PRIMOŠTEN + ESPERANTO

Međunarodni esperantski kamp (od 1961. do 1980.)

Internacia Esperanto-Kampadejo (de 1961 ĝis 1980)

 

Tekst iz časopisa "Esperanto", srpanj 1961., "Ekfunkciis Kampadejo Esperantujo en Adriatiko" (dvojezično hrv+esp)
Teksto el la revuo Esperanto, julio 1961, "Ekfunkciis Kampadejo Esperantujo en Adriatiko" (dulingva, kro+esp)

Dokumenti Saveza za esperanto Hrvatske iz 1979. (ljetna škola esperanta i pokušaji reorganizacije rada
Dokumentoj de Kroata Esperanto-Ligo el 1979  (somera esperanta lernejo kaj provo reorganizi la laboron

Film o esperantskom kampu u Primoštenu iz 1962.      Filmo pri la esperantejo en Primošten el 1962


           

 

Tekst iz časopisa "Esperanto", srpanj 1961., "Ekfunkciis Kampadejo Esperantujo en Adriatiko" (dvojezično hrv+esp)
Teksto el la revuo Esperanto, julio 1961, "Ekfunkciis Kampadejo Esperantujo en Adriatiko" (dulingva, kro+esp)


 

    

 

 

 

   


"Voĉo":"


 


 

 


V I D E O

Esperanto kamp, Primošten, 1962, bez tona, kroz obiteljski video Drage Smolića   loka dosiero!
Esperanto kampo en Primošten, 1962, sen sonoj, per familia video de Drago Smolić
 
[YouTube

nažalost, nije snimljen i zvuk         bedaŭrinde, mankas sono


 

Tabla na ulazu  -  Tabulo ĉe la enirejo

 

 

 

1964.  (iz kongresne knjige Kongresa jugoslavenskih esperantista, Rijeka, 1964)

 

 

 

 

 

 

 

1964:

 

 

(La virino kun okluvitroj estas Jelena Manojlović el Zagreb)

 

 

 

 

 

 

1975 - somera lernado

 

 

 

 

 

večernji program - 1964 - vespera programo

 

 

Stelo Semajno  - Tjedan zvijezda?!

 

 

Esperantista Foto-Servo?!

 

 

 

 

 


 

 

Turistički prospekt Primoštena iz 1965. i na esperantu!

Turisma prospekto de Primošten el 1965, ankaŭ en Esperanto

 

 


 

Dopisnica  iz 1965. - povodom 5 godina esperantskog kampa       
Poŝtkarto el 1965, okaze de la 5-a jaro de la esperanta kampadejo

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Na brdu Kremik iznad Primoštena, vjerojatno 1962. - Zlatko Tišljar (pije iz boce) i brat Kruno Tišljar (drži bocu, star oko 10 godina) 
Sur la monteto Kremik apud Primošten, verŝane en 1962 - Zlatko Tišljar (trinkanta) kaj lia frato Kruno (tenanta botelon, proksimume 10-jara)

 

 

Sastanak STELO-semajno ("STELO"="zvijezda" je naziv svjetske organizacije studenata esperantista), Primošten, 1963. 
Za stolom drugi (lice se malo vidi) je Josip Brkanac, tadašnji predsjednik SEK-a (Studentskog esperantskog kluba iz Zagreba) i glavni organizator tog skupa.
Kunveno STELO-semajno ("STELO" estas nomo de tutmonda organizo de studentoj esperantistoj. Primošten, 1963. 
Ĉe la tablo la dua (iomete videbla la vizaĝo) estas Josip Brkanac, tiam prezidanto de SEK (Studenta esperanta klubo el Zagreb) kaj ĉefa organizanto de la evento.

.

 

 

1963 - 1966 (?)

 

 

 

STELO-semajno, 1963.

