.

ĈEFDELEGITO DE "UEA" POR KROATIO, JE NOMO DE "UEA", DANKAS AL ĈIUJ KIUJ ENPAGIS "UEA"-n  MEMBROKOTIZON. SE VI HAVUS IUN RIMARKON RILATE AL IU AJN AFERO PRI "UEA". BONVOLU ANONCIĜU. KUN ESTIMO BORIS.

SALUTON ĜIS SEPTEMBRO, KAJ AGRABLAN SOMERAN RIPOZON!

 


                    I N F O R M I L O

                                                                                         1-07 (60)

             Esperanto društvo Rijeka* Esperanto-Societo Rijeka
              
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  HRVATSKA-KROATIO
                
Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a ĝis la 20a horoj
                    
naslov na mreži-retadreso:
esperanto.rijeka@ri.htnet.hr
    ĝirkonto:2402006-1100212739 Prezidanto: Boris Di Costanzo tel.715-309 aǔ 0989294623
          Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel./faksilo ++385(0)51- 228-148

 

ESTIMATAJ GEKLUBANOJ,

jen ni denove kune esperante ke en la 2007-a jaro sano kaj kontenteco akompanos nin ĉiujn.

Bonan kunlaboron.

                                          KUNVENOJ KAJ PRELEGOJ

La societejo estas malfermita ĉiulunde  de la 18a ĝis la 20a horoj.
Junularaj kunvenoj okazas
ĉiuvendrede de 20a ĝis la 21a horoj.

Jen  la programo de prelegoj por  februaro kaj marto :

Kunvenoj kun prelego ĉiulunde je la 19a horo

            Apartaj ĉiu semajnaj programeroj ĉiulunde:

            18a - 19a horo -Kurson por komencantoj gvidas samideanino Josipa Katunar,
            19,30 - Amuzo ludante diversajn ludojn  (
ĉiun duan kaj kvaran lundon).


Februaro:

 la 5an:   Konversacia rondo

la 12an: Prezento de TV filmoj pri kuirado en landoj en kiuj junaj esperantistoj estis, aǔ en landoj

en kies lingvojn Metillernanto Hlapiĉ (Šegrt Hlapić) estas pere de esperanto tradukita, kaj kiujn filmojn Kroata televido elsendadis dum decembro pasintjare. Registris ilin Boris Di Costanzo.

la 16an: TRIESTO, "MALLONGA ESPERANTO-KINO FESTIVALO", aliĝu por partopreni.

la 19an: Filmitaj programeroj de Kroata televido pri mallonga Esperanto-kurso por Lernantoj,
  kiun kurson Kroata televido elsendadis dum lernejaj ferioj  en januaro
ĉi jare. Registris ilin Boris Di Costanzo.

la 23an: TRIESTO, "MALLONGA ESPERANTO-KINO FESTIVALO", aliĝu por partopreni.

la 26an: Novaĵoj el Esperantujo. Informas Emil Hrvatin.

 

Marto:

la  5an:  Malfermita kunsido de la Prezidantaro. Ĉiuj rajtas ĉeesti.

la 12an: Aktivecoj dum Jubilea jaro 2007a, 100 jaroj de fondiĝo de Esperanto-Societo en Rijeka, Boris. 

la 19an: Nunaj aktivecoj de ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj). Informas Emil Hrvatin

la 29an: Esperantaj kongresoj kaj renkontiĝoj en 2007a jaro. Informas Vjekoslav Morankić

JEN PROPONO DE LA SOCIETA EMBLEMO FARITA DE FAKA ENTERPRENO "HERALDICA" EL RIJEKA. KOMENTOJ KAJ RIMARKOJ AKCEPTATAJ.
 EKSKURSO AL TRIESTO AL "MALLONGA ESPERANTO-KINO FESTIVALO"

 Vendredon la 16an kaj vendredon 23an de februaro okazados en Triesto "MALLONGA ESPERANTO-KINO FESTIVALO". Dum la festivalo estos prezentataj mallongaj filmoj en esperanto el Litovio, Ukrainio kaj Italio. La filmoj venis pro "Internacia Konkurso pri Mallongaj Filmoj" kiun organizis Triesta Esperanto-Asocio. Prezentado de filmoj komenciĝas je la 20a horo. Ni organizas ekskurson al ambaǔ prezentaĵoj. Vi povus aliĝi por vojaĝo al ambaǔ aǔ nur al unu vojaĝo laǔ plaĉo. Aliĝoj akceptas kaj donas pli da detalaj informoj prezidanto Boris Di Costanzo. Kontaktu lin pertelefone, perrete aǔ dum societaj kunvenoj (vidu supre telefon-numeron kaj retadreson). Prezo de veturado estos decidita laǔ nombro de interesuloj, sed ne pli ol 70 kunaoj.

 NOVA KURSO DE ESPERANTO POR KOMENCANTOJ

 NOVA KURSO DE ESPERANTO POR KOMENCANTOJ KOMENCIĜAS MARDON LA  20an DE FEBRUARO EN LA SOCIETEJO JE LA 19a HORO. INFORMU VIAJN GEFAMILIANOJN KAJ GEKONATOJN. ELSPEZO POR LA KURSO NUR 50 KUNAOJN MONATE

NOVI TEČAJ ESPERANTA ZA POČETNIKE

NOVI TEČAJ ESPERANTA ZA POČETNIKE ZAPOČINJE U UTORAK 20. VELJAČE U PROSTORIJAMA DRUŠTVA S POČETKOM U 19 SATI.  MOLIMO DA O TEČAJU OBAVIJESTITE SVOJE UKUĆANE I POZNANIKE. CIJENA TEČAJA SAMO  50 KUNA MJESEČNO.

 

ELSENDO DE LA KROATA RADIO EL ZAGREB

La tria programo de la Kroata radio elsendos la 10an de februaro inter 18 - 19 horo elsendon pri Mavro Špicer unu el fondintoj de nia Landa Asocio en la 1908 jaro. Prelego estos de D-ro Velimir Piškorec kiu historie esploris vivon kaj agadon de Mavro Špicer. Persono grava ne nur por ni Esperantistoj, sed ankaǔ por Kroata kulturo.

 

MEMBRO-KOTIZOJ POR LA 2007a JARO

Kun "Informilo", membroj kiuj ankoraǔ ne pagis kotizon por la 2007a jaro aǔ kotizojn ek de la 2005a jaro,  ricevas ankaǔ enpagilojn kun indikita sumo por membro-kotizo por kuranta jaro, kaj ankaǔ por eventuale nepagitaj kotizoj por pasintaj jaroj.

GRAVE: MEMBROJ KIUJ NE PAGIS KOTIZON EK DE LA 2005a JARO, KAJ ĜIN INTERTEMPE NE PAGOS, LAǓ LA LEĜO PRI CIVITANAJ ORGANIZACIOJ, ESTOS EKSMEBRIGITAJ. DO PAGU MEBROKOTIZON PER ENPAGILO ALDONITA AL INFORMILO. Dankon.

VAŽNO: ČLANOVI KOJI NISU PLATILI ČLANARINU OD 2005.,  A TO U MEĐUVREMENU NE UČINE, PREMA ZAKONU O UDRUGAMA, MORAT ĆE BITI BRISANI IZ EVIDENCIJE ČLANSTVA. STOGA MOLIMO ČLANOVE DA TO UČINE PUTEM UPLATNICE KOJU SMO VAM PRILOZILI UZ INFORMILO.   Hvala.

KIEL ĈEFDELEGITO DE "UEA" POR KROATIO, MI JE NOMO DE "UEA", DANKAS AL ĈIUJ KIUJ ENPAGIS ĜIS NUN"UEA"-MEMBROKOTIZON. KUN ESTIMO, BORIS.

Ni informas Vin pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:

www.esperanto.hr <http://www.esperanto.hr>         www.esperanto.de <http://www.esperanto.de>        www.uea.org <http://www.uea.org> 
 
www.eventoj.hu <http://www.eventoj.hu>    <http://edukado.net>           Februaro 2007.


