VELIKE  GODIŠNJICE  ESPERANTA  U  HRVATSKOJ  2007  -  2009
GRANDAJ  JUBILEOJ  DE  ESPERANTO EN KROATIO  2007  -  2009

        SPISAK  SVIH  GODIŠNJICA            LISTO DE ĈIUJ  JUBILEOJ             
   
OBJAŠNJENJA SVIH GODIŠNJICA         KLARIGOJ  DE ĈIUJ  JUBILEOJ       
                        JUBILARNE  AKTIVNOSTI  ZA CIJELU 2008.          JUBILEAJ AGADOJ  POR LA TUTA JARO 2008                   


POČECI ESPERANTA U HRVATSKOJ   

        Koncem godine 1908. osnovana je prva nacionalna hrvatska esperantska udruga, "Društvo hrvatskih esperantista" (Unuiĝo de kroataj esperantistoj) u Zagrebu. Premda je godinu dana prije, tj. 1907. osnovana u Rijeci udruga "Adriatika Ligo Esperantista" (Jadranski esperantski savez), ova ranija udruga nije bila nacionalnog karaktera. Prije ove dvije udruge postojao je u Hrvatskoj samo mali broj pojedinaca koji su se bavili esperantom, od koji su prvi iz 1889, tzv. "Osječka petorka" (5 djevojaka iz Osijeka). U svakom slučaju, "Društvo hrvatskih esperantista" ima značenje prve nacionalne ili zemaljske esperantske organizacije u Hrvatskoj, i preteča je današnjeg Hrvatskog saveza za esperanto.
        Stoga su u 2007. esperantisti slavili 100 godina od prvog esperantskog kluba u Hrvatskoj, u 2008. su proslavili 100 godina nacionalnog organiziranog esperantskog pokreta, a 2009. planiraju slaviti 120 godina od pojave prvih pojedinaca esperantista u Hrvatskoj. U godini 2007. je obilježeno i 50 godina Studentskog esperantskog kluba u Zagrebu (osnovan 1957. i imao iznimno veliko značenje za esperanto u cijeloj Hrvatskoj). Glavna godišnjica je u 2008. (nacionalni esperantski pokret) i ona je obilježena nizom manjih događaja i trima velikim u Zagrebu: velika umjetnička priredba u koncertnoj dvorani "Lisinski", znanstveni simpozij "Esperanto i hrvatski kulturni identitet" na Filozofskom fakultetu i izložba "100 godina esperantske knjige u Hrvatskoj" u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

SPISAK SVIH PROSLAVA

2008.  Sto godina hrvatskog esperantskog pokreta;
velika priredba u dvorani "Lisinski" u Zagrebu

7-8.11.2008. Znanstveni simpozij o esperantu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Lipanj 2008 - Izložba esperantskih knjiga u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu

Izložba o esperantu u banci Volksbank u Zagrebu

2007 - 50 godina Studentskog esperantskog kluba u Zagrebu


2007 - 100 godina esperanta u Rijeci (prvi klub u Hrvatskoj)

2009 - 120 godina esperanta u Osijeku (prvi pojedinci esperantisti u Hrvatskoj i šire)
 


KOMENCO DE ESPERANTO EN KROATIO

        Fine de la jaro 1908 fondiĝis la unua nacia kroata esperanta ligo, "Unuiĝo de kroataj esperantistoj" ("Društvo hrvatskih esperantista") en Zagreb. Kvankam unu jaron pli frue, en 1907, fondiĝis en Rijeka "Adriatika Ligo Esperantista", tiu pli frua Ligo ne havis nacian signifon. Antaŭ tiuj du organizoj estis en Kroatio nur kelkaj unuopuloj kiuj okupiĝis pri Esperanto. La unuaj estis membroj de t.n. "Osijeka Kvinopo" (5 junulinoj el la urbo Osijek, el 1889). Ĉiukaze, "Unuiĝo de kroataj esperantistoj" havas nacian signifon, kaj ĝia heredanto estas hodiaŭa Kroata Esperanto-Ligo.
        Tial en 2007 esperantistoj festis 100 jarojn de fondiĝo de la unua esperanta klubo en Kroatio, en 2008 ili festis 100 jarojn de la organizita nacia esperanta movado en Kroatio, kaj en 2009 intencas festi 120 jarojn de apero de la unuaj unuopaj esperantistoj en Kroatio. En 2007 oni festis ankaŭ 50 jarojn de Studenta Esperanto-Klubo en Zagreb (fondita 1957 kaj havanta grandegan influon por Esperanto en tuta Kroatio). La ĉefa jubileo estas en 2008 (nacia esperanta movado), kaj ĝi estas festita per multaj malgrandaj eventoj kaj per 3 grandaj en Zagreb: granda arta spektaklo en la koncertejo "Lisinski" (UK-kongresejo en 2001), scienca simpozio "Esperanto kaj kroata kultura identeco" kaj ekspozicio "100 jaroj da esperanta libro en Kroatio" en Nacia kaj Universitata Biblioteko.


