OVO JE ARHIVA OD 2014. GODINE  DO DANAS.  STARIJE TEKSTOVE  POGLEDAJTE OVDJE
VI NUN VIDAS LA ARKIVON EKDE 2014.  PLI MALNOVAJN TEKSTOJN  
RIGARDU ĈI TIE

 


      I N F O R M I LO  

Lingvo Esperanto ekde la 2019a jaro ekestis Kraoata kultura protektita nemateria heredaĵo

                                                                    3-2019(123) majo ĝis inkluzive aŭgusto

                                                   Esperanto društvo Rijeka*Esperanto-Societo Rijeka

                                                    Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio

                                             Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a ĝis la 20a horo

                               Naslov na mreži-retadreso: esperanto.rijeka@ri.htnet.hr

                                                             IBAN: HR75 2402 0061 1002 1273 9,

                                                     Prezidanto: Boris Di Costanzo, tel: 098 929 4623,

                                  Vicprezidanto: Vjekoslav Morankić tel.: 095 870 6756 kaj  226 218

.

                                                                       Rijeka, la 2-an de majo 2019                     

 

Estimataj gesamideanoj!

Jen nia Informilo por majo ĝis inkluzive aŭgusto.  Nia celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.

KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Societaj kunvenoj okazas ĉiulunde ekde la 18-a ĝis la 20- a horo. La societejo estas oficiale malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.

Jen  la programo:       

                          Apartaj programeroj lunde:

                        Ekde la 18,30 ĝis la 19,00 horo:  informoj, prelego aǔ diskuto

                        Ekde la 18,45  ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

                        LA ĈEFAJ AKTIVECOJ EN MAJO KAJ JUNIO ESTOS:

MAJO:

La 6-an lundo-    Okazis kunsido de la Prezidantaro

La 13-an lundo-  Praktikado de la lingvo. Diskuto pri participoj.

La 20-an lundo-  Diskutado pri nia projekto "Per Esperanto trans Landlimoj“

                          okazonta en Rijeka en 2020-a jaro. 

La 25-an sabato- Vojaĝo al Istrio, vizito al tombejojn de forpasitaj niaj membroj. Kunveno kun

                                  triestaj esperantistoj en Kaštelir.Traktado pri nia kuna projekto por 2020-a jaro

                                 "Per Esperanto trans Landlimoj“.

La 27-an lundo-  Ttraktado pri interparoloj kun Triesta Esperanto-Asocio en Kaštelir sabaton la 25-an

                          ĉi monaton.

 

JUNIO:

La 3-an lundo-    Prelego pri vizito al Parizo

La 10-an lundo-  Prelego pri okazintaj UK-oj

La 17-an lundo-  Prelego pri okazonta UK-o

La 24-an lundo-  Adiaŭa kunveno antaŭ feriaj monatoj julio kaj aŭgusto.

 

ELEKTITAJ NOVAJ PREZIDANTO, VICPREZIDANTO KAJ MEMBROJ DE LA PREZIDANTARO

            Elekto-asembleo respektive asembleo por la 2018 okazis la 28-an de aprilo. La asembleo elektis novajn prezidanton, vicprezidanton, kaj membrojn de la Prezidantaro. Novelektitaj estas:  Boris Di Costanzo prezidanto, Vjekoslav Morankić vicprezidanto, kaj membroj de la Prezidantaro Ana Alebić-Juretić, Emil Hrvatin, Goran Krapić, Damir Morankić, Leo Nenadich, Ana Radulović kaj Valter Šverko. Oni decidis ke rajtigitaj personoj por reprezentadi la Societon estu: Boris Di Costanzo, prezidanto, Vjekoslav Morankić, vicprezidanto kaj Ana Alebić-Juretić membrino de la Prezidantaro. La asembleo akceptis jenajn dokumentojn: Raporton de la Prezidantaro por 2018-a jaro, financan raporton por la 2018-a jaro kaj laborprogramojn por la 2019-a kaj la 2020-a jaroj.

VOJAĜO AL SOVINJAK, KAŠTELIR  KAJ NOVIGRAD.

            Sabaton la 25-an de majo ni organizas ekskurson por viziti familianojn de nia forpasinta membro Marčelo Trampuh, kaj meti florojn sur tombojn de Marčelo, Slobodan Vitolović kaj Svetozar Ćulibrk kaj lia edzino. Kunvenon en Kaštelir partoprenos ankaŭ triestaj esperantistoj. Partopreno en kostoj por vojaĝo estas 100 kunaoj po persone. Aliĝu ĉiulunde en la societejo aŭ ĉe Boris Di Costanzo, tel 098 929 4623.

            En Kaštelir okazos oficiala renkontiĝo kun triestaj esperantistoj. Dum kunveno oni pritraktos kunlaboron de triestaj esperantistoj en nia projekto "Per Esperanto trans Landlimoj“ kiun ni kaj triestanoj realigos meze de 2020-a jaro. Projekto estas realigota kune  kadre de "Esperanto Konfernco Alp-Adrio".

N O V A J   P R O J E K T O J

 

PER ESPERANTO TRANS LANDLIMOJ

            La projekto estas jam anoncita en la akceptita programo de laboro por la 2020-a jaro.

Projekto "Per Esperanto trans Landlimoj“  estas ligita ankau kun  La "Esperanto Konferenco Alp-Adrio“.  La projekto okazos meze de 2020- jaro. Nuna situo estas ke nia E-Societo volas projekton realigi kadre de programo "Rijeka metropolo de Eŭropa kulturo en 2020-a jaro". La projekto estas donita al konkurso de Faka komisio "Rijeka EPK2020" por realigo kaj financado la projektojn. Aliĝis al konkurso 380 projektoj kaj ŝanco sukcesi pro tio estas malgranda. Tamen jam estas granda sukceso por nia E-Societo ke ni aliĝis al konkurso. Se ni ne sukcesos en konkurso ni tamen realigos la projekton meze de la 2020-a jaro, per eble iomete ŝanĝita programo. En projekto kunlaboros Triesta Esperanto-Asocio, Kroata Esperanto-Ligo. En programo estas antauvidite presigo de la novelo de Spomenka Štimec "La lasta batalo de  la moretto“ en esperanta originalo kaj traduko en la kroata.

 

SURSKRIBO DE ESPERANTO DOMO

            Sur fasado de nia Domo en Kostrena, kiun ni nomas "Esperanto Domo“  estos metita surskribo  "ESPERANTO DOMO"  eble farota el  verda marmoro. Pri projekto zorgas Boris Di Costanzo.

 

SKOLTA  TAĈMENTO  NORDO-SUDO EN KOSTRENA

            Agas ankaŭ en nia "Esperanto Domo" en Kostrena dum pluraj jaroj. La taĉmento celebris la 20 jaran agadon en komunumo de Kostrena. Celebrado okazis sur Platak sabaton la 16-an de marto. Al celebrado estis invititaj niaj reprezentatoj Vjekoslav Morankić kaj Boris Di Costanzo. Ni transdonis al skoltoj du lernolibrojn kaj du vortarojn de Esperanto. Ceremonion ĉeestis pli ol 100 skoltoj (plej parte junaj), altrangaj gastoj inter kiuj estis ankaŭ vicdistriktestro sinjoro Branko Škrobonja.

(Sur foto maldekstre kune kun Vjekoslav Morankić).

 

Fotis B.D.C.

 

TURISMA PROSPEKTO DE URBO RIJEKA EN ESPERANTO EN LA RETO

             http://www.esperanto.hr/rijeka_prospekto_2007.htm  au   http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf

 ttt-paĝo sur kiu troviĝas prospekto de Rijeka en esperanto.  Vi povas la prospekton printi por Vi , atentigi viajn, precipe eksterlandajn gekonatulojn.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:        

www.esperanto.hr  iru al kvadrato KEL. Trovu societoj (Eesperanto Societo  Rijeka, kaj iru al Riječki kantun), http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno  http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf www.esperanto.de            www.uea.org   http://edukado.net                   http://ilei.info , www.esperanto-rijeka.hr ,

 

NE FORGESU MEMBROKOTIZON! Al tiuj kiuj forgesis.

                               Estu kore salutataj el nia societo. Fartu bone!

 


      I N F O R M I LO  

     Lingvo Esperanto ekde la 2019a jaro ekestis Kraoata kultura protektita nemateria heredaĵo

                                                                    2-2019(122) marto kaj aprilo

                                                   Esperanto društvo Rijeka* Esperanto Societo Rijeka 
                                                   
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio
                                            
Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a ĝis la 20a horo

                               Naslov na mreži-retadreso: esperanto.rijeka@ri.htnet.hr
                                                            
IBAN:
HR75 2402 0061 1002 1273 9,
                         
                            Prezidantino: Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646,
                                 
Vicprezidanto: Vjekoslav Morankić tel.: 095 870 6756 kaj  226 218

.                                                                       Rijeka, la 4-a de marto 2019                     

Estimataj gesamideanoj!

Jen nia Informilo por marto kaj aprilo.  Nia celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.

                                      KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Societaj kunvenoj okazas ĉiulunde ekde la 18-a ĝis la 20- a horo. La societejo estas oficiale malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.

Jen  la programo:       

                          Apartaj programeroj lunde:

                        Ekde la 18,30 ĝis la 19,00 horo:  informoj, prelego aǔ diskuto

                        Ekde la 18,45  ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

LA ĈEFAJ AKTIVECOJ EN MARTO KAJ APRILO ESTOS:

MARTO:

La 4-an lundo-    Informo pri esperanta nemateria heredaĵo

La 11-an lundo-  Pri pasinta karnavalo

La 18-an lundo- Trarigardo de niaj ekskursoj vizitoj k.t.p.

La 26-an lundo.  Kunsido de la Prezidantaro je la 18,30-a horo en la societejo. Preparo por la Elekta kaj    
                        
jara asembleo por la 2018-a jaro.  Ĉeesto por ĉiuj libera.

APRILO:

La 1-an lundo-  Trarigardo de fotoj faritaj de niaj membroj

La 8-an lundo-  Raporto pri "A“ kurso

La 15an lundo- Legado el eksterlandaj E-gazetoj

La 22-an            Festotago, Paska lundo

La  28-n dimanĉo. ELEKTO-ASEMBLEO DE ESPERANTO SOCIETO RIJEKA, en la societejo je la 10-a (unua konvoko) aŭ je la 11-a horo (en dua kunvoko).  Vi ricevos regule kaj ĝustatempe apartan invitilon por kunsido de la asembleo.

MAJO

La 25-an sabato.  Vizito al familioj de niaj forpasintaj membroj kaj iliaj tomboj en Istrio (Sovinjak, Kaštelir kaj Novigrad). Ankaŭ renkontiĝo kun triestaj esperantistoj.

GRAVEGA NOVAĴO

            Internacia lingvo esperanto ekestis kultura protektita heredaĵo de Kroatio. Tio signifas ke ĝi ekestis same protektita en Eǔropa Unio, ĉar Kroatio estas membro de Europa Unio kaj ek de nun Esperanto estas ankaŭ eǔropa autoktona lingvo.

            Republika Hrvatska , Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine donijelo je RJEŠENJE od 11. veljače a koji glasi: Utvrđuje se da Tradicija esperanta u Hrvatskoj ima svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra u smislu članka 9., stavka 1., alineje 1. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

 Vi povas "Rješenje“  tralegi en reto   http://www.esperanto.hr/agado_nemateria_rh.htm

 

            Laŭ nia opinio tiu decido validus en Eǔropa Unio, ĉar Kroatio estas membro de la Unio. Ek de nun Esperanto ekestis ankaǔ eŭropa lingvo. Neniǔ plu rajtas diri ke esperanto ne estas ankaǔ eǔropa lingvo.  Okazis ke iuj oficistoj deklaris ke esperanto ne estas eǔropa lingvo. De nun ili ne plu rajtas tion diri.


                             
FINANCA  JARRAPORTO POR  LA 2018-a  JARO

Financan jar-raporton de nia Societo por 2018-a jaro ni donis al respondecaj ŝtataj instancoj 22-an de februaro 

SPEZO- KONTO POR 2017 ( en kunaoj)    .          PRIHODI I RASHODI U 2017. GODINI (u kunama)

                                                           2017.g.                                               2018.g.

ENSPEZOJ - PRIHODI                                           78.455                                    65.955

Vendo de varo – Prodaja robe                           100                                                         0

Membrokotizo-Članarina                    1.605                                                     710

De Esperanto Domo - Od imovine       63.865                                             63.477

Donacije - Donacioj                             5.000                                                     100

Aliaj enspezoj-           Ostali prihodi               7.885                                                  1.668                                              

 

ELSPEZOJ - RASHODI                                92.720                                    69.608

 

Elspezoj al membroj+vojaĝkostoj      13.534                                      6.774

Materialoj-Materijal + energija            4.311                                   11.917

Servoj-Usluge                                       38.842                                   26.892

Aliaj materialoj-Ostali mat.trošk.      14.868                                      6.471

Financaj kostoj-Financ. rashodi            1.773                                      2.045

Aliaj kostoj-Ostali rashodi                      8.097                                     1.730

Amortizo-Otpis                                     11.295                                   13.771

Aliaĵoj – Ostalo                                             0                                            8

            MALGAJNO-MANJAK PRIHODA                  14.265                                    3.653

 

            BILANCO (en kunaoj) 31-12-2017 -           BILANCA  STANJA 31.12.2018. (u kunama)

                                                                                  2017.g                        2018.g.

AKTIVO-IMOVINA                                                            890.234                      893.531

Tereno-Zemljište                                           22.908                          22.908

Nefinancijska imovina                                              853.469                                  849.819

Esperanto Domo-Građevinski objekti     903.620               903.620

Oprema – Oprema                                                                  10.121

Amortizo-Ispravak vrijednosti              - 50.151                 -63.922

 

Financa havaĵo-Financijska imovina                   13.857                   20.804

 

Mono en banko-Novac u banci                                4.097                 15.612

Aliaĵoj-Ostalo                                               4.400

Debitaĵoj-Potraživanja                                5.360                     5.192

 

PASIVO-DUGOVINA (Obveze i vlastiti izvori)

Pasivo sume-Dugovina ukupno                890.234                                      893.531

 

Kreditaj saldoj-Obveze                                    3.318                                                  10.269

Kapitalo-Vlastita sredstva                           886.916                                               883.262

 

 

                  TURISMA PROSPEKTO DE URBO RIJEKA EN ESPERANTO EN LA RETO

             http://www.esperanto.hr/rijeka_prospekto_2007.htm  au   http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf

 ttt-paĝo sur kiu troviĝas prospekto de Rijeka en esperanto.  Vi povas la prospekton printi por Vi , atentigi viajn, precipe eksterlandajn gekonatulojn.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:        

www.esperanto.hr  iru al kvadrato KEL. Trovu societoj (Eesperanto Societo  Rijeka, kaj iru al Riječki kantun), http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno  http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf www.esperanto.de            www.uea.org   http://edukado.net                   http://ilei.info , www.esperanto-rijeka.hr ,

 

                               Estu kore salutataj el nia societo. Fartu bone!


      I N F O R M I LO

                   1-2019(121) januaro kaj februaro

                                                   Esperanto društvo Rijeka* Esperanto Societo Rijeka

                                                    Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio

                                             Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a ĝis la 20a horo

                               Naslov na mreži-retadreso: esperanto.rijeka@ri.htnet.hr

                                                             IBAN: HR75 2402 0061 1002 1273 9,

                                                     Prezidantino: Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646,

                                  Vicprezidanto: Vjekoslav Morankić tel.: 095 870 6756 kaj  226 218

.

                                                                       Rijeka, la 1-a de januaro 2019         

Estimataj gesamideanoj!

Jen nia Informilo por januaro kaj februaro.  Nia celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.

                                      KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Societaj kunvenoj okazas ĉiulunde ekde la 18-a ĝis la 20- a horo. La societejo estas oficiale malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.

Jen  la programo:       

                          Apartaj programeroj lunde:

                        Ekde la 18,30 ĝis la 19,00 horo:  informoj, prelego aǔ diskuto

                        Ekde la 18,45  ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

                          LA ĈEFAJ AKTIVECOJ EN JANUARO KAJ FEBRUARO:

JANUARO:

La    7-an lundo. Novjara renkontiĝo en societejo.

