BILDOJ + FAKTOJ pri ESPERANTO en KROATIO

SLIKE  i  ČINJENICE o ESPERANTU u HRVATSKOJ
 

Ĉi tie vi povas trovi, en teksto kaj en fotoj:

* materiajn atingaĵojn (esperanta monero de 25 kunaoj, esperantaj poŝtmarkoj,   
      esperanta monumento en Zagreb, stratoj kun esperanta nomo)
* esperantajn renkontiĝojn en Kroatio (MKR - montgrimpantoj, konkurso pri Esp-o
     por lernejanoj en Rijeka, renkontiĝo de verkistoj en Zagorje, naciaj kongresoj...)
* originalajn verkojn kaj tradukojn el la kroata literaturo
* iujn unuopulojn kaj ties agadon (ekz. aktorino Vida Jerman)
* eksterajn rilatojn de esperantistoj (televido, politikistoj)
* gravajn agojn de esp-istoj (Drama grupo...)
* historiajn tekstojn pri Esp-o en Kroatio, informilojn kaj artikolojn... ktp...


Ovdje možete naći, u tekstu i fotografiji:

* materijalna dostignuća (esperantsku kovanicu od 25 kn, poštanske marke u vezi esperanta, esperantski spomenik u Zagrebu, ulice s esperantskim imenom)
* poznate esperantske susrete u Hrvatskoj (susret planinara MKR, natjecanja učenika u poznavanju esperanta u Rijeci, susret pisaca u Zagorju, nacionalne kongrese...)
* originalna pisana djela, kao i prevode iz hrvatske književnosti
* neke značajnije pojedince i njihovo djelo (npr. glumica Vida Jerman)
* medijske nastupe esperantista (TV-nastupi, kontakti s političarima...)
* važnije aktivnosti esperantista (Dramska grupa Studentskog kluba)
* tekstove iz povijesti esperanta u Hrvatskoj, knjigu Esperantski mozaik, itd. itd. itd.


1. La monero de 25 kunaoj kun esperanta skribaĵo
Kovanica od 25 kuna s esperantskim tekstom
 

2. Poŝtmarkoj esperantaj en Kroatio
Poštanske marke u Hrvatskoj koje se odnose na esperanto

3. "Esperanto-Domo" en Kostrena (apud Rijeka)
"Esperanto-Domo" (esperantska kuća) u Kostreni (pored Rijeke)


4. Diversaj esperantaj renkontiĝoj en Kostrena (apud la urbo Rijeka)
Razni esperantski susreti u Kostreni (pored Rijeke).

5. Vida Jerman - esperantistino kaj fama kroata aktorino - ofte aktoras en Esperanto
Vida Jerman - poznata hrvatska glumica i esperantist - često glumi na esperantu

 

6. Bieno "Njeguš" en Zagorje, esperanta renkontiĝejo
Imanje "Njeguš" u Hrvatskom zagorju, esperantsko sastajalište


7. Jarkunveno de KEL, 2004, bildo 1-a, membraro
Godišnja skupština Saveza (KEL-a) 2004., slika prva, članstvo

 Jarkunveno de KEL, 2004, bildo 2-a, prezidantaro
 
Godišnja skupština Saveza (KEL-a) 2004., slika druga, predsjedništvo

 

8. Renkontiĝo de esperantlingvaj verkistoj en Hrašćina-Trgovišće
Renkontiĝoj de esperantaj verkistoj en la bieno Njeguŝ en Kroatio
Susreti esperantskih pisaca na imanju Njeguš u Hrvatskom zagorju

Meteorita festo en la sama loko
Memorfesto pri la falo de meteorito en 1751, kultura programo.
Proslava obljetnice pada Hrašćinskog meteorita 1751.g. s kulturnim programom

9.    MOZAIKO DE ESPERANTO  (aŭtoro: s-ro Davor Klobučar)
Kroatlingva libro pri Esperanto kaj ĝia kulturo, movado kaj ideo. Kvazaŭ enciklopedio el interesaj artikoloj. Artikoloj de multaj personoj miksitaj kun tiuj de la aŭtoro. Viva kaj informriĉa raporto pri la 86a Universala Kongreso 2001 en Kroatio. Trarigardo de la lingvo kaj gramatiko. La libro havos longdaŭran valoron por la movado en Kroatio.