LISTO  DE  ĈIUJ  JUBILEAJ FESTOJ
 

2008 - 100-jara jubileo de kroata esperanta movado;
granda arta spektaklo en la koncertejo "Lisinski" en Zagreb

Novembro 2008 - Scienca simpozio pri Esperanto en zagreba Filozofia fakultato 

Junio 2008 - Ekspozicio de esperantaj libroj en Nacia kaj Universitata Biblioteko en Zagreb

2008 - Ekspozicio pri Esperanto en la banko Volksbank en Zagreb

2007 - 50 jaroj de Studenta Esperanto-Klubo en Zagreb


2007 - 100 jaroj de la unua klubo en Kroatio (en Rijeka)

2009 - Oni planas festi 120 jarojn de Esperanto en Osijek
(la unuaj esperantistoj en Kroatio kaj sudorienta Eŭropo)

 


Fotografije Mavre Špicera, osnivača Društva hrvatskih esperantista 1908.g:   foto-1   foto-2
Fotoj de Mavro Ŝpicer, fondinto de Unuiĝo de Kroataj Esperantistoj en 1908:
  foto-1   foto-2


 


Plano pri la festo de centjariĝo de nacia Esperanto-asocio en Kroatio

            (Unuiĝo de kroataj esperantistoj 1908 – Kroata Esperanto-Ligo 2008)

 

Januaro 2008

                Lanĉo de vortaroj „10000 vortoj“ en la brajla skribo

                       Loko: Kroata asocio de blinduloj, Draškovićeva 80
                       Respondecas: Kroata Unuiĝo de Nevidantaj Esperantistoj – KUNE
                       La 4-an de januaro 2008

                Libroekspozicio pri Esperanto
                
                        Loko: Knjižnica za mlade Karlovac
                        Respondecas: Udruga za esperanto „Viktor Mihovilić“ Karlovac
                        8-25 de januaro 2008

Februaro 2008

                 Publika prelego pri Esperanto

                         Loko:  Đački dom Karlovac
                         Respondecas: KEL-KEJA
                         7-an de febr. 2008

                 Tago de la gepatra lingvo en la Jaro de interkultura dialogo

                         Loko: Gradska knjižnica i čitaonica  Velika Gorica
                         Respondecas KEL kun Esperanto-Societo „Mondo Paca“ Velika Gorica
                         La  21-an de februaro 2008

                 Renoviga kunveno de Esperanto-Societo Sisak (konfirmota)

                 Respondecas Iniciata komitato, prez. Srećko Radulović

 

Marto 2008

            Ekspresa kurso de Esperanto en Velika Gorica

                    Respondecas Judita Rey Hudeček
                    Dato kaj loko ankoraǔ nekonata
                    Teatraĵo «Kazalište uzvraća udarac» en SKAZ

Respondecas Drama grupo de SEK

           Dato ankoraŭ ne konata
                    Loko: Kulturni centar Pešćenica, Ivanićgradska 41a, 10000 Zagreb

 

Aprilo 2008

          Ekspozicio pri Esperanto en montrofenestroj de Volskbank

                    Loko: Banko Volksbank Str. Rački 9
                    Respondecas Esperanto-Societo „Bude Borjan“
                    21-an de aprilo ĝis la 18-a de majo 2008

          Programo honore al viktimoj de holokaŭsto
                    Lige al morto-datreveno de L.L. Zamenhof
                    Loko:
                    Dato:
                    Respondecas KEL

Majo 2008

           Scikonkurso pri Pokalo Kostrena

                    Respondecas Esperanto-Societo Rijeka
                    kaj Unuiĝo de prelegantoj de Esperanto kaj KEJA?
                    Loko: Esperanto-Domo Kostrena
                    La 16-18-a de majo 2008    