                    I N F O R M I L O

                                                                                       3-06 (57)

             Esperanto društvo Rijeka- Esperanto Societo Rijeka
              
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  HRVATSKA-KROATIO
          Tel.++385(0)(51)334-670 lunde kaj vendrede de la 18a ĝis la 20a horo
                    
naslov na mrezi-retadreso:
esperanto.rijeka@ri.htnet.hr

            Gxirkonto: 2402006-1100212739
            Prezidanto: Boris Di Costanzo tel.715-309 aŭ 0989294623
            Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić 226-218 kaj 228-148
             Rijeka, septembro 2006.

Estimataj samideanoj,

jen pasis ankoraŭ unu somera sezono. Mi esperas ke Vi ĉiuj ĝin trapasis en bona sano kaj trankvile. En tiu ĉi "Informilo" vi povas tralegi pri kiuj aranĝoj okupiĝis niaj membroj en pasintaj tagoj dum somera sezono. Esperante ke ni renkontiĝos baldaŭ en nia societejo al ĉiuj koran saluton kaj bonan legadon.

La societejo estas malfermita lunde  de la 18a ĝis la 20a horo.
Jen  la laborprogramo por septembro kaj oktobro:

Kunvenoj kun prelego ĉiu lunde je la 19a horo

Apartaj ĉiusemajnaj programeroj:

            18 - 19 - Konversacia rondo. Gvidanto Josipa Katunar. Ĉiuj rajtas ĉeesti.
            19,30  - Kantado (
ĉiun unuan kaj trian lundon)
            19,30   - Amuzo ludante diversajn ludojn  (
ĉiun duan kaj kvaran lundon)

Septembro:
            la   4an: Projektoj por 2007a jaro. Diskuto 
            la 11an: Impresoj pri okazintaj someraj kongresoj kaj renkonti
ĝoj. Parolas ĉeestintoj
            la 18an: Kunsido de la Prezidantaro
            la 25an: Preparlaboroj por organizi novan kurson de Esperanto
            la 26an: KURSO DE ESPERANTO POR KOMENCANTOJ (JE LA 19a HORO)

Oktobro:
           la   2an: Pri okazinta Internacia Junulara Kongreso en Sarajevo. Informas Damir Morankić
           la   9an: Pri okazinta Renkonti
ĝo de Esperantlingvaj Verkistoj en Hrašĉina.
Informas Boris Di Costanzo

           la 16an:Jubileo 100 jara de la E-Societo en Rijeka, prepar-laboroj.
Informas Boris Di Costanzo

           la 23an: Pri okazinta Universala Kongreso de Esperanto en Florenco
informas Boris Di Costanzo.

           la 30an: Pri la okazinta Kongreso de SAT en Beograd informas Vjekoslav Morankić

NOVA KURSO DE ESPERANTO POR KOMENCANTOJ

NOVA KURSO DE ESPERANTO POR KOMENCANTOJ KOMENCIĜAS MARDON

LA  26an DE SEPTEMBRO EN LA SOCIETEJO JE LA 19a HORO.
            INFORMU   VIAJN  GEFAMILIANOJN KAJ GEKONATOJN. ELSPEZO POR LA KURSO  50 KUNAOJ  MONATE KAJ 50 KUNAOJ POR LERNOLIBRO UNUFOJE.

 

NOVI TEČAJ ESPERANTA ZA POČETNIKE

NOVI TEČAJ ESPERANTA ZA POČETNIKE ZAPOČINJE U UTORAK 26. RUJNA

U PROSTORIJAMA DRUŠTVA S POČETKOM U 19 SATI.  MOLIMO DA O

 TEČAJU   OBAVJESTITE SVOJE UKUĆANE I POZNANIKE. CIJENA TEČAJA  50

 KUNA MJESEČNO + 50 KUNA ZA UDŽBENIK JEDNOKRATNO.

 

PRI OKAZINTAJ KONGRESOJ KAJ RENKONTIĜOJ DUM SOMERO

 RENKONTIĜO DE ESPERANTLINGVAJ VERKISTOJ -

            Hrašćine-Trgovišće la 21 -23-a de julio 2006.

Speciala gasto de la renkontiĝo estis 92-jara kroata verkisto Joža Horvat, okaze de la ĉina  eldono de lia verko "Wakajtapu" tradukita en la ĉinan pere de Esperanto. La ĉinan eldonon prezentis Zlatko Tišljar. Tomasz Ĉmielik prezentis verkon "Alia Venecio" (Druga Venecija) de nia verkisto Predrag Matvejević. Hungaran verkiston Blazion Waĉan prezentis profesoro Velimir Piškorec. Ankaŭ estis prezentita Leksikono de Esperantlingvaj Verkistoj kiun kompilis Josip Pleadin. En la leksikono estas menciitaj pli ol 900 esperantlingvajn verkistojn kaj estas donitajn iliajn biografiojn. La verko por infanoj "Trio zvan Grozota" de Antoaneta Klobučar en esperanta versio estis prezentita de Višnja Branković. 

            Verkon "Hodler en Mostar" de nia verkistino Spomenka Štimec prezentis profesoro     
            Zdravko Seleš. La libron eldonis itala eldonisto "Edistudio" el Pisa. La renkonti
ĝon
           
ĉeestis niaj membroj Boris Di Costanzo, Ana Bogdanić kaj Vjekoslav Morankić.

 LA 91a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO - Florenco, Italio

La 29a de julio ĝis 5a de aŭgusto okazis 91a Universala Kongreso de Esperanto en
            Florenco Italio. La kongreson
ĉeestis pli ol 2000 partoprenantoj el 62 landoj. El nia
            societo la kongreson partoprenis Boris Di Costanzo, Ana Radulović kaj Adela Franelić.
            La kongreso estas la plej grava renkontejo de esperantistoj en la mondo, kies
ĉefaj
            okupoj estas kulturo, turismo, socia agado, movado kaj aliaj temoj. Dum la kongresa
            semajno okazas pli ol 150 diversaj kunvenoj je diversaj temoj. Ni prezentis urbon Rijeka
            kaj Primorsko-goranska županija utiligante apartan prospekton  en Esperanto pri urbo
            Rijeka, kiun ni eldonis dank' al Turisma Komunumo de Urbo Rijeka. Krome Boris Di
            Costanzo prezentis Kroation dum kunsido de
Eŭropa Esperanta Unio, kaj ĉeestis
            renkonti
ĝon de delegitoj el ĝemelitaj urboj.

Krom tiuj agadoj, li ĉeestis ankoraŭ ĉe 12 diversaj arangoj okazintaj dum la Kongreso. Kroatio ankaŭ prezentis 4 librojn ĉe kongreso kaj tiuj estas: "Alia Venecio" de Predrag Matvejević, "Hodler en Mostar" de Spomenka Štimec, infanlibro "Triopo Terura" de Antoaneta Klobučar kaj "Leksikono de Esperantligvaj verkistoj" kiun kompilis Josip Pleadin.


INTERNACIA JUNULARA KONGRESO EN
Sarajevo, Bosnio kaj Hercegovino

La kongreso okazis de la 6a ĝis la 13 de aŭgusto. ĝin partoprenis pli ol 379 junuloj el
            44 landoj el la mondo. El Rijeka
ĉeestis Damir Morankić, kaj el Kroatio dudeko de
            junuloj. La kongreso estas por junuloj tre interesa, utila kaj instiga. Internacian etoson
            kaj renkonti
ĝon de multaj junuloj el diversaj landoj kiuj parolas unu lingvon estas rare
            trovi kaj
ĝisvivi.

Sekvontjara Internacia Junulara Kongreso okazos en Hanojo, Vjetnamio 

LA 79a KONGRESO DE S.A.T. - Beogrado, Serbio

            La kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda okazis de la 19a ĝis la 26a de aŭgusto en             Beogrado - Serbio. ĝin partoprenis el nia societo Adela Franelić, Ana Radulović kaj
            Vjekoslav Morankić.