 
"ESPERANTSKI MOZAIK"  (autor Davor Klobučar).  Informativna knjiga (na hrvatskom) o esperantu, njegovoj kulturi, pokretu i ideji. Poput enciklopedije sastavljene od oko 150 zanimljivo pisanih članaka, ne samo autorovih, nego i od brojnih suradnika. Prikazuje dostignuća esperanta, spašava od zaborava mnogo toga što je u Hrvatskoj urađeno zadnjih stotinjak godina. Daje živ i bogat prikaz 86. svjetskog kongresa esperantista u Zagrebu 2001 iz pera brojnih organizatora i sudionika. Pregled jezika i gramatike. Jezični priručnik za nastavnike esperanta.
Knjiga je jedinstvena i ima trajnu vrijednost za esperantski pokret u Hrvatskoj.
(kontakt:  098 / 338 - 242.)

 

10. La monumento "Futuro" kun esperanta teksto en Zagreb
Spomenik "Futuro" (Budućnost) s esperantskim natpisom u Zagrebu

 

11. Karavanoj de kroataj esperantistoj al Universalaj Kongresoj (Goeteborg 2003, Vilnius 2005, Firenze 2006...) 
(Neka od grupnih putovanja u inozemstvo koja su organizirali hrvatski esperantisti radi sudjelovanja na Svjetskim kongresima esperantista, npr. Goeteborg (Švedska) 2003, Vilnius (Litva) 2005, Firenca 2006...


12. Hotelo "Esperanto" en Selce (Crikvenica, Rijeka)
Hotel "Esperanto" u Selcu (kod Crikvenice)

 

13.   MKR - MontKabana Renkontiĝo: Međunarodni susret planinara, kojeg organiziraju hrvatski esperantisti, svake godine na drugoj planini.
MontKabana Renkontiĝo - internacia renkontiĝo de montgrimpantoj, kiun organizas kroataj esperantistoj, ĉiun jaron sur alia monto.


14. Ligo "Humanitas" - organizacija koja koristi esperanto u Zagrebu
organizaĵo kiu uzas Esperanton en Zagreb
Serĉu ĉe: http://free-zg.t-com.hr/humanitas/
kaj skribu al: humanitas@email.t-com.hr

15. "Orbis Pictus" - privata esperanta firmao de kroati-devena s-anino Višnja Branković (Trieste, Italio) - tre vigla agado
"Orbis Pictus" - privatna esperantska firma Višnje Branković (Trst, Italija; nekadašnja osječanka) - vrlo živa esperantska aktivnost

 

16.    Kroatio gajnis jam 2 premiojn "Infanlibro de la jaro" (kadre de Belartaj Konkursoj de UEA) (1998, 2004)- legu pri ili ĉi tie
 
Hrvatska je već 2 puta osvojila nagradu za dječju knjigu godine na esperantu (koja se dodjeljuje u sklopu godišnjih natjecanja esperantista u umjetničkim ostvarenjima. Riječ je o godinama 1998. i 2004.)


17. - "Aventuroj de la metilernanto Hlapiĉ" per Esperanto tradukita kaj publikigita en la persa lingvo, en la bengala, en la japana... ktp.
"Šegrt Hlapić" preko esperanta preveden na perzijski jezik i objavljen u Iranu, zatim na bengalski, japanski... itd.

- "Wakaitapu" romano de la kroata verkisto Joža Horvat, pere de Esperanto tradukita kaj publikigita en la ĉina lingvo.
"Wakaitapu", roman Jože Horvata, preko esperanta preveden i objavljen na kineskom jeziku.