           Granda Esperanto-festo honore al centjariĝo

                    Loko: Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski - konfirmota
                    Respondecas KEL, partoprenas ĉiuj asocioj 
                    La 26-an de majo 2008 (konfirmota)

           Meteorita festo

                    Renkontiĝo kun verkisto Luko Paljetak (konfirmota)
                    Respondecas KEL
                    Loko: Hrašćina
                    La 31-an de majo 2008

           Rapida kurso de Esperanto

                    Respondecas SEK
                    Loko: Zagreb
                    10a-18a de majo 2008

Junio 2008

            Ekskurso al Picokijada  en Đurđevac

                     La 28-an de junio 2008

Julio 2008       

            Renkontiĝo de esperantlingvaj verkistoj (konfirmota)

                   Respondecas KEL
                   Loko: Hrašćina
                   La 5-7-a de julio 2008

            Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj

                   Respondecas KUNE
                   Loko: Premantura
                   La 11-18-a de julio 2008

            Universala Kongreso de Esperanto

                   Kroata karavano al Roterdamo
                   Gvidas Orbis Pictus
                   19-26 de julio 2008

            Teatraĵo «Teatro revoltas» dum Internacia Junulara Kongreso

                    Respondecas: Drama grupo de SEK
                    Szombathely, Hungario
                    26 de julio ĝis 2a de aŭgusto

 Aǔgusto 2008

             MIRO  - Magiverda Internacia Renkontiĝo

                     Loko: Duga Resa
                     Respondecas KEJA           
                     2-9-a de aǔgusto 2008    

Septembro 2008

            MKR – MontKabana Renkontiĝo

                    Loko: ie en Slovenio
                    Respondecas KEJA
                    25a-28a de septembro (plej verŝajne)          

Novembro 2008

              Simpozio en Filozofia fakultato de Zagrebo
              "Esperanto kaj kroata kultura identeco"

                      Respondecas KEL , Filozofia fakultato Zagrebo

 Decembro 2008

              Kongreso honore al 100-jariĝo de Esperanto
              Ĉefsolenaĵo sub la Alta Protektado de Prezidanto Stjepan Mesić
              Lanĉo de Granda Vortaro Esperanta-Kroata de Lucija Borčić

                      Loko sciigota

              Vespero de Vida Jerman en Histrion-domo
              „Pontoj de amo kaj paco“
               Okaze de 35-jara Esperanto-teatra laboro

                      Dato sciigota


   Plan proslave 100-godišnjice nacionalnog esperantskog saveza u Hrvatskoj

      (Društvo hrvatskih esperantista, 1908. – Hrvatski savez za esperanto, 2008.)

 

Siječanj 2008.

                Promocija esperantskog rječnika "10.000 vortoj" (10.000 riječi) na Braileovom pismu

                       Mjesto: Kroata asocio de blinduloj, Draškovićeva 80
                       Odgovorna:  Udruga slijepih esperantista Hrvatske
                       Vrijeme: 4. siječnje 2008.

                Izložba esperantskih knjiga
                
                        Mjesto: Knjižnica za mlade Karlovac
                        Odgovorna: Udruga za esperanto "Viktor Mihovilić" Karlovac
                        Vrijeme: 8-25. siječnja 2008.

Veljača 2008.

                 Javno predavanje o esperantu

                         Mjesto:  Đački dom Karlovac
                         Odgovorni: Hrvatski savez za esperanto i Hrvatska esperantska mladež
                         Vrijeme: 7. veljače 2008.

                 Dan materinjeg jezika u Godini dijaloga među kulturama

                         Mjesto: Gradska knjižnica i čitaonica  Velika Gorica
                         Odgovorni:  Hrvatski savez za esperanto i Esperantsko društvo u Velikoj Gorici
                         Vrijeme: 21. veljače 2008.

                 Obnoviteljska skupština Esperantskog društva Sisak

                         Odgovoran: Inicijativni odbor, predsjedavajući: Srećko Radulović

Ožujak 2008.

            Ekspresni tečaj esperanta u Velikoj Gorici

                          Odgovorna:  Judita Rey-Hudeček

            Kazališna predstava "Kazalište uzvraća udarac" u SKAZ-u

                 Loko: Kulturni centar Pešćenica, Ivanićgradska 41a, 10000 Zagreb
                          Odgovorna:  Dramska grupa Studentskog esperantskog kluba Zagreb

Travanj 2008.

