KARAVANOJ  EL  KROATIO  AL ESPERANTAJ  KONGRESOJ

GRUPNA PUTOVANJA IZ HRVATSKE NA KONGRESE ESPERANTISTA

KROATAJ ESPERANTISTOJ JAM KELKFOJE ORGANIZIĜIS POR KOMUNA VOJAĜO AL E-KONGRESOJ.
ĈI TIU PAĜO KUNIGAS INFORMOJN PRI TIUJ KARAVANOJ.

HRVATSKI ESPERANTISTI VEĆ SU VIŠE PUTA ORGANIZIRALI GRUPNO PUTOVANJE NA ESP. KONGRESE.
OVA STRANICA OBJEDINJUJE PODATKE O TAKVIM ARANŽMANIMA.

 


R O T E R D A M O  -  R O T T E R D A M   2008

1. KARAVANO AL ROTERDAMO  (NEDERLANDO), AL LA 93a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO  (2008)

Dato:  julio 2008
Organizanto:  Višnja Branković el Trieste (Italio).
Priskribo de la vojaĝo en Word-dokumento:       klaku ĉi tie por vidi la kondiĉojn  
 

1. GRUPNO PUTOVANJE U  ROTTERDAM  (NIZOZEMSKA), NA  93. SVJETSKI KONGRES ESPERANTISTA

Vrijeme:  srpanj 2008.
Organizator: Višnja Branković (Trst, Italija). 
Opis/Plan putovanja u Word-dokumentu, na esperantu:      kliknite ovdje (opis puta, cijene- na esperantu) 

KROATA ESPERANTISTA GRUPO EN UK EN ROTERDAMO 2008   -   HRVATSKA ESPERANTSKA GRUPA NA KONGRESU U ROTTERDAMU 2009


Roterdamo 2008
Cent
jaroj de Universala Esperanto- Asoocio per la okuloj de ekskomencanto 
(Notoj de unuafoja kongresano)