18.    13-a Internacia Medicinista Esperanto-Konferenco, Osijek 2001.

 
Međunarodna konferencija esperantista medicinara, Osijek 2001.


19.  Scienca artikolo (kroatlingva) de Velimir Piŝkorec pri la unua kroata esperanta gazeto "Kroata Esperantisto" (1909.-1911.) prezentita en Scienca konferenco Split 19-21.5. 2005 organizita de  Kroata akademio de sciencoj kaj artoj (Word-dosiero)
 Znanstveni članak (na hrvatskom) Velimira Piškoreca o prvim hrvatskim esperantskim novinama "Kroata Esperantisto" (1909.-1911.), predstavljen na znanstvenoj konferenciji u Splitu 19-21.5.2005. organiziranoj od strane Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Word-dokument).


20.  Fama kroata kanzonistino Lada Kos, amikino de Esperanto, kiu foje kantas en Esperanto. En ŝia repertuaro estas francstilaj kanzonoj, ĉefe propraj. Ŝi kantis en la UK 2001 en Zagreb. Ĉi tie estas fotoj de ŝia koncerto en la urbo Osijek (Zamenhofa tago 2005).

 Poznata zagrebačka šansonjerka Lada Kos, prijatelj esperanta, ponekad zapjeva i na esperantu. Njeguje tradiciju francuske šansone, pjeva uglavnom vlastite. Nastupila je na Svjetskom kongresu esperantista u Zagrebu 2001. Ovdje su fotografije s njenog koncerta u hotelu "Central" u Osijeku, povodom Dana esperanta (15.12. 2005). U pratnji je Lela Margitić.

Fotoj/ Fotografije:      1-la artistinoj kaj gitaro,      2-la artistinoj kaj piano
3-la publiko,     4-la artistinoj kun osijekaj esperantistoj21. La libro "La Zamenhof-Strato" de pola s-ano Roman Dobrzynski - libro de interparoloj kun L.C.Zamenhof-Zaleski (la nepo de Zamenhof) pri esperanta historio, pri Zamenhof kaj lia familio, pri la vivo en varsovia geto kaj pri la dudeka jarcento ĝenerale. Ĉi tie estas traktata ties kroata traduko, sed ankaŭ aliaj aferoj rilataj al la tiu kulta libro.

Knjiga "Zamenhofova ulica" poljskog esperantista Romana Dobrzynskog - knjiga razgovora s L.C.Zamenhofom (unukom Zamenhofa, autora esperanta) o esperantskoj povijesti, o obitelji Zamenhof, o životu Židova u varšavaskom getu, te o dvadesetom stoljeću uopće. Ovdje tretiramo hrvatski prijevod knjige, ali i ostale značajne stvari u vezi ove kultne knjige.


22
. Statuto de Kroata Esperanto-Ligo kaj proponataj ŝanĝoj en januaro 2006 (ĉio nur kroatlingve).
a)Trenutno važeći Statut Hrvatskog saveza za esperanto
b) Promjene - predložene u siječnju 2006 (na hrvatskom jeziku).23.    ZEO-j (Zamenhof-Esperanto objektoj) en Kroatio
 
ZEO-vi (Ulice i drugi objekti koji nose ime "Esperanto" ili "Zamenhof") u Hrvatskoj

 

24. Prezidanto de Respubilko Kroatio, Stjepan Mesić, kun esperantistoj
 
Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić s esperantistima

 

25.    Diversaj materialoj el kroataj landaj esperantaj kongresoj
 
Razni materijali s hrvatskih nacionalnih esperantskih kongresa
 

26.    Biografioj de iuj kroataj esperantistoj
Biografije nekih hrvatskih esperantista

27.    Drama Grupo de Studenta Esperanto-Klubo en Zagreb (kroatlingve)
Dramska grupa Studentskog esperantskog kluba u Zagrebu, od 1959.