            Sennacieca Asocio Tutmonda estas ĉefe socia kaj kultura asocio de laboristoj kaj
            anka
ŭ de ĉiuj kies ekzisto dependas de ilia propra laboro.


RIKOLTO DE VINBEROJ EN KAŠTELIR

Fine de septembro aŭ komence de oktobro ( kio dependas de maturiĝo de vinbero kaj vetero) ni organizas ekskurson al Kaštelir por partopreni en rikoltado de vinberoj en la bieno de nia membro Marcello Trampuh. Interesuloj anonciĝu ĉe Boris Di Costanzo. Oni pagas po 70 kunaojn persone por kovri kostojn de la vojaĝo.

MEMBROKOTIZO

            Al tiuj kiuj ankoraŭ ne pagis membrokotizon por la jaro 2006 (kaj 2005) ni sendas
            denove enpagilon, sed se ni iuokaze eraris ni pardonpetante, post Via reago, nuligos la
            ser
ĉatan sumon.
 

FLORENCA LILIO

Kongresa gazeto de la 91-a UK-o "Florenca Lilio" aperinta ĉiutage dum la Kongreso atingeblas ĉe jena adreso:  www.uk2006.info


DIVERSAJXOJ

Esperanto en Interreto:

Kurso de esperanto:http://www.cursodeesperanto.com.br
Kroata Esperanto-Ligo:http://pubwww.srce.hr/esperanto-kel  (korekto: www.esperanto.hr)
Multlingva Informcentro pri Esperanto:http://www.esperanto.net


                         I N F O R M I L O

                                                                                     1-06 (55)

             Esperanto društvo Rijeka- Esperanto Societo Rijeka
              
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  HRVATSKA-KROATIO
          Tel.++385(0)(51)334-670 lunde kaj vendrede de la 18a gcis la 20a horo
                    
naslov na mrezi-retadreso:esperanto.rijeka
@ri.htnet.hr
            ĝirkonto:2402006-1100212739 Prezidanto: Boris Di Costanzo tel.715-309 aŭ 0989294623

                         Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić 226-218 kaj 228-148

 

                                                                                                                  Rijeka, marto 2006 

KUNVENOJ KAJ PRELEGOJ       
La societejo estas malfermita lunde  de la 18-a ĝis la 20-a horo.

 Jen  la programo de prelegoj por januaro kaj februaro:
Kunvenoj kun prelego
ĉiulunde je la 19a horo 

Marto:

la 6an:   Miaj historiaj esploroj ĉe ciganoj de Rijeka. Prelegas Ana Bogdanić  

la 13an: Informoj pri okazinta Elekto-asambleo de Kroata Esperanto-Ligo. Informas Vjekoslav Morankić

la 20an: Mezeŭropa konsultiĝo en Budapesto ekde la 17-an ĝis la 19-an de marto. Informas Boris Di Costanzo

la 27an: Trarigardo de esperanto-gazetoj. Informas Ana Radulović

 

Aprilo:

La 3an: Novaĵoj el ILEI sekcio (instruistoj kaj kursgvidantoj de esperanto)
Informas Emil Hrvatin

la 10an: Kunsido de la Prezidantaro

la 23an  dimanĉo: JARKUNVENO DE LA SOCIETO. Komenco je la 10a horo

la 24an:  Pri ĉi jara Sat Kongreso en Beogrado kaj Internacia Junulara Kongreso en Sarajevo

la 27an: Preparoj por junularaj renkontiĝoj en Kostrena kaj Rijeka fine de majo.
Gvidas Emil Hrvatin

 

ESPERANTO EKZAMENOJ EN RIJEKA

            En Esperanto Societo Rijeka finiĝis la porkomencanta kurso kiun gvidis kursgvidantino Josipa Katunar kaj kiun frekventadis 4 gekursanoj. La 20-an de februaro okazis ekzameno "A" kiun sukcese faris: 

Marin Badurina, Bernarda Lenac, Klementina Perašinić kaj Tea Radovanović.
La 27an de februaro dum societa kunveno Prezidanto Boris Di Costanzo gratulis al ili kaj solene donis al ili
Atestilojn kaj omaĝe ankaŭ librojn. La premiita kvaropo membriĝos en Esperanto Societo Rijeka post kio la rijekaa societo  havos 59 membrojn inter kiuj 5 subtenantojn.

OKAZIS ELEKTO-ASEMBLEO DE KROATA ESPERANTO-LIGO (KEL-o)

Sabaton 18-an de februaro okazis en Zagrebo Jara kaj Elekto-asambleo de Kroata Esperanto-Ligo. Ĉeestis 30 delegitoj de 34 kiuj estas elektitaj en Asambleon de nia Ligo.  El nia societo ĉeestis Boris Di Costanzo, Emil Hrvatin, Josipa Katunar kaj Vjekoslav Morankić.  La asambleanoj akceptis jarraporton, financan raporton, programon de laboro por la 2006a jaro kaj raporton de Kontrol-komitato. Estis ankaŭ akceptitaj ŝanĝoj kaj aldonoj al la statuto de KEL-o. La plej grandaj novaĽoj estas ke KEL-o ekde nun rajtas laŭ la statuto havi individuajn membrojn (kio ĝis nun ne estis ebla), krome oni povas elekti fleksibilan nombron de membroj de la Prezidantaro (inter 4 ĝis 8). En ekonomia parto de la statuto KEL rajtas fondi  aŭ aĉeti lernejojn, entreprenojn, universitatojn kaj simile. Ankaŭ estas pliaj plibonigoj inter kiuj ni en la statuto deklaris ke ni aktivas sur tradicioj de la unua Landa Organizaĵo de Esperantistoj de la 1908 jaro kaj Kroatia Esperanto-Ligo fondita la 1945 jaron. En gvidaj korpoj de KEL estis elektitaj du anoj el nia societo: Vjekoslav Morankić kiel vicprezidanto de KEL-o kaj Boris Di Costanzo membro de la Prezidantaro.

Jen elektita nova estraro:

Prezidanto: Akademiano Dalibor Brozović
Vicprezidantoj: Davor Klobučar, Radenko Milošević kaj Vjekoslav Morankić
Sekretario: Spomenka Štimec
Membroj de la Prezidantaro: Vida Jerman, Judita Rey Hudeček, Ljerka Stlinović, Marija Jerković, Nedeljko Korasić, Zlatko Hinšt, Boris Di Costanzo kaj Dag Treer.

PRI OKAZONTAJ KONGRESOJ KAJ RENKONTIĜOJ
(Informon ni ripetas el pasinta informilo)

majo la 19-an ĝis la 21-an en Kostrena kaj Rijeka

            Kroatia Konkurso pri Scio de Esperanto por Lernantoj el Elementaj Lernejoj

      Internacia junulara renkontigco pri temo unuiĝanta Eŭropo.

29-an de julio ĝis la 5-an de aŭgusto: 91a Universala Kongreso de Esperanto, Florenzo Italio. Ĉiuj informoj en nia societejo dum lundaj kunvenoj

6-an ĝis la 13-an de aŭgusto: INTERNACIA JUNULARA KONGRESO en Sarajevo.
Informoj en la societejo.

19an ĝis la 26an de aŭgusto: Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda en Beogrado. Informoj en la societejo dum la kunvenoj

DIVERSAJXOJ

NOVA ADRESO EN RETO DE INTERNACIA ESPERANTO TELEVIDO ESTAS

                                                       <mms://67.15.130.4/internacia>

Oni povas aliĝi aŭ renovigi membrecon en diversaj internaciaj esperanto-organizacioj kiel: Universala Esperanto-Asocio, Sennacieca Asocio Tutmonda, Esperanto-Civito aŭ en diversaj fakaj asocioj kiel, komerca, konstruista, instruista, jurista, religiaj organizacioj kaj pluraj aliaj. Ĉiujn informojn Vi povus havigi en la societejo ĉiulunde aŭ per telefono al 228 218.