La 14-an  lundo. Spektado de la IIa parto de la aktoraĵo " Espere despere“.   

La 21-an,  lundo. Kunsido de la Prezidantaro komenciĝas je la 18,30 horo en nia societejo. Ĉeesto por ĉiuj bonvena. Je daŭrigo spektado de la filmeto de la III-a parto de la aktoraĵo "Espere despere“. 

La 28-an,  lundo: Esperanto kaj neutrala eŭropa identeco. Prelegas Vjekoslav Morankić

 

 

FEBRUARO:

La   4-an lundo. Prelego pri vizito al la UK-oj  tra la mondo de rijekaj esperantistoj, bilde kaj voĉe

La 11-an lundo. Prelego pri Kar navalaj kutimoj en Eŭropo

La 18-an, lundo. Kiel aktivas Kroata esperanto-Ligo? Informas Boris Di Costanzo

La  25-an, lundo. Kunsido de la Prezidantaro komenciĝas je la 18,30 horo en nia societejo. Ĉeesto por ĉiuj bonvena.

  INFORMO PRI OKAZINTA ZAMENHOFA TAGO KAJ  SOCIETA EKSTERORDINARA              ASEMBLEO LA 17-an DE DECEMBRO PASINTJARE

 

            Zamenhofan tagon kiu komenciĝis je la 19-a horo la 17-an de decembro ĉeestis 15 partoprenantoj. Boris Di Costanzo projekciis filmeton  en kiu Zamenhov hazarde ekzameniĝis pri esperanto. Aktoris bulgaraj aktoroj inter kiuj Belka Beleva. Teatraĵo nomiĝas  "Espere despere“ dank    al la Kooperativo de "Literatura foiro“ el Bulgario laŭ teksto de Sandor Szathmari, Julio Baghy kaj Giorgio Silfer, elstaraj esperantistoj.

Ĉiu de ni eĉ per eta helpo kaj per  eta laboro kontribuas al fortigo de nia komunumo. Post prelego estis manĝeto abunda (kroate "domjenak“).

Je la 18,30 okazis eksterordinara kunsido de la asembleo de la Societo. La kunsidon ĉeestis 13 membroj. La kunsido de la asembleo akceptis financan planon por sekvonta 2019-a jaro, kio estas laŭleĝa obligacio.  En la financa plano por  la 2019-a jaro estas planitaj : enspezoj 72.600 kunaoj, kaj elspezoj 78.500 kunaoj. Do malgajno estas planita per 5.900 kunaoj.

AL VI ĈIUJN NI DEZIRAS FELIĈAN KAJ PROSPERAN NOVAN 2019-an JARON

 

            TURISMA PROSPEKTO DE URBO RIJEKA EN ESPERANTO EN LA RETO

 

             http://www.esperanto.hr/rijeka_prospekto_2007.htm  au   http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf

 ttt-paĝo sur kiu troviĝas prospekto de Rijeka en esperanto.  Vi povas la prospekton printi por Vi , atentigi viajn, precipe eksterlandajn gekonatulojn.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:  

www.esperanto.hr , http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno  http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf www.esperanto.de      www.uea.org   http://edukado.net                   http://ilei.info , www.esperanto-rijeka.hr ,

 

Saluton-Pozdrav

Prezidantino: Nataša Batistić

 


 

I N F O R M I LO
                 3-2018 (118)   majo ĝis fino de aŭgusto

                 Esperanto društvo Rijeka* Esperanto Societo Rijeka

                          Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio

                           Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a ĝis la 20a horo

                                  naslov na mreži-retadreso: esperanto.rijeka@ri.htnet.hr                                                           

bankovni račun-ĝirkonto: HR75 2402 0061 1002 1273 9,

                                               Prezidantino: Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646,

                 Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel./faks.: 051 226 218

 

                                                                                  Rijeka, la 2-a de majo 2018                     

Estimataj samideanoj!

Jen nia Informilo por majo ĝis fino de aŭgusto.  Nia celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.

KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Societaj kunvenoj okazas ĉiulunde ek de la 18-a ĝis la 20- a horo. La societejo estas oficiale malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo. Dum julio kaj aŭgusto la societejo estos fermita.

Jen  la programo: :  

                          Apartaj programeroj lunde:

                        Ekde la 18-a ĝis la 18,30 horo  Informoj, prelego aǔ diskuto
                       
Ekde la 18,30  ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

 

LA ĈEFAJ AKTIVECOJ EN MAJO ĜIS AŬGUSTO  ESTOS:

MAJO – Sabaton la 19-an okazos vizito al familioj de niaj forpasintaj membroj, kaj iliaj tomboj en Istrio (Sovinjak, Kaštelir kaj Novigrad). Vidu apartan informon.

JUNIO – Sabaton la 9-an okazos unutaga vojaĝo al  20-a Esperanto Konferenco de "Alp-Adrio“ okazonta en Bjelovar ekde la 8-a ĝis la 10-a de junio. Vidu apartan informon.

AŬGUSTO – lundon la 27-an je la 18.30 horo: Kunsido de la Prezidantaro. Ĉeesto por ĉiuj bonvena.

 

            MALLONGA RAPORTO PRI OKAZINTA JARASEMBLEO DE LA SOCIETO

            Dimanĉon la 29-an de aprilo okazis jarasembleo de nia societo. La asembleon ĉeestis ....... membroj. Estis alceptitaj jenaj dokumentoj: Raporto de la Prezidantaro  pri laboro en 2017-a jaro, financa raporto por la 2017-a jaro (vidu Informilon numero 2 ĉi jaran), kaj laborprogramoj por nuna kaj sekvonta jaro. Dokumentoj troviĝas en la societejo.

            VOJAĜO AL SOVINJAK, KAŠTELIR  KAJ NOVIGRAD.

            Sabaton la 19-an de majo ni organizas ekskurson por viziti familianojn de nia forpasinta membro Marčelo Trampuh, kaj meti florojn sur tombojn de Marčelo, Slobodan Vitolović kaj Svetozar Ćulibrk kaj edzino. Partopreno en kostoj por vojaĝo 100 kunaoj po persone.  Aliĝu ĉiulunde en la societejo aŭ ĉe Boris Di Costanzo, tel 098 929 4623.

            En Kaštelir okazos oficiala renkontiĝo kun triestaj esperantistoj. Dum kunveno oni pritraktos preparojn por la 20-a Esperanto Konferenco okazonta la 8-an ĝis la 10-an de junio en Bjelovar.

 

            VOJAĜO UNUTAGA  AL  ESPERANTO KONFERENCO "ALP-ADRIO" EN BJELOVAR

            La 9-an de junio ni organizas unutagan viziton al la 20-a Esperanto Konferencon de "Alp-Adrio“ okazonta en Bjelovar. Por vojaĝo ni mendos autobuseton (kombi) kaj eventuale utiligi auto(j)n de niaj membroj. Kostoj estas jenaj: kotizo 50 kunaj po persone, 100 kunaoj por vojaĝkostoj, kaj kiu volas povas partopreni vespermaĝon kiu kostos ĉirkaŭ 100 kunaoj kaj  komenciĝos je la 16-a horo.

            Interesuloj anonciĝu lunde dum societa kunveno aŭ per telefono al Boris Di Costanzo (098 929 4623).

            Se iu volas memstare vojaĝi al Bjelovar 2  aŭ 3 tagoj. Por kostoj laj programo interesiĝu per telefone ĉe Josip Pleadin  tel: 048 811 266 .  

 

KELKAJ INFORMOJ PRI ESPERANTO-KONGRESOJ KAJ RENKONTIĜOJ ĈI JARON

            Ĉiu jare en la mondo oni organizas averaĝe pli ol 120 esperanto-renkontiĝoj kaj kongresoj. Jen kelkaj kiuj povus esti interesaj por ni:

19-05-18 Renkontiĝo de niaj societanoj kaj triestaj esperantistoj en Kaštelir.

08-10/06-18    20-a Esperanto Konferenco de "Alp-Adrio“ en Bjelovar

28/07 ĝis 04/08/2018 UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO  Lisbono, Portugalio.            www.uea.org/kongresoj .

04-11/08/2018  Internacia Junulara Kongreso, Bajadoz, Hispanio.

05-12/08/2018 Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda,  Kragujevac Serbio.

18-25/08/2018 ITALA ESPERANTO-KONGRESO  en San Marino.

20-23 ĝis 23 /09/2018  Montkaban Renkontiĝo, Erjavčeva Koča, Slovenio.

Meze de septembro:  Renkontiĝo de esperantaj verkistoj kaj tradukistoj En Hrašćina en bieno de Spomenka Štimec.

 

            INTERNACIA ESPERANTO-KALENDARO

            En interreto jam dum multaj jaroj ekzistas PLENA KALENDARO pri Esperanto kongresoj kaj renkontiĝoj. Ĉiujare en la mondo  okazas inter 120  ĝis 150 Esperanto-kongresoj kaj renkontiĝoj. Kontaktu paĝojn  ĉe  www.eventoj.hu aŭ simple skribu en reto:  plena kalendaro.

 

MEMBRO-KOTIZOJ                      -           ČLANARINE

            Al iuj membroj kiuj iome malfruas pagi mebrokotizon ni sendas enpagilojn por pagi membro-kotizon. Atentu, pagi kotizon signifas vere ke ankaŭ vi apartenas al la nia esperanta komunumo.

                Članovima, koji nešto kasne s plaćanjem članarine šaljemo uplatnice. Uplatom članarine deklarirate se da ste  govornik esperanta i pripadnik  esperantskog pokreta.

 

            TURISMA PROSPEKTO DE URBO RIJEKA EN ESPERANTO EN LA RETO

             http://www.esperanto.hr/rijeka_prospekto_2007.htm  au   http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf

 ttt-paĝo sur kiu troviĝas prospekto de Rijeka en esperanto.  Vi povas la prospekton printi por Vi , atentigi viajn, precipe eksterlandajn gekonatulojn.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:        

www.esperanto.hr , http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno  http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf www.esperanto.de      www.uea.org   http://edukado.net                   http://ilei.info , www.esperanto-rijeka.hr ,

 

                               Estu kore salutataj el nia societo. Fartu bone!


I N F O R M I LO
2-2018(117)

                 Esperanto društvo Rijeka* Esperanto Societo Rijeka

                          Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio

                           Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a ĝis la 20a horo

                            bankovni račun-ĝirkonto: HR75 2402 0061 1002 1273 9,

                         Prezidantino: Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646,

                 Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel./faks.: 051 226 218

.

                                                                                  Rijeka, la 5-a de marto 2018                     

Estimataj samideanoj!

Jen la nia Informilo por Marto kaj Aprilo.  Nia celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.

KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Societaj kunvenoj okazas ĉiulunde ek de la 18-a ĝis 20- a horo. La societejo estas oficiale malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.

Jen  la programo: :  

                          Apartaj programeroj lunde:

                        Ekde la 18-a ĝis la 18,30 horo  Informoj, prelego aǔ diskuto

                        Ekde la 18,30  ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

LA ĈEFAJ AKTIVECOJ EN MARTO KAJ APRILO ESTOS:

MARTO:

La 26-an: Kunsido de la Prezidantaro je la 18,30-a horo en la societejo. Preparo por la Jarasembleo por la 2017-a jaro. Akcepto de jarraporto pri agado kaj financa raporto por la 2017-a, kaj programoj de laboro en kuranta kaj sekvonta 2019a jaro. Ĉeesto por ĉiuj libera.

APRILO:

Preparoj por organizo de la Jar-asembleo de nia Societo okazonta ekde mezo de aprilo ĝis mezo de majo.

APRILO-MAJO:

JAR-ASEMBLEO DE ESPERANTO SOCIETO RIJEKA, okazos unu dimanĉon ek de la 15-a de aprilo ĝis inkluzive la 13-a de majo en la societejo je la 10-a aŭ la 11-a horo.  Vi ricevos regule kaj ĝustatempe apartan invitilon por kunsido de la asembleo..

PRELEGO PRI ESPERANTO EN  GIMNAZIO "ANDRIJA MOHOROVIČIĆ“ EN RIJEKA

            La 19-an de januaro 2017 en la citita gimnazio oni celebris "Tagon de la gimnazio“. Programo de la celebrado estis tre abunda. Estis prezentitaj prelegoj kaj informoj de ĉiuj studobjektoj instruataj en la gimnazio kaj ankau aliaj temoj el scienco, sporto kaj aliaj aktivecoj de homara vivo. En prezentita plurpaĝa  programo en komenca paĝo estis anoncita prelego pri esperanto. Tio estas vera raraĵo en historio de kroatiaj gimnazioj kaj mezlernejoj. La prelegon aranĝis nia membro Goran Krapić, kiu estas en la gimnazio profesoro de kroata lingvo. Prelegis pri esperanto Boris Di Costanzo. La prelegon kun intereso aŭskultadis 35 lernantoj.

ELEKTOJ POR ASEMBLEO DE KROATA ESPERANTO LIGO (KEL)

            Ĵus okazas elektoj por la asembleo de KEL. Nia Prezidantaro dum sia 12-a kunveno la 19-an de februaro elektis en la asembleon kvar jenajn membrojn el nia societo: Nataša Batistić, Prezidantino,  Boris Di Costanzo, membro de la Prezidantaro, Ana Alebić-Juretić, membrino de la Prezidantaro, kaj Valter Šverko membro de la societo.

                              FINANCA  JARRAPORTO POR  LA 2017-a  JARO

Financan jar-raporton de nia Societo por 2017-a jaro ni donis al respondecaj ŝtataj instancoj (al la Ŝtata revizio).  Ni mallonge informas vin pri enspezoj kaj elspezoj, malgajno kaj bilanco en la pasinta jaro. La Financan raporton preparis nia librotena entrepreno Lo-Mar d.o.o. Rijeka.

 

SPEZO- KONTO POR 2017 ( en kunaoj)    .          PRIHODI I RASHODI U 2017. GODINI (u kunama)

                                                           2016.g.                                               2017.g.

ENSPEZOJ - PRIHODI                                          64.673                                    78.455         

Vendo de varo – Prodaja robe                               0                                                     100                      

Membrokotizo-Članarina                    1.070                                                  1.605

De Esperanto Domo - Od imovine       59.908                                             63.865

Donacije - Donacioj                                    0                                                  5.000

Aliaj enspezoj-           Ostali prihodi               3.695                                      7.885                                              

 

ELSPEZOJ - RASHODI                               79.673                                                92.720

 

Elspezoj al membroj+vojaĝkostoj/   17.672                                                 13.534

Materialoj-Materijal + energija          6.247                                                    4.311

Servoj-Usluge                                    37.899                                                  38.842

Aliaj materialoj-Ostali mat.trošk.       5.130                                     14.868

Financaj kostoj-Financ. rashodi           1.430                                        1.773

Aliaj kostoj-Ostali rashodi                            0                                                   8.097

Amortizo-Otpis                                    11.295                                     11.295

           

MALGAJNO-MANJAK PRIHODA                           15.000                                    14.265

 

            BILANCO (en kunaoj) 31-12-2016 -           BILANCA  STANJA 31.12.2016. (u kunama)

                                                           2016.g                                    2017.g.

AKTIVO-IMOVINA                                                914.760                      890.234

Tereno-Zemljište                                     22.908                    22.908

Esperanto Domo-Građevinski objekti     903.620               903.620

Amortizo-Ispravak vrijednosti              - 38.856                 -50.151

 

Financa havaĵo-Financijska imovina                   27.088                  13.857

Mono en banko-Novac u banci                               4.389                     4.097

Aliaĵoj-Ostalo                                              3.400                     4.400

Debitaĵoj-Potraživanja                             17.299                     5.360

Kreditoj –Zajmovi                                      2.000                            0

 

PASIVO-DUGOVINA (Obveze i vlastiti izvori)

Pasivo sume-Dugovina ukupno                    914.760                           890.234

 

Kreditaj saldoj-Obveze                                    13.580                              3.318

Kapitalo-Vlastita sredstva                            901.180                           886.916

 

 

                  TURISMA PROSPEKTO DE URBO RIJEKA EN ESPERANTO EN LA RETO

             http://www.esperanto.hr/rijeka_prospekto_2007.htm  au   http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf

 ttt-paĝo sur kiu troviĝas prospekto de Rijeka en esperanto.  Vi povas la prospekton printi por Vi , atentigi viajn, precipe eksterlandajn gekonatulojn.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:        

www.esperanto.hr  iru al kvadrato KEL. Trovu societoj (Eesperanto Societo  Rijeka, kaj iru al Riječki kantun), http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno  http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf www.esperanto.de            www.uea.org   http://edukado.net                   http://ilei.info , www.esperanto-rijeka.hr ,

                                Estu kore salutataj el nia societo. Fartu bone!