   Mi unuafoje aŭdis pri Esperanto en 2007. Ĝi estis menciita en mia lernolibro pri geografio. Min interesigis la ideo pri unu monda, internacia lingvo, kaj mi decidis esplori plu pri ĝi interrete. Post iuj nesukcesintaj provoj mi trovis la retpaĝaron de Kroata Esperanto - Ligo. Mi vidis ke tie ekzistas reta kurso por komencantoj, kaj mi ellegis la unuan lecionon. Kvankam mi dubis ke iu respondos al mi se mi sendos respondojn al lecionaj demandoj, mi decidis provi. Kaj jen, jam morgaŭ mi ricevis respondon de s-ro Davor Klobučar, gvidanto de la reta kurso, kiu ofertis al mi sian helpon. Post tio, mia lernado kaj mia tuta "esperanta vivo" plirapidiĝis. Kiam mi finis ĉiujn retajn lecionojn, KEL invitis min al Renkontiĝo de verkistoj en Hrašćina. Oni diris al mi: Esperanto vivas, vi devas aŭskulti ĝin! - Bone, - pensis mi. Se mi jam ekkonis skribitan Esperanton, kial ne ekkoni ankaŭ la parolatan?
            Do mi flugis al Zagrebo, kie s-ino Spomenka Štimec atendis min, kaj enirigis min al Esperantujo. Ni veturis al Hrašćina, kie mi ekkonis kantiston Mikaelon Bronstein kaj verkiston Tomasz Chmielik sed ankaŭ mian kolegon Drago-n Ilišinović. Oni prezentis min al Kroata Esperanto - Junulara Asocio. Venontan printempon mi veturis al Senigalio (Italio) kie estis organizita IJF (Internacia Junulara Festivalo). Mi renkontis plurajn junajn homojn tie, inter kiuj estis Kaja Farszky, prezidantino de KEJA. KEL ankaŭ peris mian adreson al esperantistoj Simo Milojević kaj japana esperantisto s-ro Syozyi. Ili gastis en Dubrovnik kun  kaj invitis min al vespermanĝo. Tio estis tre utila por mi, ĉar mi multe aŭskultis rapidan Esperanton. Mi restis en kontakto kun s-ro Milojević kiu sendis al mi multajn Esperantajn librojn.
            Sed la plej fortan impreson al mi faris Universala Kongreso de Esperanto en 2008., okazinta en Roterdamo. Preskaŭ ĉiuj esperantistoj kiujn mi ekkonis skribis al mi: "Venu al UK! Ni renkontiĝos tie!" Mi estis tre bonŝanca, ĉar mi komencis lerni la lingvon ĝustatempe por partopreni la centjariĝon de UEA. Mi estis ege ĝoja kiam miaj gepatroj konsentis ke mi rajtas iri, sed nur se mi iros kun organizita karavano. Ĝin organizis Itala firmao Orbis Pictus kun prezidantino Višnja Branković. Do denove mi flugis Zagreben kaj atendis la momenton por ekkoni miajn karavananojn. Laŭ mia ĝistiama kono de esperantaro, eĉ la nombro de Kroatoj en la karavana buso estis tre granda. Mi eĉ ekkonis iujn bazlernejanojn tie, certiĝinte ke mi ne ĉiam estos "la plej juna kroata partoprenanto". Post du tagoj da vojaĝo, ni finfine atingis Nederlandon. Al mi ŝajnis ke ĝi tute ne similas al Kroatio. Kiam aliaj busanoj demandis min kiu el la viditaj aferoj mirigis min la plej mi respondis: "Leporoj kuras tra urbaj parkoj!" Ili rigardis min tre strange, kaj dum nia tuta kunestado restis "Ni vidis belajn domojn, florojn..... kaj Đivo vidis leporojn."
            Por mi la tuta kongreso estis tre interesa. Unue - Roterdamo, kiu ne similas al iu alia urbo kiun mi ĝis tiam vidis. Laŭ la stratoj mi povis vidi homojn el multaj kulturoj kaj rasoj - blankaj, nigraj kaj flavaj homoj, ĉiuj kune. Ĉu la UK povis esti organizita en urbo kiu pli bone montras la unuecemon de Esperanto? Due - la kongresa centro, aŭ pli bone, esperantistoj tie. Kiom da homoj! Ĉu ili ĉiuj parolas Esperanton? Kaj iuj eĉ plendas ke la ĉi-jara kongreso mankas multaj homoj! Al mi ŝajnis kvazaŭ mi estas en alia mondo. Kreskinte en turista urbo, mi kutimiĝis ke, se homo aspektas "strange", se li estas nigrulo ktp., li parolas iun strangan lingvon kaj ni ne povas interkompreniĝi. Dum la kongreso mi komprenis ĉiujn. Tre valora sperto. Oni kutime diras ke al UK-oj venas nur maljunaj homoj. Jes, la plejparto da homoj estis pli maljuna ol mi, sed ankaŭ ne mankis junuloj. Mi renkontis iujn kiujn mi jam konis el Italio, kaj ekkonis iujn novajn.
            Por ke ni iom ekkonu la kongresan landon preskaŭ ĉiutage estis organizita iu ekskurso. Tiel mi vidis multe da Nederlando, ekzemple urbojn kiel Amsterdamo kaj Hago, kutimajn nederlandajn vilaĝojn, la plaĝon Scheveningen ktp. Mi eĉ vidis kiel oni fabrikas fromaĝon kaj nederlandajn lignajn ŝuojn. Sed mia plej "internacia" sperto estis unu tagmanĝo. Dum la interkona vespero mi ekkonis unu sinjorinon apud japana tablo. Post nia babilado kaj post kiam ŝi instruis min kiel skribi mian nomon japane, ŝi demandis ĉu mi jam konas iujn Japanojn. Mi rakontis pri s-ro Syozyi, kiun mi ekkonis en Dubrovnik. Ŝi tre interesiĝis pri tio, ĉar li estis ŝia edzo! Poste mi estis invitita tagmanĝi kun ŝi, ŝia edzo kaj s-ro Simo. Mi sidis meze, dekste sidis Japanoj kaj Ruso, kontraŭ mi sidis Nepalanino, kaj dekste Italoj kaj s-ro Simo. Kaj ni ĉiuj babilis kvazaŭ ni estas amikoj la tutan vivon. Mi estis instruita manĝi per japanaj bastonetoj. Resumante ĉion, mi diras ke la UK estis unu el la plej interesaj spertoj en mia vivo. Mi esperas ke tiu ĉi estis nur la unua el multaj kiujn mi partoprenos.               
                                                                                                                                Đivo Pulitika - Kongresa numero 1419
 


J O K O H A M O  -  Y O K O H A M A   2007

1.  KARAVANO AL JOKOHAMO (JAPANIO), AL LA 92a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO  (2007)

Dato: aŭgusto 2007
Organizanto: Faruk Islamović (Zagreb). Lia foto el 2003.
Priskribo de la vojaĝo (antaŭ la Kongreso)  en Word-dokumento:   klaku ĉi tie   aŭ  klaku ĉi tie  (la aliĝilo)
 

Kroata Esperanto-Ligo en kunlaboro kun Kroata Montgrimpanta Societo "Zanatlija" (Metiisto) el Zagreb kaj kun la turisma agentejo "Generalturist" organizas karavanon al la 92a Universala Kongreso de Esperanto en Jokohamo. La programo inkluzivas la montgrimpadon sur la monton Fuji, kaj ankaŭ multajn ekskursojn por eventualaj neesperantaj membroj de la grupo. Oni aliĝu al la karavano ĝis la 31a de januaro 2007, pleniginte la aliĝilon kaj sendinte ĝin per fakso aŭ retpoŝto al la adreso legebla sur ĝi. Post tiu dato oni nombroj la aliĝojn kaj kalkulos la finan prezon.