Same indas pripensi pri abono almenaŭ unu internacian esperanto-gazeton ĉu movadan ĉu fakan kiel Monaton, Esperanto-revuon, Heroldon de Esperanto, Sennaciulon kaj aliajn. Informoj en la societo aŭ per la jam citita telefono.

Ni informas Vin pri kelkaj utilaj retpaĝoj en Esperantio:

www.esperanto.hr <http://www.esperanto.hr>         www.ĝangalo.com <http://www.ĝangalo.com>     

www.esperanto.de <http://www.esperanto.de>        www.komerco.com <http://www.komerco.com>     

www.uea.org <http://www.uea.org>                           www.eventoj.hu <http://www.eventoj.hu>  

KONDOLENCESPRIMO                      

                                                FORPASO DE MIODRAG SIMIĆ

Miodrag Simić forpasis en Rijeka la 6an de februaro 2006. Li naskiĝis 15-03-1934 en Modriča, Bosnio kaj Hercegovino. Juran fakultaton li finis en Sarajevo. Ekde la jaro 1962 ĝis 1994 li laboris en ŝipfarejo "Treći maj" en Rijeka. Ekde alveno en Rijeka li aktivadis en Esperanto Societo Rijeka precipe en organizado de kulturaj kaj sportaj manifestacioj. Estis membro de loka organiza komitato de la Kongreso de SAT okazinta en Rijeka en la 1980 jaro. En la 1970 li estis unu el fondintoj de Sporta Societo "Esperanto" Rijeka, kiu societo aktivadis en Rijeka 12 jarojn ĝis la 1982 jaro kiam korbopilka teamo ŝanĝis nomon en "Gornja Vežica". ĝis sia forpaso li estis fidela membro de Esperanto Societo Rijeka.

                                                                     Al gefamilianoj ni esprimas nian kondolencon.

Al ĉiuj legantoj varmajn salutojn el Esperanto Societo Rijeka.


I N F O R M I L O

                                                                                       6-05 (54)

             Esperanto društvo Rijeka- Esperanto Societo Rijeka
              
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  HRVATSKA-KROATIO
         
Tel.++385(0)(51)334-670 lunde kaj vendrede de la 18a ĝis la 20a horo
                    
naslov na mrezi-retadreso:esperanto.rijeka
@ri.htnet.hr

            ĝirkonto:2402006-1100212739 Prezidanto: Boris Di Costanzo tel.715-309 aŭ 0989294623
                         Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić 226-218 kaj 228-148
                                                                                                                  Rijeka, decembro 2005

 

Estimataj legantoj!

 

Jen ni venas ĝis la fino de tiun ĉi jaro. En tiu cxi jaro ni trapasis kune belajn tagojn renkontante  en ekskursoj kaj ankaŭ laborante en societo.Al ćuj dankon por kunlaboro. Mi esperas ke ni sukcese finos la labor jaron je renkonto dum ZAMENHOFA TAGO en nia societejon la 19-an de decembro (invitilo aldone). 

 KUNVENOJ KAJ PRELEGOJ    
La societejo estas malfermita lunde  de la 18a
ĝis la 20a horo.

Jen  la programo de prelegoj por januaro kaj februaro 2006:
(Kunvenoj kun prelego
ĉiulunde je la 19-a horo)

Januaro:

la   2an: Novjara babilado

la   9an: Alproksimiĝas Elekto asambleo de Kroata Esperanto-Ligo. Informas Vjekoslav Morankić

la 16an: Miaj vojaĝoj al Barcelono, Madrido kaj Torino. Prelegas Pero Krstulović

la 23an: Informoj pri ţanĝoj de la Statuto de Kroata esperanto-Ligo. Informas Vjekoslav Morankić

la 30an: Pri 91a Universala Kongreso de Esperanto en Firenzo ekde la 29-07 ĝis la 05-08/2006.

              Informas Boris Di Costanzo

Februaro:

La  6an:  Pri instruado de Esperanto en Kroatio cxi jare. Informas Emil Hrvatin

la 13an:  Trarigardo de esperanto-gazetoj. Informas Ana Radulović

la 20an:  Solena fino de la kurso de Esperanto. Disdono de diplomoj al kursanoj kiuj sukcese ekzameniĝis

               en "A" grada ekzameno.

la 27an:  Kunsido de la prezidantaro. (malfermita por ćiuj interesuloj)

 

 INFORMO PRI ESPERANTO-KURSO

La novan kurson de esperanto por komencantoj frekventas regule 4 personoj, sub gvido de nia samideanino Josipa Katunar. Neniu de kursanoj ne forfalis de la kurso. Fine de februaro en sekvonta jaro okazos ekzamenoj kaj disdono de diplomoj.


 PRI OKAZONTAJ KONGRESOJ KAJ RENKONTI
ĜOJ (Informon ni ripetas el pasinta informilo)

2005 la 27an de decembro ĝis la 3an de januaro 2006.: INTERNACIA FESTIVALO TRIER - Hans-Diter Platz (HDP), Postfaĉ 1148  DE-34303 NIEDENSTEIN, Germanio, Tel/fakso: +49-5624-8007.

Rete: HDP@internacia-festivalo.de <mailto:HDP@internacia-festivalo.de>

la 28an de decembro ĝis la 8an de januaro 2006.: 4a Novjara renkontiĝo, FRANKFURT /MAIN Esperantoland

P.V., Lu Wunsĉ-Rolŝoven, Wielefstr 9,2. Ĥ, 3. OG , DE-0551 BERLIN,  Germanio. Te.: +49(0)30-6855831 

Rete: lu@esperantoland.org <mailto:lu@esperantoland.org> .

2006

la 19an ĝis la 21an de majo Kostrena kaj Rijeka

            Kroatia Konkurso pri Scio de Esperanto por Lernantoj el Elementaj Lernejoj

      Internacia Junulara Renkontiĝo pri temo Unuiĝanta Eŭropo.

la 29an de julio ĝis la 5an de aŭgusto: 91a Universala Kongreso de Esperanto, Florenco Italio. Ĉiuj informoj en nia societejo dum lundaj kunvenoj

la 6an ĝis la 13an de aŭgusto: Internacia Junulara Kongreso en Sarajevo. Informoj en la societejo. 

la 19an ĝis la 26an de aŭgusto: Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda en Beogrado. Informoj en la societejo dum la kunvenoj


 DIVERSAJXOJ

 

Oni povas aliĝi aŭ renovigi membrecon en diversaj internaciaj esperanto-organizacioj kiel:

Universala Esperanto-Asocio, Sennacieca Asocio Tutmonda, Esperanto-Civito aŭ en diversaj fakaj aŭ sociaj asocioj kiel, komerca, konstruista, instruista, jurista religiaj organizacioj kaj pluraj aliaj. Ĉiujn informojn Vi povus havigi en la societejo ĉiulunde aŭ per telefono al 228 218. 

Same indas pripensi pri abono almenaŭ unu internacian esperanto-gazeton ĉu movadan ĉu fakan kiel Monaton, Esperanto-revuon,Heroldon de Esperanto, Sennaciulon kaj aliajn. Informojn en la socito aŭ per jam citita telefono.