 


I N F O R M I LO    1-2018(116)
novembro kaj decembro

Esperanto društvo Rijeka* Esperanto Societo Rijeka 
                
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio

               Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a ĝis la 20a horo

     Naslov na mreži-retadreso: esperanto.rijeka@ri.htnet.hr

Međunarodni bankovni račun – Internacia Bank-konta Numero (IBAN):       HR75 2402 0061 1002 1273 9,

                                   Prezidantino: Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646,
                
Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel.: 095 870 6756

.

                                                                       Rijeka, la 1-a de januaro 2018                     

Estimataj gesamideanoj!

Jen nia Informilo por januaro kaj februaro.  Nia celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.

                                      KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Societaj kunvenoj okazas ĉiulunde ekde la 18-a ĝis la 20- a horo. La societejo estas oficiale malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.

Jen  la programo:     

                          Apartaj programeroj lunde:

                        Ekde la 18-a ĝis la 19,00 horo:  informoj, prelego aǔ diskuto

                        Ekde la 18,30  ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

                          LA ĈEFAJ AKTIVECOJ EN JANUARO KAJ FEBRUARO:

JANUARO: 

La 22-an,  lundo. Kunsido de la Prezidantaro komenciĝas je la 18-a horo en nia societejo. Ĉeesto por ĉiuj bonvena.

 

FEBRUARO:

La 19-an,  lundo. Kunsido de la Prezidantaro komenciĝas je la 18-a horo en nia societejo. Ĉeesto por ĉiuj bonvena.

           

            INFORMO PRI OKAZINTA ZAMENHOFA TAGO KAJ  SOCIETA EKSTERORDINARA  ASEMBLEO LA 18-an DE DECEMBRO PASINTJARE.

            Zamenhofan tagon kiu komencis je la 19-a horo la 18-an de decembro ĉeestis 13 partoprenantoj. Vjekoslav Morankić gvidis rondan tablon kun diskutoj pri ĝenerala stato en Esperanto komunumo en Kroatio kaj la mondo.  Estas klare ke esperanton kreis sennombraj eksterordinaraj homoj. Oni malfacile povus pritaksi ĉu  ĝin kreis centmil homojn, ĉu pli aŭ malpli?  Esperanto-Komunumo nombras ne malpli ol  unu miliono da homoj. En tiom granda komunumo ekaperas diversaj aktivecoj same kiel ĉe  ĉiu popolo au nacio. Per aktivado de ĉiuj esperantistoj en la komunumo oni kreas progreson an la komunumo en ĉiuj partoj de homara vivo. Ĉiu de ni eĉ per eta helpo kaj per  eta laboro kontribuas al fortigo de nia komunumo. Post prelego estis manĝeto abunda (kroate "domjenak“).

Je la 18,30 okazis eksterordinara kunsido de la asembleo de la Societo. La kunsidon ĉeestis 11 membro. La kunsido de la asembleo akceptis financan planon por sekvonta 2018-a jaro, kio estas laŭleĝa obligacio. Tiu devo por neprofitaj organizacioj estas la unua fojo en historio de Kroatio, kaj tia speca devo ekzistas preskaŭ nenie en la mondo.

INFORMO PRI KURSO DE ESPERANTO KIU KOMENCIĜIS LA 17-an DE OKTOBRO.

Kurso de Esperanto po komencantoj komenciĝis  mardon la 17-an de oktobro  je la 18-a horo. 

Samideano Boris Di Costanzo gvidis la kurson popr 3 gekursanoj, La kurson jam finis du kursanoj Goran Krapić kaj Leo Nenadich.

 

            EKZAMENO "A“  DE ESPERANTO

La 18-an de decembro 2017 okazis en la societejo ekzameno "A“  de Esperanto laŭ regularo de Kroata Esperanto-Ligo. Ekzamenon "A“ de Esperanto sukcese faris sinjoroj Goran Krapić kaj Leo Nenadich. Gratulon al ili. En ekzamena komisiono estis Vjekoslav Morankić, prezidanto, Ana Radulović membrino kaj Boris Di Costanzo gvidanto de la kurso.

 

        MEMBRO-KOTIZOJ  -    ČLANARINE

            Al membroj ni sendas enpagilojn por pagi membro-kotizon. Atentu, pagi kotizon signifas vere ke ankaŭ vi apartenas al la nia esperanta komunumo.

                Članovima šaljemo uplatnice. Uplatom članarine deklarirate se da ste  govornik esperanta i pripadnik  esperantskog pokreta.

 

            TURISMA PROSPEKTO DE URBO RIJEKA EN ESPERANTO EN LA RETO

             http://www.esperanto.hr/rijeka_prospekto_2007.htm  au   http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf

 TTT-paĝo sur kiu troviĝas prospekto de Rijeka en Esperanto.  Vi povas la prospekton printi por Vi kaj atentigi viajn, precipe eksterlandajn gekonatulojn.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:        

www.esperanto.hr , http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno  http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf www.esperanto.de      www.uea.org   http://edukado.net                   http://ilei.info , www.esperanto-rijeka.hr ,

 

Saluton-Pozdrav

Prezidantino:

Nataša Batistić

 

 


  I N F O R M I LO    4-2017(114)  

.

                                                                       Rijeka, la 5-a de septembro 2017                     

Estimataj samideanoj!

Jen nia Informilo por septembro kaj oktobro.  Nia celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.

                                      KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Societaj kunvenoj okazas ĉiulunde ekde la 18-a ĝis la 20- a horo. La societejo estas oficiale malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.

Jen  la programo:     

                          Apartaj programeroj lunde:

                        Ekde la 18-a ĝis la 18,30 horo:  informoj, prelego aǔ diskuto

                        Ekde la 18,30  ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

                                     LA ĈEFAJ AKTIVECOJ ESTOS:

SEPTEMBRO:  Ĉiulunde estos kunvenoj je la 18-a  dum kiuj oni laboros por organizi Celebradon de 110-a  datreveno de fondiĝo de la unua esperanta societo Esperanto-societo en Rijeka kaj Kroatio, kaj kiu celebrado okazos ekde  la 28-a ĝis 30-a de septembro ĉi jaron en Rijeka.

 La16-an (sabato): Ekskurso de niaj membroj al Hrašćina por partopreni Renkontiĝon de esperantaj verkistoj kaj tradukistoj.

 CELEBRADO DE LA 110-a DATREVENO DE LA UNUA ESPERANTA SOCIETO                  

                                            EN RIJEKA KAJ KROATIO

La 28-an (ĵaudo) Malfermo de Filatela ekspozicio en Komunumo de Italoj, Uljarska 1, dua etaĝo je la 16-a horo

La 29-an Filatela ekspozicio ekde la 10-a ĝis la 20-a horo

La 30-an (sabato): Ĉefa celebrada programo en Halo de Komunumo de Italoj de Rijeka. Komeco je la 16-a horo (Vidu sube apartan programon).

OKTOBRO :

La 17-an  (mardo) Esperanto-kurso por komencantoj komenciĝas en la societejo. Aliĝoj ekde  la 18-a ĝis 20-a horo.

 

CELEBRADO DE LA 110-a DATREVENO DE LA UNUA ESPERANTA SOCIETO  EN RIJEKA KAJ KROATIO  -  ĜENERALA PROGRAMO

            La 28-an de septembro:        Malfermo de Filatela ekspozicio kaj ekspozicio de artopentraĵoj de grupo da pentristoj el urbeto Matulji. La ekspozicioj estos prezentataj en ejoj de Komunumo de Italoj en Rijeka (it: Comunita degli Italiani di Fiume) strato Uljarska 1, la 2-a etaĝo.

La 29-an de septembro: Filatela kaj artpentraĵa ekspozicioj

Je la 15-a horo: Fotado antaŭ dulingva (kroata kaj esperanta) memortabulo sur fasado de la domo Korzo 18, en kiu domo estis sidejo de la unua esperanta societo en Rijeka. Tiun ĉi memortabulon starigis Urbo Rijeka la 2007-an jaron, kaj ĝi estas ZEO (Zamenhof Esperanto Objekto) objekto en la urbo Rijeka.

La 30-an de septembro: Inter 16-a kaj ĝis la 19-a horo okazos la ĉefa solenaĵo de la celebrado en la halo de Komunumo de Italoj de Rijeka.

            Ĉefaj eltiroj el la programo estas:

            Himnoj (la kroata kaj esperanta)

            Solena malfermo de la solenaĵo, salutparoloj de reprezentanto de la Esperanto societo Rijeka, salutparoloj de gastoj.

            Temo de la ĉefa prelego estas: Konciza historio de Esperanto-movado en Rijeka kaj Kroatio (en la kroata)

            Jozo Marević kiel aŭtoro prezentos sian verkon: Granda oklingva medicina vortaro (inter lingvoj estas la kroata kaj Esperanto)

            Oni disdonos atribuitajn dankdiplomojn kaj honorajn atestilojn al membroj de Esperanto-Societo Rijeka pro iliaj laboroj en la Societo kaj en esperanto movado.

            En kultura programo  prezentiĝos: folklora kaj kantista grupo el vilaĝo Žejane (Ĵejane) en kiu loko la loĝantoj parolas istroromanan lingvon kiun ili nomas ĵejana lingvo, operkantisto Neven Mrzlečki kantos en Esperanto,  kaj itala kantisto Emanele Rovere kantos en Esperanto kaj en la itala.

            La solenaĵo finiĝos per modesta manĝeto.

 

                                           DETALA PROGRAMO

 

29an de Septembro de la 10 ĝis la 20a horo

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspozicioj en Circolo Italiano

 

 

30an de septembro je la 16a horo

Kultur-arta programo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Himnoj kroata kaj esperanta

 

 

 

 

 

 

Malfermo- saluton al gastoj

 

 

 

 

 

 

Prezentado de historio de Esperanto-Societo Rijeka

 

 

 

 

S-ro Neven Mrzlečki kantas en Esperanto kaj kroate

 

 

 

 

Disdono de dankdiplomoj kaj honoraj atestiloj

 

 

 

 

Ukraina virina kantkoruso "Kaljinka" je ukraina lingvo

 

 

 

Prezentado de la historio de Esperanto en la mondo kaj Kroatio

 

 

Prezentado de etna grupo, muzika parto, el Ĵejane (Žejane)

 

 

 

Parolo pri esperanta verkado en Kroatio kaj la mondo

 

 

 

S-ro Emanuele Rovere kantado en Esperanto kaj itala

 

 

 

Prof.dr. Jozo Marević pri lia oklingva medicina vortaro

 

 

 

 

 

Folklora grupo Ĵejane

 

 

 

 

 

 

Adiaŭa parolo kaj fermo de la solenaĵo

Eta manĝo

 

 

 

 

             EKSKURSO AL HRAŠĆINA AL RENKONTIĜO DE ESPERANTLINGVAJ          

                                            VERKISTOJ KAJ TRADUKISTOJ

La 16-an (sabaton) de septembro al  Hrašćina, (en bieno de Spomenka Štimec) kie okazos la 15-a RENKONTIĜO DE ESPERANTLINGVAJ VERKISTOJ KAJ TRADUKISTOJ. Niaj societanoj vizitos la renkontiĝon. Por societanoj  la kontribuo por la ekskurso estas 100 kunaoj. Aliĝu ĉe Boris Di Costanzo, tel: 098 929 4623 .

 

                             NOVA KURSO DE ESPERANTO POR KOMENCANTOJ

            Nova kurso de Esperanto por komencantoj komenciĝas mardon la 17-an de oktobro je la 18-a horo en nia societejo. Aliĝoj ĝis la 20-a horo. Prezo 100 kunaoj. Informu viajn konatulojn kaj amikojn.

            Novi tečaj Esperanta za početnike počinje u utorak 17. listopada u našim prostorijama Blaža Polića 2 a s početkom u 18 sati. Prijave su do 20 sati. Cijena tečaja 100 kuna. Obavijestite svoje znance i prijatelje o tečaju.

 

Membroj de la Esperanto-Societo Rijeka, de dekstre: Ana Alebić-Juretić, Jaga Di Costanzo kaj Boris Di Costanzo, partoprenantoj al la kongreso en Policoro, provinco de Matera suda Italio, ekde la 26-an de aŭgusto ĝis la 2-an de septembro 2017

Saluton-Pozdrav

Prezidanto: Nataša Batistić

 

 


  I N F O R M I LO    3-2017(113)  

                 Esperanto društvo Rijeka* Esperanto Societo Rijeka 
                         
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio
                          
Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a ĝis la 20a horo
                                 
naslov na mreži-retadreso:
esperanto.rijeka@ri.htnet.hr 
                            
              
bankovni račun-ĝirkonto:
HR75 2402 0061 1002 1273 9,
                         
                      Prezidantino: Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646,
                
Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel./faks.: 051 226 218

                                                                                  Rijeka, la 12-a de Majo 2017                     

Estimataj samideanoj!

Jen nia Informilo por Majo ĝis fino de Aŭgusto.  Nia celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.

KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Societaj kunvenoj okazas ĉiulunde ek de la 18-a ĝis la 20- a horo. La societejo estas oficiale malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.

Dum Julio kaj Aŭgusto la societejo estos fermita.

Jen  la programo: :  

                          Apartaj programeroj lunde:

                        Ekde la 18-a ĝis la 18,30 horo  Informoj, prelego aǔ diskuto
                       
Ekde la 18,30  ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

LA ĈEFAJ AKTIVECOJ ESTOS:

MAJO-Aŭgusto:  Ĉiulunde estos kunvenoj je la 18-a aŭ je la 19-a dum kiuj oni laboros por organizi Celebradon de 110a  Jardeveno de fondiĝo de la unua Esperanto-Societo en Rijeka kaj Kroatio, kaj kiu celebro okazos la 28-an ĝis 30-an de Septembro ĉi jaron en Rijeka.

MAJO – Sabaton 27-an okazos vizito al gefamilianoj de niaj forpasintaj membroj, kaj iliaj tomboj en Istrio

                -La 7-an, dimanĉe okazis  JAR-ASEMBLEO DE ESPERANTO SOCIETO RIJEKA.

AǓGUSTO – lundo la 21-an je la 18-a horo: Kunsido de la Prezidantaro. Ĉeesto por ĉiuj bonvena.   

            MALLONGA RAPORTO PRI OKAZINTA JARASEMBLEO DE LA SOCIETO

            Dimanĉon la 7-an de Majo okazis jarasembleo de nia societo. La asembleon ĉeestis nur 11 membroj. Estas akceptitaj jenaj dokumentoj: Raporto de la Prezidantaro  pri laboro en 2016-a jaro, financa raporto por la 2016-a jaro, kaj laborprogramoj por nuna kaj sekvonta jaro.

            Asembleo decidis atribui al membrojn de la Societo  pro iliaj grandvaloraj laboroj por la Societo kaj en esperanto movado. Atribuitaj estas jenaj membroj: Josipa Katunar, Boris Di Costanzo, Vjekoslav Morankić, Ana Radulović kaj Gordana Katunar.

            Asembleo decidis al ĉiuj membroj de la Societo doni "Dankesprimon“ (priznanje) pro iliaj  longjaraj membrecoj respektive aparteno al la Societo.

            Atribuoj kaj Dankesprimoj estos donataj dum celebrado de 110 jara fondiĝo de la unua Esperanto-societo en Rijeka okazonta fine de Septembro ĉi jaron.

 

                EKSKURSO AL SOVINJAK, KAŠTELIR  KAJ NOVIGRAD.

            Sabaton la 27-an de Majo ni organizas ekskurson por viziti familianojn de nia forpasinta membro Marčelo Trampuh, kaj meti florojn sur tombojn de Marčelo Trampuh, Slobodan Vitolović kaj Svetozar Ćulibrk kaj lia edzino. Partopreno en kostoj por vojaĝo 100 kunaoj po persone. Aliĝu ĉiulunde en la societejo aŭ ĉe Boris Di Costanzo, tel 098 929 4623. Tago de aliĝo estu almenaŭ ĝis la 21an de Majo.