 

 

 


USPOMENE NEKIH ESPERANTISTA         REMEMOROJ DE IUJ ESPERANTISTOJ

 

Zlatko Tišljar
(Velika Gorica, 14 nov 2016)

Mi feriis regule en E-kampadejo de Primošten almenaŭ unu semajnon inter 1962 kaj 1978. Tie mi praktike rendevuis miajn unuajn fremdlandajn kontaktojn en somero 1962 post mia unua baza kurso ĉe Roger Imbert en Zagrebo. Tiam mi renkontis la ĉefan motoron de Primoštena kampadejo, d-ron Gabro Divjanović. Li estis ege kapabla organizanto kaj ankaŭ amuziganto. 

Vespere la kampadistoj regule ĉiutage sidiĝis en la ekstera parto de la restoracio kaj ĉiam estis iu programo, kiun prizorgis la tiutaga kampestro. Ĉiutage vespere oni elektis kampestron por la morgaŭa ago, kiu surmetis la dalmatian ĉapon kaj portis ĝin la tutan sekvan tagon. Lia tasko estis trovi iun au iujn por la vespera programo. La programo kutime konsistis el iu prelego aŭ iu amuzprogramo, plej ofte muzikado kun kantado. Gabro mem plurfoje amuzis nin per gitarmuzikado kaj kantado kaj la tuta kampadejanaro kunkantis. Tiu sistemo de tagaj kampestroj estis unika maniero organizi  seriozan laboron en cirkonstancoj en kiuj neniu sciis kiam iu nova venos kaj kiam iu foriros. Tio verŝajne estus imitinda ekzemplo en similaj aranĝoj kie la partoprenanaro ŝanĝiĝadas. Gabro ankau mem plurfoje prelegis, samkiel pluraj liaj junaj anoj de la Observatorio en Zagrebo. Tie mi renkontiĝis ankaŭ kun Damir Mikuličić, kun kiu mi amikas ĝis nun kaj ankaŭ pli interesiĝis pri astronomiaj aferoj. La gejunuloj organizis ankau oftfoje observojn de la ĉielo per  teleskopo kaj klarigojn pri ĝi.

Kompreneble, la loko por feriado estis tre alloga kaj ankaŭ la lokuloj tre gastamaj. Dum unuaj kelkaj jaroj la gvidantoj iniciatis tie prizorgon de ĝardeno kun bedoj dediĉitaj al  landoj el kiuj estis gastoj. Do, iom post iom kreskis tiu bedaro sur kiu estis flageto de la koncerna lando kaj almenaŭ unu ŝtono el tiu lando. En la jaro 1973 la tuta Drama Grupo de Studenta E-Klubo el Zagrebo tie restadis kaj havis ekzercojn por la programo en IJK en Sarajevo. Ni filmis tiujn ekzercojn kaj tiel havas rememorojn pri kelkaj membroj kiuj intertempe jam mortis.Jozo Marević
(Velika Gorica, 14 nov 2016)

Jen du okazaĵoj el Primoŝteno!

1.  Dum esperantista seminario en jaro 1970. samideanino Anja Hurčak la unuan fojon partoprenis tiun seminarion en primoŝteno kaj prelegis.
    Iun vesperon, vere malfrue, ĉirkaŭ meznokto ni dek ĝis dudek revenis el la malnova parto de urbeto, kie ni multe, oni dirus senĉese, ĉar unu
    kanton sekvis la sekvonta, en kampadejon. Sed ni dum kantado trinkis, kelkaj el ni multon. Reveninte en la kampadejon
    oni ne povis dormi. Kion fari? Nia kara samideanino, jam bedaurinde mortinta, Anja ekkriis: En maron!
    Kiom mi memoras, ĉiuj ensaltis en la maron. Sen pripenso mi certe diras, ke mi neniam pli bone sentis min en la maro ol tiam.

2.  Eblas, ke tio okazis en la jaro 1977. (mi certas, sed povas esti ankau ne la jaro 1978.) 
    dum I(nternaciaj) S(omeraj) U(niverzitataj S(eminarioj) dum sia prelego nia samideano prof. dro. ingo. Pancer, 
    prelegante pri la agrikulturo en Usono, ĉar li vizitis Usonon kiel agrikultura inĝeniero, lauvorte diris: 
    "Nenie mi vidis tian terkulturon, retropaŝan, malprogreseman kaj postrestintan, kia estas tiu en Usono:"
    Ĉiuj rigardis unu la alian. Mirige kaj strange. Kiamaniere kapablas Usono kun
    sia tia "malprogresema agronomio" nutri preskaŭ la tutan mondon (precipe post du mondmilitoj)???