Ni informas Vin pri kelkaj utilaj retpaĝoj en Esperantio:

www.esperanto.hr <http://www.esperanto.hr>        www.ĝangalo.com <http://www.ĝangalo.com>    
www.esperanto.de <http://www.esperanto.de>
       www.komerco.com <http://www.komerco.com>     

www.uea.org <http://www.uea.org>
www.eventoj.hu <http://www.eventoj.hu>

 

Je la fino:

 

            

Al ĉiuj gesamideanoj

SINCERAJN BONDEZIROJN POR VENONTAJ FESTOTAGOJ                                     KAJ SUKCESON EN LA 2006-a

                                                    


                    I N F O R M I L O

                                                                                             5-05 (53)

           Esperanto društvo Rijeka- Esperanto Societo Rijeka
              
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  HRVATSKA-KROATIO
                  Tel.++385(0)(51)334670 lunde de la18a
ĝis la 20a horo
                naslov na mre
ži-retadreso:esperanto.rijeka
@ri.htnet.hr

        ĝirkonto:2402006-1100212739 Prezidanto Boris Di Costanzo tel.71-53-09 aŭ 0989294623
                                      Vicprezidanto: Vjekoslav Morankić 22-81-48

                                                                                                      Rijeka, novembro 2005 

KUNVENOJ KAJ PRELEGOJ         

La societejo estas malfermita lunde  de la 18a ĝis la 20a horo.+
Jen  la programo de prelegoj por novembro kaj decembro:

Kunvenoj kun prelego ĉiulunde je la 19a horo 

Novembro:

la   7an: Nova organizacia strukturo de KEL. Tezoj por ŝanĝoj en la statuto. Vjekoslav Morankić

la 14an: Preparo por la ekskurso en Kaštelir

la 20an: Ekskurso en Kaštelir. Festo de nova vino.

la 21an: 2a Renkonti
ĝo de verkistoj esperantistoj el Mezeŭropo okazinta en Hrašćine 8-10 de aŭgusto.    Informas Josipa Katunar

la 28an: 90a Universala Kongreso de Esperanto en Vilnius (23-30-2005)- daŭrigo.
Informas Boris Di Costanzo

Decembro:

 la   5an: Kunsido de la prezidantaro (malfermita por ĉiuj interesuloj).

la 12an: Trarigardo de esperanto-gazetoj. Informas Ana Radulović

la 19an:  RENKONTIĜO OKAZE DE ZAMENHOFA TAGO
 

EKSKURSO EN KAŠTELIR

Oni organizas ekskurson en Kaštelir al bieno de familio Marcello Trampuh. La renkontiĝo en Kaštelir ĉiaŭtune estas celo  provi novan vinon de ĉijara rikolto. Kiel kutime la renkotiĝon ankaŭ ĉeestos Triestaj esperantistoj kaj ankaŭ aliaj gastoj esperantistoj. ĝusta ebleco ĝui etoson en internacia rondo.

Aliĝoj ĉe Boris Di Costanzo (vidu supre telefon-numeron). Prezo por ekskurso estas nur
50 kunaoj po persone por kovri nur parton de la kostoj de ekskurso.

 

INFORMO PRI NOVA ESPERANTO-KURSO

Novan kurson de esperanto por komencantoj frekventas regule 4 personoj, sub gvido de nia samideanino Josipa Katunar  

KUNSIDO DE KROATA "ILEI" SEKCIO

Sabaton, la 22an de oktobro 2005 okazis en klubejo de Esperanto Societo Rijeka  kunsido de Kroata Sekcio-ILEI. Temas pri organizacio de esperanto-instruantoj kaj tiuj kiuj subtenas instruadon de esperanto. Partoprenis ses membroj de la sekcio kaj Vjekoslav Morankić nome de nia societo kiu subtenas laboron pri instruado kaj kunlaboras je projektoj.

Ĉe kunsido konkludita estas:

Ke nun en Kroatio daŭras almenaŭ naŭ kursoj kaj iuj estas preparataj.

Ke la sekcio entreprenu novajn pasojn en klopodo enigi esperanton en elementajn lernejojn kiel fakultativan studobjekton.

Ke ni provu organizi kurson de esperanto por instruistoj el lernejoj. Verŝajne vintre en Zagrebo,

kaj ke la 5-a Konkurso por gelernantoj "Pokalo Kostrena 2006" okazos de la 19a ĝis la 21a de majo 2006. En aparta kategorio aŭ kvizo konkuri povos ankaŭ mezlernantoj. Aliĝi povos  ankaŭ gelernantoj el eksterlando. Samtempe kaj samloke, en Esperanto Domo, okazos ankaŭ paralela internacia programo por gejunuloj Junulara Renkontiĝo.
 

PRI OKAZONTAJ KONGRESOJ KAJ RENKONTIĜOJ

            2005

20an de novembro: Ekskurso en Kaštelir (vidu informojn antaŭe)

27an de decembro ĝis la 3a de januaro 2006.: INTERNACIA FESTIVALO TRIER - Hans-Diter Platz (HDP), Postfaĉ 1148  DE-34303 NIEDENSTEIN, Germanio, Tel/fakso: +49-5624-8007. Rete:

HDP@internacia-festivalo.de <mailto:HDP@internacia-festivalo.de>

28an de decemro ĝis 8a de januaro 2006.: 4a Novjara renkontiĝo, FRANKFURT /MAIN

Esperantoland P.V., Lu Wunsĉ-Rolŝoven, Wielefstr 9,2. Ĥ, 3. OG , DE-0551 BERLIN,  Germanio.

Tel.: +49(0)30-6855831 . Rete: lu@esperantoland.org <mailto:lu@esperantoland.org> .

 

            2006

de la 19a ĝis la 21a de majo Kostrena kaj Rijeka

            Kroatia Konkurso pri Scio de Esperanto por Lernantoj el Elementaj Lernejoj

      Internacia junulara renkontiĝo pri temo "Unuiĝanta Eŭropo".

29an de julio ĝis 5a de aŭgusto: 91a Universala Kongreso de esperanto, Firenze Italio. Cxiuj informoj en nia societejo dum lundaj kunvenoj

6an ĝis la 13a de aŭgusto: INTERNACIA JUNULARA KONGRESO en Sarajevo. Informoj en societejo.

19an ĝis la 26a de aŭgusto: Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda en Beogrado. Informoj en la societejo dum la kunvenoj


DIVERSA
JXOJ

-Ankoraŭ ne estas malfrue por aliĝi aŭ renovigi membrecon en diversaj internaciaj esperanto-organizacioj kiel: Universala Esperanto-Asocio, Sennacieca Asocio Tutmonda, Esperanto-Civito aŭ en diversaj fakaj aŭ sociaj asocioj kiel, komerca, konstruista, instruista, jurista, religiaj organizacioj kaj pluraj aliaj. Ĉiujn informojn Vi povus havigi en la societejo ĉiulunde aŭ per telefono al 228 218.

-Same indas pripensi pri abono almenaŭ unu internacian esperanto-gazeton ĉu movadan ĉu fakan kiel Esperanto-Revuon, Monaton, Heroldon de Esperanto, Sennaciulon kaj aliajn. Informojn en la societo aŭ per jam citita telefono.

 

ONI ATENTIGAS

Aldone de tiu ĉi "Informilo", al ĉiuj kiuj ne pagis ĝis nun societan membrokotizon oni sendas enpagilon.

 Sabaton, la 5-an de novembro 2005 komencis elsendi programon "INTERNACIA TELEVIDO", unua televidkanalo tute je lingvo esperanto. Spektado estas senpaga, tamen vi devas havi eblecon eniri la    http://www.internacia.tv/

Saluton el Esperanto Societo Rijeka.


                        I N F O R M I L O

                                                                                             4-05 (52)

           Esperanto društvo Rijeka- Esperanto Societo Rijeka  
              
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  HRVATSKA-KROATIO

                 
Tel.++385(0)(51)334670 lunde de la18a Ĝis la 20a horo
               
naslov na mrezi-retadreso:esperanto.rijeka@ri.htnet.hr

ĝirkonto:2402006-1100212739 
Prezidanto Boris Di Costanzo tel.71-53-09
aŭ 0989294623                                     
Vicprezidanto: Vjekoslav Morankić 22-81-48
                                                                               

                                                                                                                   Rijeka, septembro 2005.

Estimataj gesamideanoj!

            Jen pasis la feriotagoj kaj jen  nia 4a Informilo ĉi jara en viaj manoj. De ekapero de nia lasta 3a Informilo Ĝis hodiaŭ okazis multaj eventoj en Esperantio. Ni pri kelkaj informos vin kurte (mallonge). Sed unue pri niaj kunvenoj, prelegoj kaj agado aŭtune.