            En Kaštelir, kiel kutime, okazos renkontiĝo kun triestaj esperantistoj.

 

INFORMO PRI 19-a ESPERANTO-KONFERENCO DE  ALP-ADRIO,  OKAZINTA EN BREŽICE                 
                                        
SLOVENIO LA 22an  DE APRILO ĈI JARE

            Delegacio de nia societo en konferenco estis Boris Di Costanzo kaj Vjekoslav Morankić. Temoj de la Konferenco estis: "130 jaroj de Esperanto-movado“, kaj "100 jariĝo de Ludoviko Zamenhof kaj Alp-Adriaj regionoj“.  Okazis ankaŭ prelegoj pri temoj  "Eŭroregio sen limoj“, "Faktoj pri vivo de Zamenhof“. Niaj delegitoj aktive partoprenis la konferencon kaj en diskutoj proponis ke en Eŭropo kaj ŝtatoj  de Eŭropa Unio oni komencu  aktivecojn por oficiala agnosko de autoktoneco de lingvo Esperanto.

        KELKAJ INFORMOJ PRI ESPERANTO-KONGRESOJ KAJ RENKONTIĜOJ ĈI JARON

            Ĉiu jare en la mondo oni organizas averaĝe pli ol 150 esperanto-renkontiĝoj kaj kongresoj. Jen kelkaj kiuj povus esti interesaj por ni:

27-05-17 Renkontiĝo de niaj societanoj kaj triestaj esperantistoj en Kaštelir

22-29/07/17 102a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO  Seulo, Suda Koreio.

 ( www.uea.org/kongresoj ).

06-12/08/17 1-a INTER-FEST, Bjelovar. Kultura kaj turisma programo. Kontakto: esperanto.bjelovar@gmail.com .

26-08 ĝis 02-09/17 84a ITALA ESPERANTO-KONGRESO  en Heraklea (Matera) Suda Italio.

15-17/09/17  Renkontiĝo de esperantaj verkistoj kaj tradukistoj en Hrašćina sur bieno de Spomenka Štimec.

28-30/09/17 Celebro de 110-a jardeveno de fondiĝo de unua Esperanto-societo en Rijeka, okazos en Rijeka.

 

 

            TURISMA PROSPEKTO DE URBO RIJEKA EN ESPERANTO EN LA RETO

             http://www.esperanto.hr/rijeka_prospekto_2007.htm  au   http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf

 ttt-paĝo sur kiu troviĝas prospekto de Rijeka en esperanto.  Vi povas la prospekton printi por Vi , atentigi viajn, precipe eksterlandajn gekonatulojn.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:        

www.esperanto.hr , http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno  http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf www.esperanto.de      www.uea.org   http://edukado.net                   http://ilei.info , www.esperanto-rijeka.hr ,

 

                               Estu kore salutataj el nia societo. Fartu bone! Prezidantino Nataša Batistić.

 


  I N F O R M I LO    2-2017(112)

                 Esperanto društvo Rijeka* Esperanto Societo Rijeka

                          Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio

                           Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a ĝis la 20a horo

                                  naslov na mreži-retadreso: esperanto.rijeka@ri.t-com.hr                                                          bankovni račun-ĝirkonto: HR75 2402 0061 1002 1273 9,

                         Prezidantino: Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646,

                 Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel./faks.: 051 226 218

.

                                                                                  Rijeka, la 1-a de Marto 2017                     

Estimataj samideanoj!

Jen la nia Informilo por Marto kaj Aprilo.  Nia celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.

KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Societaj kunvenoj okazas ĉiulunde ek de la 18-a ĝis 20- a horo. La societejo estas oficiale malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.

Jen  la programo: :  

                          Apartaj programeroj lunde:

                        Ekde la 18-a ĝis la 18,30 horo  Informoj, prelego aǔ diskuto

                        Ekde la 18,30  ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

LA ĈEFAJ AKTIVECOJ EN MARTO KAJ APRILO ESTOS:

MARTO:

La 20-an: Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo en la societejo. Preparo por la Jarasembleo por la 2016-a jaro. Ĉeesto por ĉiuj libera.

La 27-an: Ĉu eblas publika agado por Esperanto en Rijeka. Ronda tablo, diskuto  gvidanto Vjekoslav Morankić

APRILO:

La 10-an: Preparoj por organizo de la Jar-asembleo de nia Societo.

La 22-an Sabaton: Ekskurso al 19-a ESPERANTO KONFERENCO de ALPADRIO   en Brežice Slovenio

 

MAJO:

La 7-an, DIMANĈO:  JAR-ASEMBLEO DE ESPERANTO SOCIETO RIJEKA, okazos en la societejo je

                                        la 10-a aŭ la 11-a horo.  Vi ricevos apartan invitilon.

EKSKURSO AL BREŽICE SLOVENIO

            La 22-a de Aprilo (sabaton) ni organizas viziton al 19-a Esperanto-Konferenco de "Alp-Adrio“. Konferencaj temoj estas "130 jaroj de E-movado kaj 100 jariĝo de Ludoviko Zamenhof kaj Alp-Adriaj regionoj“. Estas utile ĉeesti la renkontiĝon ĉar niaj societanoj partoprenas laboron ĉe esperanto "Alp-Adriaj konferencoj jam dum multaj jaroj. Por cocietanoj  la kontribuo por ekskurso estas 100 kunaoj.  Aliĝilo kostas 10 euroj kaj tagmanĝo (je la 17,30 h.) 15 euroj. Interesuloj aliĝu ĉe Boris Di Costanzo, tel.: 098 929 4623 .

 

MEMBROKOTIZO,  ČLANARINA.

La ĉefa tasko de membro estas pagi membrokotizon al sia Societo. 

Osnovna je dužnost svakog člana da društvu plati članarinu.

Por tiuj, kiuj ankoraŭ ĝis nun ne enpagis ĝin estas aldonitaj enpagiloj.

 

                              FINANCA  JARRAPORTO POR  LA 2016-a  JARO

            Financan jar-raporton de nia Societo por 2016-a jaro ni donis al respondecaj ŝtataj instancoj.  Ni mallonge informas vin pri enspezoj kaj elspezoj, malgajno kaj bilanco en la pasinta jaro. La Financan raporton preparis nia librotena entrepreno Lo-Mar d.o.o. Rijeka.

 

SPEZO- KONTO POR 2016 ( en kunaoj)    .          PRIHODI I RASHODI U 2016. GODINI (u kunama)

                                                           2015.g.                                               2016.g.

ENSPEZOJ - PRIHODI                                           95.044                                    64.673                                             

Membrokotizo-Članarina                   1.330                                       1.070

De Esperanto Domo - Od imovine       89.088                                             59.908

Donacije - Donacioj                             2.000                                                          0

Aliaj enspezoj-           Ostali prihodi                       0                                      3.695

Aliaĵoj-Prihod od neprofitnih org.       2.626                                                           0

 

ELSPEZOJ - RASHODI                              107.182                                     79.673

 

Elspezoj al membroj+vojaĝkostoj/      7.137                                                 17.672

+isplate članovima+putni troškovi

Materialoj-Materijal + energija          9.259                                                    6.247

Servoj-Usluge                                    45.047                                                  37.899

Aliaj materialoj-Ostali mat.trošk.       4.160                                       5.130

Financaj kostoj-Financ. rashodi           1.462                                       1.430

Donacioj-Donacije                               27.318                                               0

Aliaj kostoj-Ostali rashodi                     1.504                                              0

Amortizo-Otpis                                    11.295                                     11.295

           

MALGAJNO-MANJAK PRIHODA                           12.138                                    15.000

 

            BILANCO (en kunaoj) 31-12-2016 -           BILANCA  STANJA 31.12.2016. (u kunama)

                                                           2015.g                                    2016.g.

AKTIVO-IMOVINA                                                917.349                                  914.760

Tereno-Zemljište                                     22.908                    22.908

Esperanto Domo-Građevinski objekti     903.620               903.620

Meblaĵo-Uredska oprema i namještaj            710                           0

Amortizo-Ispravak vrijednosti              - 27.561                   - 38.856

 

Financa havaĵo-Financijska imovina                   17.672                    27.088

Mono en banko-Novac u banci                                    69                      4.389

Aliaĵoj-Ostalo                                              2.500                      3.400

Debitaĵoj-Potraživanja                             15.103                    17.299

Kreditoj –Zajmovi                                                                      2.000

 

PASIVO-DUGOVINA (Obveze i vlastiti izvori)

Pasivo sume-Dugovina ukupno                    917.349                                  914.760

 

Kreditaj saldoj-Obveze                                1.169                     13.580

Kapitalo-Vlastita sredstva                       916.180                   901.180

 

                  TURISMA PROSPEKTO DE URBO RIJEKA EN ESPERANTO EN LA RETO

             http://www.esperanto.hr/rijeka_prospekto_2007.htm  au   http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf

 ttt-paĝo sur kiu troviĝas prospekto de Rijeka en esperanto.  Vi povas la prospekton printi por Vi , atentigi viajn, precipe eksterlandajn gekonatulojn.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:        

www.esperanto.hr , http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno  http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf www.esperanto.de      www.uea.org   http://edukado.net                   http://ilei.info , www.esperanto-rijeka.hr ,

                                Estu kore salutataj el nia societo. Fartu bone! Prezidantino Nataša Batistić.

 


  I N F O R M I LO 1-2017(111)

                 Esperanto društvo Rijeka* Esperanto Societo Rijeka 
                         
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio

                          
Tel.++385(0)(51)334-670
lunde  de la 18a ĝis la 20a horo
                                 
naslov na mreži-retadreso:
esperanto.rijeka@ri.htnet.hr 
                            
bankovni račun-ĝirkonto: HR75 2402 0061 1002 1273 9,
                        
Prezidantino
:
Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646,
                
Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel. 095 870 6756

                                                                                  Rijeka, la 1-a de Januaro 2017                     

Estimataj samideanoj!

Ni gratulas al vi festotagojn kaj deziras prosperan kaj sukcesplenan Novan 2017-an Jaron. 

Jen la nia Informilo por Januaro kaj Februaro.  Nia celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri   esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.

                                                      KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Societaj kunvenoj okazas ĉiulunde ekde la 18-a ĝis la 20- a horo. La societejo estas oficiale malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.

            Jen  la programo:                                                                                                                                                

                          Apartaj programeroj lunde:

                        Ekde la 18-a ĝis la 18,30 horo  Informoj, prelego aǔ diskuto pri diversaj esperantaj aferoj.

                        Ekde la 18,30  ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

                                             INFORMO PRI OKAZINTA ZAMENHOFA TAGO                   

                                       KAJ  SOCIETA  ASEMBLEO LA 19-an DE DECEMBRO.

            Zamenhofan tagon kiu komenciĝis je la 19 horo la 19-an de Decembro ĉeestis 16 partoprenantoj inter kiuj ankaŭ niaj membroj el Triesto, Elda Doerfler kaj Elio Nocent. Prelegis Vjekoslav Morankić pri novaj aktivecoj en esperanto movado. Temis pri komercaj kaj ekonomiaj aktivadoj de esperantistoj el Esperanto- Komunumo.  Estas klare ke esperanton kreis sennombraj eksterordinaraj homoj. Oni malfacile povus pritaksi ĉu  ĝin kreis centmil homojn, ĉu pli aŭ malpli.  Esperanto-Komunumo nombras ne malpli ol  unu miliono da homoj. En tiom granda komunumo ekaperas diversaj aktivecoj same kiel ĉe  ĉiu popolo aŭ nacio. Por informe per ekonomia agado nia societo jare gajnas ĉirkaŭ 60.000 kunaojn per kiu mono la nia societo kovras siajn jarajn kostojn. Same estas kun nia landa asocio Kroata Esperanto-Ligo kiu gajnas jare per sia studenta loĝejo en Vodnikova ĉirkaŭ 40.000 kunaojn.  Post prelego estis manĝeto abunda (kroate "domjenak“). Fotoj disponeblas sur dua paĝo.  

Je la 18,30 okazis eksterordinara kunsido de la Asembleo de la Societo.  Dum kunsido de la Asembleo oni  akceptis financan planon por sekvonta 2017-a jaro, kio estas laŭleĝa obligacio. Tiu devo por neprofitaj organizacioj estas la unua fojo en historio de Kroatio, kaj tia speca devo ekzistas preskaŭ nenie en la mondo.

                 TEGMENTO DE  NIA "ESPERANTO DOMO“ EN KOSTRENA REKONSTRUITA

Post damaĝo de pasinta granda tempesto en Rijeka kaj Kostrena ni komplete rekonstruis  tegmenton de nia "Esperanto Domo“ en Kostrena. Rekonstruon faris niaj membroj kaj membroj de Unuiĝo de skoltoj Rijeka.  En riparo de tegmento laboris niaj membroj : Boris Di Costanzo 205, Valter Šverko 40 kaj Damir Morankić 24 laborhoroj. La tegmento estas komplete rekonstruita. Estas forigita malnova materialo kaj metita tute nova materialo de la tegmento. Materialoj por tegmento kostis pli ol 10.000 kunaojn. Valoron de laboro de niaj membroj oni povas pritaksi ĉirkaŭ 16.000 kunaoj. Ni akcentas ke Unuiĝo de skoltoj Rijeka laborante  kun niaj membroj multon helpis por riparo de la tegmento. Vidu fotojn sur la dua paĝo.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:        

www.esperanto.hr , www.esperanto-rijeka.hr ,  http://www.esperanto.hr/rijeka_prospekto_2007.htm , http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno  http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf www.esperanto.de,            www.uea.org   http://edukado.net ,      http://ilei.info

                                                     Estu kore salutataj el nia Societo. Fartu bone! Prezidantino Nataša Batistić.

 


I N F O R M I LO  

5-2016(110)       

                 Esperanto društvo Rijeka* Esperanto Societo Rijeka

                          Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio
                          
Tel.++385(0)(51)334-670
lunde  de la 18a ĝis la 20a horo
                                 
naslov na mreži-retadreso:
esperanto.rijeka@ri.htnet.hr                                                           
                               bankovni račun-ĝirkonto: HR75 2402 0061 1002 1273 9,
                        
Prezidantino
:
Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646,
                 
       
Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel. 095 870 6756

                                                                                  Rijeka, la 1-a de Novembro 2016                     

Estimataj samideanoj!

Jen la nia Informilo por Novembro kaj Decembro.  Nia celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.  

KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Societaj kunvenoj okazas ĉiulunde ekde la 18-a ĝis la 20- a horo. La societejo estas oficiale malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.

Jen  la programo: :                                                                                                                                                             

                          Apartaj programeroj lunde:

                        Ekde la 18-a ĝis la 18,30 horo  Informoj, prelego aǔ diskuto

                        Ekde la 18,30  ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

 

LA ĈEFAJ AKTIVECOJ EN NOVEMBRO KAJ DECEMBRO  ESTOS:

 NOVEMBRO:

La 14-an:        Informo pri preparoj pri riparo de tegmento en  "Esperanto Domo“ Kostrena. Informos Boris Di Costanzo

La 28-an:        Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo. Ĉeesto por ĉiuj libera.          


DECEMBRO:           

La 5-an:          Preparoj pri organizo de la societa asembleo kaj Zamenhofa tago okazontaj lundon la 19-an de Decembro.

La 12-an:        Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo. Ĉeesto por ĉiuj libera

La 19-an:        Kunsido de la asembleo de la Societo en unua kunvoko, aŭ  je la 18,30 en dua kunvoko. Je la 19-a horo komencos Zamenhofa Tago. Poste sekvas manĝeto (domjenak).

 

INFORMO PRI FARITAJ AKTIVECOJ DUM OKTOBRO POR  INVITI INTERESULOJN  AL  KURSO DE ESPERANTO.