GRUPNO PUTOVANJE U  JOKOHAMU  (JAPAN), NA  92. SVJETSKI KONGRES ESPERANTISTA

Vrijeme: kolovoz 2007.
Organizator: Faruk Islamović (Zagreb).  Njegova fotografija (2003)
Opis/Plan putovanja (prije njegovog početka)  u Word-dokumentu:  kliknite ovdje (opis puta, cijene)  ili 
ovdje (prijavnica)

Hrvatski savez za esperanto u suradnji sa Hrvatskim planinarskim društvom "Zanatlija - Zagreb" i turističkom agencijom "Generalturist" organizira putovanje na 92. Svjetski kongres esperantista u Jokohamu. Program uključuje i planinarski uspon na planinu Fuji kao i brojne izlete za članove grupe neesperantiste.
 
Rok za prijavu je 31.01.2007. a svi zainteresirani trebaju ispuniti prijavnicu i poslati je faksom ili e-mailom na adresu koja je navedena na prijavnici. Nakon ovog datuma prebrojat će se prijave i odrediti konačna cijena.

 


F L O R E N C O  -  F I R E N C A - F I R E N Z E   2006

2.  KARAVANO AL FLORENCO (ITALIO), AL LA 91a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO  (2006)

Dato: julio 2006
Organizanto: Faruk Islamović (Zagreb). Lia foto el 2003:  klaku ĉi tie
Priskribo de la vojaĝo (antaŭ la Kongreso)  en Word-dokumento:    klaku ĉi tie (priskribo)   aŭ   klaku ĉi tie  (la aliĝilo)
 

GRUPNO PUTOVANJE U FIRENCU  (ITALIJA), NA  91. SVJETSKI KONGRES ESPERANTISTA

Vrijeme: srpanj 2006.
Organizator: Faruk Islamović (Zagreb). (Njegova fotografija (2003):  kliknite ovdje )
Opis/Plan putovanja (prije njegovog početka)  u Word-dokumentu:   kliknite ovdje
 


V I L N O  -  V I L N I U S   2005


3.  KARAVANO AL VILNO (LITOVIO), AL LA 90a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO  (2005)

Dato: julio 2005
Organizanto: Faruk Islamović (Zagreb). Lia foto el 2003:  klaku ĉi tie
Priskribo de la vojaĝo (antaŭ la Kongreso)  en Word-dokumento:   klaku ĉi tie

Fotoj el la vojaĝo:
a) La kastelo Trakai, proksima al Vilno (Litovio)
b) Monto de sorĉistinoj (Joudkrante) en nacia parko Kuršiu (Litovio)
c) Fontano en Byalistok (Pollando) kun busto de Zamenhof
d)
Varsovio - Zamenof-strato

GRUPNO PUTOVANJE U VILNIUS (LITVA), NA  90. SVJETSKI KONGRES ESPERANTISTA

Vrijeme: srpanj 2005.
Organizator: Faruk Islamović (Zagreb). (Njegova fotografija (2003):  kliknite ovdje )
Opis/Plan putovanja (prije njegovog početka)  u Word-dokumentu:    kliknite ovdje
Fotografije s putovanja:

a) Dvorac Trakai, u blizini Vilniusa (Litva)
b) Brdo vještica (Joudkrante) u nacionalnom parku Kuršiu (Litva)
c) Fontana u Byalistoka (Poljska, rodno mjesto Zamenhofa) s Zamenhofovom bistom
d)
Varšava - Zamenhofova ulica


G O T E N B U R G O  -  G O E T E B O R G   2004

 

4.  KARAVANO AL GOETEBORG (SVEDIO), AL LA 88a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO   (2003)

Dato: julio 2003
Organizanto: Faruk Islamović (Zagreb).( Lia foto el 2003: klaku ĉi tie )

Fotoj el la vojaĝo:
a) La grupo en Berlino antaŭ Brandenburga Pordego)
b)
Vigeland - bronza fontano

GRUPNO PUTOVANJE U GOETEBORG (ŠVEDSKA), NA  88. SVJETSKI KONGRES ESPERANTISTA

Vrijeme: srpanj 2003.
Organizator: Faruk Islamović (Zagreb). (Njegova fotografija (2003.): kliknite ovdje )

Fotografije s putovanja:
a)
Grupa hrvatskih esperantista u Berlinu ispred Brandenburških vrata
b)
Vigeland - brončana fontana