 

28.    Verkoj el la kroata literaturo en Esperanto (kaj aliaj verkoj de kroataj esp-istoj)
Hrvatska književnost na esperantu (i druga djela hrvatskih esperantista)

28.    Verkoj el la kroata literaturo en Esperanto (kaj aliaj verkoj de kroataj esp-istoj)
Hrvatska književnost na esperantu (i druga djela hrvatskih esperantista)


29.    Esperanto en TV en Kroatio
Esperanto na TV u Hrvatskoj

30.    Materialoj pri kaj por historio de Esperanto en Kroatio
Materijali o povijesti / za povijest esperanta u Hrvatskoj

31.    Ĉefdelegitoj (la nuna kaj la antaŭaj) de UEA en Kroatio
Stranica posvećena trenutnom i svim prethodnim hrvatskim esperantistima koji su obavljali poslove "glavnog delegata" Svjetskog esperantskog saveza u Hrvatskoj

32.    La unuaj esperantistoj en Kroatio - 5 junulinoj el Osijek, 1889
Prvi esperantisti u Hrvatskoj - pet Osječanki iz 1889!!!

33.    Angulo de esperantistoj el Rijeka: 100-jariĝo (1907-2007) kaj Rijeka Karnavalo
Kutak ("kantun") za esperantiste iz Rijeke: 100-godišnjica (2007) i Riječki karneval

34.    MIRO - regula junulara internacia esperanta renkontiĝo en Kroatio
MIRO - redovni međunarodni susret mladih esperantista u Hrvatskoj

35.    OSIJEKA SONORILO - magazino de osijekaj esperantistoj
OSJEČKO ZVONO - časopis osječkih esperantistaKroata Esperanto Ligo

Kneza Mislava 11
HR-10000  Zagreb
tel: 385 1 4617 550
fakso: 385 1 4619 373
poŝtelefono: 385 91 4617 550

esperanto@zg.htnet.hr
www.esperanto.hr

 


UK 2001 - GLORAJ TAGOJ!

28 fotoj de Ivica Špoljarec:
86a UK en Kroatio - Zagreb 2001

SVJETSKI KONGRES U RH :
28 fotografija s 86. Svjetskog kongresa esperantista - Zagreb 2001


SPECIALA OFERTO 1:
MONTKABANA RENKONTIĜO

MontKabana Renkontiĝo kiun ĉiujare organizas kroatoj! Bona por montgrimpantoj, naturamikoj kaj esperantistoj ĝenerale!

SUSRET PLANINARA ESPERANTISTA (Mo-Ko-Ro)
Esperantski susret kojeg svake godine organizira ekipa iz Hrvatske! Zanimljiv za planinare, ljubitelje prirode i esperantiste općenito.


SPECIALA OFERTO 2!
La albumo de Davor Klobučar:

Pli ol 100 fotoj pri Ĉinio
kaj pri la 89a UK en Pekino!

Više od 100 slika iz Kine i sa 
Svjetskog kongresa esperantista
u  Pekingu 2004!


Zagreba metodo
de Esperanto-instruado

Zagrebačka metoda učenja esperanta


Lernolibro   -  Udžbenik
     

Kroata monero el 25 kunaoj kun esperanta teksto!
Hrvatska kovanica od 25kn s esperantskim tekstom!
Monumento "Futuro" kun esperanta teksto, antaŭ Ekonomia fakultato en Zagreb

Spomenik "Budućnost" s esperantskim tekstom, ispred Ekonomskog fakujlteta u Zagrebu"Esperantski mozaik" - sve o esperantu, knjiga koju bi svaki hrvatski esperantist trebao imati i pokazivati drugima:

Dramska grupa Studentskog esperantskog kluba u Zagrebu, osnovana 1959. (slika iz 2006.)

Drama Grupo de Studenta Esperanto-Klubo el Zagreb, fondita en 1959 (ĉi tie la foto el 2006)

"Esperanto-Domo", vila  Esperantskog društva Rijeka

"Esperanto-Domo", vilao kiun posedas Esperanto-societo Rijeka