En pasinta kunsido de la Prezidantaro okazinta la 16-an de Septembro oni decidis ke kurso de Esperanto komencu mardon la 18-an de Oktobro  je la 18-a horo.  Afiŝoj kun informoj (A3 kaj A4 formatoj) pri komenco de la kurso estis  unu semajnon antau la komenco de la kurso pendigitaj en ĉiuj fakultatoj kaj multaj mezlernejoj (pli ol 20 fakultatoj kaj lernejoj). Krome en gazeto Novi list lundon la 17-an estas aperigita pagita anonco en formato 8 x 3,5 centimetrojn. Anonco kostis 810 kunaoj (108 euroj). En Novi list ankaŭ mardon la 18-an oni aperigis informon pri la kurso en rubriko “Informator” subrubriko “Danas Rijeka”  (5 x 3 centimetroj). Informoj estis plurfoje aperigitaj en gazetoj “Burza” kaj “Butiga” en rubrikoj senpagaj anoncetoj kaj ankaŭ en gazeto “La voce” en rubriko “Anunci gratuiti”.

Reeho estis tre malbona. Por la kurso aliĝis nur unu persono.

 

ZAMENHOFA TAGO KAJ  SOCIETA  ASEMBLEO

            Gravaj okazaĵoj ĝis fino de tiu ĉi jaro estos celebro de Zamenhofa tago kaj okazigo de eksterordinara kunsido de asembleo de la Societo. Ambaŭ okazaĵoj okazos saman tagon,  lundon 19-an de Decembro. La kunsido de la asembleo komenciĝos je la 17, 30 horo unua kunvoko, kaj/aŭ 18,30 horo en dua kunvoko. Dum kunsido de la asembleo oni devas akcepti financan planon por sekvonta 2017-a jaro, kio estas laŭleĝa obligacio. Tiu devo por neprofitaj organizacioj estas la unua fojo en historio de Kroatio, kaj tia speca devo ekzistas preskaŭ nenie en la mondo.

            Je la 19-a horo komenciĝos celebrado de Zamenhofa tago kun posta manĝeto.

            Nepre ĉeestu.

 

PLUVDAMAĜO EN TEGMENTO DE  NIA "ESPERANTO DOMO“ EN KOSTRENA

Dum pasinta granda tempesto en Rijeka kaj Kostrena okazis grava  pluvdamaĝo en tegmento de nia "Esperanto Domo“ en Kostrena.  Sed de la tegmento asekur-enterpreno rekompencos kostojn de damaĝoj kiuj aperis interne de la domo, sed ne de la tegmento. Por eviti estontajn pluvdamaĝojn oni devas ripari tutan tegmenton. Materialoj por ripari la tegmenton kostos pli ol 10.000 kunaoj. Ni interkonsentis kun Unuiĝo de skoltoj Rijeka komune labori por riparo de la tegmento. Iliaj kaj niaj volontuloj laboros je riparado de la tegmento, ĉar nek ni nek skoltoj havas monon por pagi firmaojn ke ili tion faru.

14-a RENKONTIĜO DE ESPERANTLINGVAJ VERKISTOJ KAJ TRADUKISTOJ.

            Renkontiĝo okazis sabaton la 17-an  de Septembro al  Hrašćina, (sur beino de Spomenka Štimec). El nia societo ĉeestis delegitoj  Boris Di Costanzo, Ana Alebić-Juretić kaj Valter šverko.

 

KONGRESOJ, RENKONTIĜOJ ESPERANTISTAJ EN SEKVONTA 2017-A JARO

            Averaĝe ĉiu jare en la mondo okaziĝas ĉirkaŭ 200 diversaj esperantistaj kongresoj, renkontiĝoj, seminarioj kaj aliaj kunvenoj: Vi povas trovi informojn de ĉiuj kongresoj kaj renkontiĝoj sur retpaĝo www.eventoj.hu/plenakalendaro  aŭ interesiĝu en la sicietejo ĉiulunde  dum societaj kunvenoj.  

 

FORPASO

            En Reutlingen, Germanio forpasis nia membro Adem Morankić.  Li estis membro de nia societo ekde 2003-a jaro ĝis sia morto. Li naskiĝis la 1-an de Januaro 1944, en Donji Moranjci, Srebrenik, Bosnio kaj Hercegovino kaj mortis la 7-an de Septembro 2016.  Li laboris en Dubrovnik ĝis 1971 kiel elektro-mekanikisto en kelkaj entreprenoj kaj poste en Hamburg, Germanio.  Ek de 1984 komencis labori kiel veterinara teknikisto en Instituto por tropikaj malsanoj. En la jaro 2000 translokiĝis en Reutligen kaj laboris kiel veterinara teknikisto ĉe  Esplora instituto por medicino pri Universitato Tuebingen. Emeritiĝis en la jaro 2009.

            Esperantiĝis en la jaro 1981 en Hamburg kaj ekestis membro de Esperato-Societo Hamburg. Estis membro de la hamburga societo ĝis la jaro 1987.  Aktivis en la hamburga societo sur sporta kampo. Fondis kaj gvidis piedpilkan (futbalan) klubon sub nomo "Esperanto“ Hamburg. La klubo partoprenis lokajn konkurojn. Li organizis plurfoje futbalajn turnirojn sub la nomo "Esperanta futbala turniro“. Ek de la 2003 li estis membro de Esperanto Societo Rijeka.

            Al liaj gefiloj Džemal kaj Hanka ni esprimas nian kondolencon.

 

 TURISMA PROSPEKTO DE URBO RIJEKA EN ESPERANTO EN LA RETO

             http://www.esperanto.hr/rijeka_prospekto_2007.htm  au   http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf

 ttt-paĝo sur kiu troviĝas prospekto de Rijeka en esperanto.  Vi povas la prospekton printi por Vi , atentigi viajn, precipe eksterlandajn gekonatulojn.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:        

www.esperanto.hr , www.esperanto-rijeka.hr , http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno  http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf www.esperanto.de,     www.uea.org   http://edukado.net ,      http://ilei.info

                        Estu kore salutataj el nia societo. Fartu bone! Prezidantino Nataša Batistić.


I N F O R M I LO  
                     4-2016(109)

                 Esperanto društvo Rijeka* Esperanto Societo Rijeka 
                         
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio

                          
Tel.++385(0)(51)334-670
lunde  de la 18a ĝis la 20a horo
                                 
naslov na mreži-retadreso:
esperanto.rijeka@ri.htnet.hr                                                           
                              bankovni račun-ĝirkonto: HR75 2402 0061 1002 1273 9,
                         
   Prezidantino: Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646,
                           Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel. 095 870 6756

.                                                                                   Rijeka, la 1-a de Septembro 2016                     

Estimataj samideanoj!

Jen la nia Informilo por Septembro kaj Oktobro.  Nia celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.

 KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Societaj kunvenoj okazas ĉiulunde ekde la 18-a ĝis 20- a horo. La societejo estas oficiale malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.

Jen  la programo: :                                                                                                                                                             

                          Apartaj programeroj lunde:

                        Ekde la 18-a ĝis la 18,30 horo  Informoj, prelego aǔ diskuto
                       
Ekde la 18,30  ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

LA ĈEFAJ AKTIVECOJ EN SEPTEMBRO KAJ OKTOBRO  ESTOS:

 SEPTEMBRO:

La 12-an:           Prelego Ana Alebić-Juretić pri okazinta Itala esperanto kongreso.
La 17-an (Sabato):  Ekskurso al Hrašćin
a por partopreni Renkontiĝon de esperantaj verkistoj kaj tradukistoj.

La 29-an:        Vrijedno je učiti esperanto?  Prelego de Boris Di Costanzo en la kroata.

 

OKTOBRO:             

La 10-an:        Prepar laboroj pri Celebro de 110 jaroj de fondiĝo de Esperanto societo en Rijeka
La 17-an:        Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo. Ĉeesto por ĉiuj libera
La 31-an:        Neutralni europski identitet. Prelegas Vjekoslav Morankić en la kroata.

EKSKURSO AL HRAŠĆINA AL RENKONTIĜO DE ESPERANTLINGVAJ VERKISTOJ KAJ TRADUKISTOJ

La 17-an (sabaton) de Septembro al  Hrašćina, (sur beino de Spomenka Štimec) kie okazos la 14-a RENKONTIĜO DE ESPERANTLINGVAJ VERKISTOJ KAJ TRADUKISTOJ. Niaj societanoj vizitos la renkontiĝon, Por societanoj  la kontribuo por ekskurso estas 100 kunaoj. Aliĝu ĉe Boris Di Costanzo, tel: 098 929 4623 .

NOVI TEČAJ ESPERANTA  ZA POČETNIKE

NOVI TEČAJ ESPERANTA ZA POČETNIKE POČINJE U UTORAK 18. LISTOPADA  U DRUŠTVENIM PROSTORIJAMA BLAŽA POLIĆA 2 S POČETKOM U 19 SATI. MOLIMO DA O TEČAJU OBAVIJESTITE SVOJE ZNANCE I PRIJATELJE. CIJENA TEČAJA JE 100 KUNA MJESEČNO.

NOVA KURSO DE ESPERANTO POR KOMENCANTOJ

            NOVA KURSO DE ESPERANTO POR KOMENCANTOJ KOMENCIĜAS MARDON LA 18-an DE OKTOBRO JE LA 19-a HORO EN LA SOCIETEJO, BLAŽA POLIĆA 2. PRI LA KURSO INFORMU VIAJN KONATULOJN KAJ AMIKOJN. PREZO POR LA KURSO ESTAS 100 KUNAOJ  MONATE.


KURSO POR KREADO DE TTT-PAĜOJ  (RETPAĜOJ) SUR INTERRETO

            Meze de Oktobro en nia societo komenciĝos kurso por kreado (administrado) de paĝoj sur interreto. Interesuloj aliĝu ĉe Boris Di Costanzo  098 929 4623.  La kurso okaziĝos dum vesperaj horoj fine de semajno. La kurson gvidos nia membro Luka Kik.  La kurso estas senpaga.

  MEMBROKOTIZO,  ČLANARINA.

La ĉefa tasko de la membro estas pagi membrokotizon al sia Societo. 

Osnovna je dužnost svakog člana da društvu plati članarinu.

Por tiuj, kiuj ankoraŭ ĝis nun ne enpagis ĝin estas aldonitaj enpagiloj.

 

 TURISMA PROSPEKTO DE URBO RIJEKA EN ESPERANTO EN LA RETO

             http://www.esperanto.hr/rijeka_prospekto_2007.htm  au   http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf

 TTT-paĝo sur kiu troviĝas prospekto de Rijeka en esperanto.  Vi povas la prospekton printi por Vi , atentigi viajn, precipe eksterlandajn gekonatulojn.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:        

www.esperanto.hr , www.esperanto-rijeka.hr , http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno  http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf www.esperanto.de,     www.uea.org   http://edukado.net ,      http://ilei.info

                                   

                        Estu kore salutataj el nia societo. Fartu bone! Prezidantino Nataša Batistić.

 


I N F O R M I LO   3-2016(108)

                 Esperanto društvo Rijeka* Esperanto Societo Rijeka
                         
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio

                          
Tel.++385(0)(51)334-670
lunde  de la 18a ĝis la 20a horo
                                 
naslov na mreži-retadreso:
esperanto.rijeka@ri.t-com.hr
                              
                           
bankovni račun-ĝirkonto:
HR75 2402 0061 1002 1273 9,
                        
Prezidantino
:
Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646, 
                
Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel./faks.: 051 226 218

.

                                                                                  Rijeka, la 1-a de Majo 2016                     

Estimataj samideanoj!

Jen la nia Informilo por Majo ĝis fino de Aŭgusto.  Nia celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.

KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Societaj kunvenoj okazas ĉiulunde ekde la 18-a ĝis 20- a horo. La societejo estas oficiale malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.

Jen  la programo: :                                                                                                                                                             

                          Apartaj programeroj lunde:

                        Ekde la 18-a ĝis la 18,30 horo  Informoj, prelego aǔ diskuto

                        Ekde la 18,30  ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

LA ĈEFAJ AKTIVECOJ EN MAJO KAJ JUNIO ESTOS:

MAJO:

La 16-an:   Prelego kaj diskuto (ronda tablo) Ĉu Esperanto ekestos heredaĵo de Kroatio?
La 29-an (dimanĉo): Ekskurso al Sovinjak, Kaštelir kaj Novigrad

JUNIO:

La 4-an (sabato):   Kunsido de la Asembleo de Kroata Esperanto-Ligo en Zagreb.
La 13-an:        Pri tradukado de kroata literaturo en orientaj lingvoj informas mallonge Vjekoslav Morankić. Diskuto (ronda tablo)
La 30-an:        Disiĝa antaŭ feria kunveno  

            DUM LA PASINTA ELEKTO-ASEMBLEO ELEKTITA  NOVA PREZIDANTARO

            Elektoasembleo respektive Jarasembleo okazis dimanĉon la 17-an de Aprilo 2016.  La   Elektoasembleon ĉeestis 15 regulaj membroj. Oni akceptis Raporton por 2015-a jaro kaj 2016-a ĝis mezo de Aprilo, Financan raporton por 2015,  kaj labor-programojn por 2016 kaj 2017.

            La elektoasembleo elektis novan Prezidantaron. Ili estas: Prezidantino, Nataša Batistić, Vicprezidanto Vjekoslav Morankić, kaj membroj de la Prezidantaro: Ana Alebić-Juretić, Boris Di Costanzo, Emil Hrvatin,

Luka Kik, Damir Morankić, Ana Radulović kaj Valter Šverko.

            La 18-an de Aprilo la Prezidantaro havis sian konstituiĝan kunvenon.

EKSKURSO AL  SOVINJAK, KAŠTELIR  KAJ NOVIGRAD.

            Dimanĉon la 29-an de Majo ni organizas ekskurson por viziti familianojn de nia forpasinta membro Marĉelo Trampuh, meti florojn sur tombojn de Marĉelo, Slobodan Vitolović kaj Svetozar Ĉulibrk kaj edzino. Partopreno en kostoj por vojaĝo 100 kunaoj po persone. Aliĝu ĉiulunde en la societejo aŭ ĉe Boris Di Costanzo, tel 098 929 4623

                                      MEMBROKOTIZO,  ČLANARINA.

La ĉefa tasko de la membro estas pagi membrokotizon al sia Societo.  
Osnovna je dužnost svakog člana da društvu plati članarinu.
Por tiuj, kiuj ankoraŭ
ĝis nun ne enpagis ĝin estas aldonata enpagilo.

                                                       FORPASO

Fine de Aprilo en Reutlingen , Germanio forpasis Zineta Morankić edzino de nia longjara membro Adem Morankić. Al  samideano Adem kaj al liaj gefamilianoj ni esprimas nian kondolencon.

                  TURISMA PROSPEKTO DE URBO RIJEKA EN ESPERANTO EN LA RETO

             http://www.esperanto.hr/rijeka_prospekto_2007.htm  au   http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf

 ttt-paĝo sur kiu troviĝas prospekto de Rijeka en esperanto.  Vi povas la prospekton printi por Vi , atentigi viajn, precipe eksterlandajn gekonatulojn.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:        

www.esperanto.hr , http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno  http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf www.esperanto.de       www.uea.org   http://edukado.net                   http://ilei.info , www.esperanto-rijeka.hr ,

                        Estu kore salutataj el nia societo. Fartu bone! Prezidantino Nataša Batistić.


I N F O R M I LO    2-2016(107)

                 Esperanto društvo Rijeka* Esperanto Societo Rijeka 
                         
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio

                          
Tel.++385(0)(51)334-670
lunde  de la 18a ĝis la 20a horo
                                 
naslov na mreži-retadreso:
esperanto.rijeka@ri.t-com.hr
                                  bankovni račun-ĝirkonto: HR75 2402 0061 1002 1273 9,
                        
Prezidantino
:
Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646,
                
Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel./faks.: 051 226 218

.

                                                                                  Rijeka, la 1-a de Marto 2016                     

Estimataj samideanoj!

Jen la nia Informilo por Marto kaj Aprilo.  Nia celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.

KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Societaj kunvenoj okazas ĉiulunde ek de la 18-a ĝis 20- a horo. La societejo estas oficiale malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.
Jen  la programo:
:                                                                                                                                                             

                          Apartaj programeroj lunde:

                        Ekde la 18-a ĝis la 18,30 horo  Informoj, prelego aǔ diskuto

                        Ekde la 18,30  ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

LA ĈEFAJ AKTIVECOJ EN JANUARO KAJ FEBRUARO ESTOS:

MARTO:

La 7-an:   Informoj pri nuna situacio en Kroata Esperanto-Ligo

La 14-an: Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo en la societejo. Preparo por la elektoasambleo. Ĉeesto por 
                 
ĉiuj libera.