 

Nevenka Imbert
(Zagreb, 14 nov 2016)

Mi bone memoras la jaron 1965,somero,kiam mi estis 2 semajnojn kun mia filo Michel,denaska esperantisto (lia patro Roger Imbert restis en Zagrebo). Tiam kun ni estis grupo de junularo de Gabro Divjanović...kaj čiu vespere ni gaje muzikadis ,kantis,promenadis....Tiam mia apenau 3 ,jara fileto montris ke li havas sencon pri beleco...du junulinoj trapasis nin,unu aparte bela kaj li diris : Panjo,tiu onklino estas bela !!!!. Tiam kun ni estis Mladen Jovanović kun Dragica,Nora Hartwich el Germanio...kaj,kaj...La fotojn mi ne havas.

 


 

Esperanto kamp, Primošten, 1962, kroz obiteljski video Drage Smolića 
Esperanto kampo en Primošten, 1962, per familia video de Drago Smolić

 


 

"Kamp prijatelja mira na obali Jadrana" - "Kampo de pacamikoj sur la bordo de Adriatiko"
Zbirka članaka iz esperantskog tiska o kampu u Primoštenu - Esperanta gazetaro pri la kampadejo en Primošten
Hrvatsko prirodoslovno društvo, Kroata naturscienca societo, Zagreb, 1962.  
Urednici / Redaktoroj:  Erik E. Salberg i Gabrijel Divjanović,  prevoditelji / tradukintoj: Emilija Lapenna, Milovan Ljubić

 

 

 

 

 

 


 

 


Tekst iz "Zagreba Esperantisto" (10/2011) o kampu u Primoštenu i osnivaču Gabrijelu Divjanoviću
Teksto el "Zagreba Esperantisto" (10/2011) pri la esperanta kampadejo en Primošten kaj pri la fondinto Gabrijel Divjanović

 

     

 

 

 


 

Bilten esperantskog društva u Bjelovaru, 7-8 / 1980. o prestanku rada primoštenskog esperantskog kampa
Bulteno de esperanta societo el Bjelovar, 7-8 / 1980 pri ĉeso de la primoŝtena esperanta kampadejo

 

 

Dopisi iz 1979. Saveza za esperanto Hrvatske (danas Hrvatski savez za esperanto) glede Primoštenskog esperantskog kampa

 

 


Dragi drugovi, (...)  donesite instrumente, kazetofone, magnetofone i dijapozitive!
Karaj kamaradoj, (...)  alportu  muzikilojn, kasedojn, magnetofonojn, lumbildojn! (...) Amike via, Judita Hudeček

 

 

Kako spasiti kamp godinu dana prije isteka ugovora s općinom Primošten?
Kiel savi la kampadejon unu jaron antaŭ la kontrakto kun la komunumo Primošten malvalidiĝos?

 

 

 

 
 

Gabrijel Divjanović (1913. - 1991.) hrvatski prirodoslovac i popularizator znanosti.
Od 1952. do 1978. upravitelj zvjezdarnice u Zagrebu.
Esperantist i idejni začetnik esperantskog kampa u Primoštenu.Gabrijel Divjanović (1913 - 1991) kroata natursciencisto kaj populariganto de sciencoj.
De 1952 ĝis 1978 direktoro de la astronomia observatorio en Zagreb.
Esperantisto kaj idea "patro" de esperanta kampadejo en Primoŝten.


Rade Petković (1915. - 1994.), esperantist, delegat UEA za Šibenik, lokalni voditelj esperantskog kampa. 
Rade Petković (1915 - 1994), esperantisto, delegito de UEA por Šibenik, loka gvidanto de la esperanta kampadejo.

 

 

PRIMOŠTEN DANAS       PRIMOŠTEN HODIAŬ

 

 

 


 

NA GLAVNU STRANICU  -  AL LA HEJMPAĜO