KUNVENOJ KAJ PRELEGOJ         

La societejo estas malfermita lunde  de la 18a ĝis la 20a horo.
Jen  la programo de prelegoj por septembro kaj oktobro:

Kunvenoj kun prelego ćiu lunde je la 19a horo

Septembro:

la   5an: Regula malfermita kunsido de la Prezidantaro.

la 12an: 2a Renkontiĝo de verkistoj esperantistoj el Mezeŭropo okazinta en Hrašćina 8-10 de julio.               Informas Josipa Katunar        

la 19an: 78a SAT-Kongreso okazinta en Zagreb 2-8an de aŭgusto. Informas Vjekoslav Morankić

la 26an: 90a Universala Kongreso de esperanto en Vilnius (23-30-2005). Informas Boris Di Costanzo

Oktobro:  

La 3an: Preparlaboroj por kurso "A" de Esperanto

la 10an: Trarigardo de esperanto-gazetoj. Informas Ana Radulović

la 11an: KURSO "A"DE ESPERANTO POR KOMENCANTOJ En societejo je la 19a horo

la 17an: Eŭropa unuiĝo, eŭropa identeco kaj Esperanto. Prelegas Vjekoslav Morankić

la 24an: Esperanto instruado en Kroatio kaj ILEI. Informas Emil Hrvatin

Rimarko: Volontuloj el nia societo iros meze de oktobro al vinberrikolto sur bieno de Marcello Trampuh en Kaštelir, Istrio. Informoj kaj aliĝo ĉe la prezidanto.

G R A V E - NOVA ESPERANTO-KURSO POR KOMENCANTOJ

NOVA KURSO DE ESPERANTO POR KOMENCANTOJ KOMENCIĜAS MARDON LA 11an DE OKTOBRO EN LA SOCIETEJO JE LA 19a HORO. INFORMU VIAJN GEFAMILIANOJ KAJ GEKONATULOJN. ELSPEZO POR LA KURSO NUR 50 KUNAOJN MONATE

 

VAŽNO - NOVI TEČAJ ESPERANTA ZA POČETNIKE  

NOVI TEČAJ ESPERANTA ZA POČETNIKE POČINJE U UTORAK 11. LISTOPADA U PROSTORIJAMA DRUŠTVA U 19 SATI. OBAVIJESTITE O TOME SVOJE UKUĆANE I POZNANIKE. CIJENA TEČAJA SAMO  50 KUNA MJESEČNO.

PRI OKAZINTAJ KONGRESOJ KAJ RENKONTIĜOJ

Niaj membroj ĉeestis inter aliaj al kelkaj gravaj kongresoj kaj renkontiĝoj inter alie:

-     La 7a Kongreso de Kroataj Esperantistoj okazis en Zabok la 18an ĝis la 19an de junio. Ĉeestis nia kvinopa delegacio  konsisistinta de gesamideanoj: Di Costanzo Boris, Franelić Adela, Katunar Josipa, Morankić Vjekoslav kaj Radulović Ana

-     Kadre de la Nacia kongreso Prezidanto de Respubliko Kroatio Stipe Mesić akceptis la 20an de junio delegacion de Kroata Espeperanto-Ligo (KEL). Akcepton ĉe la prezidanto ĉeestis Radenko Milošević, vicprezidanto de KEL, Vjekoslav Morankić, vicprezidanto, Spomenka Štimec sekretariino, Vida Jerman membro de la Prezidantaro de KEL kaj urbesto de Urbo Zabok Ivan Hanžek.

-     La 78a SAT-kongreso okazis en Zakreb 2-9 de julio. Sennacieca Asocio Tutmonda ( Svjetska nenacionalna asocijacija) estas neŝtata kaj ekster nacia esperantista organizacio en kiu membriĝas esperantistoj kiuj vivas de sia propra laboro. Praktike en ĝi agas tielnomaj maldekstruloj, oni povus diri socialistoj, komunistoj, anarkistoj, socialdemokratoj kaj aliaj kun simila politika sociala kaj kultura starpunktoj. La Kongreson partoprenis el Rijeka Vjekoslav Morankić. SAT agas kune kun KEL  ankaŭ je projekto de senminigo de Kroatio kaj tiel maniere lobias ĉe franca registaro. Kelkajn jarojn sinsekve ni sukcesis havigi 100.000 eŭrojn  po jare por senminigo de Kroatio. Delegacio de SAT kaj KEL tial estis dum la kongreso akceptita ĉe Centar za razminiranje Hrvatske en Sisak. Delegacio konsistis de Andre kaj Colette Weiss, Krešimir Barković de SAT kaj Radenko Milošević kaj Vjekoslav Morankić de KEL

-     En Hrašćina ĉe bieno de Spomenka Štimec okazis 8-10 de julio Renkontiĝo de Mezeŭropaj esperanto-verkistoj kaj tradukantoj de kroata literaturo en orientajn lingvojn pere de Esperanto. Ĉeestis eventon  triopa delegacio el nia E-Societo.

-     Ĉijaran 90an Universalan Kongreson de Esperanto kiu okazis en Vilnius en Litovio de 23a ĝis 30a de junio partoprenis jenaj membroj de nia societo: Jaga kaj Boris Di Costanzo, Adela Franelić, Gordana Katunar, Ana Radulović kaj Mira Barak.

-    

DIVERSAĴOJ

    Sinjorino Aĉtar Etemadi tradukistino el Teherano, Irano vizitis nin meze de julio. Ŝi estas tradukistino kaj tradukas nian kroatan literaturon pere de Esperanto en la persan (farsit lingvo). Ŝi jam tradukis "Amoj de Georgo Waŝington" de Miro Gvran kaj "La Morto de Gogolj" de Ulderik Donadini. La plej sukcesa traduko estas traduko de "Čudnovate zgode šegrta Hlapića" de Ivana Brlić Mažuranić kiun tradukon en persa lingvo eldonis unu el plej gravaj iranaj eldonejoj. Eldonkvanto de la eldonita verko estas 10.000 ekzempleroj. Do la verko atingis preskaŭ ĉiun vilaĝon en Irano. Sinjorino Etemadi donis intervjuon al "Novi list" kaj ĝin oni aperigis la 31an de julio.

Ankoraŭ ne estas malfrue por aliĝi aŭ renovigi membrecon en diversaj internaciaj esperanto-organizacioj kiel: Universala Esperanto-Asocio, Sennacieca Asocio Tutmonda, Esperanto-Civito aŭ en diversaj fakaj aŭ sociaj asocioj kiel, komerca, konstruista, instruista, jurista religiaj organizacioj kaj pluraj aliaj. Ĉiujn informojn Vi povus havigi en la societejo ĉiulunde aŭ per telefono al 228 218.

Same indas pripensi pri abono almenaŭ unu internacian esperanto-gazeton ĉu movadan ĉu fakan kiel Esperanto-Revuon, Monaton, Heroldon de Esperanto, Sennaciulon kaj aliajn. Informojn en la socito aŭ per jam citita telefono.  

Ni informas Vin pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:

www.esperanto.hr <http://www.esperanto.hr>       www.ĝangalo.com<http://www.ĝangalo.com>      
www.esperanto.de <http://www.esperanto.de>
        
www.komerco.com <http://www.komerco.com>
 

Ĝis la sekvonta skribado koran saluton al legantoj sendas la kompilanto.