La 21-an: Ĉu Esperanto ekestos heredaĵo de kroata popolo?

APRILO:

La 4-an:   Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo en la societejo. Preparo por la Elektoasembleo. Ĉeesto por ĉiuj libera.

La 11-an: Preparoj por organizo de la Elekto-Asembleo de nia Societo.

La 17-an, DIMANĈO: ELEKTO-ASEMBLEO DE ESPERANTO SOCIETO RIJEKA, okazos en la societejo je 
                                       
la 10-a aŭ la 11-a horo.  Vi ricevos apartan invitilon.                                                 

La 18-an: Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo en la societejo. Konstituiĝo de la Prezidantaro. Ĉeesto por ĉiuj libera.

                                       

                                FINANCA  JARRAPORTO POR  LA 2015-a  JAR0

            Financan jarraporton de nia Societo por 2015a jaro ni donis al respondecaj ŝtataj instancoj.  Ni mallonge informas vin pri enspezoj kaj elspezoj, malgajno kaj bilanco en la pasinta jaro. La Financan raporton preparis nia librotena entrepreno Lo-Mar d.o.o. Rijeka 

SPEZO- KONTO POR 2015 ( en kunaoj)    .          PRIHODI I RASHODI U 2015. GODINI (u kunama)

                                                           2014.g.                                               2015.g.

ENSPEZOJ    PRIHODI                                   94.911                                    95.044

Enspezoj servoj -Prihodi od usluga  13.086                                              0

Membrokotizo-Članarina                   1.150                                       1.330

De Esperanto Domo - Od imovine    46.920                                    89.088

Donacije - Donacioj                          25.500                                       2.000

Aliaj enspezoj-           Ostali prihodi               8.255                                                         0

Aliaĵoj-Prihod od neprofitnih org.              0                                                  2.626

ELSPEZOJ-RASHODI                   77.566                                               107.182

 

Vojaĝkostoj-Putni izdaci                      8.647                                                  7.137

Materialoj-Materijal + energija       15.621                                                  9.259

Servoj-Usluge                                    43.005                                               45.047

Aliaj materialoj-Ostali mat.trošk.      4.662                                                  4.160

Financaj kostoj-Financ. rashodi           3.721                                     1.462

Donacioj-Donacije                                    300                                  27.318

Aliaj kostoj-Ostali rashodi                    1.610                                     1.504

Amortizo-Otpis                                            0                                               11.295

           

GAJNO-VIŠAK PRIHODA                           17.345                                0
MALGAJNO-MANJAK PRIHODA               0                                    12.138

 

            BILANCO (en kunaoj) 31-12-2015 -           BILANCA  STANJA 31.12.2015. (u kunama)

                                                           2014.g                                    2015.g.

AKTIVO-IMOVINA                                                1.005.884                               917.349

Tereno-Zemljište                                      22.908                    22.908

Esperanto Domo-Građevinski objekti     903.621               903.620

Meblaĵo-Uredska oprema i namještaj            710                        710

Amortizo-Ispravak vrijednosti               -16.266                 - 27.561

 

Financa havaĵo-Financijska imovina                    94.911                   17.672

Mono en banko-Novac u banci                             17.345                    69

Aliaĵoj-Ostalo                                              2.702                      2.500

Debitaĵoj-Potraživanja                             74.864                    15.103

 

PASIVO-DUGOVINA (Obveze i vlastiti izvori)

Pasivo sume-Dugovina ukupno            1.005.884                              917.349

 

Kreditaj saldoj-Obveze                              77.566                                   1.169

Kapitalo-Vlastita sredstva                       928.318                               916.180

 

                                                    MEMBROKOTIZO,  ČLANARINA.

La ĉefa tasko de la membro estas pagi membrokotizon al sia Societo. 

Osnovna je dužnost svakog člana da društvu plati članarinu.

Por tiuj, kiuj ankoraŭ ĝis nun ne enpagis ĝin estas aldonata enpagilo.

                                                                      FORPASO

La 25an de Februaro 2016 en sia 91-a jaraĝo forlasis nin sindona Esperantisto, Kamarado kajAmiko Samideano Matković Dinko. Longjara sperta esperantisto kaj membro de Esperanto Societo Split. Aktivis ĝis sia forpaso.  Funebra ceremonio okazis la 27an de Februaro en sia naskiĝloko Vrboska sur insulo Hvar.

Lastan saluton al li kaj kondolancon al la gefamilianoj.

 

                  TURISMA PROSPEKTO DE URBO RIJEKA EN ESPERANTO EN LA RETO

             http://www.esperanto.hr/rijeka_prospekto_2007.htm  aŭ   http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf

 ttt-paĝo sur kiu troviĝas prospekto de Rijeka en esperanto.  Vi povas la prospekton printi por Vi , atentigi viajn, precipe eksterlandajn gekonatulojn.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:        

www.esperanto.hr , http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno  http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf www.esperanto.de       www.uea.org   http://edukado.net                   http://ilei.info , www.esperanto-rijeka.hr ,

                         Estu kore salutataj el nia societo. Fartu bone! Prezidantino Nataša Batistić.


   I N F O R M I LO  
                     1-2016(106)

Esperanto društvo Rijeka* Esperanto Societo Rijeka 
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio
Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a ĝis la 20a horo
naslov na mreži-retadreso: esperanto.rijeka@ri.t-com.hr
bankovni račun-ĝirkonto: HR75 2402 0061 1002 1273 9,
Prezidantino:
Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646,
Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel./faks.: 051 226 218

                                                                                  Rijeka, la 1-a de Januaro 2016                     

Estimataj samideanoj!

Jen la nova nia Informilo en Nova 2016-a jaro. Kaj ni deziras al Vi prosperan kaj feliĉan Novan Jaron. 
Nia celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.

KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Societaj kunvenoj okazas ĉiulunde ek de la 18-a ĝis 20- a horo. La societejo estas oficiale malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.

Jen  la programo: :                                                                                                                                                             

                          Apartaj programeroj lunde:

Ekde la 18-a ĝis la 18,30 horo  Informoj, prelego aǔ diskuto
Ekde la 18,30  ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

LA ĈEFAJ AKTIVECOJ EN JANUARO KAJ FEBRUARO ESTOS:

JANUARO

La 25-an: Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo en la societejo. Ĉeesto por ĉiuj libera.

FEBRUARO

La 22-an:  Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo en la societejo. Ĉeesto por ĉiuj libera.

INFORMOJ PRI PASINTAJ GRAVAJ OKAZAĴOJ

                                                       FINANCA PLANO POR 2016

Laŭ la leĝaj reguloj pluraj neprofitaj organizaĵoj devas kompili financan planon por la 2016-a jaro. Inter esperanto-organizacioj 
financan planon estas devintaj fari nia societo kaj Kroata Esperanto Ligo (KEL). La planoj kompilis kaj akceptis jam nia societo kaj KEL.  
Nia plano estas akceptita de nia Prezidantaro la 7-an de Decembro kaj  de nia Eksterordinara Asambleo okazinta la 14-an de Decembro 2015.  
As
embleo de KEL akceptis la planon  la 11-an de Decembro dum sia eksterordinara Asembleo.

              

                             Donitoj el nia financa plano por 2016 (en kunaoj)

 

ENSPEZOJ (prihodi)                                    ELSPEZOJ (rashodi)

  Kotizoj                       1.200               Sidejo                         18.300

Servoj de KEL           2.600               Esperanto Domo           5.980

Luoricevo                  59.280             Librotenado                  6.000

Donitaĵoj                    2.500               Vojaĝkostoj                12.700

Diversaĵoj                  4.000               Projektoj                       2.500

                                                           Diversaj kostoj          10.400

                                                           Manteno (održavanja) 13.700

                                               (Sidejo kaj Esperanto Domo)           

SUME                        69.580                                                   69.580

 

            ZAMENHOFA TAGO

Okazis la 14-a de Decembro en la societejo kaj komenciĝis je la 19-a horo. Prelegis Vjekoslav Morankić pri ideoj de Zamenhof kaj nuna stato de esperanto movado, kiam la movado ekestis vere esperanto komunumo kun pluraj ideoj kaj starpunktoj. Precipe estas akcentite ke esperanto komenciĝas esti komuna havaĵo de la homaro kaj tiel aparte ankaŭ heredaĵo de ĉiuj popoloj aŭ ŝtatoj kie esperantistoj ekzistas kaj agas.

La Zamenhofan tagon ĉeestis 14 membroj de nia societo. (vidu fotojn).

           

                                               NOMBRA  STATO DE LA MEMBRARO

Fine de la 2015-a jaro nia societo havis 49 membrojn. Regulaj membroj estas 42 kaj 7 estas subtenantaj membroj (ĉiuj 7 el eksterlando).  Dun la 15-a jaro en la societon aligis sin samideanino Ana Alebić-Juretić.  En Aprilo el la societo elmembriĝis Tea Radovanović kaj Fiore Saganić. En Decembro la Prezidantaro eksigis membrojn: Ana Bogdanić,  Alenka Novšak kaj Pero Krstulović pro plurjara nepago de membrokotizo. Ĉiuj eksigitaj membroj havas rajton, dum sekvaj 30 tagoj pro la eksigo, plendi al la societa Asambleo.

                                                        Oni bedaŭras pro eksigo.

 

                         TURISMA PROSPEKTO DE URBO RIJEKA EN ESPERANTO EN LA RETO

                                                                    http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf

                ttt-paĝo sur kiu troviĝas prospekto de Rijeka en esperanto.  Vi povas la prospekton printi por Vi , atentigi viajn, precipe eksterlandajn gekonatulojn.

 

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:        

 www.esperanto.hr , http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno  http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf www.esperanto.de       www.uea.org   http://edukado.net                   http://ilei.info , www.esperanto-rijeka.hr ,

                                    FELIĈAN KAJ FRUKTODONAN NOVAN 2016an JARON!

                        Estu kore salutataj el nia societo. Fartu bone! Prezidantino Nataša Batistić.


        I N F O R M I LO
                           5-15(105)

Esperanto društvo Rijeka* Esperanto Societo Rijeka 
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio

Tel.++385(0)(51)334-670
lunde  de la 18a ĝis la 20a horo
naslov na mreži-retadreso:
esperanto.rijeka@ri.t-com.hr                                                          
bankovni račun-ĝirkonto:
HR75 2402 0061 1002 1273 9,
Prezidantino:
Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646,
Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel./faks.: 051 226 218

                                                                                  Rijeka, la 1-a de Novembro 2015                     

Estimataj samideanoj!

Jen la nova nia Informilo kies celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.

KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Societaj kunvenoj okazas ĉiulunde ek de la 18-a ĝis 20- a horo. La societejo estas oficiale malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.

Jen  la programo: :                                                                                                                                                             

                          Apartaj programeroj lunde:

                        Ekde la 18-a ĝis la 18,30 horo  Informoj, prelego aǔ diskuto

                        Ekde la 18,30  ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

LA ĈEFAJ AKTIVECOJ EN NOVEMBRO KAJ DECEMBRO ESTOS:

NOVEMBRO

La 30-an: Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo en la societejo. Ĉeesto por ĉiuj libera.

DECEMBRO

La 14-an:  ZAMENHOFA TAGO, celebro de la plej grava tago de esperantistoj, programeto, trinkaĵo kaj manĝetoj certaj.

La 28-an: Adiaŭo al kuranta kaj bonvenigo al la Nova jaro, per trinkaĵo kaj dolĉaĵoj kaj kun bonaj deziroj.

INFORMOJ PRI PASINTAJ GRAVAJ OKAZAĴOJ

RENKONTIĜO DE ESPERANTLINGVAJ VERKISTOJ KAJ TRADUKISTOJ (ekde la 12a-13a de Septembro)    

De la 11a ĝis la 13a de septembro okazis en la vilaĝo Hrašćina en  Kroatio la 13a Renkontiĝo de esperantlingvaj  verkistoj kaj tradukistoj. La aranĝo okazis per la financa helpo de Ministerio pri kulturo de Respubliko Kroatio kaj Akademio Literatura de Esperanto. La gastpreleganto  D-ro Carlo Minnaja el Padova (Italio) prezentis la noveldonitan Historion de esperanta literaturo, kiun li kompilis kun D-ro Giorgio Silfer kaj eldonis Kooperativo  de Literatura Foiro en La Chaŭ-de-Fonds en Svislando sur 750 paĝoj. La aŭtora duopo verkis pri la literaturo de 1887-1993, dum Carlo Minnaja mem prizorgis la lastajn du jardekojn de 1993-2012.

Davor Klobučar intervjuis la italan gaston D-ro Carlon Minnaja pri la libro, kiu analizas la historion de la esperanta literaturo kaj enhavas ankaŭ kolekton da fragmentoj el la originala esperanto-literaturo.

Serba literaturkritikisto kaj ĵurnalisto Zlatoje Martinov prezentis kroatajn verkistojn traktitaj en Historio de esperanta literaturo.

Al la muzika programo kontribuis Georgo Handzlik el Pollando per sia koncerto. Kroata verkisto kaj tradukisto Božidar Brezinščak Bagola  prelegis pri la unua libro de la jugoslavia Nobelpremiito el la jaro 1961 Ivo Andrić Ex Ponto, kiu estis prespretigita en la regiono Hrvatsko zagorje, en la urbo Krapina en majo 1918, dudeko da kilometroj for de la bieno de Spomenka Štimec, kie okazas la renkontiĝo de verkistoj. Okaze de la 100a jubileo de la unua verko de la nobelpremiito  Ivo Andrić, la gastiganto de la aranĝo Esperanto-Societo Trixini planas starigi memortabulon  sur la domo en kiu Andrić finpretigis la manuskripton por la presado. La prelegon de Bagola prezentis Đivo Pulitika, kiu voĉlegis ankaŭ la fragmentojn el la verko esperantigita de Josip Velebit. La kroatan originalon legis Tihana Mikša.

            La renkontiĝon partoprenis deko da membroj el nia societo.

 

 OKAZINTA 18a ALP-ADRIA ESPERANTO KONFERENCO

                                                                                                                
En Opatija, ĉarma turisma loko sur Adriatika marbordo, okaziĝis ĉi-aŭtune renkontiĝon de geesperantistoj el regiono Alp-Adrio. Partoprenis 32 aliĝantoj el Kroatio, Italio kaj Slovenio.La eventon organizis kune esperantistoj el ĝemelsocietoj, Triesta Esperanto- Asocio kaj Esperanto Societo Rijeka. Evento okaziĝis ekde la 09an ĝis la 11an de Oktobro 2015 en Hotelo "Opatija“.

Laŭ Konferenca programo unua tago pasis akceptante la aliĝintojn kaj vespere per interkona renkonto en la Konferencejo.En gaja etoso kiun ebligis aktoro kun akordiono kaj ankaŭ iom da danco  la interkona vespero daŭris  longe.

Sabaton la 10an de Oktobro estis plena da sukcesoj. Malfermo de la 18a Esperanto-Konferenco estas honorita per gratulesprimoj de Vicurbestro sinjoro Fernando Kirigin kaj reprezentanto de Turisma Komunumo de Urbo Opatija sinjoro Goran Pavlović. Dankante, por invito al la evento, ili esprimis kontentecon ĉeesti al la Konferenco kaj ŝatus ke ni denove revidos en urbo Opatija. Post konatiĝo kun planoj de la Urbestraro estonte ili eliris el la Konferencejo per aplaudo de ĉeestantoj. Oni devas mencii ke la Turisma Komunumo Opatija ebligis aperigi la unuan turisman prospekton de la urbo Opatija je la lingvo esperanto. Daŭrigante la tagan programon per prelego de ĉefa temo de la Konferenco, venis vico al la sinjorino Edvige Tantin Ackermann el Triesto, per titolo de la temo "Adria Maro, Maro de Mezeŭropo“. Per projekciilo prelegantino montris al ni gravecon kiun donas la maro kiel nun, tiel ankaŭ en pasinteco.  Prelegis ankaŭ sinjoro Zlatko dr. Hinšt el Zagrebo per temo pri fakrevuo  "La Fervojisto“ inter la 1924a ĝis la 1930a jaro. Inter multaj interesaj datoj estas multaj informoj pri sinjoro Ilija Puhalo el Koprivnički Bregi kiu ludis gravan rolon en tiamaj fervojistaj rondoj. Per tiu prelego finis la matena programo kaj venis tagmanĝo. Post la tagmanĝo ni promenadis tra la promenejo apud maro kaj vizitis gravajn objektojn el pasinteco de la urbo Opatija. Tiel promenante ni atingis ĝis vilao "Angolina“ en kies konstruaĵo troviĝas la Turisma muzeo. Post longdaŭra vizito al la muzeo, en kiu ni vidis historion de la vilaĝo Opatija (oni devas mencii, ke en komenco de disvolvigo de la loko en la jaro 1832 estis nur 250 da loĝantoj). Venis vespero kaj dum la Ĝenerala Asembleo de la Alp-Adrio Komitato dum diskutoj kaj proponoj elnaĝis la ideo ke oni daŭrigu estonte. Kultura programo estas kompilita el kanzonoj de BFB koruso el Opatija, kantgrupo el vilaĝo Ĵejane kun esprimoj en la gepatra rumana lingvo kaj Neven Mrzlečki kun gitaro en la esperanto. Dimanĉon okazis malbona vetero kaj ni rezignis ŝipveturadon tra golfo Kvarnero kaj disiro venis tagmeze.