           Izložba o esperantu u izlogu banke Volksbanj u Zagrebu

                        Mjesto: Banka Volksbank, ulica Račkog 9
                        Odgovorno: Esperantsko društvo "Bude Borjan" Zagreb
                        Vrijeme: 21.travnja do 18. svibnja 2008.

          Program u čast žrtvama holokausta
                        (vezano za godišnjicu smrti autora esperanta L-L-Zamenhofa)
                     
                        //// Ovaj dio programa nije ispunjen//// 

Svibanj 2008.

           Natjecanje učenika RH u poznavanju esperanta (Pokal "Kostrena")

                    Odgovorno:  Esperantsko društvo Rijeka i Udruga predavača esperanta
                    Mjesto:  Vila "Esperanto-Domo" u Kostreni kraj Rijeke
                    Vrijeme:  16-18. svibnja 2008.

           Velika esperantska svečanost u čast 100-godišnjice

                    Mjesto: Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski, Zagreb
                    Odgovoran:  Hrvatski savez za esperanto, ali sudjeluju i ostale esperantske udruge
                    Vrijeme:  26. svibnja 2008.

           Obilježavanje godišnjice pada Hrašćinskog meteorita

                    Gostuje i pisac Luko Paljetak
                    Odgovoran:  Hrvatski savez za esperanto,
                    Mjesto: Hrašćina-Trgovišće (Hrvatsko zagorje)
                    Vrijeme:  31. svibnja 2008.

           Brzi tečaj esperanta

                    Odgovoran:  Studentski esperantski klub SEK
                    Mjesto:  Zagreb
                    10-18. svibnja 2008.

Lipanj 2008.

            Izlet na Picokijadu u Đurđevac

                     Vrijeme: 28. lipnja 2008.

Srpanj 2008.

            Susret esperantskih književnika

                   Odgovoran: Hrvatski savez za esperanto
                   Mjesto:  Hrašćina-Trgovišće
                   Vrijeme:  5-7. srpnja 2008.

            Međunarodni kongres slijepih esperantista

                   Odgovorna:  Hrvatska udruga slijepih esperantista
                   Mjesto:  Premantura  (kod Pule)
                   Vrijeme: 11-18. srpnja 2008.

            Svjetski kongres esperantista  (u godini 2008. je u Rotterdamu, Nizozemska)

                   Hrvatska grupa ide autobusom na kongres
                   Odgovoran:   Orbis Pictus
                   Vrijeme. 19-26. srpnja 2008.

            Predstava "Kazalište uzvraća udaraca" (na esperantu)
            za vrijeme Svjetskog omladinskog esperantskog kongresa

                    Odgovorna: Dramska grupa Studentskog esperantskog kluba iz Zagreba
                    Mjesto:  Szombathely (Mađarska)
                    Vrijeme:  26.srpnja do 2. kolovoza

Kolovoz 2008.

             MIRO  - Magiverda Internacia Renkontiĝo  (esperantski susret mladih u Hrvatskoj)

                     Mjesto:  Duga Resa
                     Odgovorna:  Hrvatska esperantska mladež
                     Vrijeme:  2-9. kolovoza  2008.

Rujan 2008.

            MKR – MontKabana Renkontiĝo  (Planinarski susret esperantista)

                    Mjesto: negdje u Sloveniji
                    Odgovorna:  Hrvatska esperantska mladež
                    Vrijeme: 25-28. rujna  2008.

Studeni 2008.

              Simpozij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
              "Esperanto i hrvatski kulturni identitet"

                      Odgovorni: Hrvatski savez za esperanto  i Filozofski fakultet u Zagrebu

 Prosinac 2008.

              Kongres u čast 100-godišnjice esperanta

              Centralna svečanost pod visokim pokroviteljstvom predsjednika RH Stjepana Mesića

              Promocija Velikog Rječnika Esperantsko-Hrvatskog, autor Lucija Borčić

              Večer Vide Jerman u Histrionskom domu "Mostovi ljubavi i mira"
               povodom 35-godišnjice njezinog rada na planu esperantskog kazališta


NA GLAVNU STRANICU  -  AL LA HEJMPAĜO