                            I N F O R M I L O

                                                                             5-04 (48)

             Esperanto društvo Rijeka- Esperanto Societo Rijeka                Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  HRVATSKA-KROATIO
                  Tel.++385(0)(51)334-670 lunde de la18a gxis la 20a horo
                    
naslov na mreži-retadreso:esperanto.rijeka@ri.htnet.hr

ĝirkonto:2402006-1100212739 Prezidanto: Boris Di Costanzo tel.715-309 aŭ  0989294623.   Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić 226-218 kaj 228-148
                                                                                                     Rijeka, oktobro 2004

Estimataj, jen kelkaj informoj por Vi el nia societo.                                          

                                                    KUNVENOJ KAJ PRELEGOJ
                Grave: La societejo estas malfermita lunde  de la 18a ĝis la 20-a horo

Jen  la programo de prelegoj por novembro kaj decembro:

  Kunvenoj kun prelego ćiu lunde je la 19a horo

Novembro:

la   8an: Kian kaj kiun lernolibron ni bezonas en Kroatio por elementaj lernejoj. Ronda tablo diskuto. Gvidas Emil Hrvatin

la 15an: Pri okazinta en Rijeka de 20-a
ĝis 23a de oktobro la Internacia scienca kunveno je temo "Latinismo en Eŭropo" kun aparta pritrakto de kroata latinismo en pasinteco kaj hodi. Informas Vjekoslav Morankić

la 21an  diman
ĉon: Ekskurso en Kašteliro
la 22an: Pri kio informas esperanto-gazetaro.
Informas Ana Radulović
la 29an: Internacia korespondado. 
Parolas Pero Krstulović

Decembro:  

la 8an:   Pri okazinta Universala Kongreso en Pekino (dua parto). 
Informas Boris Di Costanzo
la 13an: Zamenhofa tago
la 20an: Pri kio informas esperanto-gazetaro. 
la 27an: Jarofina  amikeca renkonti
ĝo

 KOMENCIĜIS NOVA KURSO DE ESPERANTO POR KOMENCANTOJ  

La kvinan de oktobro komencis la nova kurso de esperanto por komencantoj. ĝin frekventas 6 personoj kaj ĝi okazas lunde kaj ĵaŭde en la societejo komencante je la 19-a horo. La lingvon instruas samideanino Josipa Katunar.  

MEMBROKOTIZOJ KAJ HELPO AL LA SOCIETO POR 100 JARA JUBILEO

Ni dankas al ĉiuj kiuj por tiu ĉi jaro pagis membrokotizon, kaj same petas membrojn kiuj ne pagis membrokotizon por la kuranta jaro ke tion oni povas fari per jam pasintfoje sendita enpagilo ĉiulunde en la societejo. Same ni dankas al ĉiuj kiuj donis ĉijaran kontribuon por celebro de nia 100 jara jubileo.

EKSKURSO EN KAŠTELIR

Dimaon la 21an de novembro okazos ekskurso en Kaštelir al bieno de nia membro samideano Marcello Trampuh.  La renkonton ĉeestos samideanoj el Triesto respektive Italio, Slovenio kaj aliaj el regiono de Alp-Adrio. Celo de la  ekskurso estas provi novan vinon de vinberoj kiujn niaj societanoj rikoltis dum  lasta nia ekskurso. Prezo de la ekskurso estas 50 kunaoj po persone. Aloj ĉiulunde dum kunveno en la societejo aŭ al Boris Di Costanzo, tel: 715 309 aŭ  098 929 46 23.

  INTERNACIA SCIENCA KUNVENO: LATINISMO EN EUXROPO

En Rijeka de la 20a ĝis la 23a de oktobro okazis Internacia scienca kunveno je temo Latinismo en Eŭropo kun aparta pritrakto de kroata latinismo en pasinteco kaj hodiaŭ. La kunvenon organizis Kroata Literatura Asocio filio Rijeka (Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci) en kunlaboro de Universitato Rijeka kaj  Arkiepiskopejo Rijeka (Nadbiskupija riječka) sub spicio de Kroata Akademio de Sciencoj kaj artoj. De 28 sciencaj verkoj kaj prezentoj indas akcenti ke la okan verkon prelegon tenis samideano Radenko Milošević vicprezidanto de Kroata esperanto Ligo per temo: Esperanto sur postrestoj (ruinoj) de la latina. (Esperanto na razvalinama latinskoga).

La referaĵon komentis vicprezidanto de Kroata Akademio de Sciencoj kaj Artoj  akademiano Bratulić konstatante ke esperanto ludas gravan rolon se temas pri egalrajto de lingvoj kaj diversaj naciaj kulturoj. Interesuloj povos pli ekscii dum prelego en nia societejo la 8an de decembro.

EN ELEMENTA LERNEJO KOSTRENA ONI INSTRUAS ESPERANTON

Dank al interkonsento inter Elementa lernejo  "Pećine" filio Kostrena kaj nia societo oni ĉi jare komencis instruadon de esperanto en la lernejo. Instruistino estas samideanino Josipa Katunar.  La kurson frekventas 8 gelernantoj. Por organizo de la kurso ni devas precipe danki al sinjorino Irena Margan, direktorino de la lernejo kaj al sinjorino Dijana Tubić estrino de la lernejo Kostrena pro siaj esprimitaj voloj kaj farita helpo.

DIVERSAJXOJ

Alproksimas fino de la jaro. Esperantistoj povus prepari sin por aliĝi aŭ renovigi membrecon en diversaj internaciaj esperanto-organizacioj kiel: Universala Esperanto-Asocio, Sennacieca Asocio Tutmonda, Esperanto -Civito en diversaj fakaj aŭ sociaj asocioj kiel, komerca, konstruista, instruista, jurista, religiaj organizacioj kaj pluraj aliaj. Ĉiujn informojn Vi povus havigi en la societejo ĉiulunde aŭ per telefono al 228 218.

Same indas pripensi pri abono de almenaŭ unu internacia esperanto-gazeto, ĉu movada, ĉu faka kiel Esperanto-Revuo, Monato, Heroldo de Esperanto, Sennaciulo kaj aliaj. Informojn en la societo per jam citita telefono.

 

Ni informas Vin pri kelkaj utilaj retpoj en Esperantio:

www.esperanto.hr <http://www.esperanto.hr> 
www.ĝangalo.com <http://www.ĝangalo.com>     

www.esperanto.de <http://www.esperanto.de>
        
www.komerco.com <http://www.komerco.com>
     

www.uea.org <http://www.uea.org>
     

Je la fino de la informado al ĉiuj koran saluton.


La informilo por 06 / 2004:

                        I N F O R M I L O

                                                                                       3-04 (46)

             Esperanto društvo Rijeka- Esperanto Societo Rijeka                 Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  HRVATSKA-KROATIO
         
Tel.++385(0)(51)334
-670 lunde kaj vendrede de la18a ĝis la 20a horo
                    
naslov na mreži-retadreso:  esperanto.rijeka@ri.htnet.hr
           
Ĝirkonto:2402006-1100212739 Prezidanto: Boris Di Costanzo tel.715-309 aŭ 0989294623
                        
Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankiĉ 226-218 kaj 228-148

                                                                                                               Rijeka, JUNIO 2004

 

Estimataj gesamideanoj!

Jen kelkaj informoj por Vi el pasintaj monatoj rilate al aktiveco en nia societo, kaj informo pri nia estonta laboro:

               Kunvenoj kaj prelegoj

               Grave: La societejo estas en la junio malfermita lunde kaj vendrede de la 18a ĝis la 20a horo. Dum la somero (julio kaj aŭgusto) la societejo estos malfermita nur ĉiulunde.

Kunveno de membroj okazas ĉiulunde je la 19a horo. 
Jen  la programo de prelegoj por junio:

              Kunvenoj kun prelego ĉiulunde je la 19a horo

la 7an:   Niaj projektoj en sekvonta 2005a jaro. Diskuto. Gvidanto Boris Di Costanzo

la 14an: Pri okazintaj "Kroata konkurso pri scio de Esperanto por lernantoj el elementaj lernejoj" kaj Internacia renkontiĝo de junularo je la temo "Protekto de malgrandaj lingvoj en Eŭropo".

              Informas Emil Hrvatin kaj Vjekoslav Morankić

la 21an: Kunsido de la Prezidantaro

la 28an: Informo pri la propono por Ministerio por edukado kaj sporto pri oficialigo de instruado de Esperanto.

              Informas Emil Hrvatin

              Okazinta "Konkurso pri scio de Esperanto por lernantoj el elementaj lernejoj" en Kostrena la 28an ĝis la 30an de majo 2004

              La tria sinsekva Konkurso, konata ankaŭ sub nomo "Pokalo Kostrena", okazis en Kostrena. Partoprenis la Konkurson 17 gelernantoj el 4 elementaj lernejoj. La Konkurso okazis en Skolta restadejo "Esperanto Domo". Jen la rezultoj:

 En kategorio "A" (komencantoj)

      1.   Drago Ilišinović, Elementa lernejo "Retkovec"
2.   Ana Valjak, Elementa lernejo "Mladost", Zagreb
3.   Ne alju
ĝita

En kategorio "B" (progresa)

      1.   Tea Šimičić, Elementa lernejo "Mladost", Zagreb
2.  
Maja Glodić, Elementa lernejo "Mato Lovrak", Zagreb
3.   Valentina Marinović, Elementa lernejo "Mladost", Zagreb

"Pokalon Kostrena" gajnis:

             En ambaŭ kategorioj "A" kaj "B" Elementa lernejo "Mladost", Zagreb

Premioj por unuaj tri lokoj estis pokaloj. Sed ĉiuj partoprenantoj ricevis donace abonon al "Juna Amiko",  esperanta gazeto por gelernantoj komencantoj. Lernantoj amuziĝis per la kvizo "Milionulo" kaj ekskursis al la urbeto Crikvenica

Dankon al aŭspiciantoj, apartemento PGŽ kaj Komunumo Kostrena por ilia helpo kaj subteno al la okazinta programo.

              Internacia junulara renkontiĝo je la temo "Protekto de malgrandaj lingvoj en Eŭropo"

La renkontiĝo okazis en Kostrena samajn tagojn kiel la Konkurso por lernantoj. Ĉeestis krom lernantoj ankaŭ deko da partoprenantoj. Jen mallonge el la programo:

-lingvoj en Eŭropo (prelegis Vjekoslav Morankiĉ), pri makedona lingvo (Judita Rey Hudeček), pri cigana lingvo (Judita Rey Hudeček anstataŭ Spomenka Štimec

Eksperimenta finosemajna kurso de Esperanto en Elementa Lernejo en Kostrena    

Profesorino Judita Rey Hudeček en konsento de direktorino de la lernejo okazigis semajnfinan kurson de Esperanto por 10 lernantoj. La kurso estis sukcesa kaj la lernejo montris intereson. Aŭtune la kurso estos daŭrigota pri kio zorgos nia societo.

Pri okazaĵoj informis la gazeto "Novi List" kaj en la monato junio informos la loka gazeto "Nia Kostrena".  

              Konkurso por titolpaĝo de libro "Zamenhofa strato"
             
Natječaj za naslovnu stranicu knjige "Zamenhofova ulica"

 

                                        Izdavačka kuća "Izvori" i "Hrvatski savez za Esperanto"

                                                                        Raspisuju natječaj

                                                                   za naslovnu stranicu knjige

                                                                 ZAMENHOFOVA ULICA

             poljskog autora Romana Dobrzinskog u hrvatskom prijevodu Domagoja Vidovića
                                           
knjiga izlazi u jesen 2004. u nakladi od 1000 primjeraka  

Poljski novinar Roman Dobrzinsky tijekom desetogodišnjih susreta s Ludvigom Ĉ. Zamenhofom, intervjuirao je jedinog preživjelog unuka inicijatora međunarodnog jezika Lazara Ludviga Zamenhofa. To je knjiga ne samo o obitelji Zamenhof, ni samo o varšavskoj sudbini židova veĉ fascinantan dokument o 20. stoljeĉu u kojem se zrcali i naša povijest.  

Zamenhofova ulica je i varšavska Zamenhofova ulica i zagrebačka Zamenhofova ulica i stotine drugih ulica koje su dobile širom svijeta ime po Zamenhofu (najviše njih u Brazilu i Francuskoj). To je ujedno i portret L.L.Zamenhofa (za kojeg je Umberto Eco rekao da mu je život još fascinantniji nego nevjerojatno fascinantna gramatika) i priča o problemu komuniciranja od Babilonske kule do proširene Europske unije.

Nakladnik će odabrano rješenje naslovne stranice honorirati sa 1000 kuna (tisuću kuna). Zainteresirani mogu podiĉi manuskript prijevoda u Hrvatskom savezu za esperanto.

Vaše prijedloge za naslovnu stranicu dostaviti do 15.10.2004. u Hrvatski savez za esperanto, Kneza Mislava 11 Zagreb.  

              Okazinta Jarasambleo de "Societo por Esperanto Split"

La jaran kaj elektan asambleon de la "Societo por Esperanto Split", kiu okazis la 18-an de majo 2004, ĉeestis Boris Di Costanzo kaj Vjekoslav Morankić je la nomo de nia Societo kaj respektive Kroata Esperanto Ligo.

              Ekspozicio de pentraĵoj en Muggia - Italio

Triesta Esperanta Asocio organizis la 3-an de junio 2004 ekspozicio de verkoj de pentristoj el mezeŭropa regiono. La solena malfermo okazis en Muggio. Nia Societo estis invitita proponi ankaŭ kroatan pentriston ĉeesti.

De nia flanko ekspozicion partoprenis Elvis Krstulović, juna pentristo el Rijeka. Inaŭguron ĉeestis ankaŭ niaj membroj Boris Di Costanzo, Vjekoslav Morankić kaj Pero Krstulović kun siaj gefamilianoj.

             "Esperanto Societo Rijeka" ĉe prezentado de Rijekaj neprofitaj Societoj sur strato Korzo en urbo Rijeka.

Niaj anoj Damir Morankić, Ana Radulović kaj Boris Di Costanzo partoprenis prezentadon de Societoj de nia regiono, kiu okazis la 28an de majo 2004. Estas disdividitaj al Rijekanoj pli ol tricent flugfolioj kun informoj pri Esperanto kaj nia Societo.

        Dankesprimo de la Prezidantaro al novaliĝintaj samideanoj

Dum lastaj tagoj aliĝis al nia Societo tri novaj membrinoj. Nome Elda Doerfler, Ondina Božac kaj Danijela Petelin. Dankon por aliĝo kaj sukcesan esperantan agadon.

Aldone al tiu ĉi Informilo oni sendas, al tiuj kiuj pagis membrokotizon por la jaro 2004, atestilon por la pagita membrokotizo. Dankon al la pagintoj kaj anticipan dankon al pagontoj.

              Kondolencoj:

Ni esprimas nian kondolencon al niaj gemembroj Sanja kaj Snježana Bokulić kaj Nikola Finetto kaj al la gefamilianoj  okaze de la forpaso de ilia patro, respektive avo, Ivan Bokulić

Je la fino dankon por Via pacienca tralego! 
Ĝ
is!                                                                                                             
Di DCostanzo Boris
Kroata Esperanto Ligo
Kroata Esperanto Ligo
Kneza Mislava 11
HR-10000  Zagreb
tel: 385 1 4617 550
fakso: 385 1 4619 373
poŝtelefono: 385 91 4617 550

esperanto@zg.htnet.hr
www.esperanto.hr


  RIJEČKI KANTUN
(sve o esperantu u rijeci)

RIJEKA ANGULO
(ĉio pri Esperanto en Rijeka)

 

Esperanto-societo 
"Rijeka" el Rijeka

Sep/Okt 2013Maj/Jun 2013Marto2013
Jan/Feb2013Nov/Dec 2012Majo 2012Marto2012Sep/Okt2011Maj/Jun2011
Mar/Apr2011
Jan/Feb2011Nov/Dec2010Aŭgusto2010Maj/Jun2010
Mar/Apr2010
Jan/Feb2010Nov/Dec2009Sept/Okt2009Majo2009Februaro2009Januaro2008Novembro2007Junio2007Februaro2007Somero 2006Marto/Aprilo2006
Januaro / febr 2006Novembro/dec 2005
Septembro2005Novembro2004
Junio 2004
Marto 2004