Por fini tiun-ĉi raporton mi persone kaj je la nomo de LKK-anoj esprimas senliman dankecon al aliĝantoj kaj aktoroj dum la programo.

Okazis ĉi-jare pluraj okazaĵoj, kiel ĉeesto de nia grupo en karnavalo de Rijeka, partopreno en Internacia amika renkontiĝo en Brežice kaj tiel plu, kaj pri kiuj ni skribis en pasintaj informiloj.

AL VI ĈIUJ FELIĈAN KRISTNASKON KAJ PROSPERAN NOVAN JARON 2016 !

                         Estu kore salutataj el nia societo


                            I N F O R M I LO
                           4-15(104)

 

Esperanto društvo Rijeka* Esperanto Societo Rijeka 
                         
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio

                          
Tel.++385(0)(51)334-670
lunde  de la 18a ĝis la 20a horo
                                 
naslov na mreži-retadreso:
esperanto.rijeka@ri.t-com.hr   
                               bankovni račun-
ĝirkonto: HR7524020061100212739,
                        
Prezidantino
:
Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646,
                
Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel./faks.: 051 226 218

                                                                                  Rijeka, la 1-a de Septembro 2015                     

Estimataj samideanoj!

Jen la nova aŭtuna nia Informilo kies celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.

KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Societaj kunvenoj okazas ĉiulunde ek de la 18-a ĝis 20- horo, kiam oficiale estas malfermita nia societejo.

La societejo estas malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.

Jen  la programo:                                                                                                                                                                

                          Apartaj programeroj lunde:

                        Ekde la 18-a ĝis la 18,30 horo  Informoj, prelego aǔ diskuto

                        Ekde la 18-a ĝis la 20-a horo Praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

LA ĈEFAJ AKTIVECOJ EN SEPTEMBRO KAJ OKTOBRO ESTOS:

LA 31-a de AÙGUSTO: Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo en la societejo. Ĉeesto por ĉiuj libera.

SEPTEMBRO

 ĈIUN LUNDON: Preparlaboroj por okazonta 18a Esperanto-Konferenco de Alp-Adrio en Opatija.

La 12-an (sabaton) En Hrašćina, (sur beino de Spomenka Štimec) okazos la 13-a RENKONTIĜO DE ESPERANTLINGVAJ VERKISTOJ KAJ TRADUKISTOJ. Niaj societanoj vizitos la renkontiĝon, precipe la ekskurso estas organizota por volontuloj kiuj laboras en la societo, sed ankaŭ por aliaj membroj..  Se en buseto estos liberaj lokoj povus aliĝi ankaŭ aliaj societanoj por kiuj la kontribuo por ekskurso estas 100 kunaoj. Aliĝu ĉe Boris Di Costanzo, tel: 098 929 4623 .

La 22-a: Je la 19-a horo komenciĝas kurso de Esperanto por komencantoj.

OKTOBRO

La 5-a: Preparlaboroj por la 18aEsperanto-Konferenco de Alp-Adrio

La 9-a ĝis la 11-a :

18a ESPERANTO - KONFERENCO de 

ALP-ADRIO

Opatija - Kroatio 9-11 de Oktobro 2015

 Konferencejo: Hotelo  “Opatija“

Gortanov trg 2/1, OPATIJA

 

 ALIĦ#382;ILOJ EN SOCIETEJO (ĉiulunde ekde la 18-a ĝis la 20-a horo) KAJ EN RETPAĜOJ:

             www.esperanto.hr      ;   www.esperanto-rijeka.hr

 

                                                 PRI  LABOR-KOMUNUMO  DE  ALP-ADRIO

            Labor-Komunumo Alp-Adrio (LK  de Alp-Adrio) estas interŝtata organizo, kiu konsistas kaj kiun fondis regionoj kaj ŝtatoj situantaj en mezaj kaj orientaj Alpoj kaj proksima Adria Maro. Sidejo de la organizo estas en aŭstria urbo Klagenfurt. Membroj de LK de Alp-Adrio nun (2.015) estas:

Regionoj:el Italio(Friulio-Venezia Julio,Lombardio,Veneto), el Aŭstrio(Burgenlando, Karintio, Stirio, Supra Aŭstrio), el Hungario(Baranjo, Somogy (aŭ Ŝomoĝio),Vas, kaj ŝtatoj Kroatio kaj Slovenio.

Celoj de LK de Alp-Adrio ne estas nur oficiala kunlaboro de regionoj kaj ŝtatoj, sed cello estas ankaŭ kunlaboro de loĝantoj kaj diversaj neŝtataj organizoj. Grava estas rekomendo ke oni faru kontaktojn precipe en sporto, sed ankaŭ aliaj kampoj de homa vivo kiel en kulturo aŭ simle en interhomaj renkontiĝoj.

Esperantistoj konstante renkontiĝas kadre de Labor-Komunumo de  Alp-Adrio kaj jam estas organizitaj 17 Esperanto-Konferencoj de Alp-Adrio.

            Alp-Adriaj Esperanto-Konferencoj

1-a  1989 ARNOLDSTEIN - Aŭstrio .Esperanto en la Alp-Adria labor-komunumo.

2-a  1990 KOSZEG - Hungario, Kultura kunlaborado, pere de Esperanto, en la Alp-Adria laboratorio.

3-a  1991 PECS - Hungario. Amika renkonto – Ĉu ekflagros milito?

4-a  1992 POPRAD   - Slovakio. Evoluado de Esperanto-aktivado post la reĝustigo de la geografia situacio.

5-a  1993 MARIBOR - Slovenio. Literatura kunlaborado inter la popoloj de la Alp-Adria areo.

6-a  1994 TRIESTE – Italio. La popoloj de Alp-Adrio renkontiĝas, interparolas, kaj tuj ekfloras amikeco.

7-a  1995 SZOMBATHELY -           Hungario. Komerco kaj Esperanto en Alp-Adriaj regionoj.

8-a  1996 LJUBLJANA – Slovenio. Unueco en diverseco.

9-a  1997 CRIKVENICA – Kroatio. Naturo, nia vivtrezorejo.

10-a 1998 LIGNANO SABBIADORO – Italio. Instruado de Esperanto.

11-a 1999 PULA – Kroatio. Kulturaj rajtoj de etnaj malplimultoj en Alp-Adria laborkomunumo.

12-a 2000 PTUJ – Slovenio. Turismo kaj Esperanto.

13-a 2001 TRIESTE -            Italio. Enkadre de de la 70-a Itala Kongreso de Esperanto.

14-a 2002 RIJEKA – Kroatio. Enkadre de la 5-a Kongreso de Kroataj esperantistoj.

15-a 2005 TRIESTE -            Italio. Adriatika maro, renkontiĝejo de lingvoj kaj kulturoj diversaj.

16-a 2012 TRIESTE – Italio. Alp-Adria Laborkumunumo, plua eŭropa engaĝigo.

17-a 2013 IZOLA – Slovenio. Izola, paca kunvivejo de tri kulturoj.

18-a 2015 OPATIJA – Kroatio. Adria Maro, Maro de Mezeŭropo.

NOVI TEČAJ ZA POČETNIKE

NOVI TEČAJ ESPERANTA ZA POČETNIKE POČINJE U UTORAK 22. RUJNA U DRUŠTVENIM PROSTORIJAMA BLAŽA POLIĆA 2 S POČETKOM U 19 SATI. MOLIMO DA O TEČAJU OBAVIJESTITE SVOJE ZNANCE I PRIJATELJE. CIJENA TEČAJA JE 100 KUNA MJESEČNO.

NOVA KURSO DE ESPERANTO POR KOMENCANTOJ

            NOVA KURSO DE ESPERANTO POR KOMENCANTOJ KOMENCIĜAS MARDON LA 22-an DE SEPTEMBRO JE LA 19a HORO EN LA SOCIETEJO, BLAŽA POLIĆA 2. PRI LA KURSO INFORMU VIAJN KONATULOJN KAJ AMIKOJN. PREZO POR LA KURSO ESTAS 100 KUNAOJ  MONATE.

MEMBRO-KOTIZO,  ČLANARINA.

            Enpagiloj aldonitaj       -        Uplatnice u prilogu.

La ĉefa tasko de la membro estas pagi membro-kotizon al sia societo.  Osnovna je dužnost svakog člana da društvu plati članarinu.

INFORMO PRI INTERNACIA  AMIKECA RENKONTIĦ#382;O EN BREŽICE,SLOVENIO

Sabaton, la 25an de julio 2015 la en Brežice gastigis regionan internacian amikecan renkontiĝon de esperantistoj, kiun organizis la Klubo de esperantistoj de Posavje (EKP) sub la gvido de Anton Mihelič kajla Slovenia Esperanto-Ligo (SlEL). Krom la lokaj membroj de EKP kaj membroj de aliaj slovenaj esperantistaj asocioj la renkontiĝon partoprenis ankoraŭ kvardek esperantistoj pleje el la najbara Kroatujo. La tuta nombro de partoprenintoj estis 55.

La renkontiĝo sub la titolo »Regiona kunlaboro inter esperantistaj asocioj« estis organizita honore al la 128-a datreveno de la eldono de la Unua Libro de la kreinto de Esperanto L.L. Zamenhof la 26-an de Julio 1887, kiun ni celebras kiel la Internacian Esperanto-Tagon.

La tuttaga renkontiĝo komenciĝis per kolektiĝo de la partoprenantoj inter la 9-a kaj 10-a horoj en la Urbodomo de Brežice, kiu afable malfermis la pordon por gastigi nin.

            La renkontiĝon partoprenis delegacio el nia societo kiun partoprenis Boris Di Costanzo, Ana Alebić- Juretić, Damir kaj Vjekoslav Morankić.

                        Estu kore salutataj el nia societo. Fartu bone! Prezidantino Nataša Batistić.

 


                            I N F O R M I LO
                           3-15(103)

 

 

                 Esperanto društvo Rijeka* Esperanto Societo Rijeka 
                         
Blaža Polića 2 
51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio
                          
Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a ĝis la 20a horo
                                 
naslov na mreži-retadreso: esperanto.rijeka@ri.t-com.hr
                              Bankovni račun: HR7524020061100212739,
                        
Prezidantino
: Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646,
                
Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel./faks.: 051 226 218

                                                                     
             Rijeka, la 1-a de Majo 2015                     

Estimataj samideanoj!

Jen la nova tria nia Informilo kies celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.

KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Aktiveco de nia societo kontinuas kiel kutime. Ĉiulunde okazas niaj societaj kunvenoj kaj same okazas kurso kiun nun partoprenas  unu kursanino. Kurson gvidas regule Boris Di Costanzo.

La societejo estas malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo. 
Jen  la programo
:                                                                                                                                                                

                          Apartaj programeroj lunde:

                        Ekde la 18-a ĝis la 18,30 horo  Informoj, prelego aǔ diskuto
                       
Ekde la 18-a ĝis la 20-a horo Praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresintoj.

LA ĈEFAJ AKTIVECOJ EN MAJO KAJ JUNIO ESTOS:

MAJO:

La 11-a: Informoj pri kunsido de la Estraro de KEL (Kroata Esperanto-Ligo). Informas Boris Di Costanzo membro de la Estraro.
La 18-a: Preparlaboroj por okazonta Esperanto konferenco de Alp-Adrio en Opatija 
La 23-a (sabato): Jarkunveno de la as
embleo de Kroata Esperanto-Ligo (KEL) en Zagreb
La 24-a (dimanĉo): Ekskurso al Sovinjak, Kaštelir kaj Novigrad
La 25-a: Informoj pri la okazinta jarkunveno de KEL.

JUNIO

La 1-a: Preparlaboroj por Esperanto-konferenco de Alp-Adrio, kaj informoj pri someraj esperanto-renkontiĝoj.
La 8-a:Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo en la societejo. Ĉeesto por ĉiuj libera.
La 15-a: Preparlaboroj por Esperanto-konferenco de Alp-Adrio,
La 29-a: Antaŭsomera kunveno.

LA  JARKUNVENO DE LA SOCIETA  ASEMBLEO

            La jarkunveno de la Asembleo okazis dimanĉon la 19-an de Aprilo. Ĉeestis 15 membroj de la E-societo.  La Asembleo akceptis jenajn dokumentojn: Jarraporton de la Prezidantaro por 2014-a jaro kaj ĝis la 19-a de Aprilo, Financan raporton por la 2014-a jaro, Programojn de la laboro por 2015-a kaj 2016-a jaroj. Estas ankaŭ akceptita nova statuto de la societo. La akceptitan statuton oni devas transdoni al Registro de asocioj en Respubliko Kroatio por akcepti kaj konfirmi ĝin.

Ĉeestantoj al la Jarasembleo de Esperanto Societo Rijeka okazinta la 19an de Aprilo 2015a jaro. Fotis B.d.C.

JARKUNVENO DE LA ASEMBLEO DE KROATA ESPERANTO-LIGO

            La jarkunveno okazos sabaton la 23-an de Majo en Zagreb. Membroj de la Asembleo el nia societo estas: Nataša Batistić, Boris Di Costanzo, Gordana Katunar, Luka Kik, Vjekoslav Morankić kaj Ana Radulović. Krome membro de la Asembleo estas ankaŭ nia membro Emil Hrvatin sed nome de Unuiĝo de Prelegantoj de Esperanto. Ni petas ĉiujn nepre ĉeesti. Por komuna peraŭtobusa vojaĝo al Zagreb kontaktu Boris Di Costanzo, tel.: 098 929 4623.

EKSKURSO AL  SOVINJAK, KAŠTELIR  KAJ NOVIGRAD.

            Dimanĉon la 24-an de Majo ni organizas elskurson por viziti familianojn de nia forpasinta membro Marčelo Trampuh, meti florojn sur tombojn de Marčelo, Slobodan Vitolović kaj Svetozar Ćulibrk kaj edzino. Partopreno en kostoj por vojaĝo 100 kunaoj po persone. Aliĝu ĉiulunde en la sicietejo aŭ ĉe Boris Di Costanzo, tel 098 929 4623

MEMBRO-KOTIZO,  ČLANARINA.

            Enpagiloj aldonitaj       -        Uplatnice u prilogu.

La ĉefa tasko de la membro estas pagi membro-kotizon al sia societo.  Osnovna je dužnost svakog člana da društvu plati članarinu.

                         TURISMA PROSPEKTO DE URBO RIJEKA EN ESPERANTO EN LA RETO

            http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf

                ttt-paĝo sur kiu troviĝas prospekto de Rijeka en esperanto.  Vi povas la prospekton printi por Vi , atentigi viajn, precipe eksterlandajn gekonatulojn.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en Esperantio:         www.esperanto.hr , http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno  http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf                 www.esperanto.de       www.uea.org   http://edukado.net                   http://ilei.info , www.esperanto-rijeka.hr ,  

                        Estu kore salutataj el nia societo. Fartu bone! Prezidantino Nataša Batistić.


                            I N F O R M I LO
                           2-15(102)

                 Esperanto društvo Rijeka* Esperanto Societo Rijeka 
                         
Blaža Polića 2 
51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio
                          
Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a ĝis la 20a horo
                                 
naslov na mreži-retadreso: esperanto.rijeka@ri.t-com.hr
                                                                   Bankovni račun: HR7524020061100212739,
                        
Prezidantino
: Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646,
                
Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel./faks.: 051 226 218

.                                                                                  Rijeka, la 10-a de Marto 2015                     

 Estimataj samideanoj!

            Tiu ĉi fojon ni komencas tekston en Informilo per granda peto adresita al vi:

GRAVEGA PETO

                Novim Zakonom o udrugama prema Članku 12. Stavak 4. zahtjeva se da  Udruga vodi popis članova. Popis mora sadržavati:

podatke o osobnom imenu, identifikacionom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanju udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva, ali može sadržavati i druge podatke.

                U prilogu ovog Informila šaljemo Vam upitnik s molbom da nas izvjestite o svim vašim osobnim podacima koje po zakonu društvo mora imati za svoje članove. Uz  upitnik šaljemo Vam i kovertu s markom kako biste nam mogli vratiti upitnik sa zamoljenim osobnim podacima

KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Aktiveco de nia societo kontinuas kiel kutime. Ĉiulunde okazas niaj societaj kunvenoj kaj same okazas kurso por komencantoj aŭ konversacia praktikado de la lingvo.

La societejo estas malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.

Jen  la programo:                                                                                                                                                                

            Apartaj programeroj lunde:

                        Ekde la 18-a ĝis la 18,30 horo  Informoj, prelego aǔ diskuto

                        Ekde la 18-a ĝis la 20-a horo Kursoj por komencantoj kaj progresintoj.

LA ĈEFAJ AKTIVECOJ EN MARTO KAJ APRILO ESTOS:

MARTO:

La 23-an: Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo en la societejo.  Diskuto pri la nova Statuto de la Societo, akcepto de Jarraporto de Financa raporto  por 2014 kaj preparoj por la jarkunveno de asembleo. Ĉeesto por ĉiuj libera.

APRILO:

La 13-an:  Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo en la societejo. Fina akcepto de ĉiuj dokumentoj prezentotaj al la jarasembleo. Ĉeesto por ĉiuj libera.

La 19-an (dimanĉo): KUNSIDO DE LA  JARASEMBLEO komenciĝas je la 10-a horo en la societejo. Nepre ĉeestu, ĝi bezonas Vin. Bezonas ĝi ankaǔ kvorumon.

 

NOVA STATUTO DE LA SOCIETO JE PRITRAKTO ANTAǓ LA MEMBROJ

Novi Zakon o udrugama  koji je objavljen u Narodnim novinama  18.lipnja 2014.g. stupio je na snagu 1. listopada 2014.g. U novom Zakonu ima mnogo izmjena i novih stvari koje su za udruge obavezne pa su udruge dužne uskladiti svoje statute sa Zakonom do zaključno 30. rujna 2015. godine.  Naše Društvo izradilo je novi Statut Društva kojega bi trebala usvojiti Skupština Društva. Statut je dan na javnu raspravu članovima Društva. Tekst Statuta može se pročitati ili dobiti u društvu u uredovne sate to jest svaki ponedjeljak od 18 do 20 sati. Molimo sve članove da eventualne primjedbe i prijedloge o Statutu dostave Predsjedništvu Društva kako bi ih Predsjedništvo moglo razmotriti.

OKAZIS INTERTEMPE KARNAVALA PARADO EN RIJEKA

 Dimanĉon la 15-an de Februaro okazis KARNAVALA  PARADO EN RIJEKA

            La paradon partoprenis nia Esperanto-Maskerada Kompanio «PAŽDROĆ».  Nia grupo havis numeron 106 kaj trapasis tra strato Korzo en vesperaj horoj. En grupo estis 40 partoprenantoj inter kiuj deko da esperantistoj. Je ĉiu kontrolpunkto kaj ankaǔ antaǔ centra tribuno estis menciata partopreno de esperantista grupo. La grupo estis ankaŭ bone prezentita (videbla) en televida elsendo de televido "Kanal RI“.  Nia Esperanto-Maskerada Kompanio "Paždroć“ partoprenis la karnavalan paradon en Rijeka jam naǔan fojon laŭ vice. Grupo partoprenas karnavalan aktivecon ankaǔ en apudaj urboj kaj lokoj apud Rijeka.

                         TURISMA PROSPEKTO DE URBO RIJEKA EN ESPERANTO EN LA RETO

            http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf

                ttt-paĝo sur kiu troviĝas prospekto de Rijeka en esperanto.  Vi povas la prospekton printi por Vi , atentigi viajn, precipe eksterlandajn gekonatulojn.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:         www.esperanto.hr , http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno  http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf                 www.esperanto.de       www.uea.org   http://edukado.net                   http://ilei.info , www.esperanto-rijeka.hr ,

                         Estu kore salutataj el nia societo. Fartu bone! Prezidantino Nataša Batistić.


I N F O R M I LO  

6-14(100)

                 Esperanto društvo Rijeka* Esperanto Societo Rijeka

                          Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio
 
                          Tel.++385(0)(51)334-670 lunde  de la 18a ĝis la 20a horo

                                  naslov na mreži-retadreso: esperanto.rijeka@ri.t-com.hr
                                                                   Bankovni račun: HR7524020061100212739,

                         Prezidantino: Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646,

                 Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel./faks.: 051 226 218

.

                                                                                  Rijeka, la 1-a de Novembro 2014                     

 

KUNVENOJ KAJ PRELEGOJ

Aktiveco de nia societo kontinuas kiel kutime. Ĉiulunde okazas niaj societaj kunvenoj kaj same okazas kurso por komencantoj aŭ konversacia praktikado de la lingvo.

La societejo estas malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.

Jen  la programo:

                          Apartaj programeroj lunde:

                        Ekde la 18-a ĝis la 18,30 horo  Informoj, prelego aǔ diskuto

                        Ekde la 18-a ĝis la 20-a horo Kursoj por komencantoj kaj progresintoj.

 

LA ĈEFAJ AKTIVECOJ EN NOVEMBRO KAJ DECEMBRO ESTOS:

 

NOVEMBRO:

La 8-an: (sabato) Okazos en Zagreb kunsido de la estraro de Kroata Esperanto-Ligo (KEL). El Rijeka ĉeestos la kunsidon Boris Di Costanzo, membro de la estraro.

La 12-an: (merkredo) En Triesto okazos adiaŭa ceremonio okaze de forpaso de nia konatulo kaj esperantisto Giuseppe Valente. Ceremonio okazos en Triesto ĉe la Tombeja kapelo en via Costalunga 105 je la 13-a horo.

La 17-an: Informoj pri konkludoj de la estraro de KEL, je la 18-a horo. Informas Boris Di Costanzo.

La 24-an: Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo en la societejo. Ĉeesto por ĉiuj libera.

La 26-an: (merkredo) Ekspozicio de pentraĵoj post Konkurso pri Pentrado, kun titolo «Angelo Soranzo» organizita de Triesta Esperanto-Asocio.  La ekspozicion partoprenos ankau rijekaano Nikola Vukelić lernanto kun autisma spektro.

 

DECEMBRO:

La 15-an:        ZAMENHOFA TAGO komenco je la 18-a horo

La 29-an:        Adiaŭa renkontiĝo fine de la 2014-a  jela 18 horo

 

NOVA KURSO DE LINGVO ESPERANTO POR KOMENCANTOJ

            NOVA KURSO DE LINGVO ESPERANTO POR KOMENCANTOJ  OKAZAS ĈIU LUNDE KAJ MARDE. LA KURSON GVIDAS BORIS DI COSTANZO.  LA KURSON FREKVENTAS 4 KURSANOJ KAJ OKAZAS REGULE.

 

                         TURISMA PROSPEKTO DE URBO RIJEKA EN ESPERANTO EN LA RETO

            http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf

                ttt-paĝo sur kiu troviĝas prospekto de Rijeka en esperanto.  Vi povas la prospekton printi por Vi , atentigi viajn, precipe eksterlandajn gekonatulojn.

Jen informo pri kelkaj utilaj retpaĝoj en esperantio:         www.esperanto.hr , http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno  http://press.tz-rijeka.hr/PDF/RIJEKA-Eo.pdf                 www.esperanto.de       www.uea.org   http://edukado.net                   http://ilei.info , www.esperanto-rijeka.hr ,

 

                        Estu kore salutataj el nia societo. Fartu bone! Prezidantino Nataša Batistić.

 


          I N F O R M I LO

                          3-14(97)

                 Esperanto društvo Rijeka* Esperanto Societo Rijeka 
                          
Blaža Polića 2  51000 RIJEKA  Hrvatska-Kroatio
                           
Tel.++385(0)(51)334
-670 lunde  de la 18a ĝis la 20a horo
                                  
naslov na mreži-retadreso: esperanto.rijeka@ri.t-com.hr                                                 
  
               Međunarodni bankovni račun (IBAN): HR7524020061100212739,
                         
Prezidantino
: Nataša  Batistić, tel: 098 957 3646,
                
Vicprezidanto kaj sekretario: Vjekoslav Morankić tel./faks.: 051 226 218

                                                                                  Rijeka, la 5-a de Majo 2014                     

KARAJ GESAMIDEANOJ!

            Aktiveco de nia societo kontinuas kiel kutime. Unue ĉiulunde okazas niaj societaj kunvenoj kaj same okazas kurso por komencantoj aŭ konversacia praktikado de la lingvo.

KUNVENOJ KAJ PRELEGOJ      

La societejo estas malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo. 
Jen  la programo:

Kunvenoj kun prelegoj okazas lunde de la 18a ĝis la 20a horo

                             Apartaj programeroj lunde:

                        Ek de la 18-a ĝis la 18,30 horo  Informoj, prelego aǔ diskuto
                       
Ek de la 18-a ĝis la 20-a horo Kursoj por komencantoj kaj progresintoj.

ELEKTO ASEMBLEO DE LA SOCIETO OKAZIS LA 27-an DE APRILO. Estas reelektitaj ĉiuj ĝisnunaj membroj de la Prezidantaro. Prezidantino estas Nataša Batistić, vicprezidanto Vjekoslav Morankić kaj membroj Boris Di Costanzo, Marisa Dabo, Emil Hrvatin, Luka Kik, Damir Morankić kaj Ana Radulović.

LA ĈEFAJ AKTIVECOJ EN MARTO KAJ ĜIS FINO DE AŬGUSTO ESTOS:

MAJO:

La 10-an (sabato) En Zagreb okazas Elekto-asembleo de Kroata Esperanto-Ligo kiu komenciĝos je la 11-a horo.
           
Saman tagon en Zagreb okazas jaras
embleo de Unuiĝo de Prelegantoj de Esperanto (UPE) kiu komenciĝos je la 15-a horo.

La 12-an: Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo en la societejo. Ĉeesto por ĉiuj libera.

La 25-an (dimanĉon) EKSKURSON AL KAŠTELIR KAJ NOVIGRAD ni organizas por viziti familianoj de niaj forpasintaj membroj Marčelo Trampuh kaj Svetozar Ćulibrk.  Aliĝu ĉiu lunde en societejo, aŭ ĉe Boris Di Costanzo, tel: 098 929 4623. Por veturelspezoj de buseto 100 kunaoj.

JUNIO:

Dum Junio La Kongresa Komitato  de la 10a EEU Kongreso kunsidos ĉiulunde ek de la 18-a horo. Kunvenonjn ĉeestos krom membroj de la kongresa komitato ankaŭ helpantoj por kongresaj aktivecoj. Utilus ke ankaŭ partoprenu aliaj membroj kiuj povus helpi en la preparlaboroj por la kongreso aŭ interesiĝas pri la kongreso.

 

Provizora programo de la 10-a kongreso de EEU en Rijeka

6.-12.7.2014

Dimanĉo, la 6-an de julio 2014: 10:00-22:00

Akcepto de la kongresanoj.

 

13:00-19:00

Kroatia tago: Programo por kroataj esperantistoj.

 

20:00-21:30

Folklora muzikprogramo de la folklora grupo el Rijeka.

 

Lundo, la 7-an de julio 2014: Granda salono:

 

10:00-12:00

Solena malfermo de la kongreso (fine de la Malfermo estos Solena transdono de la Premio Cigno).

 

14:00-15:00

Kongrestema prelego: Seán Ó Riain: Kial gravas lingva justeco en Eŭropo?

 

15:00-16:00

Kongrestema prelego: Milorad Pupovac, parlamentano de kroatia parlamento, universitata profesoro.

 

16:00-17:00

Kongrestema prelego: Nikola Rašić, sociologo kaj lingvisto, interpretisto, Roterdamo.

 

17:00-18:00

Emil Heršak, profesoro, "Globaligo kaj lingvo“

 

20:00-21:30

Muzikkoncerto de Georgo Handzlik kaj Saša Pilipović.

 

Malgranda salono:

 

15:00-15:30

M. Cwik: Necesaj elementoj por long-daŭra kohezio en la Eŭropa Unio

 

15:30-17:00

Filmo pri ekspedicio "Sur la spuroj de Tibor Sekelj“.

 

17:00-18:00

Thiery Saladin prelegos pri Peticio por Esperanto

 

Mardo, la 8-an de julio 2014 Granda salono:

10:00-12:00

Unua kundiso de la Asembleo de EEU (FERMITA, nur por la asembleanoj kaj anstataŭantoj).

14:00-15:00

Kongrestema prelego: Jagoda Granić , universitata profesorino el Split.

15:00-15:45

Zlatko Tišljar, estrarano de EEU: "Zagreba Metodo instrui Esperanton

15:45-16:30

Sean O Riain: "Pri la Platformo pri multlingvismo de Europa Komisiono – ŝanco por Esperanto?

16,30-17,00 Vjekoslav Morankić, membro de Loka Kongresa Komitato, ekonomikisto prelegos pri EU kaj identeco

17:00-17:30

Petro Balaž "Ekonomia forumo en Krynica, Pollando“.

17:30-18:00

Jozefo Reinvart "Nacia Konvencio pri EU - tutsocia diskutplatformo en Slovakio - modelo por EU membro-ŝtatoj".

20:00-21:30

Koncerto de popularaj operarioj en Esperanto de Neven Mrzlečki.

Malgranda salono:

10:00-12:00

Prezento de novaj libroj. Gvidas: Spomenka Štimec.

16:00-18:00

Dokumentaj filmoj el la historio de Esperanto.

Tria salono:

10:00- 18:00

Libroservo, ekspozicio pri Kroatia E-Movado

Merkredo, la 9-an de julio 2014 8:00-19:00

Tuttaga ekskurso al regiono de Gorski Kotar.

Granda salono:

 

20:00-21:30

Teatraĵo de Saša Pilipović kaj Georgo Handzlik: "Societo de viktimoj“.

 

               

Ĵaŭdo, la 10-an de julio 2014 Granda salono:

10:00-12:00

Dua publika kunsido de la asembleo de EEU: Strategio por Esperanto en EU

14:00-15:00

Heidi Goes: Pri la indonezia lingvo kaj ties evoluo kiel ŝtata lingvo de Indonezio.

15:00-16:00

Velimir Piškorec: Universitata instruado de Esperanto en Zagreba Universitato.

20:00-21:30

Koncerto je marimbo de Kaja Farsky.

Malgranda salono:

16.00-18:00

Dokumentaj filmoj el la historio de Esperanto

Tria salono:

10:00-18:00

Libroservo, ekspozicio pri Kroatia E-Movado.

Aliloke:

13:00-19:00

Duontaga ekskurso tra Rijeka kaj ĉirkaŭaĵo.

Vendredo, la 11-an de julio 2014: Granda salono:

 

10:00-12:00

Publika debato pri eblaj poresperantaj agadoj loknivele en la moderna tempo (enkonduko de Anton Mihelič, Slovenio).

 

14:00-15:00

Faka kunsido EDE (Eŭropo-Demokratio-Esperanto).

 

15:00-16:00

Festkunsido de Asocio de Verduloj-esperantistoj okaze de 30-jariĝo.

 

16:00-17:00

Pri la projekto de EEU: LINGVO.INFO – prezentas Maja Tišljar kaj Petro Balaž.

 

17:00-18:00

Du prelegoj de Johan Derks: pri -ujo/-io disputo kaj pri E-biblioteko en Burundio.

 

20:00-21:30

Koncerto de la Zagreba grupo Druyd.

 

Malgranda salono: